Misja Stowarzyszenia

CELEM SIMP JEST:

 • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
 • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin.
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków.
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych.
 • Troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej.
 • Dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających.
 • Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.
 • Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych.
 • Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przep[isami prawnymi.
 • Stały rozwój zakresu usług.
 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
 • Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych.
 • Wysoki poziom wyszkolenia pracowników.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA SIMP:

 • Program Czystszej Produkcji (strategia zarządzania środowiskiem naturalnym).
 • Działania na rzecz poprawy zyskowności (produktywności) w polskich przedsiębiorstwach.
 • Wdrażanie systemu Elektronicznej Wymiany Danych (m.in. EDI).
 • Promocja i wdrażanie w przemyśle polskim nowoczesnych technologii w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM/CAE).
 • Systemy zapewnienia jakości (ISO, TQM) i certyfikacja wyrobów.
 • Działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy.

PRZESŁANKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 • Uniwersalność i profesjonalizm – znacząca liczba zweryfikowanych specjalistów działających w ramach odpowiednich agend gospodarczych.
 • Dostępność usług – ponad 80 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w całym kraju.
 • Tradycja – działalność wykorzystująca i budująca dorobek techniki polskiej.
 • Doskonalenie zawodowe – prowadzone poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą, organizację konferencji i wymianę doświadczeń z organizacjami zagranicznymi.
Skip to content