Aby mówić wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu na rynku europejskim należy wyjaśnić co kryje się pod pojęciem „wyrób budowlany” oraz „wprowadzanie do obrotu”.

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Wprowadzenie do obrotu definiuje się jako udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym.

Kiedy oznakowanie CE jest obligatoryjne?

Producent chcąc wprowadzić wyrób budowlany do obrotu na rynku europejskim zobligowany jest do sprawdzenia, czy dany wyrób objęty jest normą zharmonizowaną. W tym celu należy przejrzeć Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej i wyszukać ostatnią aktualizację publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych. Można również skorzystać z wyszukiwarki na stronach internetowych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Wykaz może obejmować dwa rodzaje odniesień: do nowych norm zharmonizowanych i norm zmienionych. Jeżeli dany wyrób objęty jest zakresem jednej z tych norm, oznakowanie CE jest dobrowolne w okresie przejściowym i obowiązkowe od zakończenia tego okresu. Należy sprawdzić dany wyrób  w odniesieniu do tytułów oraz zakresów  dostępnych norm, aby upewnić się, czy wyrób ten jest objęty zakresem jednej z nich.

W przypadku, kiedy wyrób nie jest objęty żadną normą zharmonizowaną, Producent może sprawdzić, czy wyrób objęty jest jednym z już istniejących europejskich dokumentów oceny lub w przypadku jego braku wystąpić do Jednostki Oceny Technicznej o wydanie europejskiego dokumentu oceny.

Kiedy oznakowanie CE nie jest wymagane?

Jeżeli wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie dla danego zastosowania lub w przypadku kiedy produkcja wyrobu musi przebiegać w sposób tradycyjny w celu zagwarantowania ochrony obiektów budowlanych urzędowo chronionych (np. obiekty dziedzictwa lub historyczne) Producent nie jest zobowiązany do oznakowania CE swojego wyrobu. Należy jednak upewnić się czy wyjątki te mają na pewno zastosowanie dla  danego wyrobu.

Co trzeba zrobić aby nanieść na wyrób oznakowanie CE?

Po zidentyfikowaniu odpowiedniego dokumentu odniesienia /norma zharmonizowana, europejska ocena techniczna/, kluczowym elementem jest określenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP), który będzie narzucał dalsze postępowanie w efekcie upoważniające producenta do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych oraz w następstwie do naniesienia oznakowania CE na wyrobach.

Wyróżniamy pięć systemów ceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1+, 1, 2+, 3 oraz 4. W tabeli nr 1 przedstawiono obowiązki producenta, jednostki notyfikowanej oraz laboratorium notyfikowanego uczestniczących w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Tabela 1. Obowiązki producenta, jednostki notyfikowanej oraz laboratorium notyfikowanego

AVCPZKPDalsze badania próbek wg planuOcena właściwości użytkowychCertyfikat stałości właściwości użytkowychBadania kontrolne próbekWstępna inspekcja zakładu produkcyjnego + ZKPCertyfikacja ZKPNadzór nad ZKP
1+PPJ*JJ*JJ
1PPJ*JJJ
2+PPPJJJ
3PL
4PP

P – producent
J – notyfikowana jednostka certyfikująca – wyroby lub Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)
J* – notyfikowana jednostka certyfikująca z udziałem laboratorium własnego lub podwykonawcy
L – laboratorium notyfikowane

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków producenta, jednostki notyfikowanej oraz laboratorium notyfikowanego uczestniczących w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały opisane w Rozporządzeniu Delegowanej Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik nr V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących oznakowania CE wyrobów
oraz certyfikacji w systemie europejskim?

Nie wiesz czy dla Twojego wyrobu istnieje norma zharmonizowana?

Nie jesteś pewien w którym systemie oceny i weryfikacji właściwości
użytkowych jest Twój wyrób?

Skontaktuj się z nami !

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
tel. +48 32 251 01 12
http://simptestcert.pl/

 

Skip to content