(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

W imieniu Zarządu Głównego SIMP informujemy, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 195 poz. 2009) – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP złożyło w Ministerstwie Gospodarki i Pracy pismo (znak: DPO/213/2004/DS z dnia 19 października 2004r.), informujące o merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu jednostek organizacyjnych SIMP do prowadzenia kursów i egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Stowarzyszenie przygotowało odpowiednie programy szkoleń oraz wytyczne i informacje dla komisji egzaminacyjnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. W pracach nad programami szkoleniowymi brali udział specjaliści posiadający odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową w dziedzinie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są oni autorami licznych publikacji krajowych i zagranicznych, raportów, programów i analiz. Jako wykładowcy uczestniczyli na wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz prowadzili szkolenia autorskie. Osoby te będą wykładać na organizowanych przez SIMP kursach i wezmą udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Szkolenia realizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności techników i inżynierów związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną, techników obsługujących urządzenia i instalacje halonowe (zawierające substancje kontrolowane), personelu, użytkowników krytycznych halonów oraz firm ochrony przeciwpożarowej.

Zainteresowanych szkoleniami prosimy o kontakt z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi SIMP.

Wykaz jednostek organizacyjnych SIMP powołanych do prowadzenia kursów i egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych

SIMP - Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie
Kod Miasto 71-714 Szczecin
Ulica ul.Hoża 6
Tel./fax 91 442 00 07
Adres e-mail odk.simp@neostrada.pl
SIMP – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie
Kod Miasto 00-050 Warszawa
Ulica ul. Świętokrzyska 14 pok. 544
Tel. (22) 839 01 51 (22) 839 08 76
Fax (22) 869 07 86
Adres e-mail zodok@simp.odk.waw.pl
SIMP – Ośrodek Doskonalenia Kadr we Wrocławiu
Kod Miasto 50-020 Wrocław
Ulica ul.Piłsudskiego 74 p.228
Tel./Fax 71 344 81 26
Adres e-mail zodok@not.wroc.pl
Adres e-mail  www.simp-odk.not.pl
Oddział SIMP w Poznaniu
Kod Miasto 61-712 Poznań
Ulica ul.Wieniawskiego 5/9
Tel./Fax 61 853 65 44
Adres e-mail  sekretariat@simp.poznan.pl
Oddział SIMP w Łodzi
Kod Miasto 90-007 Łódź
Ulica Pl.Komuny Paryskiej 5a
Tel. 42 632 55 36
Fax 42 632 50 03
Adres e-mail  lodz@simp.pl
Adres e-mail  odk-simp@odk-simp.com.pl
SIMP – Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Rzeszowie
Kod Miasto 35-069 Rzeszów
Ulica ul.Kopernika 1
Tel./Fax 17 862 46 11
Adres e-mail  odksimp@interia.pl
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Bydgoszczy

Firma franchisingowa SIMP

Kod Miasto 85-030 Bydgoszcz
Ulica ul.Rumińskiego 6
Tel./Fax 52 322 92 58
Tel. kom. 608 041 101
Adres e-mail henryk.wojciechowski@odk-simp.pl
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Białymstoku

Firma franchisingowa SIMP

Kod Miasto 15-097 Białystok
Ulica ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Tel./Fax 85 742 18 65
Adres e-mail  simpzo@notbial.com.pl
SIMP – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Krakowie
Kod Miasto 31-516 Kraków
Ulica ul.Mogilska 20/4
Tel./Fax 12 430 67 32
Tel. kom. 501 270 603
Adres e-mail  mbogsimp@interia.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Gorlicach
Kod Miasto 38-300 Gorlice
Ulica ul.Narutowicz 3
Tel. 18 353 54 93
Fax 18 352 25 16
Tel. kom. 502 374 207
Adres e-mail  gorlice@simp.pl

Uwaga:
Lista jednostek szkoleniowych będzie ulegać systematycznemu rozszerzaniu, o czym na bieżąco będziemy informować. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Zarząd Główny SIMP nie bierze odpowiedzialności za prowadzenie szkoleń i egzaminów przez inne firmy, nie umieszczone w wykazie.

Sekretarz Generalny SIMP
Kazimierz Łasiewicki

Prezes SIMP
Piotr Janicki

Najbliższe szkolenia SIMP

USŁUGI SZKOLENIOWE SIMP-ZODOK

Mimo, że tradycje szkoleniowe w SIMP sięgają początków istnienia Stowarzyszenia, to jego organizacja w obecnym kształcie wiąże się z 1970r., w którym powołano Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP.

Najstarszym Ośrodkiem w Zespole jest ODK SIMP w Warszawie, istniejący od 1951r.

Poszczególne ośrodki doskonalenia kadr organizują m.in.: kursy, seminaria, konferencje, sympozja  i narady naukowo-techniczne, wydając drukiem materiały szkoleniowe i konferencyjne oraz skrypty.

Oferta ośrodków obejmuje m.in. następujące grupy tematyczne:

  • kursy i egzaminy na uprawnienia energetyczne,
  • szkolenia w zakresie: hydrauliki siłowej, badań nieniszczących, metrologii, dozoru technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, nowoczesnego zarządzania firmą, poprawy produktywności przedsiębiorstw, organizacji i normowania pracy, konkurencyjności i innowacyjności, wyceny majątku ruchomego, podstaw wyceny przedsiębiorstw, obsługi różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, badania technicznego pojazdów, norm ISO-9000 i ISO-14001.

Prezentowana oferta i związane z nią programy szkoleniowe mogą być modyfikowane pod względem treści, metod dydaktycznych oraz modułów czasowych, w celu dostosowania ich dla indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń.