RZECZOZNAWSTWO

RZECZOZNAWCY SIMP

UWAGA!
Nowy „Regulamin nadawania tytułów rzeczoznawczych SIMP” już dostępny
w linku https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/

Zasady nadawania tytułów rzeczoznawczych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w tym wymagania i tryb postępowania oraz formularze wniosków zawiera „Regulamin nadawania tytułów rzeczoznawczych SIMP”, który zamieszczono w katalogu „Do pobrania” – link „Regulaminy” https://simp.pl/download/regulamin-nadawania-tytulow-rzeczoznawczych-simp/ 

Tytuły rzeczoznawcze nadawane są członkom SIMP w uznaniu wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etycznego. Informacje dotyczące tej sfery działalności SIMP można uzyskać w biurze ZG SIMP pod numerem telefonu 22 826 45 55
oraz pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP
ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 501-455-575 – przewodniczący Komisji
E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

 

UWAGI:

 • Wnioski na uprawnienia rzeczoznawcze są przyjmowane tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną
  na adres Komisji komisjarzeczoznawcow@simp.pl
 • Wnioski należy składać najpóźniej 14 dni przed datą posiedzenia Komisji.
 • Opłata za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP powinna być dokonana w dniu złożenia wniosku,
  a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do kompletu wymaganych dokumentów.


Terminy posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w 2024 roku:

9 lipca, godz. 14:00
24 września, godz. 13:00
19 listopada, godz. 13:00

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928 roku, kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957 r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych wojewódzkich Oddziałach SIMP, a od 1974 roku prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane jednostki działalności jakim są Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT SIMP.

Począwszy od 1964 roku przy Zarządzie Głównym SIMP działa Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie Regulaminu nadawania tytułów rzeczoznawczych SIMP nadaje trzy stopnie tytułu rzeczoznawcy: Asystent Rzeczoznawcy SIMP, Rzeczoznawca SIMP i Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP w kilkudziesięciu specjalnościach, odpowiadającym numerom KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje). 

Główne wymogi formalne stawiane przed członkami SIMP ubiegającymi się o nadanie tytułu rzeczoznawcy SIMP, w tym kryteria kwalifikacyjne oraz tryb postępowania dla wszystkich stopni tytułu rzeczoznawcy określa szczegółowo Regulamin nadawania tytułów rzeczoznawczych SIMP zatwierdzony przez Zarząd Główny SIMP. 

Komplet dokumentów o przyznanie tytułów rzeczoznawczych należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail komisjarzeczoznawcow@simp.pl wypełnionych komputerowo najpóźniej 14 dni przed datą posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP. 

Na podstawie pozytywnej oceny kandydata, Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP nadaje tytuły rzeczoznawcze SIMP w określonych specjalnościach. Asystent Rzeczoznawcy SIMP i Rzeczoznawca SIMP otrzymują legitymację i certyfikat zaświadczający posiadania kwalifikacji zawodowych oraz pieczątkę imienną opatrzoną terminem ważności, natomiast Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP otrzymuje legitymację, dyplom i pieczątkę imienną wydaną bezterminowo.

Szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzenia certyfikacji, wynikające z Polityki Jakości obowiązującej w SIMP, każdorazowo określa ZG SIMP. Dane o rzeczoznawcach zawarte w Rejestrze Rzeczoznawców prowadzonym przez biuro ZG SIMP podlegają systematycznej aktualizacji, prowadzonej przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi SIMP.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Aktualna umowa zawarta na okres od 19 sierpnia 2023 r. do 18 sierpnia 2024 r. z sumą ubezpieczenia 150.000 EUR dotyczy 89 rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franczyzowymi.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franczyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji. Ponadto osoby te ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej.

W załączeniu publikujemy listę wiodących rzeczoznawców SIMP, współpracujących z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia lub firmami związanymi z SIMP wieloletnimi umowami franczyzy.

USŁUGI RZECZOZNAWCZE SIMP-ZORPOT

Szybki rozwój i złożoność aktualnych rozwiązań technicznych wymaga wysokiego profesjonalizmu usług inżynierskich. Takie usługi świadczyć mogą jedynie wyspecjalizowani wykonawcy, realizujący swe umiejętności w ramach odpowiednio przygotowanych firm.

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., a od 1974r. prowadzone są przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT. W ramach tej agendy prace wykonują głównie zweryfikowani i cyklicznie certyfikowani rzeczoznawcy SIMP. Rzeczoznawcy SIMP oraz Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP są weryfikowani i nadzorowani przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SIMP, funkcjonującą w Stowarzyszeniu od 1964 roku. Aktualnie w komputerowym banku danych zarejestrowanych jest około 2000 rzeczoznawców.

Celem działania Zespołu jest świadczenie usług technicznych, związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia, na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Do podstawowego zakresu ofert ośrodków SIMP-ZORPOT należą prace zmierzające do rozwoju nowej techniki i organizacji produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi, a szczególnie:

 • projektowanie – konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi, technologii i organizacji produkcji różnych branż
 • badania i ekspertyzy – obiektów, maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów, w tym: ocena zgodności wyrobów zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,  instrukcje obsługi, audyty energetyczne budynków itp.
 • konsulting i oceny – programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich zyskowności (produktywności) i możliwości rekonstrukcji, wdrażania efektywnych technik wytwarzania i zarządzania
 • wyceny majątku ruchomego i nieruchomości – dla potrzeb przekształceń majątkowych, przetargów, banków, urzędów skarbowych i celnych
 • opracowania techniczno-ekonomiczne – business plany, feasibility study, wnioski kredytowe i inne dokumenty niezbędne w procedurach decyzyjnych
 • opracowanie dokumentacji – patentowej, norm jakościowych dla potrzeb certyfikacji wyrobów do wdrożenia norm ISO 9000 itp.
 • tłumaczenia z języków obcych – tekstów technicznych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz innych dokumentów
Skip to content