Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP z 20 stycznia 2018 r. można znaleźć w zakładce „Do pobrania”.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w obecnej kadencji przewodniczy prezes SIMP – prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce „Władze”.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).

Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

  • Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
  • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
  • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
  • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
  • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
  • SIMP jest wydawcą 10 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.

Misja Stowarzyszenia

CELEM SIMP JEST:

  • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
  • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
  • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Skip to content