W imieniu Zarządu Głównego SIMP informujemy, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2009) – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP złożyło w Ministerstwie Gospodarki i Pracy pismo (znak: DPO/213/2004/DS z dnia 19 października 2004r.), informujące o merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu jednostek organizacyjnych SIMP do prowadzenia kursów i egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Stowarzyszenie przygotowało odpowiednie programy szkoleń oraz wytyczne i informacje dla komisji egzaminacyjnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. W pracach nad programami szkoleniowymi brali udział specjaliści posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową w dziedzinie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są oni autorami licznych publikacji krajowych i zagranicznych, raportów, programów i analiz. Jako wykładowcy uczestniczyli na wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz prowadzili szkolenia autorskie. Osoby te będą wykładać na organizowanych przez SIMP kursach i wezmą udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Szkolenia realizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności techników i inżynierów związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną, techników obsługujących urządzenia i instalacje halonowe (zawierające substancje kontrolowane), personelu, użytkowników krytycznych halonów oraz firm ochrony przeciwpożarowej.

Zainteresowanych szkoleniami prosimy o kontakt z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi SIMP.

Jednostki organizacyjne SIMP powołane do prowadzenia kursów i egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych

ODEKA Bydgoszcz
85-846 Bydgoszcz
ul. Toruńska 286
Tel., 52 322 92 58
Adres e-mail, elektryczne@odeka.pl
https://www.odeka.pl/
SIMP - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie
71-341 Szczecin
ul. Sabały 11a
Tel./fax, 91 442 00 07
Adres e-mail, odk.simp.szczecin@interia.pl
https://odksimp.com.pl/

Najbliższe szkolenia SIMP

USŁUGI SZKOLENIOWE SIMP-ZODOK

Mimo, że tradycje szkoleniowe w SIMP sięgają początków istnienia Stowarzyszenia, to jego organizacja w obecnym kształcie wiąże się z 1970r., w którym powołano Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP.

Najstarszym Ośrodkiem w Zespole jest ODK SIMP w Warszawie, istniejący od 1951r.

Poszczególne ośrodki doskonalenia kadr organizują m.in.: kursy, seminaria, konferencje, sympozja  i narady naukowo-techniczne, wydając drukiem materiały szkoleniowe i konferencyjne oraz skrypty.

Oferta ośrodków obejmuje m.in. następujące grupy tematyczne:

  • kursy i egzaminy na uprawnienia energetyczne,
  • szkolenia w zakresie: hydrauliki siłowej, badań nieniszczących, metrologii, dozoru technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, nowoczesnego zarządzania firmą, poprawy produktywności przedsiębiorstw, organizacji i normowania pracy, konkurencyjności i innowacyjności, wyceny majątku ruchomego, podstaw wyceny przedsiębiorstw, obsługi różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, badania technicznego pojazdów, norm ISO-9000 i ISO-14001.

Prezentowana oferta i związane z nią programy szkoleniowe mogą być modyfikowane pod względem treści, metod dydaktycznych oraz modułów czasowych, w celu dostosowania ich dla indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń.

Skip to content