Wprowadzenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie sądów koleżeńskich!

Przez szereg lat sprawowania funkcji przewodniczącego GSK SIMP spotkałem się z wieloma poglądami na temat sposobu prowadzenia działalności przez sąd koleżeński. Generalnie można powiedzieć, że są dwie wizje działalności sądów koleżeńskich w stowarzyszeniu:

  1. W pierwszej zakłada się aktywną działalność sądów przez śledzenie postępowania członków stowarzyszenia przez członków sądów koleżeńskich i na bieżąco reagowanie na niewłaściwe zachowania, niezgodne ze statutem czy z zasadami etyki. Niektórzy nawet z prominentnych działaczy stowarzyszenia uważali, ze sprawy powinny być wszczynane niejako z urzędu. Wynika z tego poglądu, że członek sądu koleżeńskiego powinien być jednocześnie „policjantem”, „prokuratorem” a na końcu sędzią.
  2. Druga opcja, której zwolennikiem jestem, zakłada, że sąd koleżeński jako władza orzekająca w stowarzyszeniu powinna raczej skupiać się na prezentowaniu zasad i postaw etycznych, jakie powinny obowiązywać członków stowarzyszenia, a następnie realizować zadania w zakresie orzekania zgodnie z przyjętymi procedurami.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że opcją przyjętą przez członków GSK SIMP jest druga wizja działań sądów koleżeńskich. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego delegaci na walnych zjazdach wybierali jednak zasłużonych działaczy stowarzyszeniowych, którzy generalnie optowali za drugim sposobem działalności. W tym miejscu chciałbym wymienić działaczy, którzy przeforsowali tę wizję, a mianowicie kol.kol.: Kazimierz Zawiślak, Jan Cierkosz, Jan Jęczkowski.

Niżej zostały zamieszczone sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego z kilku ubiegłych kadencji. Dokumenty te potwierdzają działania GSK w formie przyjętej na początku XXXI kadencji SIMP.

Sprawozdanie z kadencji 2002 – 2006 (XXXI kadencja) jest przygotowane tylko w formie pisemnej ale w dwóch wersjach. Wersja skrócona była wygłoszona na XXXI WZD SIMP na Zamku w Rydzynie, wersja pełna została przekazana do protokołu obrad ze wspomnianego walnego zjazdu. Wersja pełna, ze względu na dość szczegółowe opisywanie spraw wraz z danymi wrażliwymi osób zaangażowanych nie może być publikowana.

Kolejne wersje były przygotowywane w formie prezentacji, które w całości były prezentowane na kolejnych walnych zjazdach delegatów SIMP. Ze względu na charakter publikacji nie zawierają danych wrażliwych.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Skip to content