+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Historia

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce, rozpoczęły się prace nad utworzeniem samodzielnego stowarzyszenia mechaników. W dniu 28 czerwca 1926 roku, grupa założycielska pod przewodnictwem prof. Henryka Mierzejewskiego doprowadziła do zebrania konstytucyjnego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Udział w tym zebraniu wzięło 37 osób – członków założycieli SIMP, a pierwszym prezesem wybrany został prof. inż. Henryk Mierzejewski. W okresie od założenia Stowarzyszenia liczba jego członków systematycznie zwiększała się i wynosiła w 1929 r. – 85, w 1933 r. – 140, 1934 r. – 371. Początkowym założeniem SIMP było zrzeszanie elity mechaników polskich. Od 1934 r., z chwilą wybrania nowego prezesa Witolda K. Wierzejskiego, założenia te zmieniono na rzecz stowarzyszenia o charakterze masowym i nastąpił wówczas szybki rozwój liczby członków SIMP (w czerwcu 1939 r. – już 1299). Najszerszą płaszczyzną wymiany informacji naukowych i technicznych były zjazdy inżynierów mechaników, których odbyło się w okresie międzywojennym 11 (z czego 9 w Warszawie i po jednym w Katowicach i we Lwowie).

Wybuch II wojny światowej przerwał zorganizowaną działalność mechaników polskich. Podczas okupacji włączyli się oni w działalność podziemną, m.in. w ramach Tajnej Organizacji Inżynierów, kierowanej przez prof. Stefana Bryłę. Wielu inżynierów mechaników w okresie okupacji brało udział w tajnym nauczaniu na poziomie wyższych szkół technicznych oraz uczestniczyło w opracowaniu książek i podręczników technicznych. Mechanicy polscy działali też w czasie wojny poza granicami kraju, w ramach różnych organizacji inżynierskich. Najliczniejszym, najbardziej znaczącym było Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Po wyzwoleniu, w marcu 1946 r., zwołano Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów i Członków SIMP przy udziale środowisk inżynierskich z Krakowa, Poznania, Radomia, Skarżyska, Łodzi i Gliwic. Uchwalono na nim m.in. statut SIMP oraz podjęto decyzję o przystąpieniu SIMP do nowo wówczas powołanej Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwszym powojennym prezesem SIMP został prof. Ludwik Uzarowicz.

Ważną dziedziną działalności SIMP były i są wydawnictwa. W latach 1947-1950 istniał Instytut Wydawniczy SIMP, który w krótkim czasie wydał ok. 300 tys. egzemplarzy książek (w tym wielotomowy „Poradnik techniczny mechanika” i „Mały poradnik mechanika”) oraz 700 zeszytów czasopism: „Przegląd Techniczny”, „Mechanik”, „Przegląd Spawalnictwa, „Technika Lotnicza”. Znamienny wpływ na ukierunkowanie prac SIMP miał XXII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Krakowie w 1972 r., na którym sformułowano znane i aktualne do dzisiaj trzy hasła:

 • SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego,
 • SIMP – ekspertem w budowie i eksploatacji maszyn,
 • SIMP – rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników Polskich.

W tym okresie formy działalności społecznej SIMP uległy ogromnemu wzbogaceniu. Prawie na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia wprowadzono działalność: odczytową, szkoleniową i konferencyjną, rzeczoznawczą, wydawniczą, wystawienniczą, kulturalno-oświatową i rekreacyjną. Działalność tę wzmocniły zwłaszcza powołane w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej dwie agendy SIMP:

 • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP (utworzony w 1970 r., który skoordynował działalność szkoleniową),
 • Zespół Rzeczoznawców SIMP (powołany w 1958 r.), na bazie którego powstał Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT-SIMP (1974 r.).

W latach osiemdziesiątych utworzono kolejne agendy SIMP: Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów ZOKJW-SIMP, Centrum Eksportowe SIMPEX, Centrum Postępu Technicznego SIMP im. prof. inż. H. Mierzejewskiego, Oficynę Wydawniczą SIMPRESS oraz Biuro Wymiany Doświadczeń i Turystyki SIMPTUR, które również realizują zadania gospodarcze i statutowe.

Wśród istotniejszych wydarzeń w powojennej historii SIMP warto jeszcze wymienić rok 1970, kiedy to Stowarzyszenie przejęło w użytkowanie wieczyste zabytkowy zamek w Rydzynie. Zamek ten, wraz z otoczeniem w całości już odbudowany, jest reprezentacyjną siedzibą Stowarzyszenia. Jest to miejsce Zjazdów SIMP, konferencji naukowo-technicznych, szkoleń i różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Rok 2001 był rokiem Jubileuszu 75-lecia istnienia SIMP. Obchody, którym patronował Pan Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, miały charakter bardzo uroczysty, których finałem była Sesja Jubileuszowa odbyta w dniu 9 listopada 2001r. Dokumentacja fotograficzna z tych obchodów została zamieszczona na stronach “Zdjęcia z 75 lecia”.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w SIMP w lalach 1926- 2014

 • Date: 1 lutego 2015, By siajo Category -

  Warszawa. Zebranie Konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, zwołane z inicjatywy prof. Henryka Mierzejewskiego – pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Grono założycieli składało się z. 37 osób. W archiwach Stowarzyszenia brak jest informacji o wyżej wymienionych osobach. Posiadamy natomiast informacje o składzie I Zarządu, który ukonstytuował się następująco: Henryk Mierzejewski – Prezes, Czesław Mikulski – Wiceprezes, Edward T. Geisler, Zygmunt Rytel, Władysław Kozlowski, Władysław Łoziński, Wacław Muszyński, Bronisław Wahren i Apolinary Zieliński -Członkowie Zarządu, Bolesław Ruśkiewicz – Sekretarz, Józef Borowiak – Skarbnik.

  Total Comments: 0
 • Date: 31 stycznia 2015, By siajo Category -

  I Walne Zebranie SIMP. Stowarzyszenie liczyło 73 członków.

  Total Comments: 0
 • Date: 30 stycznia 2015, By siajo Category -

  Postanowieniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpisano statut Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 1617. Tekst tego pierwszego statutu zamieszczono w na stronie “Dokumenty”.

  Total Comments: 0
 • Date: 29 stycznia 2015, By siajo Category -

  Zebranie Komisji Techniki Warsztatowej przyjęło wniosek o powołaniu rzeczoznawców SIMP.

  Total Comments: 0
 • Date: 28 stycznia 2015, By siajo Category -

  Zebranie Komisji Techniki Warsztatowej przyjęło wniosek o powołaniu rzeczoznawców SIMP.

  Total Comments: 0
 • Date: 27 stycznia 2015, By siajo Category -

  Zmarł założyciel i pierwszy prezes SIMP prof. inż. Henryk Mierzejwski.

  Total Comments: 0
 • Date: 26 stycznia 2015, By siajo Category -

  Powstanie pierwszego oddziału terenowego SIMP w Radomiu.

  Total Comments: 0
 • Date: 25 stycznia 2015, By siajo Category -

  Jubileuszowy Zjazd SIMP z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenie, połączony z Krajową Wystawą Przemysłową.

  Total Comments: 0
 • Date: 24 stycznia 2015, By siajo Category -

  Pierwszy po wojnie Nadzwyczajny Walny Zjazd SIMP.

  Total Comments: 0
 • Date: 18 stycznia 2015, By siajo Category -

  Decyzja Prezydium ZG SIMP o tworzeniu oddziałów wojewódzkich SIMP.

  Total Comments: 0
Load More...