Uroczysta sesja z okazji 90-lecia SIMP odbyła się 25 listopada 2016 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp005

Sesję poprowadził prof. Jan Pilarczyk – członek Zarządu Głównego SIMP i przewodniczący Rady SIMP, który po przekazaniu krótkiej informacji o uroczystości powitał przybyłych gości oraz uczestników Sesji w liczbie ok. 270 osób.

W pierwszej kolejności przywitał przedstawiciela Prezydenta RP – prof. dr hab. inż. Artura Świergiela – koordynatora Sekcji „Nauka, innowacje” Narodowej Rady Rozwoju, a następnie:

członków Komitet Honorowego obchodów 90-lecia i osoby ich reprezentujące:

 • Panią Jadwigę Paradę – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, reprezentującą Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej;
 • Panią Jolantę Kochańską – Zastępcę Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego reprezentującą Pana Tomasza Schweitzera – Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • Pana Roberta Chudzika – Kierownika Wydziału Materiałowo-Technologicznego w Departamencie Koordynacji i Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego, reprezentującego Pana Andrzeja Ziółkowskiego Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Pana dr inż. Stanisława Kozioła – Kierownika Działu Projektowania w Instytucie Technologii Eksploatacji, reprezentującego Pana prof. Adama Mazurkiewicza – Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu;
 • Pana dr hab. inż. Tomasza Babula – Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej ;
 • Pana dr inż. Adama Pietrasa – Dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach;
 • Pana prof. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie;
 • Pana dr hab. Stefana Góralczyka – Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;
 • Pana prof. Andrzeja Żyluka – Zastępcę Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, reprezentującego Pana prof. Ryszarda Szczepanika – Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 • Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT;
 • Pana prof. Pawła Sorokę – koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego;
 • Pana Zygmunta Mierzejewskiego – Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników;

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp011

3 prezesów i sekretarzy generalnych stowarzyszeń naukowo-technicznych, członków FSNT-NOT:

 • Pana Andrzeja Gołaszewskiego – Prezesa Honorowego – Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
 • Panią Annę Staniszewską – Sekretarz Generalną Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
 • Pana Jacka Kucińskiego – Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;

 

prezesów oraz pracowników firm i zakładów przemysłowych współpracujących z SIMP, w tym uczestniczących w konkursie na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2015 Roku:

 • Pana Wiesława Czarnackiego – Prezesa Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o. w Parczewie
 • Pana Jacka Kucharewicza – Prezesa Firmy Metal-Fach Sp. z o.o. w Sokółce
 • Pana Jacka Kaźmierczaka z Firmy REMA S.A. w Reszlu
 • Pana Zygmunta Kołka z Firmy Plasticon Poland S.A. w Toruniu
 • Panów Tomasza Staniszewskiego i Sławomira Lechowskiego z Fabryki Armatur JAFAR S.A. w Jaśle
 • Pana Sebastiana Predela z Firmy Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu
 • Pana Zbigniewa Buklewskiego z Firmy ZUT UNIMASZ Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Pana Romana Czarnotę z Firmy CATIGO w Olsztynie;

 

przedstawicieli uczelni technicznych, którzy pełnią lub pełnili w SIMP różnego rodzaju funkcje statutowe:

 • Panią prof. Danielę Żuk z Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
 • Pana prof. Stanisława Adamczaka z Politechniki Świętokrzyskiej
 • Panów mgr inż. Andrzeja Bielańskiego i dr inż. Henryka Chrostowskiego z Politechniki Wrocławskiej
 • Panów prof. prof. Tomasza Chadego i Jerzego Nowackiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Panów prof. prof. Tomasza Chmielewskiego i Macieja Szafarczyka z Politechniki Warszawskiej
 • Panów prof. Andrzeja Gołąbczaka i mgr inż. Stanisława Sucharzewskiego z Politechniki Łódzkiej
 • Pana dr inż. Jerzego Ickiewicza z Politechniki Białostockiej
 • Pana prof. Mieczysława Poniewskiego z Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
 • Pana prof. Michała Styp-Rekowskiego z Bydgoskiej Szkoły Wyższej
 • Pana prof. Czesława Waszkiewicza ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pana mgr inż. Kazimierza Zawiślaka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

Na zakończenie tej części Sesji Jubileuszowej jej prowadzący powitał:

 • Członków Honorowych SIMP, członków: Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP;
 • prezesów Oddziałów, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP;
 • dyrektorów jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franchisingowych;
 • redaktorów naczelnych czasopism naukowo-technicznych SIMP oraz Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny – redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego”, który w dniu 18 listopada 2016 r. obchodził 150-lecie swojej działalności;
 • wieloletnich pracowników i działaczy Stowarzyszenia.

Następnie zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniami prof. Jan Pilarczyk udzielił głosu:

 • Arturowi Świergielowi, który złożył gratulacje i życzenia z okazji 90-lecia Stowarzyszenia oraz przekazał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy,

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp012

 • Pani Jadwidze Paradzie, która również złożyła gratulacje i życzenia oraz odczytała list Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp013

Powyższe wystąpienia uczestnicy nagrodzili brawami.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznak stowarzyszeniowych, w tym Członkostwa Honorowego. Ta część Sesji rozpoczęła się odczytaniem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów przez kol. Janusza Mytko – przewodniczącego Zjazdu, zgodnie z którą „Z okazji 90-lecia SIMP, na podstawie § 27 ust. 3 statutu SIMP, w wyniku przeprowadzonego głosowania korespondencyjnego nadaje się Członkostwo Honorowe SIMP niżej wymienionym kol. kol.:

 1. Andrzej Bielański                   (O/Wrocław)
 2. Krystyna Karlak                     (O/Częstochowa)
 3. Zdzisław Kozdrach                (O/Radom)
 4. Jerzy Macek                           (O/Olsztyn)
 5. Julian Marszałek                    (O/Lublin)
 6. Jan Porada                            (O/Rzeszów)
 7. Jan Pudło                               (O/Starachowice)
 8. Andrzej Rysiowski                  (O/Kalisz)
 9. Mieczysław Staniucha            (O/Łódź)
 10. Stanisław Sucharzewski         (O/Łódź)
 11. Lesław Świętochowski (O/Tarnów).

Aktu dekoracji dokonali koledzy Janusz Mytko z prezesem SIMP Piotrem Janickim.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp014

Następnie prof. Jan Pilarczyk poprosił o wręczenie Złotej Odznaki Honorowej NOT kol. Andrzejowi Goskowi z Oddziału SIMP w Białymstoku. Wręczenia dokonali: Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT i Pan Stefan Góralczyk – wiceprezes NOT.

Kolejną grupą wyróżnionych były osoby odznaczone Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Odznaką „Zasłużony Senior SIMP” i Złotą Honorową Odznaką SIMP. Informację o decyzji Zarządu Głównego SIMP przekazał kol. Dariusz Raczkowski – przewodniczący Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP.

Decyzją Zarządu Głównego SIMP wyróżnieni zostali:

Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego:

 1. Grażyna Królak (O/Olsztyn)
 2. Elżbieta Ciborowska (O/Olsztyn)
 3. Tomasz Babul (O/Warszawa)
 4. Tadeusz Czubaty             (O/Białystok)
 5. Jerzy Ickiewicz (O/Białystok)
 6. Józef Jarecki (O/Skierniewice)
 7. Wiesław Krzymień (O/Warszawa)
 8. Waldemar Sówka (O/Koszalin)
 9. Henryk Zawistowski (O/Biała Podlaska)

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp001

Odznaką „Zasłużony Senior SIMP” : Jan Pyś, Zdzisław Święcki i Tadeusz Turek (O/Warszawa) oraz Andrzej Woźniacki   (O/Wrocław).

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp002

Złotą Honorową Odznaką SIMP – Tadeusz Kochanowski – sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp003

Aktu dekoracji wymienionymi odznakami dokonał kol. Piotr Janicki – prezes SIMP w towarzystwie kol. Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP.

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył kol. Lesław Świętochowski – prezes Oddziału SIMP w Tarnowie, wyróżniony członkostwem honorowym.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp007

Na zakończenie tej części Sesji prezes SIMP Piotr Janicki złożył podziękowanie kol. Franciszkowi Troncikowi – dyrektorowi Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach za długoletnią współpracę, wręczając okolicznościową tabliczkę.

Kluczową częścią programu uroczystości był obszerny referat poświęcony 90-letniej działalności Stowarzyszenia wygłoszony przez prezesa SIMP – kol. Piotra Janickiego, wysoko oceniony przez uczestników Sesji.

Następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe:

 • Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT,
 • Pana prof. Tomasza Chadego – prezesa PTBNiDT SIMP,
 • Pani Jolanty Kochańskiej – zastępcy prezesa PKN,
 • Pana Zygmunta Mierzejewskiego – przewodniczącego ZK ZZIiT
 • Pana Roberta Chudzika – przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego,
 • Pana prof. dr hab. inż. Marka Dobosza – redaktora statystycznego czasopisma „Mechanik”,
 • Pana Pawła Soroki – koordynatora PLP,
 • Pana Jerzego Rożka – prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. ,
 • Pana Józefa H. Rudzińskiego – prezesa Sekcji MUZ SIMP.

 

Wpłynęło także wiele listów gratulacyjnych, m.in. od:

 • Pana Jarosława Gowina – Wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pana Maciej Bando – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Pana prof. Adama Mazurkiewicza – Dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
 • Pana prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
 • Pana Piotra Szymczaka – Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Pana Tadeusza Franaszka – Prezesa Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich,
 • Pana prof. Janusza Szpytko – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

 

Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych oraz odczytaniu listów gratulacyjnych ogłoszona została przerwa, podczas której uczestnicy Sesji zostali poczęstowani tortem i lampką szampana, a prezes SIMP Piotr Janicki wzniósł toast.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp008

Ostatnim punktem programu Sesji było wręczenie wyróżnień IX edycji konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 roku”.

Do omówienia wyników tej edycji konkursu prof. Jan Pilarczyk poprosił kolejno kol. Janusza Gradowskiego – przewodniczącego Komisji Konkursowej, który przedstawił ogólną informację, a następnie kol. Jerzego Macka – wiceprzewodniczącego tej Komisji, który zapoznał zebranych ze szczegółowymi wynikami.

sesja_jubileuszowa_90-lecie_simp009

Kol. Janusz Gradowski – przewodniczący Komisji Konkursowej

Kol. Jerzy Macek – wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej

Wyniki konkursu były prezentowane wg poszczególnych kategorii:

Prace naukowo-badawcze:

1 miejsce

Politechnika Wrocławska za osiągnięcie pn.  „Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego”

2 miejsce

Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z Instytutem Lotnictwa w Warszawie za osiągnięcie pn.   „Działo pneumatyczne DPZ-250”

Wyróżnienie

Fabryka Kabli ELPAR w Parczewie za osiągnięcie pn.  „Optymalizacja procesu produkcji kabli z funkcją podtrzymywania napięcia z nowych kompozycji polimerowych”

Wyróżnienie

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach za osiągnięcie pn.  „Forma odlewnicza i sposób chłodzenia formy odlewniczej zwłaszcza do wytwarzania prętów i płytek z materiałów metalowych”

 

Prace wdrożone w przemyśle:

1 miejsce

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie za osiągnięcie pn.  „Fluidalne stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części lotniczych”

2 miejsce

Firma REMA S.A. w Reszlu za osiągnięcie pn.  „Pilarka tarczowa poprzeczna typ DMDK-50AP z automatycznym podawaniem”

2 miejsce

Firma Plasticon Poland w Toruniu za osiągnięcie pn.  „Zbiornik z kompozytu poliestrowo-szklanego o średnicy 12 m i pojemności 1.000 m3 do stężonego kwasu solnego”

Wyróżnienia

Fabryka Armatur w Jaśle za osiągnięcie pn.  „Wdrożenie zrobotyzowanego dwustanowiskowego stanowiska spawalniczego” oraz „Zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie wysokosprawnych sprężarek z falownikami”

Firma REMA S.A. w Reszlu za osiągnięcie pn.  „Pilarka tarczowa poprzeczna typ
DMDK-50C”

Firma MALOW Sp. z o.o. w Suwałkach za osiągnięcie pn.  „Zestaw młodzieżowy
mebli metalowych”

Firma Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu za osiągnięcie pn.  „Pompy do ścieków zawierających elementy ścierne i mineralne”.

 

Prace wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska:

2 miejsce

ZUT UNIMASZ SP. z o.o. w Olsztynie za osiągnięcie pn.  „Linia sortowania mięsa”

3 miejsce

Inż. Roman Czarnota z Olsztyna za osiągnięcie pn.  „Odśnieżarka ręczna SNOW BITE ONE”

Wyróżnienia

ZUT UNIMASZ SP. z o.o. w Olsztynie za osiągnięcie pn.  „Linia pakowania zbiorczego”

Firma SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku za osiągnięcie pn.  „Przetrząsacz 10-cio karuzelowy typ P10-1100”

Firma Metal-Fach Sp. z o.o. w Sokółce za osiągnięcie pn.   „Rozrzutnik typu tandem N272/3 VIKING”

 

Prace zgłoszone przez średnie szkoły techniczne:

Wyróżnienie

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie za osiągnięcie pn.  „Utworzenie pracowni programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)”.

 

Następnie zaproszono przedstawicieli uczelni, instytutów naukowo-badawczych i firm po odbiór dyplomów i statuetek, które wręczał prezes SIMP Piotr Janicki w towarzystwie sekretarza generalnego SIMP.

Po dokonaniu wręczenia nagród prof. Jan Pilarczyk poprosił o zaprezentowanie najlepszych prac konkursowych, tj.

I miejsce w kategorii: prace naukowo-badawcze

prof. Piotr Dudziński – Politechnika Wrocławska

„Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego”

 

I miejsce w kategorii: prace wdrożone w przemyśle

mgr inż. Sylwester Jończyk – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

„Fluidalne stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej części lotniczych”

 

III miejsce w kategorii: prace wdrożone w rolnictwie gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska

inż. Roman Czarnota – Firma CATIGO w Olsztynie

„Odśnieżarka ręczna SNOW BITE ONE”

 

Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali medal okolicznościowy oraz „Księgę inżynierów i techników mechaników polskich obejmującą lata 1961-2010” wydaną z okazji 90-lecia SIMP.

 

Opracowanie:
Kazimierz  Łasiewicki

sekretarz generalny SIMP

Skip to content