Kronika roku 2012

IV Kwartał

W dniu 20 grudnia 2012 r. w Warszawie w siedzibie ZG SIMP zakończony został trwający od 11 grudnia 2012 r. audyt nadzoru wykonany przez zespół audytujący powołany przez Jednostkę Certyfikującą UDT-CERT, którego audytorem wiodącym był Maciej Łepski.

W dniu 19 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem ponad 30 osób, któremu przewodniczył kol. Zdzisław Kozdrach – prezes Oddziału Radomskiego SIMP. W spotkaniu oprócz członków Zarządu i działaczy Oddziału uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in. dr Anna Sas-Badowska – rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy i doc. dr inż. Andrzej Stępień – prorektor tej Szkoły oraz Joanna Perkuszewska-Warchoł – dyrektor Biura NOT w Radomiu i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Uczestnicy zebrania wysłuchali informacji kol. kol. Zdzisława Kozdracha i Kazimierza Łasiewickiego o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Oddziale Radomskim SIMP i w całym Stowarzyszeniu w 2012 roku. Zebranie było okazją do wręczenia dyplomów: „Zasłużonego Seniora SIMP”, który otrzymali koledzy Jan Lalak – sekretarz ZO i Zdzisław Majewski – wiceprezes ZO i dyplom jubileuszowy z okazji 80-lecia dla kol. Tadeusza Wojcieszka. Specjalnym dyplomem przyznanym przez Zarząd Oddziału został uhonorowany kol. Józef Ludwiński za szczególny wkład pracy społecznej w opracowanie materiałów historycznych i całokształt prac związanych z realizacją filmu „Historia Miasta Radomia”.

W dniu 17 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie wigilijne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z prezesami: Kół, Sekcji i Towarzystw, Klubów N-T, Członkami Honorowymi oraz zaproszonymi gośćmi. Było ono okazją do wręczenia honorowych odznak i dyplomów zasłużonym Kolegom. Prezes OW SIMP kol D. Raczkowski podziękował za wspólne działanie na rzecz SIMP. Świąteczne i Noworoczne życzenia złożyła wszystkim prezes NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny i sekretarz generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 17 grudnia 2012 r. w Warszawie w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, poświęcone omówieniu następujących tematów:

 • powołaniu w strukturach PTIM SIMP sekcji ruchu drogowego, której głównym zadaniem będzie analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
 • akceptacji stanowiska Zarządu PTIM, które prezentowane będzie podczas forum nt. „Podniesienie jakości badań technicznych pojazdów oraz zwiększenie efektywności nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów”,
 • relacji z: * kongresu EUROPEN KONES 2012, * seminarium warsztatowego PTIM SIMP w Katowicach, * szkoleń na diagnostów SKP prowadzonych przez wykładowców – trenerów SIMP z Oddziału PTIM SIMP w Lublinie, * prac Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, * pokazu i prób jazdy na motocyklu o napędzie elektrycznym, przeprowadzonych w Łodzi w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej,
 • nowej książki pt „Niezbędnik diagnosty SKP 2012” wydanej przez SIMP – AUTOMEX,
 • dyskusja nad wypracowaniem i przyjęciem planu pracy Zarządu PTIM SIMP na rok 2013.

Na zakończenie spotkania wzniesiono uroczysty toast połączony z życzeniami świąteczno-noworocznymi.

W dniu 14 grudnia 2012 r. restauracji SATYNA, w Domu Technika NOT w Łodzi odbyło się tradycyjne, wigilijne spotkanie członków SIMP, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału Łódzkiego SIMP, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny reprezentowali kol. kol.: Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Spotkanie, któremu przewodniczył prezes Oddziału SIMP w Łodzi – kol. Andrzej Tarka, było także okazją do uhonorowania najstarszego wiekiem członka naszego Stowarzyszenia związanego z Oddziałem Łódzkim 90-letniego kol. Zbigniewa Wrocławskiego obchodzącego w bieżącym roku 65 lat członkostwa w SIMP.

W dniu 14 grudnia 2012 r. w Hotelu „Karat” w Karpaczu odbyło się poszerzone zebranie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze poświęcone:

 • 100-leciu zrzeszania się mechaników polskich – ref. mgr inż. Henryk Mackiewicz,
 • działalności Państwowej Inspekcji Pracy – ref. mgr inż. Mirosław Kocuba,
 • działalności Urzędu Dozoru Technicznego – ref. mgr inż. Sławomir Dębski,
 • roli rzeczoznawstwa SIMP w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia,
 • przyjęciu planu pracy Oddziału na 2013 rok,
 • wręczeniu aktów legitymacyjnych członkom wspierającym/zbiorowym SIMP.

Spotkanie, któremu przewodniczył kol. Henryk Mackiewicz – prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze zakończyło się wspólną opłatkową kolacją.

W dniu 8 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie. W poprzedzeniu obrad odbyło się uroczyste wręczenie pucharów, nagród i dyplomów laureatom XII edycji „Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę i dyplomom prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej”.

W dniu 7 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 5 grudnia 2012 r. w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu miała miejsce uroczystość nadania tytułu „Twórca Techniki” mgr. inż. Stanisławowi Jankowiakowi – głównemu specjaliście ds. projektowania w uznaniu Jego twórczości konstrukcyjnej w zakresie maszyn rolniczych. Program uroczystości obejmował: wystąpienie prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu – kol. Piotra Janickiego, wygłoszenie laudacji przez prof. Kazimierza Mielca – b. dyrektora PIMR, uroczyste nadanie tytułu, wystąpienie kol. Stanisława Jankowiaka nt. „Uwarunkowania rozwoju inżyniera” oraz spotkanie koleżeńskie połączone z gratulacjami i życzeniami dla TWÓRCY TECHNIKI. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. W imieniu Zarządu Głównego SIMP obecny był kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, natomiast Politechnikę Poznańską reprezentował jej prorektor – prof. dr hab. inż. Jan Żurek.

W dniu 3 grudnia 2012 r. w Warszawie w redakcji miesięcznika naukowo-technicznego „Mechanik” odbyło się uroczyste kolegium redakcyjne, na którym nowo powołany redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr. hc wręczył nominacje 13 członkom Rady Programowej i 12 redaktorom działowym, reprezentującym uczelnie techniczne z całego kraju. Na przewodniczącego Rady Programowej wybrano prof. dr. inż. Józefa Gawlika z Politechniki Krakowskiej. Podczas spotkania wyznaczono m.in. zadania i strategię czasopisma na rok 2013.

W dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audyt wewnętrzny Zarządu Głównego SIMP, który został przeprowadzony w składzie: audytor wiodący – Magdalena Zwolińska i audytor Jarosław Wycichowski. Zgodnie z raportem, który został przygotowany na zakończenie audytu, przedstawiciele Zarządu Głównego przedstawili dokumenty i zapisy niezbędne do oceny skuteczności i ciągłego doskonalenia dokumentowania procedur SZJ. Zespół audytujący nie stwierdził istnienia niezgodności.

W dniu 26 listopada 2012 r. w Instytucie Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się spotkanie promujące 6. tom, zamykający unikatową serię wydawniczą pt. „Podstawy eksploatacji statków powietrznych” prof. Jerzego Lewitowicza, wybitnego specjalisty w dziedzinie budowy i eksploatacji statków powietrznych, a zwłaszcza diagnostyki technicznej. W promocji wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym pracownicy ITWL z jego dyrektorem – Ryszardem Szczepanikiem, liczni członkowie Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP oraz przedstawiciele kadry dowódczej wojsk lotniczych. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 21 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP poświęcone następującym tematom: analizie pracy Prezydium Komisji Seniorów SIMP w 2012 r., ustaleniu programu działania na rok 2013, omówieniu spraw związanych z przygotowaniem przez Koła Seniorów SIMP sprawozdań rocznych, ustaleniu terminu zebrania Zarządu Komisji Seniorów SIMP z przewodniczącymi lub przedstawicielami Kół Seniorów SIMP. W spotkaniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 16 listopada 2012 r. na terenie Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA w Konieczkach odbyła się uroczystość podsumowująca 47. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego, połączona z Jubileuszem 60-lecia Oddziału SIMP i 40-leciem pełnienia funkcji prezesa Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie. Uczestnicy spotkania zwiedzili przedsiębiorstwo oraz wysłuchali wystąpień okolicznościowych: prezesa Zarządu FSNT NOT Rady w Częstochowie – Grzegorza Lipowskiego, podsumowującego tegoroczne Dni Techniki; sekretarza Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie – Andrzeja Zaborskiego na temat działalności Oddziału w okresie objętym jubileuszem; wiceprezesa Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie – Jacka Bauera o Jubileuszu 40 lat pełnienia przez Józefa Koszkula funkcji społecznej prezesa Zarządu Oddziału SIMP w Częstochowie oraz dwóch referatów tematycznych poświęconych charakterystyce Zakładu MASPOL SA – prezentacji dokonał prezes firmy – p. Krzysztof Dędek i dorobku Koła SIMP w MASKPOL, które zaprezentował prezes Dominik Mirek. Zebranie było także okazją do wręczenia odznak SIMP i NOT działaczom Oddziału Częstochowskiego. W imieniu Zarządu Głównego w uroczystości aktywnie uczestniczyli kol. kol. Andrzej Ciszewski i Kazimierz Łasiewicki, przekazując życzenia i podziękowania zarówno dla kolegi Józefa Koszkula, jak i wielu działaczy Oddziału SIMP w Częstochowie, którzy pełnią liczne funkcje, nie tylko we władzach terenowych, ale także centralnych.

W dniu 14 listopada 2012 r. w Łodzi pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego – prezesa Sekcji Poligrafów SIMP odbyło się kolejne zebranie Zarządu Sekcji poświęcone omówieniu m.in.: aktualnego stanu kształcenia poligrafów i papierników w Politechnice Łódzkiej, stanu szkolnictwa w technikum poligraficznym w Łodzi, działalności kół studenckich i trudności w pozyskaniu studentów do pracy w SIMP.

W dniu 9 listopada 2012 r. w PZL Świdnik odbyła się uroczystość poświęcona 60-leciu działalności Koła SIMP, będącego największą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia (aktualnie 210 osób), funkcjonującą w zakładzie przemysłowym. Program zebrania, któremu przewodniczyła prezes Zarządu Koła SIMP – kol. Grażyna Wilk, przewidywał m.in.: referat okolicznościowy, wręczenie legitymacji nowo wstępującym członkom SIMP oraz odznak honorowych, wystąpienia zaproszonych gości, poczęstunek i spotkanie towarzyskie przy muzyce. Gratulacje i życzenia przekazali oprócz sekretarza generalnego SIMP występującego w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia przedstawiciele kierownictwa firmy AgustaWestland (w skład której od 2010 r. wchodzi WSK PZL Świdnik) panowie Mieczysław Majewski – prezes, Nicola Bianco – dyrektor zarządzający, Walter Wagner – dyrektor organizacyjny i Donato Romanelli – dyrektor finansowy.

W dniach 24–27 października 2012 r. w Warszawie pod honorowym patronatem: Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka, Wojewody Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego, Prezydent m. st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz i Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Karola Semika, odbyły się II Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II WDT był kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału SIMP w Warszawie, a prowadzącym obrady w pierwszym dniu był kol. Jan Salamończyk – honorowy prezes Oddziału. Podobnie jak w I WDT, w spotkaniach, które miały miejsce w poszczególnych dniach, wzięły liczne warszawskie firmy, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne.

W dniach 23–25 października 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Copernicus w Toruniu odbyła się 41. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, którego głównym organizatorem było Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Patronat nad konferencją objęli: Minister Gospodarki, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Prezydent Miasta Torunia oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Krzysztof J. Kurzydłowski – prezes PTBNiDT SIMP, przewodniczącym honorowym Komitetu Naukowego był prof. Julian Deputat, a przewodniczącym prof. Jacek Szelążek.

W dniach 22–26 października 2012 r. odbyły się Jubileuszowe XXV Radomskie Dni Techniki, w ramach których w dniu 26 października br.Oddział SIMP w Radomiu zorganizował Dzień Mechanika.

W dniu 20 października 2012 r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta Sesja z okazji 60-lecia Olsztyńskiego Oddziału SIMP. Uroczystą Sesję Jubileuszową prowadził kol. Jerzy Macek – członek Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie. W uroczystości tej wziął udział sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniach 16–18 października 2012 r. w centrum wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 54. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Spawalnictwo. Osiągnięcia – Potrzeby – Wyzwania”. Patronat nad konferencją sprawował Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk a Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel.

W dniu 17 października 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Uczelnianych Kół SIMP, pod przewodnictwem kol. Henryka Chrostowskiego. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 10 października 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Głównym tematem spotkania było podsumowanie konferencji pt. „Dziesięć lat później” oraz obchodów jubileuszy 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP i 20-lecia Polskiej Izby Druku.

W dniach 6–7 października 2012 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP z udziałem członków Zarządu Głównego SIMP. Szerszą informację na temat tego zebrania publikujemy odrębnie.

W dniach 5–7 października 2012 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

III Kwartał

W dniu 29 września 2012 r. w siedzibie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu odbyło się uroczyste odsłonięcie modelu sylwetkowego legendarnego polskiego bombowca PZL.37 „Łoś”, zbudowanego w skali 1:1 przez pracowników PZL Mielec. Honorowy patronat nad tą inicjatywą objął prezydent RP Bronisław Komorowski Z ramienia Zarządu Głównego SIMP w uroczystości wziął udział kol. Paweł Chojnacki. Szerszą informację o uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniu 28 września 2012 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 45-lecia Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. W imieniu Zarządu Głównego SIMP na uroczystości obecny był wiceprezes SIMP i prezes Oddziału SIMP w Toruniu – kol. Ryszard Wycichowski. Obszerną informację na temat jubileuszu publikujemy odrębnie.

W dniu 25 września 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posie­dzenie komisji konkursowej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym (rok akademicki 2010/2011), której przewodniczył prof. Jan Pilarczyk.

W dniu 25 września 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniach 20–21 września 2012 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Maszyny i Pojazdy dla Budownictwa i Górnictwa Skalnego”, której celem była wymiana doświadczeń konstruktorów, producentów i użytkowników maszyn i pojazdów stosowanych w budownictwie i górnictwie skalnym. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. Wacław Kollek – pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, a Komitetu Organizacyjnego – prof. dr inż. Kazimierz Banyś – prezes Sekcji Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego SIMP.

W dniach 19–22 września 2012 r. w Korytnicy k. Szydłowa pod honorowym patronatem JM rektora Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. odbyła się III Naukowo-Szkoleniowa Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego nt. „Natryskiwanie cieplnie – Technologia XXI wieku”. Konferencja miała na celu przedstawienie zarówno najnowszych badań naukowych z tej dziedziny, jak i nowych materiałów powłokowych, urządzeń i zastosowań przemysłowych. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu i prezentacja osiągnięć zaproszonych firm w dziedzinie natryskiwania cieplnego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został dr inż. Wojciech Żórawski z Politechniki Świętokrzyskiej, a przewodniczącym Komitetu Naukowego – prof. dr inż. Witold Milewski.

W dniu 18 września 2012 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu TRM SIMP. Przedmiotem zebrania było: omówienie problematyki bieżącej działalności, w tym realizacja szkoleń w 2012 r. i ustalenie tematyki szkoleniowej na I kwartał 2013 r. oraz zaplanowanie szkolenia w zakresie wyceny podmiotów gospodarczych i wartości niematerialnych i prawnych. Drugim tematem było szkolenie z zakresu szacowania wartości maszyn przemysłu spożywczego i przetwórczego. Zebranie prowadził prezes Zarządu TRM SIMP kol. Kazimierz Stec.

W dniu 18 września 2012 r. w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Dziesięć lat później. Inowrocław 2002–2012” połączona z obchodami 60-lecia Sekcji Poligrafów oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku. W uroczystości wzięli udział: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP. Gospodarzem konferencji był prezes Sekcji Poligrafów SIMP – kol. Tadeusz Chęsy.

W dniach 17–19 września 2012 r. w Bełchatowie odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Polimery – Nauka – Przemysł” zorganizowana przez Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP i Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. Elżbieta Bociąga, natomiast Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Przemysław Postawa.

W dniu 23 sierpnia 2012 r. zmarł prof. Seweryn Chajtman – wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, wychowawca pokoleń inżynierów organizatorów, długoletni działacz Sekcji Organizacji Przemysłu SIMP.

W dniach 16–20 lipca 2012 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie oraz w siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w Łodzi odbyły się spotkania z kol. kol. Damianem Damianowem i Raycho Georgiewem – przedstawicielami bułgarskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierii Mechanicznej, z którym SIMP jako partner realizuje projekt pt. „Analiza i wykorzystanie doświadczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich /SIMP/ w dziedzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mechaników i włączania ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej platformy”.

W dniu 5 lipca 2012 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się spotkanie z dyrektorem Jerzym Jasiukiem poświęcone merytorycznej współpracy SIMP z Muzeum Techniki NOT przy organizacji wystawy obrazującej aktualny dorobek w zakresie robotyki, obejmujący osiągnięcia wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych i firm prywatnych. Impreza pod roboczym tytułem Przegląd Robotyki „CYBERIADA” planowana jest w 2013 roku. W imieniu SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol.: Andrzej Ciszewski i Kazimierz Łasiewicki.

II Kwartał

W dniu 26 czerwca 2012 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT obradowała Rada Krajowa FSNT–NOT. Obradom przewodniczyło prezydium robocze w składzie: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, Andrzej Boroń – sekretarz generalny SEP i Czesław Szczegielniak – prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT–NOT. Rada wysłuchała sprawozdań z działalności organów Federacji, tj. Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej i udzieliła jednogłośnie absolutorium za 2011 r. dla ZG FSNT–NOT. Z innych ważnych spraw omawiane były problemy dotyczące finansowania:

  • Muzeum Techniki (zgłoszono postulat, aby stało się ono muzeum państwowym, z merytorycznym patronatem Federacji SNT – NOT),
  • modernizacji i remontów w domach technika.

Podjęto także szereg decyzji dotyczących spraw majątkowych. Ustalono również, że w dniu 10 grudnia 2012 r. odbędzie się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej.

Rada, po zapoznaniu się z informacją Zespołu roboczego ds. opracowania projektu zmian w statucie FSNT–NOT i ustawy o zrzeszeniach, uznała prace Zespołu za zakończone, wyrażając podziękowanie jego przewodniczącemu – prof. Wiesławowi Blaschkemu – prezesowi SITG. W posiedzeniu Rady z prawem głosu uczestniczyli następujący członkowie SIMP: kol. kol. Janusz Dobrzański, Aleksander Kopeć, Piotr Janicki, Lubosław Pruszkowski i Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 21 czerwca 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie obradowało Gremium Koordynacyjne PLP. Spotkaniu, którego głównym tematem było „Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie sanacji i odbudowy potencjału Marynarki Wojennej RP”, przewodniczył prof. dr hab. Paweł Soroka. W imieniu SIMP w zebraniu uczestniczyli kol. kol.: Czesław Książek, Kazimierz Łasiewicki i Edmund Misterski.

W dniach 15–17 czerwca 2012 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ŁAŃSK k/Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – przewodniczący Makroregionu, prezes Oddziału Toruńskiego SIMP. W spotkaniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki. Szerszą informację na ten temat zamieszczamy odrębnie.

W dniu 14 czerwca 2012 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego, poświęcone m.in.:

 • podsumowaniu Międzynarodowych Targów Druku i Mediów DRUPA 2012;
 • omówieniu zaawansowania prac związanych z organizowaną przez Sekcję Poligrafów SIMP, Polską Izbę Druku, OBRPP konferencji poligraficznej połączonej z jubileuszem 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku, która odbędzie się 18 września 2012 r. w Inowrocławiu;
 • omówieniu procedury II edycji przyznawania nagrody „Złoty Inicjał” dla uhonorowania wy¬bitnych osobowości polskiej i zagranicznej poligrafii.

W dniach 12–13 czerwca 2012 r. w Ośrodku Konferen¬cyjnym SPA MORENA w Łagowie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, pod tytułem „Laboratoria badawcze w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych”. Organizatorem konferencji był Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Szersza informacja na ten temat zostanie opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniach 11–12 czerwca 2012 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia i przedstawicielami firm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów fran¬chisingu. Spotkaniu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Szerszą informację na ten temat drukujemy w niniejszym zeszycie.

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Oddziale SIMP w Gorlicach odbyły się po raz pierwszy regionalne obchody Dnia Mechanika z udziałem ok. 50 osób – członków SIMP z Oddziału Gorlickiego, członków Zarządu Oddziału i zaproszonych gości. Obradom przewodniczył kol. Jarosław Mocarski – prezes Oddziału SIMP w Gorlicach. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 3–6 czerwca 2012 r. w Krynicy Zdroju odbyła się IX konferencja naukowo-techniczna pn. „Podstawowe Problemy Metrologii” (PPM 2012). Przewodniczącym Komitetów Programowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – redaktor naczelny wydawnictwa PAK. Organizatorem Konferencji było wydawnictwo PAK, a współorganizatorem Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obszerną informację na powyższy temat zamieszczamy w niniejszym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

I Kwartał

W dniu 25 lutego 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie ZG SIMP. Obrady prowadził kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez ww. gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 24 lutego 2012 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Gębisia. Program spotkania obejmował m.in. następujące ważniejsze tematy:

 • relacja z X Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa;
 • omówienie współpracy z PIMOT i Polskim Towarzystwem Motoryzacji;
 • przygotowanie programu szkoleń dla rzeczoznawców samochodowych;
 • omówienie bieżących prac Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych;
 • prezentacja nowych obszarów działania PTIM SIMP;
 • ustalenie planu pracy Towarzystwa na 2012 rok.

W dniu 17 lutego 2012 r. na terenie MTP podczas wystawy targowej POLAGRA PREMEIRY 2012 odbyła się konferencja nt. „Problemy rozwoju technicznych środków produkcji rolniczej” z okazji jubileuszu 65-lecia działalności PIMR. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, przekazując okolicznościowy list gratulacyjny.

W dniu 9 lutego 2012 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Głównym tematem spotkania było sprawozdanie z organizowanej 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących oraz omówienie spraw bieżących Towarzystwa.

W dniu 7 lutego 2012 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się spotkanie Komisji Regulaminowej SIMP pod przewodnictwem kol. Lubosława Pruszkowskiego. Komisja zaopiniowała następujące regulaminy: Zespołu Ośrodków Doskonalenia Kadr SIMP, Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP, Koła SIMP i Oddziału SIMP.

W dniu 2 lutego 2012 r. w siedzibie ZG SIMP odbyła się konferencja prasowa PLP i SIMP w sprawie zadłużenia i oddłużania gospodarki polskiej. W spotkaniu poza prof. Pawłem Soroką, który przewodniczył konferencji, wypowiadali się: dr Ryszard Grabowiecki i kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniach 26-27 stycznia 2012 r. na zaproszenie prezesa Oddziału SIMP w Olsztynie, kol. Stanisława Kowalczuka kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP spotkali się z przedstawicielami władz Oddziału, złożyli wizytę dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na terenie którego funkcjonuje Koło Uczelniane SIMP oraz spotkali się z kierownictwem Zakładu Usług Technicznych UNIMASZ i zwiedzili firmę.

W dniu 23 stycznia 2012 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SIMP do RK FSNT-NOT kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Lubosław Pruszkowski – Członek Honorowy SIMP oraz Aleksander Kopeć – Honorowy Prezes NOT i przewodniczący Rady SIMP.

W dniu 22 stycznia 2012 r. w sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych z Zarządem Głównym NOT. Program spotkania obejmował: informację o pracach nad projektem ustawy o zrze¬szeniach i przygotowania nowego stanowiska w tej sprawie, funkcjonowanie Federacji SNT i propozycje zmian w statucie FSNT-NOT oraz sprawy SNT do Zarządu Głównego NOT. W spotkaniu uczestniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniu 18 stycznia 2012 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się posiedzenie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego w rozszerzonym składzie (m.in. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i jego komisji problemowych). Po złożeniu sobie noworocznych życzeń, uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusję – prowadzoną przez koordynatora PLP, prof. Pawła Sorokę – dotyczącą planów i zamiarów związanych z działalnością PLP w nowym 2012 roku. Dyskutanci najwięcej uwagi poświecili znajdującemu się w fazie końcowych prac raportowi dotyczącemu losów polskiego prze¬mysłu po 1989 r., którego 2/3 potencjału od tego czasu zostało zlikwidowane! Końcowa część raportu – opracowywanego przez ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego – zawierać będzie koncepcję reindustrializacji Polski, opartej na nowoczesnych, naukowo chłonnych dziedzinach.

Raport opublikowany zostanie w kolejnym roczniku PLP, który ukaże się pod koniec marca br. z okazji 19. rocznicy Lobby. Jednocześnie podczas uroczystości rocznicowej, planowanej na 30 marca br., ma zostać ogłoszony apel do społeczeństwa w sprawie podjęcia w Polsce wieloletnich działań mających na celu reindustrializację kraju. Warto dodać, iż w pracach nad wspomnianym raportem wezmą także udział przedstawiciele niektórych sekcji naukowo-technicznych SIMP.

W dniu 18 stycznia 2012 r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się noworoczne spotkanie członków i sympatyków Sekcji Organizacji i Zarządzania SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Łaguny. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniach 15-16 stycznia 2012 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Zebraniu przewodniczył kol. Jan Jęczkowski, zastępując nieobecnego z przyczyn losowych kol. Wiktora Obuchowicza, przewodniczącego GSK SIMP.

W zebraniu uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości, długoletni, byli członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. kol.: Jan Cierkosz i Kazimierz Zawiślak. Głównym tematem spotkania było omówienie i przyjęcie założeń do planu pracy i kierunków działania na 2012 rok.

W dniu 12 stycznia 2012 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyło się spotkanie jubileuszowo-noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku. W programie spotkania, któremu przewodniczył kol. Jerzy Stawarz – prezes Oddziału, omówione zostały następujące ważniejsze tematy:

 • sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w 2011 r. – ref. kol. Jadwiga Branicka – sekretarz Z/O;
 • wspomnienie poświęcone Jubileuszowi 65-lecia działalności SIMP w Gdańsku, przygotowane przez kol. Krystiana Kraszewskiego, Honorowego Prezesa O/SIMP;
 • prezentacja referatu pt. „Trenażer morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego”, który wygłosił kmdr por., mgr inż. Mirosław Chmieliński z Akademii Marynarki Wojennej.

Uczestniczący w spotkaniu sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki – przekazał w imieniu Zarządu Głównego SIMP okolicznościowy list gratulacyjny oraz poinformował o bieżących pracach ZG SIMP.

W dniu 11 styczna 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone potencjalnym zadaniom, jakie wynikają dla SIMP z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Organizatorami spotkania, w którym uczestniczyło ok. 20 przedstawicieli Oddziałów SIMP i agend gospodarczych Stowarzyszenia, były: Biuro Zarządu Głównego i Sekcja Energetyczna SIMP.

Skip to content