Kronika roku 2011

IV Kwartał

W dniu 21 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się koleżeńskie spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału Radomskiego SIMP. W spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 17 grudnia 2011 r. w Sali „F” Warszawskiego Domu Technika odbyło się seminarium szkoleniowe dla przewodniczących Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych SIMP, które poprowadził dr Zdzisław Muras. Tematem wiodącym było omówienie zmian w ustawie Prawo energetyczne odnoszących się do pracy Komisji Kwalifikacyjnych. Organizatorem spotkania było Biuro Zarządu Głównego SIMP.

W dniu 14 grudnia 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się pierwsze zebranie IV kadencji Rady Programowej miesięcznika „Pomiary Automatyka Kontrola”, pod przewodnictwem prof. Tadeusza Kaczorka.

W dniu 13 grudnia 2011 r. w Domu Technika NOT w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez Bielski Klub Seniorów Lotnictwa oraz Koło Seniorów SIMP w Bielsku-Białej. Imprezie tej przewodniczył kol. Ludwik Stieber – Członek Honorowy SIMP.

W dniu 12 grudnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, pod przewodnictwem kol. Kazimierza Steca.

Tematyka zebrania obejmowała omówienie działań TRM SIMP w 2011 r. ze szczegółową informacją z przebiegu Jubileuszowej Sesji 15-lecia TRM SIMP. Ponadto ustalono, że w I kwartale 2012 r. zostaną opublikowane i rozpowszechnione Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Omówiono wstępnie plan szkoleń na 2012 rok.

W zebraniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki, który zapoznał zebranych z głównymi zadaniami SIMP na rok 2012.

W dniu 12 grudnia 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 odbyło się spotkanie okolicznościowe Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z prezesami kół, sekcji, towarzystw, klubów naukowo-technicznych, Członkami Honorowymi oraz zaproszonymi gośćmi. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 10 grudnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje wynikające z posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 9 grudnia 2011 r. w Restauracji „SATYNA” – Dom Technika w Łodzi odbyło się wigilijne spotkanie członków SIMP zorganizowane przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SIMP. Z ramienia ZG SIMP obecni byli kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 9 grudnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się spotkanie Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. W czasie spotkania dokonano podsumowania I Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, omówiono projektowane konferencje i seminaria organizowane przez Sekcję Poligrafów w 2012 r. oraz dokonano oceny bieżącej działalności w oddziałach i kołach.

W dniu 8 grudnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w odbyło się robocze posiedzenie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, któremu prze¬wod¬niczył koordynator PLP, kol. Paweł Soroka.

W dniu 8 grudnia 2011 r. w Hotelu Swing w Krakowie odbył się Jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Jan Zagórski – prezes Oddziału SIMP w Krakowie.

W dniu 8 grudnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Seniorów SIMP, któremu przewodniczył kol. Jan Łakomy. Spotkanie poświęcone było m.in. analizie prac Prezydium Komisji w 2011 r., ustaleniu programu działania na rok 2012 oraz omówieniu spraw związanych z przygotowaniem sprawozdań rocznych przez Oddziałowe Koła Seniorów SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 29 listopada 2011 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się I Konferencja pt. „Od POMYSŁU poprzez PATENT do WDROŻENIA” organizowana przez Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Ze względu na problematykę, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Widoczna była duża grupa członków SIMP, w tym m.in. kol. kol. prof. Eugeniusz Budny, Kazimierz Łasiewicki i Dariusz Raczkowski.

W dniu 26 listopada 2011 r. w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wroc¬ławskie w Jeleniej Górze – Cieplicach odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia z okazji 60-lecia działalności Oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Patronat nad obchodami objął Prorektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Eugeniusz Ruciński. Uroczystość otworzył i obrady prowadził prezes Oddziału – kol. Henryk Mackiewicz. W uroczystości wzięło udział około 40 osób, w tym m.in. dr Maciej Pawłowski – dyrektor Oddziału Zamiejscowego Politechniki Wrocławskiej, kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP, reprezentujący Zarząd Główny SIMP, prezesi oddziałów SIMP Makroregionu Dolnośląskiego kol. kol. Włodzimierz Boczek – O/SIMP Legnica, Krzysztof Frąckowiak – O/SIMP Wałbrzych, Andrzej Woźniacki – O/SIMP Wrocław, prezesi współpracujących z Oddziałem Jeleniogórskim firm, tj. PMPoland (Fampa) w Jeleniej Górze, Fabryki Narzędzi w Jeleniej Górze, Kopex Famago w Zgorzelcu, Dofama-Thies w Kamiennej Górze, Gambit Lubawka, UniMould w Pieńsku oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i prezes Jeleniogórskiej Federacji FSNT NOT. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele wszystkich Kół Zakładowych. Wykład okolicznościowy nt. „Przedsiębiorstwo Przyszłości” wygłosił dr Maciej Pawłowski. Zasłużonym kolegom i sympatykom Stowarzyszenia wręczono honorowe odznaki.

W dniu 17 listopada 2011 r. w Sali „E” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej w roku akademickim 2009/2010. Uroczystego wręczenia dokonał kol. Andrzej Ciszewski – prezes SMP w towarzystwie przewodniczącego Konkursu, prof. Jana Pilarczyka i przedstawiciela prezesa Urzędu Dozoru Technicznego – fundatora nagrody specjalnej – Roberta Chudzika. W czasie tego spotkania wręczono także dyplom i nagrodę dla najlepszego absolwenta szkół średnich technicznych „SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2011”.

W dniach 16-18 listopada 2011 r. w Zamku Kliczków odbyła się Międzynarodowa Konferencja Poligraficzna pn. „Sektor poligraficzny w gospodarce Polski, Czech i Niemiec: transformacja i perspektywy”. Głównymi organizatorami konferencji byli: Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP i Ośrodek Badań i Analiz PROMOCJA XXI Sp. z o.o. – firma franchisingowa SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Włodzimierz Boczek – prezes Oddziału SIMP w Legnicy i Członek Honorowy Stowarzyszenia.

W dniu 16 listopada 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – wiceprezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte na tym posiedzeniu publikujemy odrębnie.

W dniach 16 listopada i 2 grudnia 2011 r. w Warszawie dokonano przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w SIMP.

W dniach od 15 listopada do 7 grudnia 2011 r. odbył się audyt nadzoru wykonany przez zespół audytujący, powołany przez Jednostkę Certyfikującą UDT-CERT, którego audytorem wiodącym był Eugeniusz Wolanowski.

W dniach 24–26 października 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „BOSS” w Warszawie Miedzeszynie odbyła się Jubileuszowa 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Organizatorem Konferencji był Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, Oddział Warszawski tego Towarzystwa, a organizatorem technicznym – Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie. Była to największa liczebnie impreza naukowo-techniczna, do udziału w której zgłosiło się 368 osób. Konferencji towarzyszyła również wystawa sprzętu i aparatury NDT, której uczestnikami było 27 firm z kraju i zagranicy. Konferencję otworzył prezes Towarzystwa, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

W dniu 21 października 2011 r. w Hotelu Radisson Blu odbyła się uroczysta sesja poświęcona 65-leciu SIMP w Szczecinie i 130. rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, w tym m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – dr inż. Marek Tałasiewicz oraz wiceprezydent miasta Szczecina – Bogdan Jaroszewicz, przedstawiciele Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT-NOT oraz wiele koleżanek i kolegów z sąsiednich oddziałów SIMP. W imieniu Zarządu Głównego i prezesa SIMP gratulacje i życzenia przekazał kol. Włodzimierz Fleischer. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 19 października 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez w/w gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 16 października 2011 r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze w ramach obchodów 60-lecia Oddziału SIMP w Jeleniej Górze odbył się Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Oddziału. Organizatorami oprócz Oddziału było Koło Zakładowe SIMP przy firmie „Dofama Thies”. Celem Turnieju była popularyzacja w środowisku stowarzyszeniowym tej królewskiej gry oraz integracja członków i sympatyków Stowarzyszenia.

W dniu 15 października 2011 r. w ROYAL PARK w Mielnie odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia działalności SIMP na Pomorzu Środkowym oraz 130. rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego. Sesji przewodniczył prezes Oddziału SIMP w Koszalinie kol. Ryszard Osiowy. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 12–14 października 2011 r. w Poznaniu odbyła się 53. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”, organizowana przez Oddział Poznański Sekcji Spawalniczej SIMP, Firmę Technika Spawalnicza w Poznaniu oraz Spółkę RYWAL RHC w Warszawie. Program Konferencji obejmował: referaty z robotyki procesów spajania i cięcia; prezentację nowych technologii i materiałów; referaty techniczne dotyczące m.in: konstrukcji stalowej Stadionu Miejskiego w Poznaniu oraz konstrukcji iglicy Stadionu Narodowego w Warszawie. Konferencję uświetniły imprezy towarzyszące, w tym m.in. wystawa urządzeń i sprzętu oraz pokazy robotów. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 10–14 października 2011 r. odbyły się kolejne XXIV Radomskie Dni Techniki. Tradycyjnie jeden dzień (11 października 2011 r.) jako Dzień Mechanika był wypełniony imprezami przygotowanymi przez Oddział SIMP. Najważniejsze z nich to zorganizowanie zwiedzania pracowni i laboratoriów Politechniki Radomskiej przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Technikum Samochodowego w Radomiu oraz przeprowadzenie sesji naukowo-technicznej.

W dniu 11 października 2011 r. odbył się Kongres z okazji 100 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Okolicznościowy list w imieniu Zarządu Głównego SIMP przekazał kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 8 października 2011 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce k. Świdnicy odbyły się uroczystości związane z 60-leciem działalności Oddziału SIMP w Wałbrzychu, które poprowadził kol. Krzysztof Frąckowiak – prezes wałbrzyskiego Oddziału. Wśród licznych uczestników spotkania reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału byli także zaproszeni goście, w tym m.in. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, koledzy z oddziałów Makroregionu Dolnośląskiego – Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry, prezesi FSNT NOT z Wałbrzycha i Świdnicy oraz dyrektorzy szkół współpracujących z Oddziałem. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 7 października 2011 r. w restauracji „Lachówka” w Świdniku odbyło się – przełożone z ubiegłego roku ze względu na akcję sprawozdawczo-wyborczą w SIMP – uroczyste spotkanie członków Oddziału SIMP w Lublinie z okazji Jubileuszu 60-lecia Oddziału, któremu przewodniczył prezes Oddziału SIMP w Lublinie, kol. dr inż. Paweł Chojnacki. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 działaczy Stowarzyszenia z poszczególnych kół, sekcji i towarzystw n-t z lubelskiego Oddziału SIMP oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów SIMP i stowarzyszeń n-t NOT, a także zaproszeni goście, w tym również z władz regionalnych i Politechniki Lubelskiej. W imieniu ZG SIMP obecny był na uroczystości kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 5–7 października 2011 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja AIRDIAG, poświęcona zagadnieniom diagnostyki statków powietrznych, której organizatorami byli: ITWL, SIMP i Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP. W pierwszym dniu konferencji w imieniu Zarządu Głównego SIMP uczestniczyli kol. kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

III Kwartał

W dniu 30 września 2011 r. w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki im. prof. Jana Pazdura w Starachowicach odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 85-lecia SIMP w Starachowicach, której przewodniczył kol. Jan Pudło – prezes Oddziału Starachowickiego SIMP. Następnego dnia miały miejsce obrady Makroregionu Południowo-Wschodniego SIMP, które poprowadził jego przewodniczący, kol. Janusz Dobrzański. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 30 września 2011 r. w Klubie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt. „Rola TPIL w kształtowaniu postaw mechanika lotniczego”. Przed oficjalnym rozpoczęciem seminarium odbył się pokaz sprzętu lotniczego oraz projekcja filmu o samolocie F16.

W dniach 24–25 września 2011 r. w sali balowej Zamku Rydzyńskiego odbyło się posiedzenie Rady SIMP. Obradom przewodniczył kol. Aleksander Kopeć. Rada SIMP pozytywnie zaopiniowała plan pracy ZG SIMP i jego Prezydium na II półrocze 2011 r., wykonanie planu wpływów i wydatków za 2010 r. oraz projekt wpływów i wydatków ZG SIMP na 2012 rok. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 23 września 2011 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje wynikające z posiedzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 22 września 2011 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie Jubileuszowe z okazji 15-lecia Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Tematem Sesji był referat okolicznościowy wygłoszony przez prezesa Zarządu TRM, kol. Kazimierza Steca oraz wystąpienia specjalistyczne uczestników i zaproszonych gości. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 21 września 2011 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika NOT miała miejsce inauguracja I Warszawskich Dni Techniki. Podczas spotkania, któremu przewodniczył prof. Eugeniusz Budny – przewodniczący Komitetu Honorowego, wygłoszono 8 referatów poświęconych nauce i technice. Autorami referatów byli m.in. pracownicy Politechniki Warszawskiej i WAT oraz instytutów naukowo-badawczych. Gośćmi honorowymi byli: Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m. st. Warszawy i Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty.Naczelną Organizację Techniczną reprezentowała Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, a Zarząd Główny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Na zakończenie pierwszego dnia spotkania prof. E. Budny podziękował głównemu organizatorowi I WDT, kol. Dariuszowi Raczkowskiemu – prezesowi Oddziału Warszawskiego SIMP, za przygotowanie całego przedsięwzięcia. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 19-21 września 2011 r. w gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji na temat napawania, której głównymi organizatorami byli: Zarząd Główny SIMP, Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP, Zakład Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej i EUROMAT Sp. z o.o. we Wrocławiu. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 16 września 2011 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się Sesja Jubileuszowa poświęcona 35-leciu działalności Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. Program Sesji obejmował m.in.:

 • wygłoszenie referatu pt. „Teraźniejszość i przyszłość Oddziału Gorzowskiego SIMP”,
 • wręczenie odznak i wyróżnień,
 • wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu TECHNIK ABSOLWENT 2011,
 • wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej – prorektor PWSZ ds. organizacji i rozwoju,
 • podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ a Oddziałem SIMP w Gorzowie Wlkp.,
 • wystąpienia zaproszonych gości.

Sesję zakończył recital skrzypcowy i spotkanie koleżeńskie.

W dniu 3 września 2011 r. w Sali Kolumnowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddziału Kaliskiego SIMP. W programie Sesji, której przewodniczył kol. Jan Jędruszkiewicz – prezes Oddziału, przewidziano m.in. wygłoszenie referatu historycznego oraz referatu poświęconego rozwojowi przemysłu w regionie na przykładzie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, a także wręczenie odznak i wyróżnień zasłużonym działaczom SIMP oraz wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.

W dniu 29 lipca 2011 r. prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Tomasz Schweitzer – i jego zastępca ds. informatyki i logistyki – Jerzy Krawiec spotkali się z delegacją SIMP, w skład której wchodzili kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, Andrzej Winnicki – członek Zarządu Towarzystwa Normalizacji i Jakości SIMP oraz Justyna Szlagowska-Spychalska i Dariusz Wojdała – reprezentujący Zarząd Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. W wyniku rozmowy i dokonania przeglądu tematów będących przedmiotem zainteresowania obydwu organizacji ustalono, że są one zainteresowane podpisaniem porozumienia o współpracy, po wynegocjowaniu treści tego dokumentu.

W dniu 4-5 lipca 2011 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada gospodarcza kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia, której przewodniczył prezes SIMP, kol. Andrzej Ciszewski. Szerszą informację prezentujemy w niniejszym numerze „Wiadomości SIMP”.

W dniu 4 lipca 2011 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z posiedzenia tego gremium drukujemy odrębnie.

II Kwartał

W dniu 27 czerwca 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie przedstawicieli SIMP w osobach kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, Zbigniew Neumann – prezes Oddziału SIMP w Szczecinie, Włodzimierz Fleischer – prezes Oddziału SIM w Gorzowie Wlkp., Robert Dmochowski – wiceprezes Oddziału SIMP w Szczecinie i Tomasz Łokietek – sekretarz Oddziału SIMP w Szczecinie z przedstawicielem VDI ds. współpracy zagranicznej (Verein Deutscher Ingenieure) panem Maikiem Schmeichelem wraz z osobą towarzyszącą, panią Elżbietą Konarską. Celem spotkania była ocena dotychczasowej współpracy i określenie kierunków działania na przyszłość. Szerszą notatkę ze spotkania zamieszczamy w niniejszym numerze „WS”.

W dniach 28 czerwca 2011 – 2 lipca 2011, w miejscowości Ryn odbyła się konferencja pn. „The 6th International Conferen¬ce on Transport Phenomena in Multiphase Systems – HEAT 2011”. Organizatorami konferencji byli: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział SIMP w Płocku. Wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr inż. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W konferencji uczestniczyły 53 osoby, w tym 20 gości zagranicznych z Holandii, Hiszpanii, Słowacji, Niemiec, Kanady, Anglii, Rosji, Danii, Brazylii, Nowej Zelandii i Izraela.

W dniu 8 czerwca 2011 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 85-lecia SIMP i 130. rocznicy urodzin założyciela SIMP, prof. Henryka Mierzejewskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Sesji przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP w towarzystwie kol. kol.: Jana Kaczmarka – honorowego prezesa SIMP, Aleksandra Kopcia – przewodniczącego Rady SIMP i Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP. Szczegółową informację z tej uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym „PRZĄŚNICZKA” w Łodzi odbyło się Jubileuszowe spotkanie z okazji 75-lecia Oddziału SIMP w Łodzi. Uczestnicy spotkania, któremu przewodniczył kol. Andrzej Tarka – prezes Oddziału SIMP – otrzymali zeszyt „Wiadomości SIMP” nr 3-4-5/2011 zawierający okolicznościowy Biuletyn Oddziału Łódzkiego SIMP.

W dniu 15 czerwca 2011 r. w Sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona Globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu. Głównym organizatorem Konferencji było Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a współorganizatorami: Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W Konferencji udział wzięło około 150 osób. Otwarcia konferencji dokonał prof. Paweł Soroka w towarzystwie prof. Janusza Dyducha – wiceprezesa NOT i Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP.

W dniu 14 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej World Trade Center w Poznaniu odbyło się IX Forum Inżynierskie pod hasłem „Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer innowacyjnych technologii”. Celem Forum było pokazanie roli inżynierii równoległej (symultanicznej) w polskiej gospodarce na przykładzie odlewnictwa i mechaniki oraz wskazanie barier w trans­ferze innowacyjnych technologii. W dyskusji panelowej w Panelu I pt. „Innowacyjne tworzywa odlewnicze – potrzeby konstruktorów, możliwości odlewników” wystąpił prof. Kazimierz Oczoś z Politechniki Rzeszowskiej – członek SIMP i długoletni redaktor naczelny czasopisma „Mechanik”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich było reprezentowane przez liczną grupę członków SIMP z terenu całego kraju, w tym głównie z Oddziału Poznańskiego (m.in. kol. kol.: Janusz Dobrzański, Włodzimierz Fleischer, Piotr Janicki, Kazimierz Łasiewicki, Ryszard Matusiak).

W dniu 8 czerwca 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się kolejne zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP pod przewodnictwem kol. Wiktora Obuchowicza. Głównym tematem zebrania było przygotowanie tematyki przyszłego zebrania plenarnego GSK SIMP z udziałem przedstawicieli sądów koleżeńskich przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia. Członkowie GSK SIMP gościli płk. dr. Janusza Urbańskiego, emerytowanego kierownika Zakładu Filozofii i Etyki na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zebraniu uczestniczył również prezes SIMP, kol. Andrzej Ciszewski. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad tezami opracowania płk. dr. J. Urbańskiego pod tytułem „Etyka inżyniera. Próba ogólnej charakterystyki” wygłoszonego na konferencji poświęconej etyce zawodowej na początku lat 90. XX wieku. Niektóre tezy z tego artykułu prawdopodobnie będą tematem dyskusji na przygotowywanym zebraniu plenarnym.

W dniach 3-4 czerwca 2011 r. w Hotelu „Mieszko” w Karpaczu odbyło się XII Sympozjum pt. „Inżynieria produkcji – innowacje technologiczne. Przegląd ofert narzędzi i obrabiarek sterowanych CNC”, którego głównym organizatorem był Oddział SIMP w Jeleniej Górze, kierowany przez kol. Henryka Mackiewicza. Współorganizatorami sympozjum byli: Jeleniogórska Rada FSNT-NOT, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki we Wrocławiu oraz Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu (Klaster CINNO­MAECH). Patronat nad ww. imprezą sprawował Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

W dniu 1 czerwca 2011 r. w Oddziale SIMP w Toruniu odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Głównym tematem posiedzenia było wytypowanie kandydatów do godności Członka Honorowego SIMP z okazji Jubileuszu 85-lecia SIMP. W posiedzeniu uczestniczył kol. Mieczysław Murawski – przewodniczący Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP. Ustalono, że po zaakceptowaniu listy kandydatów do tej godności przez Zarząd Główny SIMP ostateczną decyzję podejmą delegaci na XXXII WZD SIMP i Członkowie Honorowi SIMP w formie głosowania korespondencyjnego.

W dniu 28 maja 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z posiedzenia tego gremium drukujemy odrębnie.

W dniu 26 maja 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmowej Komisji Gospodarki w sprawie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w posiedzeniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 25 maja 2011 r. w Domu Technika w Poznaniu odbyło się zebranie Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP. Program spotkania obejmował następujące sprawy:

 • wręczenie pism ZG SIMP o powołaniu członków Komisji,
 • ustalenie podziału prac wśród członków Komisji związanych z uaktywnianiem sekcji i towarzystw naukowo-technicznych do współpracy z instytucjami samorządowymi/państwowymi (przykładowe dziedziny, raport o stanie branży) oraz z mediami, opracowywaniem branżowych monografii (historia polskiego przemysłu) i rozpowszechnianiem strony internetowej „Forum Inżynierskie”,
 • informacja o Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku,
 • wolne wnioski.

Zebraniu przewodniczył kol. Antoni Milkiewicz.

W dniach 24-25 maja 2011 r. w Łodzi odbyła się Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich, w której uczestniczyło liczne grono członków SIMP, w tym m.in. kol. kol. Aleksander Kopeć i Jan Pilarczyk.

W dniach 20-22 maja 2011 r. w Łagowie odbyło się posiedzenie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego. Obradom, w których uczestniczyli przedstawiciele 8 oddziałów przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu wziął udział Prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski.

W dniu 20 maja 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym TRANSPOR­TOWIEC w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste spotkanie Rady Programowej czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” z okazji 50-lecia działalności ww. czasopisma. Obradom przewodniczyła pani prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko. Zebrani zapoznali się z referatem poświęconym historii czasopisma, a także z ciekawymi refleksjami i wspomnieniami członków Rady Programowej i zespołu redakcyjnego. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny Stowarzyszenia.

W dniu 19 maja 2011 r. w teatrze POLONIA w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Uczestnicy uroczystości zapoznali się z trzema referatami naukowymi, wygłoszonymi przez: prof. dr hab. inż. Eugeniusza Budnego, dr .Stefana Góralczyka i dr. inż. Ireneusza Baica. W imieniu ZG SIMP w uroczystości uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki, który wręczył dyrektorowi Instytutu okolicznościowy list gratulacyjny oraz album poświęcony Zamkowi SIMP w Rydzynie.

W dniu 13 maja 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP.

W dniach 13-14 maja 2011 r. w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 28a, na terenie Campingu nr 202 „Pod Jabłoniami” odbyło się posiedzenie Makroregionu Południowo-Wschodniego. Tematyka spotkania obejmowała: przyjęcie protokołu z posiedzenia Makroregionu w dniach 27–29 sierpnia 2010 r., informację z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z dnia 11 maja 2011 r. oraz informację o stanie oddziałów po XXXII WZD SIMP.

W dniu 12 maja 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Sekcji Poligrafów SIMP z udziałem Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej organizowanej przez Sekcję. W czasie zebrania omówione zostały założenia programowe konferencji oraz aktualny stan przygotowań organizacyjnych.

W dniu 11 maja 2011 r. w siedzibie Oddziału SIMP w Starachowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego. Ustalenia i decyzje z posiedzenia tego gremium drukujemy odrębnie.

W dniu 10 maja 2011 r. w Domu Weselnym „Akropol” w Gorlicach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach. W czasie zebrania przedstawiono plan pracy Oddziału na lata 2010–2014 oraz omówiono działalność poszczególnych Zarządów Kół SIMP funkcjonujących w strukturze Oddziału Gorlickiego.

W dniu 10 maja 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się doroczne zebranie Komisji Seniorów SIMP pod przewodnictwem kol. Jana Łakomego.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP pod przewodnictwem kol. Kazimierza Steca. Głównymi tematami spotkania było omówienie spraw organizacyjnych Sesji Jubileuszowej z okazji 15-lecia Towarzystwa oraz bieżąca problematyka działalności TRM.

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w Sali „Kominkowej” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie z Członkami Honorowymi SIMP. Szerszą informację drukujemy odrębnie.

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Bilansowej.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w restauracji „Złoty Klub Bosmana” w Je­leniej Górze odbyło się spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego. Głównymi tematami spotkania było omówienie realizacji uchwały XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP, działalności Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej, planu pracy Oddziału SIMP w Jeleniej Górze i sprawy różne. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Aleksander Kopeć, przewodniczący Rady SIMP.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP.

I Kwartał

W dniu 26 marca 2011 r. w Sali Centrum Konferencyjnego „KOARA EXPO” w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 18. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

W dniu 23 marca 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Kredyty technologiczne – ich opiniowanie szansą dla rzeczo­znawczych agend gospodarczych SIMP”. Celem spotkania było omówienie poszczególnych zagadnień związanych z wydawaniem opinii związanych z uzyskiwaniem kredytów technologicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 4.3.

W dniu 22 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze robo­cze zebranie zespołu powołanego w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Celem spotkania była kontynuacja dyskusji nad wypracowaniem modelu współpracy szkół kształcących w zawodach z przedsiębiorcami. W imieniu SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 15 marca 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w posiedzeniu wziął udział sek–retarz generalny SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 3 marca 2011 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP pod przewodnictwem kol. Ja­na Plewniaka. Porządek obrad obejmował: pod­su­mowanie działalności Sekcji w 2010 r., plany poszczególnych oddziałowych sekcji na 2011 r., kalendarium spawalniczych imprez naukowo-technicznych w 2011 r. oraz rozpatrzenie wniosków na odznaczenia Medalem im. St. Olszewskiego w 2011 roku.

W dniu 2 marca 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się XVII finał Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2010” Przeglądu Technicznego – najstarszej gazety inżynierskiej ukazującej się na polskim rynku czytelniczym od 145 lat. Warto przypomnieć, że wśród 44 kandydatów do tego tytułu znalazło się 12 inżynierów i techników mechaników, w tym także kilku członków SIMP. Z grona mechaników laureatami zostali niżej wymienieni:

 • w kategorii „Diamentowy Inżynier” – dr inż. Jan Jabłkowski – absolwent Wydziału Ma­szyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, przedsiębiorca – restauruje Dom Handlowy „Bracia Jabłkowscy” w centrum Warszawy.
 • w kategorii „Złoty Inżynier” – prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, długoletni kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, laureat wielu nagród ministerialnych, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, działacz SIMP i SITR (kategoria „Ekologia”); dr inż. Witold Wiśniowski – absolwent Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, dyrektor zatrudniającego 1200 osób Instytutu Lotnictwa w Warszawie, blisko współpracuje ze światowymi firmami lotniczymi (kategoria „Nauka”).
 • w kategorii „Srebrny Inżynier” – inż. Tadeusz Glazer – inż. mechanik, dyrektor ds. badań i certyfikacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A., laureat indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości 2001 – był wówczas dyrektorem w POL­MO Łomianki (kategoria „Jakość”).
 • wyróżnieni inżynierowie: mgr inż. Zygmunt Kołek – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, pracownik Zakładów Urządzeń Chemicznych METAL­CHEM w Toruniu, współtwórca nowych tworzyw kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym, członek SIMP (kategoria „High-Tech”).

W dniu 1 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie, celem którego było określenie ram dla modelu współpracy szkół kształcących w zawodach z przedsiębiorcami. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich udział wzięli kol. kol.: Małgorzata Gadomska – dyrektor ODK SIMP w Szczecinie i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 25 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Techniki Uzbrojenia, pod przewodnictwem kol. Jana Figurskiego – prezesa Sekcji. Głównymi tematami spotkania były podsumowanie działalności Sekcji za 2010 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2011 rok.

W dniu 24 lutego 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, podczas którego dokonano przeglądu i oceny dotychczas wykonanych prac organizacyjnych, m.in. przygotowanie i rozesłanie Komunikatu Nr 1, zaproszenie prezesów zagranicznych towarzystw oraz rozpropagowanie Konferencji na targach technicznych organizowanych w najbliższym czasie.

W dniu 24 lutego 2011 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie kierownictwa SIMP z prezesami oddziałów Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Szerszą informację na temat spotkania publikujemy odrębnie.

W dniu 23 lutego 2011 r. zmarł kol. Jerzy Koźbiał – członek honorowy SIMP, ur. 4 marca 1926 roku. Był członkiem SIMP od 1 kwietnia 1959 roku. W latach 1976-1990 pełnił funkcję prezesa Oddziału Kaliskiego SIMP, a następnie został Honorowym Prezesem tego oddziału. Był współzałożycielem i pierwszym dyrektorem agendy gospodarczej SIMPKAL z siedzibą w Kaliszu. Pogrzeb Kolegi Jerzego Koźbiała odbył się w dniu 26 lutego 2011 roku.

W dniu 23 lutego 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SIMP połączone z uroczystym wręczeniem nagród w III edycji konkursu „Na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, który wręczył w towarzystwie przewodniczącego Komisji Konkursowej, kol. Janusza Gradowskiego dyplomy laureatom. Informacje na temat ww. zebrań publikujemy odrębnie.

W dniu 17 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Głównym tematem spotkania było przedstawienie aktualnego stanu prac związanych z organizowaną przez Sekcję Poligrafów SIMP Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Sektor poligraficzny w gospodarce Polski, Czech i Niemiec: transformacja i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2011 r. na terenie Dolnego Śląska i Saksonii w Zamku Kliczków. Ponadto, w czasie spotkania zaprezentowano projekt nagrody Sekcji Poligrafów SIMP „Złoty Inicjał” dla najbardziej zasłużonych poligrafów; przedstawiono problemy średniego szkolnictwa poligraficznego oraz wysłuchano informacji o muzealnictwie poligraficznym w Polsce.

W dniu 17 lutego 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Warszawie obradował Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Tematem obrad było omówienie przygotowań do konferencji rocznicowej z okazji 15-lecia TRM SIMP oraz zapoznanie się z postępem prac związanych z opracowaniem standardów wyceny technicznego majątku trwałego.

W dniu 16 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się doroczne posiedzenie Rady Zarządzającej UDT, której przewodniczył prezes Urzędu, Marek Walczak. W posiedzeniu uczestniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniu 7 lutego 2011 r. w siedzibie Oddziału Poznańskiego SIMP odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji zebranie Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, któremu przewodniczył kol. Antoni Milkiewicz. Tematem wiodącym spotkania było przyjęcie kierunków działania Komisji na okres bieżącej kadencji.

W dniu 3 lutego 2011 r. w Sali „B” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się w ramach XXIV Kongresu Techników Polskich konferencja naukowo-techniczna pt. „Szkolnictwo zawodowe w Polsce – organizatorzy i beneficjenci”. Organizatorami konferencji byli: Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”. Referentem jednego z wygłoszonych tematów, „Szkolnictwo zawodowe w dziedzinie reprezentowanej przez SIMP – ocena stanu aktualnego i perspektyw”, była kol. Małgorzata Gadomska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr w Szczecinie. W konferencji ze strony SIMP uczestniczyli ponadto kol. kol.: Włodzimierz Boczek, Jerzy Rzetelski i Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 27 stycznia 2011 r. w sali „B” Domu Technika w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału Gdańskiego SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski, wiceprezes i skarbnik SIMP. Szczegółowe informacje na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 26 stycznia 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte na tym zebraniu publikujemy odrębnie.

W dniu 24 stycznia 2011 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, które podsumowało działalność PLP w minionym roku i przyjęło plan działania na rok bieżący. Obradom przewodniczył koordynator PLP, kol. prof. Paweł Soroka. Ze strony SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki i Edmund Misterski.

W dniu 19 stycznia 2011 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych a Oddziałem SIMP w Gorzowie Wlkp. Szczegółowe informacje na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 17 stycznia 2011 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji Stulecia Polskiego Dozoru Technicznego. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, a przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia PDT był wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Waldemar Pawlak. Galę uświetnił specjalny program artystyczny. Zarząd Główny SIMP reprezentowany był przez kol. kol.: Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP i Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP. Z okazji Jubileuszu przekazany został na ręce prezesa UDT okolicznościowy list gratulacyjny.

W Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie przez 3 kolejne niedziele, tj.9, 15 i 16 stycznia 2011 r. odbyły się Jubileuszowe XXV Koncerty Noworoczne, w których udział wzięli przedsta-wiciele lokalnych i wojewódzkich władz administracyjnych i samorządowych, przyjaciele Zamku SIMP w Rydzynie oraz sponsorzy. Z ramienia SIMP przybyli kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Ryszard Wycichowski – skarbnik i wiceprezes SIMP.

8 koncertów z udziałem Capelli Zamku Rydzyńskiego i zaproszonych solistów oklaskiwało ponad 2000 osób.

Skip to content