Historia

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce, rozpoczęły się prace nad utworzeniem samodzielnego stowarzyszenia mechaników. W dniu 28 czerwca 1926 roku, grupa założycielska pod przewodnictwem prof. Henryka Mierzejewskiego doprowadziła do zebrania konstytucyjnego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Udział w tym zebraniu wzięło 37 osób – członków założycieli SIMP, a pierwszym prezesem wybrany został prof. inż. Henryk Mierzejewski. W okresie od założenia Stowarzyszenia liczba jego członków systematycznie zwiększała się i wynosiła w 1929 r. – 85, w 1933 r. – 140, 1934 r. – 371. Początkowym założeniem SIMP było zrzeszanie elity mechaników polskich. Od 1934 r., z chwilą wybrania nowego prezesa Witolda K. Wierzejskiego, założenia te zmieniono na rzecz stowarzyszenia o charakterze masowym i nastąpił wówczas szybki rozwój liczby członków SIMP (w czerwcu 1939 r. – już 1299). Najszerszą płaszczyzną wymiany informacji naukowych i technicznych były zjazdy inżynierów mechaników, których odbyło się w okresie międzywojennym 11 (z czego 9 w Warszawie i po jednym w Katowicach i we Lwowie).

Wybuch II wojny światowej przerwał zorganizowaną działalność mechaników polskich. Podczas okupacji włączyli się oni w działalność podziemną, m.in. w ramach Tajnej Organizacji Inżynierów, kierowanej przez prof. Stefana Bryłę. Wielu inżynierów mechaników w okresie okupacji brało udział w tajnym nauczaniu na poziomie wyższych szkół technicznych oraz uczestniczyło w opracowaniu książek i podręczników technicznych. Mechanicy polscy działali też w czasie wojny poza granicami kraju, w ramach różnych organizacji inżynierskich. Najliczniejszym, najbardziej znaczącym było Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Po wyzwoleniu, w marcu 1946 r., zwołano Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów i Członków SIMP przy udziale środowisk inżynierskich z Krakowa, Poznania, Radomia, Skarżyska, Łodzi i Gliwic. Uchwalono na nim m.in. statut SIMP oraz podjęto decyzję o przystąpieniu SIMP do nowo wówczas powołanej Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwszym powojennym prezesem SIMP został prof. Ludwik Uzarowicz.

Ważną dziedziną działalności SIMP były i są wydawnictwa. W latach 1947-1950 istniał Instytut Wydawniczy SIMP, który w krótkim czasie wydał ok. 300 tys. egzemplarzy książek (w tym wielotomowy „Poradnik techniczny mechanika” i „Mały poradnik mechanika”) oraz 700 zeszytów czasopism: „Przegląd Techniczny”, „Mechanik”, „Przegląd Spawalnictwa, „Technika Lotnicza”. Znamienny wpływ na ukierunkowanie prac SIMP miał XXII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Krakowie w 1972 r., na którym sformułowano znane i aktualne do dzisiaj trzy hasła:

  • SIMP – wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego,
  • SIMP – ekspertem w budowie i eksploatacji maszyn,
  • SIMP – rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników Polskich.

W tym okresie formy działalności społecznej SIMP uległy ogromnemu wzbogaceniu. Prawie na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia wprowadzono działalność: odczytową, szkoleniową i konferencyjną, rzeczoznawczą, wydawniczą, wystawienniczą, kulturalno-oświatową i rekreacyjną. Działalność tę wzmocniły zwłaszcza powołane w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej dwie agendy SIMP:

  • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP (utworzony w 1970 r., który skoordynował działalność szkoleniową),
  • Zespół Rzeczoznawców SIMP (powołany w 1958 r.), na bazie którego powstał Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT-SIMP (1974 r.).

W latach osiemdziesiątych utworzono kolejne agendy SIMP: Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów ZOKJW-SIMP, Centrum Eksportowe SIMPEX, Centrum Postępu Technicznego SIMP im. prof. inż. H. Mierzejewskiego, Oficynę Wydawniczą SIMPRESS oraz Biuro Wymiany Doświadczeń i Turystyki SIMPTUR, które również realizują zadania gospodarcze i statutowe.

Wśród istotniejszych wydarzeń w powojennej historii SIMP warto jeszcze wymienić rok 1970, kiedy to Stowarzyszenie przejęło w użytkowanie wieczyste zabytkowy zamek w Rydzynie. Zamek ten, wraz z otoczeniem w całości już odbudowany, jest reprezentacyjną siedzibą Stowarzyszenia. Jest to miejsce Zjazdów SIMP, konferencji naukowo-technicznych, szkoleń i różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Rok 2001 był rokiem Jubileuszu 75-lecia istnienia SIMP. Obchody, którym patronował Pan Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, miały charakter bardzo uroczysty, których finałem była Sesja Jubileuszowa odbyta w dniu 9 listopada 2001r. Dokumentacja fotograficzna z tych obchodów została zamieszczona na stronach „Zdjęcia z 75 lecia”.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w SIMP

11-15.IX.1912 r.

Odbył się w Krakowie VI Zjazd Techników Polskich, w czasie którego obradował także Zjazd Inżynierów Mechaników. Datę tę przyjmuje się jako początek organizowania się polskich inżynierów mechaników.

29-30.IX.1923 r. oraz 17-20.IV.1925 r.

Odbyły się w Warszawie I i II Zjazd Mechaników Polskich, których inicjatorem i jednym z głównych organizatorów był prof. Henryk Mierzejewski. Zjazdy te, które po latach w SIMP uzyskały miano „przedstowarzyszeniowych”, ukształtowały wizję silnego, branżowego stowarzyszenia mechaników.

28.VI.1926 r.

Warszawa. Zebranie Konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, zwołane z inicjatywy prof. Henryka Mierzejewskiego – pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Grono założycieli składało sie z 37 osób. W archiwach Stowarzyszenia brakuje informacji o wyżej wymienionych osobach. Mamy natomiast informacje o składzie I Zarządu, który ukonstytuował się następująco: Henryk Mierzejewski – prezes, Czesław Mikulski – wiceprezes, Edward T. Geisler, Zygmunt Rytel, Władysław Kozłowski, Władysław Łoziński, Wacław Moszyński, Bronisław Wahren i Apolinary Zieliński – członkowie Zarządu, Bolesław Ruśkiewicz – sekretarz, Józef Borowiak – skarbnik.

19.XII.1927 r.

I Walne Zebranie SIMP. Stowarzyszenie liczyło 73 członków.

8.XI.1928 r.

Zebranie Komisji Techniki Warsztatowej przyjęło wniosek o powołaniu rzeczoznawców SIMP.

28.VI.1929 r.

Zmarł założyciel i pierwszy prezes SIMP, prof. inż. Henryk Mierzejewski.

11.IV.1935 r.

Powstanie pierwszego oddziału terenowego SIMP w Radomiu.

23-26.VIII.1936 r.

Jubileuszowy Zjazd SIMP z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia, połączony z Krajową Wystawą Przemysłową.

22.III.1946 r.

Pierwszy po wojnie Nadzwyczajny Walny Zjazd SIMP.

28 XI 1946 r.

XIV (II) Walny Zjazd Delegatów SIMP obradujący w 20-lecie założenia SIMP przyjął statut, w którym zatwierdzono nową nazwę stowarzyszenia – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, do którego oprócz inżynierów mogli należeć także technicy.

5.XI.1953 r.

Decyzja Prezydium ZG SIMP o tworzeniu oddziałów wojewódzkich SIMP.

12.V.1955 r.

XI Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP nadał po raz pierwszy po wojnie tytuł Członka Honorowego SIMP.

12-13.X.1956 r.

Pierwsza Narada Przewodniczących i Sekretarzy Oddziałów SIMP, która odbyła się w Gdańsku.

8.VI.1957 r.

XIII Walny Zjazd SIMP ustanawia obowiązujące do dzisiaj godło SIMP.

10.III.1958 r.

XIV Walny Zjazd ustanawia Honorową Odznakę SIMP.

17.XII.1970 r.

Notarialne przejęcie w wieczyste użytkowanie przez SIMP Zamku w Rydzynie.

1970 r.

Utworzenie Zespołu Ośrodków Doskonalenia Kadr SIMP – ZODOK.

5-7.V.1972 r.

Ustanowienie Odznaki im. prof. H. Mierzejewskiego na XXII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Krakowie oraz przyjęcie niezmiennych do dziś trzech podstawowych funkcji SIMP:

  • SIMP wychowawcą mechaników i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego,
  • SIMP ekspertem w budowie i eksploatacji maszyn,
  • SIMP rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników polskich.

1974 r.

Powołanie Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technologicznego SIMP – ZORPOT.

1981 r.

Uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin założyciela SIMP, prof. Henryka Mierzejewskiego.

1.XII.1982 r.

Powołany został Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów (ZOKJW), z siedzibą w Katowicach.

13.IX.1986 r.

Uroczysta Sesja inaugurująca obchody 60-lecia SIMP.

1.VII.1990 r.

Powołana została Oficyna Wydawnicza SIMP – SIMPRESS, z siedzibą w Warszawie.

23.IX.1992 r.

Podpisanie w imieniu SIMP pierwszej umowy franchisingowej, która zapoczątkowała restrukturyzację działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

19.X.1996 r.

Przyjęcie przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP „Deklaracji Ideowo-Programowej – SIMP 2000”.

9.XI.2001 r.

Dom Technika NOT w Warszawie, centralna sesja jubileuszowa z okazji 75-lecia SIMP. Patronat nad obchodami Jubileuszu objął Aleksander Kwaśniewski – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

18-19.X.2002 r.

Na Zamku SIMP w Rydzynie odbył się XXX Walny Zjazd Delegatów SIMP, połaczony m.in. z odsłonięciem pomnika Króla Stanisława Leszczyńskiego i tablicy pamiątkowej ku czci śp. Kazimierza Rajzera – prezesa SIMP w latach 1990-2000, oraz oddaniem do użytku instalacji kolektorów słonecznych.

28.VI.2003 r.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, obradujący w Warszawie, dokonał zmian statutu SIMP, które dostosowały jego treść do obowiązujących przepisów państwowych, m.in. prawa energetycznego oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

28.VI.2006 r.

Dom Technika NOT w Warszawie, sesja jubileuszowa z okazji 80-lecia SIMP. Patronat Honorowy nad Jubileuszem objął Lech Kaczyński – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie sesji wręczony został przez prezesa UDT certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie w SIMP Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001÷2001.

6.XI.2009 r.

W Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się sesja z okazji Jubileuszu 100-lecia czasopisma „Mechanik“.

28.VI.2011 r.

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 85. rocznicy powstania SIMP i 130. rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego – założyciela Stowarzyszenia i pierwszego jego prezesa. Patronat nad obchodami objął Bronisław Komorowski – prezydent Rzeczypospo litej Polskiej.

30.V.2012 R.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodowych Targów Innowacje – Technologia – Maszyny odbył się I Dzień Mechanika, upamiętniający 100-lecie zrzeszania się mechaników polskich, co miało miejsce w Krakowie, w dniach 12-15 września 1912 r. podczas Zjazdu Techników Mechaników.

5.VI.2013 r.

W ramach obchodów Roku Jana Czochralskiego Zarząd Główny SIMP przygotował sesję poświęconą pamięci tego genialnego wynalazcy, twórcy metody pozyskiwania monokryształów krzemu i wybitnego metaloznawcy, która odbyła się podczas II Dnia Mechanika w Poznaniu w czasie Targów „Innowacje-Technologie-Maszyny”.

5.X.2013 r.

Podczas obrad Rady SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie odsłonięte zostały dwie pierwsze tablice wybitnych twórców nauki i techniki związanych z SIMP, tj. prof. prof. Jana Czochralskiego i Henryka Mierzejewskiego.

17.X.2014 r.

W przeddzień XXXIII WZD SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona inż. Stanisławowi Olszewskiemu, współtwórcy spawania łukowego metali, współwłaścicielowi pierwszych w świecie patentów dotyczących tej metody spawania, wybitnemu inżynierowi i przemysłowcowi.

18.X.2014 r.

Przed rozpoczęciem XXXIII WZD SIMP odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą dr. inż. Andrzejowi Ciszewskiemu – prezesowi SIMP, wiceprezesowi Zarządu Oddziału Łódzkiego SIMP, dyrektorowi Ośrodka SIMP-ZORPOT w Łodzi, inżynierowi – ekspertowi, pracownikowi naukowemu Politechniki Łódzkiej.

15.XI.2014 r.

Odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona prof. Zdzisławowi Pawłowskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów, a potem Towarzystwa Badań Nieniszczących SIMP, wybitnemu działaczowi krajowej i międzynarodowej społeczności nieniszczących badań materiałów.

10.X.2015 r.

W Zamku SIMP w Rydzynie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Tadeuszowi Sołtykowi, prezesowi Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP, wybitnemu konstruktorowi lotniczemu, twórcy pierwszego polskiego samolotu o napędzie odrzutowym TS-11 Iskra.

16.X.2015 r.

Odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona prof. Jerzemu Wernerowi, założycielowi Sekcji Samochodowej SIMP, wybitnemu konstruktorowi podwozi samochodów ciężarowych, współtwórcy pierwszego po wojnie polskiego samochodu „Star-20”, patriocie i społecznikowi.

25.XI.2016 r.

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 90-lecia SIMP, nad którym patronat objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Patronami SIMP w 2016 r. byli prof. prof. Henryk Mierzejewski i Ludwik Uzarowicz.

3.III.2017 r.

Odsłonięcie w Zamku SIMP w Rydzynie tablicy pamiątkowej poświęconej. Kol. Witoldowi Kaweckiemu, inicjatorowi odbudowy i przewodniczącemu Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku w Rydzynie.

4.III.2017 r.

Uroczystość w Zamku SIMP w Rydzynie odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej inż. Januszowi Baurskiemu, zasłużonemu działaczowi SIMP, wybitnemu twórcy i organizatorowi przemysłu zbrojeniowego i maszynowego.

15.III.2017 r.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wpisania 10 nowych obiektów na listę Pomników Historii, w tym zespołu miejskiego pod nazwą „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne”.

8.IX.2017 r.

Odsłonięcie w Zamku SIMP w Rydzynie tablicy pamiątkowej poświęconej dr. inż. mechanikowi Adamowi Kręglewskiemu – wybitnemu konstruktorowi, wynalazcy i organizatorowi przemysłu.

20.I .2018 r.

W Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, który dokonał zmian w statucie SIMP, dostosowując go do zmienionej ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2019 r.

W 2019 minęła 110 rocznica powołania gazety inżynierskiej „Mechanik”, najstarszego czasopisma naukowo-technicznego, którego aktualnym wydawcą jest SIMP.

Skip to content