Kronika roku 2013

IV Kwartał

Spotkania świąteczno-noworoczne

Grudzień 2013 r. był jak co roku okresem tradycyjnych spotkań świąteczno-noworocznych m.in. organizowanych przez: Zarząd Oddziału Łódzkiego SIMP w dniu 13 grudnia (obradom przewodniczył kol. Stanisław Sucharzewski pełniący obowiązki pre­zesa, a Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP), Zarząd Oddziału Warszawskiego SIMP w dniu 16 grudnia (obradom przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes OW SIMP, a Zarząd Główny reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP), Zarząd Oddziału Radomskiego SIMP w dniu 18 grudnia (obradom przewodniczył kol. Zdzisław Kozdrach – prezes Oddziału Radomskiego SIMP, a Zarząd Główny reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP). Zebrania były okazją nie tylko do przekazania życzeń i dzielenia się opłatkiem, ale także do wręczenia odznak i wyróżnień zasłużonym członkom SIMP.

W dniu 14 grudnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie. W poprzedzeniu zebrania prezes SIMP przewodniczył uroczystemu podsumowaniu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej w roku akademickim 2011/2012 oraz VII edycji Konkursu „Technik Absolwent”.

W dniu 12 grudnia 2013 r. miała miejsce uroczystość pożegnania kol. Krystyny Trojnar, prowadzącej od ponad 50 lat sekretariat Oddziału SIMP w Rzeszowie, w związku z Jej przejściem na emeryturę. Z tej okazji okolicznościowy list w imieniu Zarządu Głównego SIMP przekazał kol. Janusz Dobrzański – prezes Oddziału Rzeszowskiego SIMP i wiceprezes SIMP.

W dniach 11–13 grudnia 2013 r. w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce”, której organizatorami byli: RR Federacji SNT NOT, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Radzie Programowej Konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, a pracami Komitetu Organizacyjnego kierował Waldemar Fabirkiewicz – prezes RR FSNT NOT. Jednym z tematów zaprezentowanych podczas konferencji był referat opracowany przez dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP pt. „Sektor maszynowy w Polsce w latach 2003–2012”.

W dniu 10 grudnia 2013 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP, któremu przewodniczył kol. gen. w st. spoczynku Ryszard Dębski. Udział w zebraniu wzięli m.in. kol. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, gen w st. spoczynku prof. Jerzy Lewitowicz, kol. Antoni Milkiewicz – prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych SIMP, kol. Tadeusz Kurcyk – honorowy prezes Towarzystwa, kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Zgodnie z programem zebrania omówione zostały następujące ważniejsze tematy:

 • zmiany w regulaminie Towarzystwa,
 • ustalenie treści tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi Sołtykowi,
 • omówienie spraw związanych z organizacją X Międzynarodowej Konferencji „Diagnostyka samolotów i śmigłowców” AIRDIAG’2014,
 • przygotowania do przeprowadzenia walnego zgromadzenia delegatów Towarzystwa.
 • złożenie życzeń prof. Jerzemu Lewitowiczowi z okazji 80-lecia urodzin,
 • przyjęcie planu działań Zarządu w 2014 rok.

W dniu 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyła zebranie Komisja Regulaminowa SIMP, która zaopiniowała pozytywnie regulaminy następujących jednostek organizacyjnych SIMP:

 • Muzeum Zamku w Rydzynie,
 • regulamin ramowy jednostki specjalistycznej SIMP,
 • Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP,
 • Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

Komisja omówiła także regulamin Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, przekazując obecnemu na zebraniu wiceprezesowi PTBNiDT SIMP swoje uwagi. Obradom przewodniczył kol. Lubosław Pruszkowski.

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SIMP w Lesznie. Zebranie dokonało wyboru władz Oddziału, tj. Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję obejmującą lata 2014–2018. Prezesem Oddziału został wybrany ponownie kol. Zenon Chojnacki, a wiceprezesem kol. Zbigniew Szukalski – dyrektor techniczny Zamku SIMP w Rydzynie. Zebrani podjęli także decyzję o zmianie siedziby Oddziału z Domu Technika NOT w Lesznie do Zamku Rydzyńskiego.

W dniu 22 listopada 2013 r. w Sali Domu Weselnego DELFINO w Zielonej Górze odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji 60-lecia działalności Oddziału SIMP i 40-lecia pracy miejscowego Ośrodka SIMP-ZORPOT, któremu przewodniczył kol. Wiktor Obuchowicz – prezes Oddziału SIMP w Zielonej Górze.

W dniu 20 listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Komisji Seniorów ZG SIMP, na którym m.in. ustalono termin nadsyłania sprawozdań z działalności Kół Seniora za 2013 r. oraz termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komisji Seniorów przy ZG SIMP. W spotkaniu wziął udział Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 19 listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych, na którym podsumowano wyniki VII edycji.

W dniach 18–22 listopada 2013 r. w Muzeum Techniki NOT w Warszawie odbył się Interaktywny Festiwal Robotów CYBERIADA, którego organizatorami było Muzeum Techniki i SIMP. Patronat naukowy nad festiwalem objęli rektorzy Politechnik: Poznańskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Celem imprezy, która miała charakter popularno-naukowy, było przedstawienie dorobku naukowego z zakresu robotyki polskich uczelni i instytutów badawczych. W ramach CYBERIADY zaprezentowana została wystawa, odbyło się seminarium i pokaz filmu. W otwarciu festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym m.in. kol. kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, Jacek Kubielski – sekretarz generalny NOT, Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację na temat zebrania publikujemy odrębnie.

W dniu 18 listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 13 listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, poświęcone m.in. najważniejszym tematom:

 • omówieniu spraw związanych z przygotowaniem i umieszczeniem w Zamku SIMP w Rydzynie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Pawłowskiemu,
 • przekazanie do zaopiniowania przez Komisję Regulaminową SIMP i zatwierdzenia przez Zarząd Główny SIMP Regulaminu PTBNiDT SIMP,
 • omówienie przebiegu 42. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących,
 • wybór i zatwierdzenie organizatora 43. KKBN,
 • omówienie przynależności i opłacania składek do międzynarodowej organizacji IC NDT.

Obradom przewodniczył kol. Bogdan Zając – wiceprezes Towarzystwa.

W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. przystąpił do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W dniach 26–27 października 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej z przedstawicielami Oddziałowych Komisji Rewizyjnych. Obrady prowadził kol. Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP.

W dniu 25 października 2013 r. w restauracji „Trzy światy” odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia działalności Oddziału SIMP w Gliwicach. W spotkaniu wziął udział kol. Stanisław Królikowski – członek Zarządu Głównego SIMP, przekazując w imieniu kierownictwa Stowarzyszenia okolicznościowy list gratulacyjny. Szerszą informację na temat zebrania publikujemy odrębnie.

W dniach 24–25 października 2013 r. w Bratysławie odbyło się seminarium podsumowujące projekt pn. „Analiza i wykorzystanie doświadczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w dziedzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mechaników i włączania ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej platformy”, którego realizatorami od 1 maja 2012 r. były: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej w Bułgarii (NTSM) i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele kierownictw NTSM i SIMP, w osobach: Georgi Popow – prezes NTSM i Rajczo Georgiew – sekretarz generalny oraz Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, a także prezes Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Słowacji (SASI) – Marian Tolnay i sekretarz generalny SASI – Albin Stofila. Ponadto w seminarium wzięły udział: Snieżanka Grozdanowa – kierownik projektu i Ewa Majewska – główna księgowa SIMP, odpowiedzialna za rozliczenie finansowe. Na zakończenie spotkania podpisane zostało przez NTSM, SIMP i SASI Memorandum o rozwoju międzynarodowej partnerskiej platformy, zgodnie z którym efekty projektu będą upowszechnione nie tylko w Bułgarii i Słowacji, ale także w Czechach i Ukrainie, za pośrednictwem miejscowych stowarzyszeń naukowo-technicznych.

W dniach 23–25 października 2013 r. odbyły się III Warszawskie Dni Techniki zorganizowane przez Oddział Warszawski SIMP pod hasłem „Warszawa – technika wczoraj, dziś, jutro”. Współorganizatorami Dni była Federacja SNT NOT i Politechnika Warszawska. Patronat nad imprezą objęli: Minister Gospodarki, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m. st. Warszawy oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Kluczowymi tematami III WDT były: nanotechnologia, robotyka oraz warszawskie metro, a nad całością imprezy czuwał kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP. Szerszą informację na temat imprezy publikujemy odrębnie.

W dniach 21–22 października 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa FSNT NOT z sekretarzami generalnymi stowarzyszeń n-t – członków FSNT NOT oraz dyrektorami biur terenowych jednostek organizacyjnych FSNT NOT. Celem spotkania było omówienie najistotniejszych z punktu widzenia Federacji SNT NOT tematów dotyczących sytuacji ekonomicznej, prawnej oraz organizacyjno-administracyjnej i wymiana poglądów nt. bieżących spraw nurtujących środowisko naukowo-techniczne.

W dniu 17 października 2013 r. w siedzibie Zarządu Oddziału SIMP we Wrocławiu odbyło się kolejne w bieżącej kadencji zebranie Makroregionu Dolnośląskiego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Woźniacki – prezes Oddziału SIMP we Wrocławiu. Uczestnikami zebrania byli przedstawiciele Oddziałów SIMP z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia i Zielonej Góry, wchodzących w skład Makroregionu Dolnośląskiego, w liczbie 13 osób oraz kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP. Zebranie miało na celu wymianę informacji o bieżącej działalności Oddziałów SIMP wchodzących w skład Makroregionu Dolnośląskiego, zapoznanie się z wyni­kami obrad Zarządu Głównego SIMP w dniu 4 października 2013 r. oraz posiedzenia Rady SIMP, które odbyło się w dniach 5-6 października 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie.

W dniach 5–6 października 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP, któremu przewodniczył kol. Feliks Zielnik – sekretarz Rady. Szerszą informację na temat zebrania publikujemy odrębnie.

W dniu 4 października 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 3 października 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Tematem obrad było omówienie działalności w minionych 3 kwartałach bieżącego roku oraz propozycje tematów do realizacji w 2014 roku. Z uwagi na to, że 2014 r. będzie czasem podsu­mowania kadencji i wyborów, zwrócono się z prośbą do zarządów regionalnych o przygotowanie sprawozdań z działalności w minionym okresie oraz tematów do planu pracy w latach następnych. Omówiono koncepcję strony internetowej TRM SIMP i zasady komunikacji wewnętrznej w sprawach związanych ze specyfiką opracowania opinii specjalistycznych. Informacji bieżących o pracy Stowarzyszenia udzielił kol. K. Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Obradom przewodniczył prezes TRM SIMP – kol. Kazimierz Stec.

III Kwartał

W dniu 27 września 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XIII edycji Konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2011/2012”. Obradom przewodniczył kol. Jan Pilarczyk. Wyniki obrad Komisji po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SIMP w dniu 4 października br. zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości SIMP”.

W dniu 17 września 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się konferencja pt. „Energia odnawialna – zmiany w zakresie prawnym i inwestycyjnym na lata 2014–2020”. Organizatorem konferencji było Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Zamku SIMP w Rydzynie, a współorganizatorami firmy: Viessman z Wrocławia, Elsett z Leszna i Konsulto z Cieszyna. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Powiatu Leszczyńskiego – Krzysztof Benedykt Piwoński. Obradom przewodniczył kol. Zbigniew Szukalski – dyrektor techniczny Zamku SIMP w Rydzynie. W imprezie udział wzięło ok. 60 osób, w tym liczna reprezentacja SIMP.

W dniu 16 września 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów poświęcone m.in.:

 • omówieniu spraw związanych z organizacją konferencji naukowo-technicznej w 2014 r.,
 • udziałowi Sekcji Poligrafów SIMP w Targach Książki w Krakowie (24–27 października 2013 r.),
 • omówieniu opracowania historii powojennych drukarń,
 • wsparcia dla Muzeum Drukarstwa Warszawskiego,
 • przygotowaniu do wyborów do władz Sekcji Poligrafów SIMP wiosną 2014 roku.

Na wniosek prezesa kol. Tadeusza Chęsego Zarząd Sekcji podjął uchwałę, zgodnie z którą, w miejsce tragicznie zmarłego kol. Karola Marca, powołano do Zarządu kol. Józefa Marksa – prezesa Krakowskiego Koła Sekcji Poligrafów SIMP.

W dniu 12 września 2013 r. w SIMP-ZORPOT Ośrodku Rzeczoznawstwa i Konsultingu w Łodzi odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 10 września 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP poświęcone bieżącym sprawom GKR SIMP i przygotowaniu zebrania szkoleniowo-instruktażowego Komisji z przewodniczącymi Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, Komisji Rewizyjnych Sekcji i Towarzystw N-T SIMP zaplanowanego na 26–27 października 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie.

W dniu 6 września 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia działalności miejscowego Ośrodka Doskonalenia Kadr, kierowanego przez koleżankę Magdalenę Zwolińską. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, w tym pracownicy Ośrodka oraz liczni przedstawiciele firm lubelskich współpracujący z ODK, m.in. grupa specjalistów z Urzędu Dozoru Technicznego z Lublina. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny, a Zarząd Oddziału SIMP w Lublinie – kol. Tadeusz Filipek – sekretarz Zarządu Oddziału.

W dniu 4 września 2013 r. odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie członków SIMP Oddziału w Białej Podlaskiej, kierowanego w obecnej kadencji przez kolegę Henryka Zawistowskiego. Ze względu na specyfikę Oddziału (istnienie kół terenowych), zebranie miało charakter wyjazdowy i odbyło się na terenie Parczewa i okolic. Uczestnicy po zapoznaniu się z tematyką spotkania, co miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, zwiedzili nowoczesną Fabrykę Kabli ELPAR w Parczewie oraz oddaną w bieżącym roku do użytku bioga­zownię w podparczewskiej miejscowości Koczergi. Podsumowanie zebrania i narada dotycząca przyszłości Oddziału połączona z wręczeniem legitymacji członkowskich 3 nowym inżynierom, prezentacja firmy ELPAR i informacja o regionie odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Fabryki Kabli nad jeziorem Łukcze. W spotkaniu, w charakterze zaproszonych gości uczestniczyli koledzy Tadeusz Filipek i Kazimierz Łasiewicki.

W dniach 22–24 sierpnia 2013 r. w Instytucie Zdrowia Człowieka w Wysowej nad Parkiem odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Infrastruktura i technika szpitalna”. Organizatorami konferencji był Ośrodek SIMP-ZORPOT w Gorlicach, kierowany przez kol. Krystiana Belczyka, oraz Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, którego dyrektorem jest kol. Marian Świerz. Patronat nad konferencją objął Starosta Gorlicki – Mirosław Wędrychowicz, Wójt Gminy Ujście Gorlickie oraz Zarząd Główny SIMP. Konferencji przewodniczył kol. Józef Biernat – przewodniczący Koła SIMP w Szpitalu. W konferencji wzięło udział ok. 40 osób.

W dniu 23 lipca 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się wyjątkowe zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Oprócz standardowego omówienia kwestii organizacyjnych i statutowych tej organizacji, spotkanie miało charakter uroczysty, poświęcony imieninom i urodzinom zasłużonego i wciąż aktywnego członka Zarządu Sekcji Poligrafów, najstarszego inżyniera-poligrafa – kolegi Apolinarego Brodeckiego – honorowego redaktora czasopisma „Poligrafiki”, który w tym dniu obchodził swoje 94. urodziny.

W dniach 5 i 6 lipca 2013 r. z inicjatywy kol. Jerzego Ickiewicza – prezesa Oddziału SIMP w Białymstoku odbyło się spotkanie z szefami dwóch suwalskich firm, tj. Spółki „Malow” – będącej największym w Polsce producentem mebli metalowych, reprezentowanej przez Henryka Owsiejewa, i Parku Naukowo-Technologicznego PolskaWschód w Suwałkach, reprezentowanego przez Wiktora M. Raczkowskiego. Rozmowy były poświęcone możliwości powstania nowych kół SIMP w ww. firmach. Umożliwiono także zwiedzenie firm i zapoznanie się z ich profilem produkcji i działalnością usługową. W rozmowach uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

II Kwartał

W dniach 26–28 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, którego organizatorem była Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W imieniu prezesa SIMP w Zjeździe uczestniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniach 24–25 czerwca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia i przedstawicielami firm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów franchisingu. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP. Szersza informacja na ten temat zostanie opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniach 14–16 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Pomorskiego-Kujawskiego (10 Oddziałów SIMP) połączone z obecnością dyrektorów jednostek działalności gospodarczej SIMP lub ich przedstawicieli. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. Podczas zebrania oprócz tematów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia omawiane były liczne tematy dotyczące problematyki gospodarczej agend SIMP i jednostek związanych z naszym Stowarzyszeniem umową franchisingu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Zdzisław Moliński – dyrektor Zam­ku SIMP w Rydzynie.

W dniu 11 czerwca 2013 r. w DW „Pod­zamcze” w Gorlicach odbyły się obchody II Dnia Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Oddziału SIMP w Gorlicach. W porządku obrad oprócz tematów roboczych zaprezentowanych przez członków Zarządu Oddziału, przewidziana została prezentacja trzech referatów: „Powiat gorlicki – kolebka przemysłu naftowego”, „Zanieczyszczenie powietrza w Gorlicach” i „Analiza porównawcza jednostek ochrony zdrowia pod kątem zapewnienia jakości wybranych usług diagnostycznych”. Wręczono Laury Mechanika kolegom: Antoniemu Witkowi i Julianowi Romanowi, a także Srebrną Honorową Odznakę SIMP kol. Ewie Krygowskiej i Godność Zasłużonego Seniora kol. Annie Mazur, która również otrzymała dyplom z okazji 40-lecia działalności w SIMP. Uczestniczący w zebraniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, przekazał informację o bieżącej działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

W dniu 5 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny odbył się II Dzień Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Obradom przewodniczył dr inż. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób. Obszerną informację z tej imprezy publikujemy odrębnie.

W dniu 29 maja 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyła się uroczysta sesja z okazji zakończenia realizowanych przez Ośrodek SIMP-ZORPOT w Starachowicach projektów unijnych, w których uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych Nr 2 i 3 w Starachowicach. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki. Obszerną informację z tej uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniach 27 i 28 maja 2013 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się koleżeńskie spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, w którym uczestniczyło ok. 30 osób, w tym m.in. dyrektorzy Ośrodków SIMPTEST w Katowicach, Lublinie i Poznaniu. Zarząd Główny reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, który wręczył dyrektorom Ośrodków okolicznościowe listy gratulacyjne. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 20–22 maja 2013 r. w ramach projektu pt. „Analiza i wykorzystanie doświadczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w dziedzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mechaników i włączania ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej platformy”, realizowanego przez SIMP i bułgarskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej, z roboczą wizytą w Sofii przebywali kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP. Podczas wizyty ustalono harmonogram działań na najbliższe miesiące, tj. do czasu zakończenia projektu (październik 2013 r.).

W dniach 17–19 maja 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Korona w Rzeczce k. Świdnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył wiceprezes SIMP – kol. Piotr Janicki. W posiedzeniu uczestniczyli kol. kol.: Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP i Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 18 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Ewie Karolinie z Sułkowskich Potockiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tablica umieszczona została z okazji jubileuszu 150. rocznicy założenia Zgromadzenia, co miało miejsce 1 listopada 1862 r. w Warszawie, przy ul. Żytniej. W uroczystości w Zamku wzięli udział m.in. arcybiskup ks. Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz kilkaset sióstr wraz z najwyższymi władzami Zgromadzenia. SIMP, gospodarza rydzyńskiego Zamku, reprezentował kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 2–3 maja 2013 r. Zamek SIMP w Rydzynie gościł uczestników XI Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Na liczącą ponad 60 km trasę wystartowało 28 załóg samochodowych oraz 26 motocykli. Po drodze na zawodników czekało kilka atrakcyjnych prób sprawnościowych, zaś po przybyciu na metę dodatkowa, punktowana konkurencja strzelecka. W klasyfikacji generalnej po raz drugi z kolei zwyciężyła załoga jadąca Skodą Spartak 440 z 1958 roku. Pośród motocyklistów najlepszy okazał się właściciel Harleya z 1942 roku. Dodajmy, że trzecie miejsce zajęła małżonka zwycięzcy, jadąca motocyklem WFM z 1965 roku.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się spotkanie prezesa SIMP i sekretarza generalnego SIMP z prezesem Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP – kol. Wojciechem Krugiełką, poświęcone ocenie sytuacji w tej jednostce specjalistycznej Stowarzyszenia. Przyjęte w wyniku dyskusji wnioski zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP.

W dniach 28 kwietnia – 5 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie przebywała 70-osobowa grupa ze Strasburga, rekonstruująca życie dworu króla Stanisława Leszczyńskiego. W jej skład wchodziły zespoły taneczny i muzyczny. Odbyło się kilka koncertów, oklaskiwanych przez liczną publiczność, zarówno za artystyczne mistrzostwo jak i za wspaniałe, barokowe kostiumy. Grupa ta, mająca za sobą koncerty w całej Europie, występowała w Polsce po raz pierwszy. Fotografie ze spektakli zostały zamieszczone na stronie www.zamek-rydzyna.com.pl.

W dniu 27 kwietnia 2013 r. odbył się kurs zorganizowany przez Zarząd Oddziału SIMP w Stalowej Woli pn. „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, według programu określonego przez Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SIMP w specjalności nr 830 „Wycena maszyn urządzeń i pojazdów”. Kurs ukończyło 28 członków SIMP należących do Oddziału w Stalowej Woli. Szkolenie przeprowadził kol. Kazimierz Stec – dyplomowany rzeczoznawca SIMP, prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, ekspert SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej, wykładowca SIMP.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszony został przetarg na remont nawierzchni alejek w parku przy Zamku w Rydzynie. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Miłośników Rydzyny, działające w tym zakresie na mocy porozumienia z Zamkiem SIMP w Rydzynie. Prace sfinansowane zostaną z pozyskanych na ten cel środków unijnych, udział własny pokryty został z dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie oraz ze środków własnych Towarzystwa. Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 100 tys. złotych. Remont alejek (wymiana i utwardzenie nawierzchni) odbędzie się w okresie czerwiec – sierpień br.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie prezesów Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP. Ponadto uczestniczyli w nim kol. kol.: Antoni Milkiewicz – przewodniczący Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP i Czesław Formankiewicz – członek tej Komisji oraz Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Wiodącymi tematami spotkania była ocena stanu organizacyjnego i merytorycznego jednostek specjalistycznych SIMP, na podstawie nadesłanych sprawozdań z ich działalności w 2012 r., w tym prezentacja kierunków podejmowanych przez nich działań oraz stan przygotowań do opracowania historii poszczególnych Sekcji i Towarzystw N-T SIMP. Ponadto odbyła się dyskusja nad projektem „Listu otwartego inżynierów i techników SIMP do wicepremiera Janusza Piechocińskiego w sprawie polityki przemysłowej”, opracowanego przez kol. Czesława Formankiewicza – członka Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, którą poprowadził autor ww. dokumentu. Ustalono, że w terminie do 15 maja br. zostanie opracowana uaktualniona wersja „Listu…”, do omówienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie, przy ul. Nabielaka 4 w ramach obchodów Roku Jana Czochralskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania Profesora w latach 1932–1944. Odsłonięcia dokonał rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i prezydenta miasta st. Warszawy. Zaproszonego na uroczystość prezesa SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. w Kcyni, w 60. rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego odbyło się wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Kcyni z przedstawicielami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Powiatu Nakielskiego i Politechniki Warszawskiej. W czasie sesji, którą poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Kcyni – Gabriela Repczyńska, odbyły się okolicznościowe wystąpienia poświęcone pamięci prof. Jan Czochralskiego oraz projekcja filmu pt. „Wielki powrót” w reżyserii Dariusza Grzeszczyka. Sesja została poprzedzona mszą św. odprawioną w intencji Profesora w kościele pw. WNMP oraz odsłonięciem pamiątkowych tablic: na budynku apteki „Pod orłem” oraz na grobie prof. Jana Czochralskiego. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystościach uczestniczyli kol. kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa SIMP z Członkami Honorowymi Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, a referentami tematów zaplanowanych do omówienia podczas zebrania byli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP i skarbnik Stowarzyszenia. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes Zarządu Sekcji. Przedmiotem obrad była m.in. następująca problematyka:

 • stan przygotowań sympozjum Policon, które odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniu 21 maja br. (ref. kol. Anna Naruszko – red. naczelna „Poligrafiki”),
 • informacja o Targach Książki w Warszawie w dniach 16–19 maja br. i Krakowie w dniach 24–27 października br. (ref. kol. Bogdan Wyrzykowski),
 • informacja o zaawansowaniu prac nad „Historią SIMP” obejmującą lata 1961–2010 i Historią Sekcji Poligrafów SIMP (ref. kol. kol. Tadeusz Chęsy, Kazimierz Łasiewicki),
 • apel o zgłaszanie kandydatur na prezesa i do Zarządu Sekcji przyszłej kadencji (kol. Tadeusz Chęsy),
 • refleksje i spostrzeżenia na temat rynku poligraficznego w Niemczech (kol. Apolinary Brodecki).

W części zebrania uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się doroczne zebranie Komisji Seniorów ZG SIMP, które na podstawie sprawozdań przekazanych z terenowych kół seniorów dokonało podsumowania działalności seniorów SIMP w 2012 r. w skali całego Stowarzyszenia. Obrady prowadził kol. Jan Łakomy – przewodniczący ww. Komisji. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych kol. Anny Trocha-Kuziory – sekretarz Komisji Seniorów i Ludwika Stiebera – członka Prezydium Komisji Seniorów. Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP poinformował o najważniejszych wydarzeniach w SIMP w minionym roku i podziękował za wkład pracy seniorów w działalność Stowarzyszenia. Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT diamentowej odznaki dla kol. Jana Łakomego oraz udekorowanie kol. Kazimierza Gruszczyńskiego odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego przez sekretarza generalnego SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

I Kwartał

W dniu 23 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Spotkaniu przewodniczył koordynator PLP – prof. dr hab. Paweł Soroka. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 22-23 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z prezesami Oddziałów SIMP, poświęcone podsumowaniu działalności SIMP w 2012 r. oraz najistotniejszym sprawom zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym. Wiele miejsca poświęcono także sprawom związanym z utrzymaniem Zamku SIMP w Rydzynie i pomocy, jaką powinny udzielić jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, poprzez kierowanie do Zamku swoich imprez naukowo-technicznych i integracyjnych. Spotkaniu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Szersza informacja na temat tego spotkania zostanie opublikowana odrębnie.

W dniu 22 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Ustalenia i decyzje z tego spotkania zostaną opublikowane odrębnie.

W dniu 20 marca 2013 r. na terenie Targów Kielce odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej w Kielcach. Przewodniczącą Oddziału PTBNiDT w Kielcach została kol. Joanna Adamczyk – menedżer projektów Targów Kielce. W spotkaniu uczestniczyli kol. Kazimierz Kokowski, prezes Oddziału SIMP w Kielcach i kol. Dariusz Wojdała, członek Zarządu PTBNiDT SIMP.

W dniu 5 marca 2013 r. w Warszawie, w siedzibie ZG SIMP odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP, na którym podsumowano działalność Sekcji w 2012 r. oraz przedstawiono plany oddziałowych Sekcji wraz z kalendarium spawalniczych imprez naukowo-technicznych zaplanowanych w roku 2013. Pozytywnie rozpatrzono wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego sześciu osobom: Jackowi Senkarze, Lesławowi Sozańskiemu, Witoldowi Klimczewskiemu, Wojciechowi Zakolskiemu, Andrzejowi Durlikowi i Czesławowi Skurze. W 2014 r. Sekcja Spawalnicza SIMP obchodzić będzie 80-lecie swojego istnienia. W pierwszej części spotkania wziął udział sekretarz generalny SIMP – Kazimierz Łasiewicki, który zaapelował m.in. o lokowanie imprez naukowo-technicznych organizowanych przez Sekcję Spawalniczą SIMP i jej oddziały terenowe w Zamku SIMP w Rydzynie.

Laureatami obecnej edycji było 25 inżynierów w następujących kategoriach: „Diamentowy Inżynier”, „Złoty inżynier”, „Srebrny Inżynier”, „Wyróżnieni”, „Młody Inżynier” oraz „Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”. Zostali oni szczegółowo zaprezentowani w zeszycie nr 5/2013 „Przeglądu Technicznego”. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują inżynierowie związani z szeroko rozumianą branżą mechaniczną: dr hab. inż. Antoni Świątek – dyrektor naczelny Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, który został „Diamentowym Inżynierem” oraz mgr inż. Marcin Szarański – zastępca głównego technologa w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” SA w Sułkowicach k. Krakowa i inż. Ilona Szałapa – kierownik Galwanizerni w Fabryce Śrub BISPOL Grupa AS¬MET w Bielsku-Białej w kategorii „Młodzi Inżynierowie”.

W dniu 4 marca 2013 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się XIX finał Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2012” Przeglądu Technicznego – najstarszej gazety inżynierskiej ukazującej się na polskim rynku czytelniczym od 147 lat.

W imprezie oprócz laureatów i wielu znakomitych gości reprezentujących m.in. Kancelarię Prezydenta RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Urząd Dozoru Technicznego, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Patentowy RP uczestniczyli także członkowie władz Federacji i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W dniach 27 i 28 lutego 2013 r. z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie oraz Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolenie kandydatów do tytułu „Rzeczoznawca SIMP” w specjalności nr 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. Wykłady prowadzili kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, oraz Kazimierz Stec – prezes Zarządu TRM SIMP. Stronę organizacyjną szkolenia oraz obsługę uczestników zapewnił Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, kierowany przez dyrektora Jana Sochę.

W dniu 28 lutego 2013 r. odbyło się zebranie Zarządu TRM SIMP pod przewodnictwem kol. Kazimierza Steca, na którym omówiono działalność Towarzystwa w 2012 r. oraz przyjęto wstępny plan pracy na rok 2013. Ustalono, że szczególny nacisk w działaniach TRM SIMP będzie położony na realizację szkoleń specjalistycznych i przygotowanie materiałów do konferencji w zakresie wyceny technicznych środków trwałych, którą zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.

W dniach 23–24 lutego 2013 r. w Zdyni k. Gorlic odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Południowo-Wschodniego, którego organizatorem był Oddział SIMP w Rzeszowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady z następujących Oddziałów: Rzeszowa, Gorlic, Tarnowa, Sanoka, Starachowic, Stalowej Woli. Obradom przewodniczył kolega Janusz Dobrzański – prezes Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie. W posiedzeniu Rady uczestniczył kolega Krystian Belczyk – zasłużony długoletni działacz SIMP, Honorowy Prezes Oddziału w Gorlicach, dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach, który uroczyście obchodził 75. rocznicę urodzin. W czasie spotkania omówiono m.in. działalność Rady w okresie między posiedzeniami, propozycje działań służących do ożywienia działalności agend i Oddziałów SIMP w celu osiągnięcia większych efektów ekonomicznych oraz aktualny stan organizacyjny Oddziałów SIMP funkcjonujących w strukturach Makroregionu. Na zakończenie obrad ustalono, że kolejne spotkanie Makroregionu Południowo-Wschodniego odbędzie się na przełomie sierpnia i września br. w Oddziale SIMP w Sanoku.

W dniu 19 lutego 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Sekcji Poligrafów, któremu przewodniczył prezes Sekcji – kol. Tadeusz Chęsy. Zebranie poświęcone było m.in. omówieniu protokołu z poprzedniego zebrania, którego podstawowym tematem była ocena średniego i wyższego szkolnictwa poligraficznego w Łodzi. Omówiono także projekt udziału Sekcji Poligrafów SIMP w Targach Poligraficznych w Poznaniu (21–24 maja 2013 r.) oraz w Targach Książki w Warszawie (maj 2013) i Krakowie (październik 2013 r.).

W dniu 16 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 25 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT w Gliwicach odbyło się noworoczne spotkanie członków Gliwickiego Oddziału SIMP. Program spotkania przewidywał oprócz powitania i przedstawienia krótkiej informacji o działalności Oddziału SIMP za 2012 r., także referat mgr. inż. Michała Mikulskiego – laureata głównej nagrody w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową nt. „Rehabilitacyjny robot noszony”. Z okazji spotkania prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP przekazali na ręce kol. Mariana Dropa p.o. prezesa Oddziału okolicznościowy list gratulacyjny.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP została podpisana w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – reprezentowanego przez prezesa Andrzeja Ciszewskiego i sekretarza generalnego Kazimierza Łasiewickiego – umowa konsorcjum z Instytutem Spawalnictwa reprezentowanym przez dyrektora Jana Pilarczyka i głównego księgowego Stanisława Prentkiego oraz Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie – reprezentowanym przez dyrektora naczelnego Jerzego Jankowskiego, której przedmiotem jest wspólna realizacja projektu pt. „EDUSPAW – połączymy i zbadamy, frajdę z tego mamy”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Ścieżki Kopernika”, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej z województwa śląskiego.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Konsultingu SIMP w Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP.

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT Gdańsku odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie członków Gdańskiego Oddziału SIMP. W programie spotkania jego uczestnicy wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności Oddziału w 2012 r. oraz bardzo interesującego wykładu prof. dr. hab. inż. Dariusza Mikielewicza pt. „Dziś i jutro technologii i energetyki jądrowej”. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych sekretarz generalny SIMP złożył wizytę w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podczas której zwiedził najciekawsze pracownie zaprezentowane przez kmdr. por. mgr. inż. Mirosława Chmielińskiego – kierownika pracowni broni rakietowej i artyleryjskiej AMW.

W dniu 6 stycznia 2013 r. w sali Balowej Zamku Rydzyńskiego odbył się XXVII Koncert Noworoczny, powtarzany w czasie kolejnych 3 weekendów. Gośćmi honorowymi pierwszego koncertu byli: wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak oraz konsul generalny RP w Winnicy na Ukrainie – Krzysztof Świderek. Szerszą informację prezentujemy odrębnie.

Skip to content