(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

   Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP z 20 stycznia 2018 r. można znaleźć w zakładce „Do pobrania”.

   Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest “Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją “Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

   SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540.

   Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w kadencji prezes SIMP – Piotr Janicki. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce „Władze”.

   Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).

   Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

   Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

   • Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
   • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
   • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
   • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
   • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
   • SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.

   Misja Stowarzyszenia

   CELEM SIMP JEST:

   • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
   • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
   • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
   • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.

   TRADYCJA STOWARZYSZENIA

   Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.