Szanowni Państwo,

informujemy, że 31 marca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 31x wyżej wymienionej ustawy informuje, że:

1.  Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Wykaz energetycznych komisji kwalifikacyjnych SIMP znajduje się w zakładce https://simp.pl/dzialalnosc/energetyczne-komisje-kwalifikacyjne/

 

Sekretarz SIMP
/-/
Krzysztof Jankowski
Prezes SIMP
/-/
Piotr Janicki

 

Skip to content