RZECZOZNAWSTWO

RZECZOZNAWCY SIMP

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają „Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”, które zamieszczono również w katalogu „Do pobrania” – link „Regulaminy”.

Informacje dotyczące tej sfery działalności SIMP można uzyskać pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowych
ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 501-455-575 – przewodniczący Komisji
E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

 

UWAGI:

 • Wnioski na uprawnienia rzeczoznawcze są przyjmowane tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną
  na adres Komisji komisjarzeczoznawcow@simp.pl
 • Wnioski należy składać najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia Komisji.
 • Opłata manipulacyjna za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP powinna być dokonana w dniu złożenia wniosku,
  a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowych w 2024 roku:
21 maja, godz. 13:00
24 września, godz. 13:00
19 listopada, godz. 13:00

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928 r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowopowstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957 r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974 r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

 • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
 • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
 • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług wycen majątkowych, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz. Aktualna umowa zawarta na okres od 19 sierpnia 2023 r. do 18 sierpnia 2024 r. z sumą ubezpieczenia 150.000 EUR dotyczy 89 rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franczyzowymi.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franszyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji. Ponadto osoby te ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej.

W załączeniu publikujemy listę wiodących rzeczoznawców SIMP, współpracujących z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia lub firmami związanymi z SIMP wieloletnimi umowami franszyzy.

USŁUGI RZECZOZNAWCZE SIMP-ZORPOT

Szybki rozwój i złożoność aktualnych rozwiązań technicznych wymaga wysokiego profesjonalizmu usług inżynierskich. Takie usługi świadczyć mogą jedynie wyspecjalizowani wykonawcy, realizujący swe umiejętności w ramach odpowiednio przygotowanych firm.

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., a od 1974r. prowadzone są przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT. W ramach tej agendy prace wykonują głównie zweryfikowani i cyklicznie certyfikowani rzeczoznawcy SIMP. Rzeczoznawcy SIMP oraz Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP są weryfikowani i nadzorowani przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SIMP, funkcjonującą w Stowarzyszeniu od 1964 roku. Aktualnie w komputerowym banku danych zarejestrowanych jest około 2000 rzeczoznawców.

Celem działania Zespołu jest świadczenie usług technicznych, związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia, na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Do podstawowego zakresu ofert ośrodków SIMP-ZORPOT należą prace zmierzające do rozwoju nowej techniki i organizacji produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi, a szczególnie:

 • projektowanie – konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi, technologii i organizacji produkcji różnych branż
 • badania i ekspertyzy – obiektów, maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów, w tym: ocena zgodności wyrobów zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,  instrukcje obsługi, audyty energetyczne budynków itp.
 • konsulting i oceny – programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, ich zyskowności (produktywności) i możliwości rekonstrukcji, wdrażania efektywnych technik wytwarzania i zarządzania
 • wyceny majątku ruchomego i nieruchomości – dla potrzeb przekształceń majątkowych, przetargów, banków, urzędów skarbowych i celnych
 • opracowania techniczno-ekonomiczne – business plany, feasibility study, wnioski kredytowe i inne dokumenty niezbędne w procedurach decyzyjnych
 • opracowanie dokumentacji – patentowej, norm jakościowych dla potrzeb certyfikacji wyrobów do wdrożenia norm ISO 9000 itp.
 • tłumaczenia z języków obcych – tekstów technicznych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz innych dokumentów
Skip to content