Zebranie plenarne GSK SIMP z wykładem dr hab. A. Malitowskiej

06 grudnia 2019r.
Zamek SIMP w Rydzynie

Wprowadzenie

Po dość długim okresie (od roku 2012) odbyło się kolejne zebranie plenarne. W kadencji poprzedniej nie doszło do zorganizowania takiego zebrania z różnych powodów, między innymi z powodu konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.

6 grudnia 2019 roku w Sali „Czterech Pór Roku” Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się wielokrotnie przekładane zebranie GSK SIMP z udziałem przedstawicieli oddziałowych sądów koleżeńskich. W zebraniu również uczestniczyli: Prezes SIMP kol. Piotr Janicki oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP z jej przewodniczącym kol. Ryszardem Matusiakiem.

Naszym gościem była pani dr hab. prof. UAM Anna Malitowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła i omówiła „Wartości w życiu, wartości w pracy”. Przywołała podstawy etyki nawiązując do ich początków w starożytnej Grecji, w dalszej części wystąpienia omówiła zachowania etyczne osób w sytuacji konfliktu interesu. Konflikt interesu dotyczy konfliktu osób w różnych konfiguracjach, jaki i konfliktu na linii osoba a macierzysta organizacja. W trzeciej części wystąpienia omówiła kodeksy etyczne i ich stosowanie w życiu.

Trzeba podkreślić, że wątek dotyczący konfliktu interesu dość mocno zdominował dyskusję, jaka odbyła się po zakończeniu wykładu. Stąd wynika, że jest to ważny problem naszego środowiska.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Zebranie plenarne GSK SIMP z wykładem płk dr J. Urbańskiego

14 maja 2012r.
Dom Technika Warszawa (s. „Kominkowa”)

Wprowadzenie

14 maja 2012 roku w Sali „Kominkowej” Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się konwersatorium poświęcone „etyce inżyniera” Uczestnikami spotkania byli członkowie GSK SIMP, przedstawiciele sądów koleżeńskich jednostek organizacyjnych  oraz inni zainteresowani członkowie naszego stowarzyszenia.

Referat pt. „Zasady etyki zawodowej inżyniera i ich funkcjonowanie” wygłosił płk dr Janusz Urbański emerytowany pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja pod tytułem Kwestie i problemy funkcjonowania etyki zawodowej inżyniera w świetle doświadczeń członków Sądów Koleżeńskich SIMP” nad wcześniej przygotowanymi tezami, prowadzona przez naszego gościa.

Materiały z zebrania załączone są w osobnych plikach

 

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Zebranie plenarne GSK SIMP z wykładem dr P. Bernata

13 maja 2009r.
Dom Technika Warszawa (s. „Kominkowa”)

Wprowadzenie

III Zebranie Plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego

Tematem referatu dr P. Bernata wygłoszonym na zebraniu plenarnym GSK SIMP, które odbyło się w dniu 13 maja 2009r. w Sali Kominkowej w siedzibie NOT w Warszawie było „Moralne Podstawy Współpracy w Organizacji”.

Dr Paweł Bernat jest młodym naukowcem (doktorat z etyki technologii obronił w 2005r. w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie), którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień z pogranicza etyki, techniki i ekologii.

Główny Sąd Koleżeński na zebraniu w Poznaniu w dniu 24 marca 2009r. spotkał się z p. dr Bernatem, któremu przedstawiono nasze oczekiwania w zakresie tematyki wykładu, przedstawiono problemy natury etycznej i moralnej, z którymi stykają się członkowie naszego stowarzyszenia, zarówno w życiu zawodowym jak i stowarzyszeniowym. Była również sugestia, by w opracowywanym w nawiązać do wcześniej wygłaszanych referatów na zebraniach plenarnych GSK SIMP z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.

Sądzę, że autor doskonale wywiązał się wobec oczekiwań GSK.W wygłoszonym referacie dr Bernat omawia wartości, cechy, przesłanki jakimi powinni się kierować w działaniach członkowie organizacji aby dążyć do zakładanych celów organizacji. Przy czym przez organizację rozumiemy zarówno organizację społeczną mającą „cele społeczne” (np. stowarzyszenie) jak organizację, której celem jest produkcja towarów i usług lub handel (przedsiębiorstwa).

Referat ten zawiera uwagi, które od czasu do czasu warto przeanalizować, zastanowić się dlaczego jedne działania przynoszą korzyści zarówno organizacji jak i poszczególnym członkom a inne nie. Jednocześnie mam nadzieję, że treści zawarte w referacie zostaną wykorzystane na zebraniach kół stowarzyszenia oraz oddziałów i sekcji.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Zebranie plenarne GSK SIMP z wykładem dr W. J. Bobera

10 marca 2006r.
Dom Technika Warszawa (s. „S”)

Wprowadzenie

II zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego

W dniu 10 marca 2006 w Sali „S” odbyło się drugie zebranie plenarne Głównego Sadu Koleżeńskiego z udziałem przedstawicieli sądów koleżeńskich z oddziałów oraz osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Na zebraniu tym, (kontynuując przyjętą praktykę) zaproszony przez GSK, dr Wojciech Jerzy Bober z Zakładu Etyki wydz. Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wykład pt.: „Pluralizm etyczny i problem oceny moralnej”. Jest to kolejny wykład głoszony z zakresu etyki i moralności mający na celu przybliżenie tej tematyki głównie członkom sądów koleżeńskich. Uświadomienie sobie i usystematyzowanie podstawowych zasad z tego zakresu ma pomóc w ewentualnych praktycznych działaniach jakie znajdują się w zakresie naszych działań.

W swoim wystąpieniu dr Bober nawiązuje do wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza, który przedstawił autonomiczne systemy nauki i techniki same w sobie amoralne i sytuuje w nich działania człowieka, podlegające z natury rzeczy ocenom wg kryteriów etyki i moralności. Szkicuje pewne systemy etyczne. Te właśnie systemy są tematem wiodącym dr Bobera. Każdy z nich ma inną płaszczyznę odniesienia i inne kryteria oceny. Systemy formalnie niezgodne ze sobą na płaszczyźnie naukowej, traktuje jako wzajemnie się uzupełniające w życiu bieżącym w zależności od sytuacji, w których można je stosować.

Sądzę, że zamieszczony tu wykład zainteresuje nie tylko członków sądów koleżeńskich ale szerokie grono koleżanek i kolegów.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Zebranie plenarne GSK SIMP z wykładem ks. Prof. Pawła Bortkiewicza

04 czerwca 2003r.
Dom Technika w Poznaniu

Wprowadzenie

W dniu 4 czerwca br. w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyło się spotkanie członków GSK z przedstawicielami sądów koleżeńskich z oddziałów. Referat pt. „Etyka w pracy inżyniera” wygłosił dziekan wydziału teologii UAM w Poznaniu ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Było to bardzo interesujące wystąpienie, w którym został najpierw przedstawiony stosunek człowieka  do przyrody (otoczenia) od czasów  pierwotnych do dziś. Człowiek jako jedyna istota żyjąca nie dostosowywał się do otoczenia (przyrody) lecz zmieniał środowisko w którym żył do swoich potrzeb. Wychodząc z takiego założenia zostały przedstawione podstawowe pojęcia etyki a następnie problemy etyczne dnia dzisiejszego.

W gronie uczestników tego zebrania uznaliśmy, że wystąpienie to należy opublikować w „Wiadomościach SIMP”, aby jak najwięcej naszych koleżanek i kolegów mogło zapoznać się z tym bardzo interesującym materiałem. Artykuł porusza szereg ważnych wątków, które mogą stać się tematem następnych spotkań. Uczestnicy spotkania po referacie dzielili się swoimi refleksjami na te tematy i dlatego sądzę, że może to być źródłem przemyśleń i wniosków dla nas wszystkich. Wiem również od ks. prof. Bortkiewicza, że i dla niego było to ciekawe spotkać się z nami jako przedstawicielami zawodów technicznych.

Pragnę podziękować kol. Jankowi Kapsie z Poznania za wyszukanie prelegenta i za trud włożony w organizację spotkania. Żałować należy, że na tym spotkaniu zabrakło przedstawicieli z szeregu oddziałów.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK

Skip to content