+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Wraz ze zmieniającymi się przepisami pożarowymi, rosną wymagania stawiane obiektom, w których mogą przebywać ludzie. Im większy budynek i im więcej może przebywać w nim ludzi, tym poważniejsze kryteria są do spełnienia. Zamek SIMP w Rydzynie, jako obiekt zabytkowy, może uzyskać odstępstwa od niektórych obowiązujących przepisów tylko w drodze działań zamiennych, a więc innych od przewidzianych prawem, które ostatecznie powinny podnieść bezpieczeństwo budynku. Na przełomie lutego i maja br. odbyło się kilkanaście spotkań i rozmów oraz podjęte zostały rozmaite działania w komendach miejskich PSP oraz wojewódzkich, jak również z rzeczoznawcami ds. p.poż, celem opracowania Ekspertyzy Bezpieczeństwa Pożarowego Zamku. Opracowanie takie zostało wykonane w końcu maja br. i zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu. Aby Zamek mógł w sezonie letnim przyjąć zakontraktowane grupy młodzieży, musiał uzyskać z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie pozytywną opinię dot. bezpieczeństwa pożarowego Zamku. Aby to było możliwe, konieczne było wykonanie w miesiącu czerwcu szeregu działań zarówno formalno- prawnych, jak i typowo budowlanych. Wykonano następujące zadania:

 • zainstalowano urządzenia oraz lampy umożliwiające pokrycie wszystkich dróg komunikacyjnych oświetleniem o natężeniu >5 Lux,
 • wydzielono na poddaszu specjalne pomieszczenia zamknięte drzwiami pożarowymi,
 • zwiększono liczbę sygnalizatorów pożarowych,
 • wyposażono obiekt w agregaty proszkowe AP- 25,
 • uruchomiono w nieczynnej dotąd baszcie, dodatkową klatkę schodową, którą wyposażono w drzwi pożarowe oraz instalacje pożarowe,
 • wyposażono maszynownię Zamku w drzwi pożarowe,
 • zatrudniono dodatkową osobę pełniącą nocne dyżury celem monitorowania bezpieczeństwa pożarowego,
 • zwiększono liczbę oznakowań pożarowych w Zamku,
 • przeprowadzono szkolenia całego personelu w ramach scenariuszy pożarowych,
 • wykonano indywidualne instrukcje ewakuacyjne do pokoi hotelowych.

Wyżej wymienione prace na ogólną kwotę 100.374,80 zł, zostały sfinansowane przez Zarząd Główny SIMP ze środków przekazanych Stowarzyszeniu przez sponsorów.

W związku z wykonaniem wszystkich w/w  działań zamiennych, które były przewidziane do realizacji do końca czerwca br., Komendant Miejski PSP w Lesznie wydał pozytywną opinię czasową, pozwalająca na przyjazd młodzieży do Zamku.

Ponieważ jednak katalog działań, które Zamek musi spełnić nie kończy się, począwszy od początku sierpnia, rozpoczęto realizację kolejnych działań. Obecnie zakończono remont korytarza II piętra, na którym zdemontowano ze ścian boazerię, która stanowiła dodatkowe obciążenie pożarowe. Począwszy od początku października, realizowane będą kolejne działania, do których należą:

 • postawienie ściany z drzwiami p.poż, dzielącej długi korytarz części hotelowej, na dwa mniejsze odcinki,
 • montaż uszczelek dymoszczelnych, w drzwiach wychodzących na drogi ewakuacyjne,
 • pokrycie więźby dachowej środkiem ogniochronnym: FOBOS II.

Po realizacji tych działań Zamek wystąpi po raz kolejny, o wydanie pozytywnej Opinii do Komendanta Miejskiego PSP, celem uzyskania zgody na przyjazdy młodzieży w roku 2020.

Sprawa jednak nie kończy się na tych działaniach. Pozostają jeszcze zadania przewidziane na rok 2020, do których należą:

 • rozszerzenie instalacji sygnalizacji pożaru na cały Zamek- obecnie instalacja jest wykonana w części hotelowej,
 • instalacja urządzeń rozgłaszających komunikaty głosowe na korytarzach zamkowych.

Dopiero po spełnieniu tych działań i pozytywnej kontroli przeprowadzonej przez prewencję PSP w Lesznie, Zamek będzie mógł ubiegać się o wydanie stałej Opinii dot. Bezpieczeństwa Pożarowego Zamku. Działanie to pozwoli nie tylko na stałe przyjazdy młodzieży szkolnej do Zamku, ale także na podniesienie kategoryzacji Zamku w ramach usług hotelowych. Jest to bardzo istotny warunek, który obecnie ogranicza możliwości rozwoju tego obszaru Zamku.

Problematyka zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku, oraz zapoznanie się z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi była przedmiotem obrad Zarządu Głównego SIMP w dniach 8 i 9 września 2019 r. w Rydzynie.