Współpraca SIMP z organizacjami krajowymi

Stowarzyszenie nasze i jego jednostki organizacyjne, realizując swoje cele statutowe, utrzymują ścisłą współpracę z licznymi instytucjami, z których najważniejsze to:

 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Banki i firmy leasingowe,
 • Instytut Lotnictwa,
 • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ:
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
  • Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
  • Instytut Spawalnictwa,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Polskie Lobby Przemysłowe,
 • Polski Związek Motorowy,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

W latach 2001-2021 kierownictwo SIMP podpisało niżej wymienione porozumienia lub umowy o współpracy:

Nazwa instytucji, z którą zawarto porozumienieData podpisania porozumieniaPrzedmiot porozumienia
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników24 września 1993 r., uaktualnione 9 listopada 2001 r.Wspólne działanie, m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz środowiska technicznego i obrony jego praw, interesów społeczno-zawodowych oraz ochrony godności zawodowych.
Urząd Dozoru Technicznego21 czerwca 2002 r.Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa technicznego, wymogów europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie17 lutego 2003 r.Współpraca związana z wydawaniem czasopisma „Pomiary, Automatyka, Kontrola”.
Urząd Regulacji Energetyki26 czerwca 2003 r.Tworzenie warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.
Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych8 października 2003 r.Integracja środowiska oraz ochrona interesów zawodu rzeczoznawcy samochodowego.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości7 października 2003 r.Współpraca na rynku krajowym dot. wycen majątkowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu28 listopada 2003 r.Działania na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki.
Polskie Lobby Przemysłowe10 marca 2004 r.Działania na rzecz dobra polskiej gospodarki i jej rozwoju, a także dążenie do zacieśniania więzi między środowiskami inżynierskimi i przemysłowymi.
Ministerstwo Obrony Narodowej11 października 2004 r.Umacnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez: * wspieranie rozwoju techniki wojskowej, * utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej, * doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku2 listopada 2004 r.Udział SIMP i jego jednostek organizacyjnych w MTG.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim7 marca 2005 r.Współdziałanie w obszarze studiów podyplomowych o specjalności „Zarządzanie systemami jakości”.
Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES Polska ETNT10 maja 2006 r.Współdziałanie na rzecz organizacji i wymiany informacji w zakresie imprez naukowo-technicznych dotyczących problematyki napędów i środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu3 kwietnia 2008 r.Działania w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze problemów technologii realizowanych w szczególności na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Polska Izba Motoryzacji17 kwietnia 2008 r.Dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego5 grudnia 2008 r.Współpraca przy organizowaniu imprez n-t, szkoleń, realizacji projektów unijnych, redagowaniu „Przeglądu Mechanicznego” oraz w zakresie usług o charakterze proinnowacyjnym.
Polski Komitet Normalizacyjny12 kwietnia 2012 r.Współdziałanie na rzecz rozwoju i upowszechniania normalizacji.
Akademia Marynarki Wojennej23 stycznia 2014 r.Współpraca w celu umacniania wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej.
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji28 lutego 2014 r.Realizacja przedsięwzięć łączących naukę z gospodarką w ramach Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.3 września 2021 r.Wycena oraz inspekcja maszyn i urządzeń.
 

SIMP w organizacjach międzynarodowych

Organizacja międzynarodowaPrzedstawiciel SIMPJednostka organizacyjna odpowiedzialna za współpracę
CIRPInternational Institution for Production Engineering ResearchMiędzynarodowe Towarzystwo Naukowe Badań Obróbki MechanicznejMarcin GołąbczakTowarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi
FISITAFederation Internationale des Societes d’Ingenieurs des Techniques de l’AutomobileMiędzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Inżynierów SamochodowychPiotr BielaczycPolskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
ICASInternational Council of the Aeronautical SciencesMiędzynarodowa Naukowa Organizacja LotniczaZdobysław GorajTowarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
IC NDTInternational Committee for Non-Destructive TestingMiędzynarodowy Komitet Badań NieniszczącychTomasz ChadyPolskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
CEMTConfederation of European Maritime Technology SocietiesKonfederacja Europejskich Towarzystw Techniki MorskiejJerzy CzuczmanTowarzystwo Okrętowców Polskich KORAB

Jak uzyskać tytuły zawodowe: inżyniera europejskiego, specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy.

Tytuł zawodowy INŻYNIER EUROPEJSKI – EUR ING wprowadziła w 1987 roku Federacja FEANI (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs), zrzeszająca aktualnie stowarzyszenia inżynierskie z 27 krajów, po jednym z każdego kraju. Polskę reprezentuje w FEANI Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych. Na koniec września 2001 roku tytułem EUR ING legitymowało się ponad 26 700 inżynierów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Szwajcarii, a w tym nieliczna, lecz rosnąca grupa inżynierów polskich (wg stanu na 10 października 2005r. – 217 osób, w tym 51 członków SIMP).

SPECJALIZACJA ZAWODOWA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

Sprawy związane z procedurą nadawania specjalizacji zawodowej reguluje uchwała nr 14 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z 28 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji zawodowej inżynierów i techników.

Postępowanie zmierzające do stwierdzenia, czy inżynier lub technik spełnia warunki wymagane do uzyskania I lub II stopnia specjalizacji zawodowej, przeprowadza właściwa dla danej dziedziny techniki Komisja Stowarzyszeniowa ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników.

Komisją właściwą dla dziedzin związanych z obszarem MECHANIKA, jest Komisja ds. Kwalifikacji i Specjalizacji Zawodowych powołana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pracami Komisji kieruje kol. Andrzej Woźniacki. Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu inżyniera lub technika I lub II stopnia specjalizacji zawodowej prosimy o kontakt:

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie.

ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
tel. 22 839 01 51
fax. 22 869 07 86
e-mail: sekretariat@simp.odk.waw.pl

Kodeks Etyczny FEANI jest dokumentem o charakterze uzupełniającym i nie zastępuje żadnego innego Kodeksu Etycznego, jakiemu osoba zarejestrowana może podlegać w swoim kraju.

Wszystkie osoby wpisane do Rejestru FEANI mają obowiązek zdawać sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakie nauka i technika mają dla ludzkości, jak również z własnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, wynikającej z wykonywania przez nie zawodu inżyniera.

Osoby te wykonują swój zawód zgodnie z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie europejskim zasadami moralnymi i cywilizacyjnymi, przestrzegając w szczególności prawa do wykonywania zawodu, jak również godności osobistej tych wszystkich, z którymi współpracują.

W tym też zakresie zobowiązują się przestrzegać następujący kodeks etyczny oraz postępować zgodnie z wyznaczonymi przezeń zasadami.

Skip to content