(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Misja Stowarzyszenia

   CELEM SIMP JEST:

   • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
   • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
   • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
   • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.
   • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin.
   • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków.
   • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych.
   • Troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej.
   • Dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających.
   • Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.
   • Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych.
   • Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przep[isami prawnymi.
   • Stały rozwój zakresu usług.
   • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
   • Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych.
   • Wysoki poziom wyszkolenia pracowników.

   GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA SIMP:

   • Program Czystszej Produkcji (strategia zarządzania środowiskiem naturalnym).
   • Działania na rzecz poprawy zyskowności (produktywności) w polskich przedsiębiorstwach.
   • Wdrażanie systemu Elektronicznej Wymiany Danych (m.in. EDI).
   • Promocja i wdrażanie w przemyśle polskim nowoczesnych technologii w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM/CAE).
   • Systemy zapewnienia jakości (ISO, TQM) i certyfikacja wyrobów.
   • Działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy.

   PRZESŁANKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

   • Uniwersalność i profesjonalizm – znacząca liczba zweryfikowanych specjalistów działających w ramach odpowiednich agend gospodarczych.
   • Dostępność usług – ponad 80 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w całym kraju.
   • Tradycja – działalność wykorzystująca i budująca dorobek techniki polskiej.
   • Doskonalenie zawodowe – prowadzone poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą, organizację konferencji i wymianę doświadczeń z organizacjami zagranicznymi.