Współpraca SIMP z organizacjami krajowymi

Stowarzyszenie nasze i jego jednostki organizacyjne, realizując swoje cele statutowe, utrzymują ścisłą współpracę z licznymi instytucjami, z których najważniejsze to:

 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Banki i firmy leasingowe,
 • Instytut Lotnictwa,
 • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ:
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
  • Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
  • Instytut Spawalnictwa,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Polskie Lobby Przemysłowe,
 • Polski Związek Motorowy,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

W latach 2001-2021 kierownictwo SIMP podpisało niżej wymienione porozumienia lub umowy o współpracy:

Nazwa instytucji, z którą zawarto porozumienieData podpisania porozumieniaPrzedmiot porozumienia
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników24 września 1993 r., uaktualnione 9 listopada 2001 r.Wspólne działanie, m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz środowiska technicznego i obrony jego praw, interesów społeczno-zawodowych oraz ochrony godności zawodowych.
Urząd Dozoru Technicznego21 czerwca 2002 r.Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa technicznego, wymogów europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie17 lutego 2003 r.Współpraca związana z wydawaniem czasopisma „Pomiary, Automatyka, Kontrola”.
Urząd Regulacji Energetyki26 czerwca 2003 r.Tworzenie warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.
Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych8 października 2003 r.Integracja środowiska oraz ochrona interesów zawodu rzeczoznawcy samochodowego.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości7 października 2003 r.Współpraca na rynku krajowym dot. wycen majątkowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu28 listopada 2003 r.Działania na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki.
Polskie Lobby Przemysłowe10 marca 2004 r.Działania na rzecz dobra polskiej gospodarki i jej rozwoju, a także dążenie do zacieśniania więzi między środowiskami inżynierskimi i przemysłowymi.
Ministerstwo Obrony Narodowej11 października 2004 r.Umacnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez: * wspieranie rozwoju techniki wojskowej, * utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej, * doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku2 listopada 2004 r.Udział SIMP i jego jednostek organizacyjnych w MTG.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim7 marca 2005 r.Współdziałanie w obszarze studiów podyplomowych o specjalności „Zarządzanie systemami jakości”.
Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES Polska ETNT10 maja 2006 r.Współdziałanie na rzecz organizacji i wymiany informacji w zakresie imprez naukowo-technicznych dotyczących problematyki napędów i środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu3 kwietnia 2008 r.Działania w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze problemów technologii realizowanych w szczególności na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Polska Izba Motoryzacji17 kwietnia 2008 r.Dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego5 grudnia 2008 r.Współpraca przy organizowaniu imprez n-t, szkoleń, realizacji projektów unijnych, redagowaniu „Przeglądu Mechanicznego” oraz w zakresie usług o charakterze proinnowacyjnym.
Polski Komitet Normalizacyjny12 kwietnia 2012 r.Współdziałanie na rzecz rozwoju i upowszechniania normalizacji.
Akademia Marynarki Wojennej23 stycznia 2014 r.Współpraca w celu umacniania wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej.
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji28 lutego 2014 r.Realizacja przedsięwzięć łączących naukę z gospodarką w ramach Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.3 września 2021 r.Wycena oraz inspekcja maszyn i urządzeń.
 

SIMP w organizacjach międzynarodowych

Organizacja międzynarodowaPrzedstawiciel SIMPJednostka organizacyjna odpowiedzialna za współpracę
CIRPInternational Institution for Production Engineering ResearchMiędzynarodowe Towarzystwo Naukowe Badań Obróbki MechanicznejMarcin GołąbczakTowarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi
FISITAFédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’AutomobileMiędzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Inżynierów SamochodowychPiotr BielaczycPolskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
ICASInternational Council of the Aeronautical SciencesMiędzynarodowa Naukowa Organizacja LotniczaZdobysław GorajTowarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
IC NDTInternational Committee for Non-Destructive TestingMiędzynarodowy Komitet Badań NieniszczącychTomasz ChadyPolskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
CEMTConfederation of European Maritime Technology SocietiesKonfederacja Europejskich Towarzystw Techniki MorskiejJerzy CzuczmanTowarzystwo Okrętowców Polskich KORAB

Jak uzyskać tytuł EUR ING – Certyfikat Inżyniera Europejskiego

Tytuł zawodowy INŻYNIER EUROPEJSKI – EUR ING wprowadziła Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów FEANI (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs), obecnie ENGINEERS EUROPE – EE z siedzibą w Brukseli, zrzeszająca organizacje inżynierskie z 34 krajów europejskich i posiadająca status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy. EE współpracuje ściśle z Komisją Europejską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów wyższych uczelni technicznych dla celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r. EE nadaje certyfikat „Inżynier Europejski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji wyższych uczelni technicznych w krajach członkowskich. Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inżynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rejestru EE działający przy Biurze Zarządu Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o tytuł EurIng.
https://www.engineerseurope.com/

Według stanu na koniec września 2023 roku, tytuł EURO ING uzyskało 83 członków SIMP.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskania tytułu EURO ING są dostępne na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która od 1992 roku należy do ENGINEERS EUROPE (EE) https://not.org.pl/o-not/certyfikat-inzyniera-europejskiego

 

Kodeks Etyczny FEANI jest dokumentem o charakterze uzupełniającym i nie zastępuje żadnego innego Kodeksu Etycznego, jakiemu osoba zarejestrowana może podlegać w swoim kraju.

Wszystkie osoby wpisane do Rejestru FEANI mają obowiązek zdawać sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakie nauka i technika mają dla ludzkości, jak również z własnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, wynikającej z wykonywania przez nie zawodu inżyniera.

Osoby te wykonują swój zawód zgodnie z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie europejskim zasadami moralnymi i cywilizacyjnymi, przestrzegając w szczególności prawa do wykonywania zawodu, jak również godności osobistej tych wszystkich, z którymi współpracują.

W tym też zakresie zobowiązują się przestrzegać następujący kodeks etyczny oraz postępować zgodnie z wyznaczonymi przezeń zasadami.

Skip to content