System Zarządzania Jakością w SIMP

            Na wniosek i z inicjatywy Prezesa SIMP  kol. Andrzeja Ciszewskiego Zarząd Główny SIMP przyjął uchwałę z dnia 1 października 2005 r. o podjęciu działań, mających na celu opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, przygotowanie jednostek organizacyjnych SIMP do wdrożenia systemu, przeprowadzenie auditów wewnętrznych, przeglądu zarządzania oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji Stowarzyszenia. Jako jednostkę certyfikującą Zarząd Główny SIMP wskazał Urząd Dozoru Technicznego – UDT-CERT.

            Opracowanie dokumentacji SZJ, obejmującej Księgę Jakości, Procedury oraz inne, wymagane normą PN-EN ISO 9001:2001 dokumenty, szkolenie jednostek organizacyjnych i wdrożenie prowadzone były w latach 2004-2006. Zarząd Główny SIMP powołał na pełnomocnika Prezesa SIMP ds. SZJ kol. Ryszarda Wycichowskiego. Opracowania dokumentacji SZJ dokonywał Zespół w składzie: Jan Siuta, Jerzy Stefański i Włodzimierz Fleischer, przy czynnym udziale kol. Andrzeja Ciszewskiego i Ryszarda Wycichowskiego. Audit certyfikujący UDT-CERT przeprowadził w miesiącu czerwcu 2006 r.

            Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Stowarzyszeniu (jako pierwszy etap) zostało potwierdzone certyfikatem nr CSJ/308/2006, nadanym przez UDT-CERT. Wręczenie certyfikatu zostało dokonane w dniu 28 czerwca 2006 r. podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 80-lecia SIMP. Do certyfikacji przystąpiło 29 jednostek organizacyjnych SIMP, w tym Zarząd Główny SIMP, Zamek SIMP w Rydzynie, 7 Oddziałów SIMP, 7 Ośrodków Doskonalenia Kadr i Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT oraz 13 firm franchisingowych.

Równocześnie prowadzono prace wdrożeniowe SZJ w dalszych jednostkach organizacyjnych. Do certyfikacji w drugim etapie przystąpiło 56 jednostek organizacyjnych, w tym 23 Oddziały, 3 ODK i 4 ZORPOT (działalność tradycyjna), 5 ODK i 6 ZORPOT (franszyza), 3 Ośrodki SIMPTEST i 12 firm inżynierskich (franszyza). Certyfikacja poprzedzona była 3 auditami wewnętrznymi (Kraków, Poznań i Warszawa), przeglądem zarządzania – prowadzonymi w ramach SIMP oraz auditem certyfikującym, przeprowadzonym przez UDT CERT w dniach 5-7 grudnia 2006 r. Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie SZJ nadany został na okres 3 lat.

W okresie roku 2007 audity wewnętrzne przeprowadzono w terminach wynikających z Harmonogramu auditów wewnętrznych, tj.:

 • Audit nr 1/2007 w Gorlicach w dniu 10.08.2007 r., w którym wzięło udział 9 jednostek organizacyjnych SIMP
 • Audit nr 2/2007 w Poznaniu dniu 21.08.2007 r. w którym wzięło udział 7 jednostek organizacyjnych SIMP
 • Audit nr 3/2007 w Szczecinie dniu 11.09.2007 r. w którym wzięło udział 6 jednostek organizacyjnych SIMP
 • Audit nr 4/2007 w Lublinie w dniu 05.09.2007 r., w którym wzięło udział 6 jednostek organizacyjnych SIMP
 • Audit nr 5/2007 w Białymstoku w dniu 16.10.2007 r., w którym wzięło udział 5 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 6/2007 we Wrocławiu w dniu 21.09.2007 r., w którym wzięły udział 4 jednostki organizacyjne SIMP.
 • Audit nr 7/2007 w Toruniu w dniu 11.09.2007 r., w którym wzięło udział 6 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 8/2007 w Gdańsku w dniu 22.10.2007 r., w którym wzięły udział 4 jednostki organizacyjne SIMP.
 • Audit nr 9/2007 w Krakowie w dniu 15.11.2007 r., w którym wzięło udział 5 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 10/2007 w Katowicach w dniu 24.0.2007 r., w którym wzięło udział 9 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 11/2007 w Łodzi w dniach 08.10/05.11.2007 r., w którym wzięło udział 8 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 12/2007 w Warszawie w dniu 11.10.2007 r., w którym wzięło udział 8 jednostek organizacyjnych SIMP.
 • Audit nr 13/2007 w Warszawie w dniu 04.12.2007 r. przeprowadzony w Zarządzie Głównym SIMP.
 • Audit nr 14/2007 w Warszawie w dniu 12.2007 r. Oddziału SIMP w Płocku.

            W latach 2008-2009 spełniając wymogi Systemu Zarządzania Jakością audity wewnętrzne były przeprowadzane zgodnie z Harmonogramem auditów. Celem auditów była ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w jednostkach organizacyjnych SIMP.

      SIMP jako Stowarzyszenie w miesiącu październiku 2009 r. poddał się ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ze skutkiem pozytywnym. UDT-CERT nadał na kolejne 3 lata certyfikat SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2001, a w ramach auditu nadzoru w 2010 r. nastąpiła zmiana wydania certyfikatu SZJ na normę PN-EN ISO 9001:2009.

            Ponowną certyfikacją zostało objętych 67 jednostek organizacyjnych SIMP, a mianowicie: Zarząd Główny, Zamek SIMP w Rydzynie, 22 Oddziały, 5 ODK i 9 ZORPOT (jednostki tradycyjne), 4 ODK i 8 ZORPOT (franszyza), 4 SIMPTEST  i 13 jednostek inżynierskich (franszyza).

            W okresie roku 2010 spełniając wymogi Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzono następujące audity wewnętrzne: w Zarządzie Głównym SIMP, Zamku SIMP w Rydzynie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu i Warszawie, w których uczestniczyło 19 jednostek organizacyjnych.

Celem auditów była ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w jednostkach organizacyjnych SIMP.

Ponadto każdego roku Zarząd Główny SIMP lub Prezydium Zarządu Głównego z jego upoważnienia raz do roku przeprowadzali dla całego Stowarzyszenia przeglądy zarządzania mające na celu:

 • ocenę realizacji Polityki Jakości i celów jakości,
 • ocenę wyników auditów,
 • ocenę funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu,
 • status działań korygujących i zapobiegawczych,
 • ocenę działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania,
 • zmiany, mogące wpływać na system zarządzania jakością,
 • ocenę wyników badania zadowolenia klientów w jednostkach organizacyjnych SIMP oraz skarg i reklamacji,
 • zalecenia dotyczące doskonalenia SZJ.

            Jednostka certyfikująca – Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT corocznie przeprowadzał audity nadzoru w wybranych losowo jednostkach organizacyjnych SIMP, każdorazowo w innych. Stwierdzone podczas auditów nadzoru nieliczne niezgodności były usuwane poprzez podjęte działania korygujące i zapobiegawcze.

            SIMP jako Stowarzyszenie w dniu 30 stycznia 2014 r. poddał się ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ze skutkiem pozytywnym. UDT-CERT nadał na kolejne 3 lata certyfikat SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

            Ponowną certyfikacją zostało objętych 56 jednostek organizacyjnych SIMP, w tym: Zarząd Główny, Zamek SIMP w Rydzynie, 19 oddziałów, 5 Ośrodków Doskonalenia Kadr i 8 Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT (jednostki tradycyjne), 4 Ośrodki Doskonalenia Kadr i 6 ZORPOT (franszyza), 3 Ośrodki SIMPTEST i 11 jednostek inżynierskich (franszyza).

W okresie kadencji 2014-2018 spełniając wymogi Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzono następujące audity wewnętrzne:

 • w roku 2015 w Zarządzie Głównym SIMP, Zamku SIMP w Rydzynie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie, w których uczestniczyło 8 jednostek organizacyjnych.
 • w roku 2016 w Zarządzie Głównym SIMP, Zamku SIMP w Rydzynie, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Zamościu w których uczestniczyło 7 jednostek organizacyjnych.
 • w roku 2017 w Zarządzie Głównym SIMP, Lublinie, Olsztynie, w których uczestniczyły 4 jednostki organizacyjne.
 • w roku 2018 w Zarządzie Głównym SIMP. W miesiącach wrzesień – grudzień 2018r. zgodnie z harmonogramem audytów wewnętrznych zostaną przeprowadzone audity wewnętrzne w Zamku SIMP w Rydzynie, Gorzowie Wlkp, Opolu, Poznaniu, Starachowicach, Włocławku, Katowicach, Wadowicach, łącznie w 11 jednostkach uczestniczących w SZJ SIMP.

Każdorazowo celem auditów była ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w jednostkach organizacyjnych SIMP.

Ponadto każdego roku Zarząd Główny SIMP lub Prezydium Zarządu Głównego z jego upoważnienia raz do roku przeprowadzali dla całego Stowarzyszenia przeglądy zarządzania mające na celu:

 • ocenę realizacji Polityki Jakości i celów jakości,
 • ocenę wyników auditów,
 • ocenę funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu,
 • status działań korygujących i zapobiegawczych,
 • ocenę działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania,
 • zmiany, mogące wpływać na system zarządzania jakością,
 • ocenę wyników badania zadowolenia klientów w jednostkach organizacyjnych SIMP oraz skarg i reklamacji,
 • zalecenia dotyczące doskonalenia SZJ.

Jednostka certyfikująca – Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT corocznie przeprowadzał audity nadzoru w wybranych losowo jednostkach organizacyjnych SIMP, każdorazowo w innych.

SIMP jako Stowarzyszenie w dniach 22-29 maja 2018 r. poddał się certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 ze skutkiem pozytywnym. UDT-CERT nadał certyfikat SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 z datą ważności do 6 lutego 2020 r.

            Ponowną certyfikacją zostało objętych 43 jednostki uczestniczące w SZJ SIMP, w tym: Zarząd Główny, Zamek SIMP w Rydzynie, 14 oddziałów, 5 Ośrodków Doskonalenia Kadr i 6 Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT (jednostki tradycyjne), 3 Ośrodki Doskonalenia Kadr i 6 ZORPOT (franszyza), 2 SIMPTEST-y  i 5 jednostek inżynierskich (franszyza).

Skip to content