Kronika roku 2009

IV Kwartał

Tradycyjnie w grudniu każdego roku odbywają się uroczyste spotkania świąteczno-noworoczne organizowane przez oddziały SIMP, m.in. w dniu 18 grudnia spotkanie takie odbyło się w Oddziale Łódzkim SIMP. Oprócz członków Zarządu Oddziału, przedstawicieli kół oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych, a także członków honorowych uczestniczyli zaproszeni goście – członkowie Zarządu Głównego SIMP, kol. kol. Andrzej Ciszewski, Andrzej Gołąbczak i Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 18 grudnia 2009 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w bieżącym roku zebranie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP, najbardziej kreatywnej Komisji Zarządu Głównego, która tylko w ostatnim roku nadała uprawnienia rzeczoznawcze lub zweryfikowała już posiadane 71 osobom – członkom naszego Stowarzyszenia. Pracami Komisji nieprzerwanie od stycznia 2003 roku kieruje prof. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP, a funkcję sekretarza Komisji pełni kol. Grażyna Krysińska.

W dniu 17 grudnia 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP, odbyło się kolejne w bieżącym roku zebranie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Spotkaniu przewodniczył Tadeusz Chęsy, prezes Sekcji. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 14 grudnia 2009 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie integracyjne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z prezesami kół, sekcji, towarzystw i klubów naukowo-technicznych, członkami honorowymi oraz zaproszonymi gośćmi, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Kurcyk – prezes OW SIMP. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Prezesa Oddziału na temat działalności stowarzyszeniowej w 2009 r., a także informacji przekazanej przez kol. Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP o ważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu i decyzjach podjętych przez Zarząd Główny SIMP. W czasie zebrania miało miejsce również uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień działaczom SIMP. Optymistycznym akcentem spotkania był udział znaczącej grupy młodzieży (23 osoby) z nowopowstałego Koła Techników Juniorów. Na zakończenie spotkania kolega Tadeusz Kurcyk złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

W dniu 9 grudnia 2009 r. w Sali Kominkowej CK Zamku w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania tytułu TWÓRCA TECHNIKI kol. dr hab. inż. Marianowi Medwidowi za twórczość konstrukcyjną w pojazdach szynowych. W uroczystości, której przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes Oddziału Poznańskiego SIMP, wzięło udział ok. 100 osób, w tym m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Wicewojewoda Wielkopolski – Przemysław Pacia, liczni przedstawiciele Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Poznańskiego i Zarządu Głównego SIMP z Prezesem Andrzejem Ciszewskim na czele.

W dniu 5 grudnia 2009 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Towarzystwa. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 2-3 grudnia 2009 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie – Miedzeszynie odbyło się spotkanie Krajowego Forum Konsultacyjnego z zakresu dźwigów, maszyn i ciśnień w ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, powołanego przez Urząd Dozoru Technicznego i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu z ramienia SIMP uczestniczył kol. Jan Siuta.

W dniu 3 grudnia 2009 r. w Domu Mechanika SIMP w Lublinie odbyło się kolejne zebranie Komisji Statutowo-Regulaminowej poświęcone omówieniu zgłoszonych propozycji zmian do statutu SIMP. Obradom przewodniczył kol. Lubosław Pruszkowski.

W dniu 3 grudnia 2009 r. w sali konferencyjno-szkoleniowej Domu Mechanika w Lublinie odbyło się zebranie plenarne Zarządu Oddziału SIMP, z następującym porządkiem obrad:

 • omówienie stanu realizacji Uchwał WZD O/SIMP i XXXI Walnego Zjazdu SIMP oraz celów operacyjnych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Oddziału SIMP w Lublinie,
 • wręczenie Aktów Legitymacyjnych członkom Zbiorowym O/SIMP,
 • informacja przewodniczącej Oddziałowej Komisji ds. odznak i wyróżnień Oddziału SIMP w Lublinie,
 • omówienie założeń akcji sprawozdawczo-wyborczej w O/SIMP.

Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP wręczył Akty Legitymacyjne 7 nowym członkom zbiorowym Oddziału Lubelskiego SIMP oraz poinformował o aktualnej działalności i zamierzeniach Zarządu Głównego SIMP.

W dniu 25 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT, którym kieruje kol. Jan Pudło. Podczas spotkania odbyło się także powołanie na terenie ZSZ nr 2 Koła SIMP i wręczenie pierwszym 45 osobom legitymacji członkowskich. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczyli prezes SIMP i sekretarz generalny.

W dniu 18 listopada 2009 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się spotkanie prezesów sekcji i towarzystw naukowo-technicznych Stowarzyszenia, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Tematyka obrad obejmowała:

 • referat pt. „Inżynier i stowarzyszenie naukowo-techniczne w zglobalizowanym świecie”, który wygłosił kol. Czesław Formankiewicz,
 • ocenę skuteczności działania Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP funkcjonujących na prawach oddziałów – na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
 • ocenę efektywności oddziaływania Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP w odniesieniu do swojej specjalności, na władze państwowe i samorządowe (stosunek do raportu o stanie branży, który ma być opracowany do końca kadencji),
 • próbę określenia, jakie działania Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP, wynikające ze statutu Stowarzyszenia, przynoszą najwięcej korzyści dla gospodarki, społeczeństwa i SIMP, zaproponowane przez kol. Antoniego Milkiewicza – przewodniczącego Komisji ds. Sekcji i Towarzystw Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP.

W zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 6 listopada 2009 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się okolicznościowe spotkanie poświęcone Jubileuszowi 100- lecia czasopisma „Mechanik”. Po powitaniu licznych zaproszonych gości, miało miejsce wystąpienie redaktora naczelnego czasopisma – prof. Kazimierza Oczosia na temat 100-letniej historii „Mechanika”.

Następnie wręczono kilkudziesięciu zasłużonym autorom i przedstawicielom instytucji współpracujących z redakcją pamiąbileuszowe. W imieniu Zarządu Głównego i uczestniczących w spotkaniu członków Prezydium ZG złożył gratulacje i przekazał okolicznościowe życzenia redaktorowi naczelnemu i zespołowi redakcyjnemu prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski.

Sesje jubileuszową zakończono spotkaniem towarzyskim.

W dniu 5 listopada 2009 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 23 października 2009 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Zdyni odbyło się VI Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach poświęcone jubileuszowi 10-lecia „Informatora SIMP” wydawanego przez Oddział Gorlicki naszego stowarzyszenia. W programie zebrania, któremu przewodniczył kol. Krystian Belczyk, zapoznano się z historią powstania kwartalnika „Informator SIMP” oraz wręczono dyplomy uznania dla wyróżniających się autorów, a także wysłuchano referatu nt. „Rozwoju przemysłu naftowego”, wygłoszonego przez kol. Wiesława Bala. Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP wręczył honorowe odznaki stowarzyszeniowe i dyplomy ZG SIMP za udział w ogólnopolskim konkursie „Na najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2007” oraz omówił zasady akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP.

W dniach 28–29 października 2009 r. na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyły się 5. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2009. Targom towarzyszyła konferencja zorganizowana przez Globe Forum pt. Business Innovation for Sustainable Growth”, pod patronatem prezydenta Lecha Wałęsy, a także dwa konkursy: „Mercurius Gedanensis” oraz „Innowacje”. Stowarzyszenie nasze tradycyjnie reprezentował kol. Jerzy Stawarz – członek Zarządu Głównego SIMP i prezes Oddziału SIMP w Gdańsku.

W dniu 16 października 2009 r. w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 40-lecia Politechniki Wrocławskiej – Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Legnicy. Uczestniczący w jubileuszowych obchodach kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, przekazał z tej okazji wspólnie z kol. Włodzimierzem Boczkiem – prezesem Oddziału SIMP w Legnicy, Zbiorową Honorową Odznakę SIMP Dyrektorowi ZOD za zasługi w działalności na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia. W uroczystościach uczestniczył także zaproszony przez władze uczelni kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP.

W dniu 15 października 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP został przeprowadzony audyt certyfikujący przez UDT-CERT. Audytorem wiodącym była p. Katarzyna Bromirska, a wyjaśnień z ramienia Zarządu Głównego udzielali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Ryszard Wycichowski – wiceprezes i pełnomocnik prezesa ds. SZJ. Audytor wiodący nie stwierdził niezgodności i nie zarejestrował spostrzeżeń. W wyniku przeprowadzonego audytu UDT-CERT nadał SIMP-owi kolejny certyfikat SZJ na lata 2009–2012 o numerze CSJ/308/2009.

W dniach 9–10 października 2009 r. w Domu Gościnnym HUTNIK w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Południowo-Wschodniego. Organizatorem spotkania był Oddział Stalowowolski SIMP. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Porozumienia Makroregionu z Oddziałów SIMP w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Starachowicach, Gorlicach i Stalowej Woli w osobach prezesów, wiceprezesów, członków Zarządów Oddziałów, a także 2 członków honorowych SIMP: kol. Bogusława Szaramy i Romana Deca – łącznie 15 osób. Obradom przewodniczył prezes Oddziału z Krakowa, a zarazem przewodniczący Makroregionu — kol. Lucjan Przybylski. Prezesi poszczególnych Oddziałów omówili szczegółowo sytuację dotyczącą liczebności członków, jak również problematykę związaną z działalnością agend gospodarczych. W każdym z Oddziałów wyraźnie dało się zauważyć ogólne pogorszenie sytuacji finansowej, nierozerwalnie związanej z kryzysem gospodarczym w kraju (kiepska kondycja finansowa, a niekiedy upadek firm, spadek liczby zleceń do realizacji itp.). Kol. Janusz Dobrzański zapoznał zebranych z tematyką ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego oraz Rady SIMP. Z kolei kol. Lucjan Przybylski przybliżył zasady organizacji i terminarza przyszłorocznej akcji sprawozdawczo–wyborczej w Oddziałach. W wolnych wnioskach zebrani w dyskusji podkreślali kwestię aktualizacji statutu Stowarzyszenia w świetle wytycznych XXXI Walnego Zjazdu SIMP w Rydzynie w październiku 2006 roku. Do przedstawicieli Makroregionu – członków ZG SIMP – zwrócono się z apelem o podjęcie tematyki statutu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego i ustalenie terminu emisji projektu znowelizowanej wersji dokumentu, celem przedyskutowania w Oddziałach przed XXXII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP, najpóźniej do końca I kwartału 2010 roku. Ustalono, że organizatorem następnego posiedzenia Makroregionu Południowo–Wschodniego w przyszłym roku będzie Oddział w Rzeszowie.

W dniu 10 października 2009 r. w Szczecinie – przy zbiegu ulic Bohdana Zaleskiego i Stanisława Leszczyńskiego, przy Parku im. Prof. Bolesława Briksa – miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej temu niezwykle zasłużonemu działaczowi SIMP i organizatorowi szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim, w tym licznych techników i mechanicznych szkół zawodowych, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W uroczystości wzięło udział około 100 osób, w tym uczniowie i studenci profesora B. Briksa, jego współpracownicy, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Morskiej w Szczecinie, koleżanki i koledzy z Oddziału SIMP w Szczecinie oraz prof. Wojciech Briks – syn profesora. Uroczystość prowadził kol. Zbigniew Neumann – prezes Oddziału Szczecińskiego, a wśród zabierających głos był również kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniach 9–10 października 2009 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania odbyło się koleżeńskie spotkanie z okazji 50-lecia działalności Koła Zakładowego nr 59 przy APATOR-POWOGAZ w Poznaniu. W czasie zebrania, któremu przewodniczył kol. Andrzej Wróblewski, zaprezentowana została przez kol. Grażynę Molicką 50-letnia historia Koła, wystąpili zaproszeni goście, przedstawiciele kierownictwa firmy, przy której funkcjonuje Koło, przedstawiono także wspomnienia jego członków. Uczestniczący w spotkaniu kol. kol. Piotr Janicki i Kazimierz Łasiewicki w imieniu Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Oddziału Poznańskiego złożyli członkom Koła serdeczne gratulacje, życzenia i wręczyli odznaki stowarzyszeniowe. Na zakończenie pierwszej części jubileuszowego zebrania odbyła się uroczysta kolacja. Imprezą towarzyszącą było wspólne zwiedzenie miejscowego Muzeum Arkadego Fidlera.

W dniu 8 października 2009 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie obradowało z udziałem sekretarza generalnego SIMP – kol. Kazimierza Łasiewickiego, Prezydium Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Porządek zebrania obejmował informacje z Oddziałów Regionalnych TRM SIMP, prace nad projektem strony internetowej TRM SIMP oraz omówienie ramowej tematyki prac Towarzystwa w 2010 roku. Wskazano na potrzebę ujednolicenia formy i zakresu operatu z wyceny technicznego majątku trwałego oraz kontynuowanie prac nad wdrożeniem standardów dla rzeczoznawców zajmujących się problematyką wycen majątkowych. Propozycje w tym zakresie przedstawi na następnym zebraniu kol. Zbigniew Mazur – wiceprezes TRM SIMP. Sekretarz generalny SIMP wskazał na potrzebę dobrego przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2010 r.oraz poinformował o bieżących pracach Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył prezes TRM SIMP Kazimierz Stec.

W dniu 7 października 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się pod przewodnictwem kol. Jana Pilarczyka zebranie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2007/2008. Komisja wyłoniła laureatów najlepszych prac spośród 24, które zostały zgłoszone za pośrednictwem oddziałów SIMP do II etapu (finałowego). Wykaz prac oraz nazwiska laureatów konkursu publikujemy odrębnie.

III Kwartał

W dniu 17 września 2009 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce odbyło się zebranie plenarne Oddziału SIMP w Wałbrzychu. W programie spotkania, po uroczystym wręczeniu odznak stowarzyszeniowych, odbyła się m.in.:

 • prezentacja  firmy CLOOS Polska Sp. z o.o. i ZETO Świdnica oraz działających w nich Kół SIMP;
 • wysłuchano informacji na temat działalności Komisji Energetycznej, Instytutu Techniki Motoryzacyjnej, Sekcji Poligrafów oraz powołanej na bazie firmy CLOOS Polska – Oddziału Sekcji Spawalniczej;
 • omówiono szereg spraw o charakterze organizacyjnym, w tym m.in.: realizację planu pracy Oddziału, przygotowania do obchodów 25-lecia działalności Koła Seniorów, zatwierdzenie kandydatur uczniów objętych stypendiami ufundowanymi przez Oddział w roku szkolnym 2009/2010.

Tematyka zebrania była przedmiotem ożywionej i wielowątkowej dyskusji, w której uczestniczyli także zaproszeni goście, tj. kol. kol. Aleksander Kopeć i Kazimierz Łasiewicki. Obradom przewodniczył kol. Krzysztof Frąckowiak – prezes Oddziału Wałbrzyskiego SIMP.

W dniu 16 września 2009 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP poświecone następującym zagadnieniom:

 • omówieniu spraw związanych z przygotowaniem do konferencji poligraficzno-opakowaniowej, mającej się odbyć w kwietniu 2010 r. w Poznaniu;
 • zaakceptowaniu dokumentów dot. wydawania certyfikatów dla wyróżniających się zakładów poligraficznych;
 • promowaniu szkół poligraficznych (warszawskiej i krakowskiej).

W dniu 12 września 2009 r. w Warszawie odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, z udziałem Honorowego Prezesa SIMP – kol. Jana Kaczmarka, przewodniczącego Rady SIMP – kol. Aleksandra Kopcia, przewodniczącego GKR SIMP – kol. Stanisława Królikowskiego i jego zastępcy – kol. Ryszarda Matusiaka. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte w wyniku obrad tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 14 lipca 2009 r. w siedzibie Oddziału SIMP we Wrocławiu odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Oddziału połączone z posiedzeniem Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowych. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Woźniacki. W spotkaniu, które poświecone było omówieniu dalszej pracy Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowych oraz aktualnej sytuacji agend gospodarczych SIMP, działających na terenie Wrocławia, uczestniczyli kol. kol. Andrzej Ciszewski i Kazimierz Łasiewicki. Zebranie było także okazją do podpisania około 50 kolejnych legitymacji zawodowych, wydanych na wniosek członków SIMP.

W dniu 23 lipca 2009 r., w dzień imienin Jubilata, w nowej siedzibie redakcji „Poligrafiki” przy ul. Świętokrzyskiej 14A w Warszawie, miała miejsce kameralna uroczystość z okazji 90. urodzin Apolinarego Brodeckiego – wieloletniego redaktora naczelnego „Poligrafiki”, ostatnio pełniącego tę funkcję honorowo. Gratulacje najstarszemu obecnie inżynierowi poligrafowi w Polsce, zasłużonemu dla rozwoju branży w kraju, składali przyjaciele i koledzy, przedstawiciele SIMP i zrzeszonej w niej Sekcji Poligrafów, członkowie rady nadzorczej Spółki Alfa-Print, współpracownicy z zaprzyjaźnionych firm oraz członkowie kolegium redakcyjnego.

W dniu 3 sierpnia 2009 r. zmarł w Warszawie, w wieku 78 lat kolega Wiesław Pronobis, długoletni członek SIMP, rzeczoznawca Stowarzyszenia, aktywny działacz Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji i były wieloletni jej prezes. Msza św. żałobna w intencji zmarłego odprawiona została w dniu 10 sierpnia br. w kościele p.w. Św. Trójcy przy ul. Solec 61 w Warszawie, a pogrzeb odbył się na Cmentarzu Komunalnym Północnym. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło – oprócz rodziny, znajomych i przyjaciół – także liczne grono członków i działaczy Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Obecny był także sekretarz generalny Stowarzyszenia.

W dniach 7–9 sierpnia 2009 r. w Lesznie i Rydzynie odbyła się III Edycja Międzynarodowego Festiwalu Baroku, połączona z imprezą pn. „Powrót Króla”. Organizatorami Festiwalu było Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne oraz Zamek SIMP w Rydzynie. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. w Warszawie kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP i skarbnik Stowarzyszenia – przeprowadził rozmowę z prezes Zarządu Federacji SNT NOT – kol. Ewą Mańkiewicz-Cudny na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Federacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 przez specjalistów SIMP.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa SIMP i sekretarza generalnego z gen. bryg. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem – rektorem WAT i mgr inż. Dariuszem Pomaskim – zastępcą kanclerza i pełnomocnikiem rektora ds. rozwoju tej uczelni. Przedmiotem rozmowy była prezentacja osiągnięć SIMP i WAT oraz przegląd możliwych kierunków współpracy, które mogłyby się znaleźć w podpisanym w przyszłości porozumieniu. W tej sprawie przedstawiciele kierownictwa SIMP złożyli na ręce rektora WAT stosowny list intencyjny

II Kwartał

W dniu 27 czerwca 2009 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP połączone z uroczystymi obchodami 90. rocznicy urodzin Kolegi Wiktora Obolewicza – członka honorowego SIMP oraz wręczeniem dyplomów w ogólnopolskim konkursie SIMP „Na najlepsze osiągniecie techniczne 2007 roku”. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Obszerną informację z obrad ZG SIMP zawierającą także podjęte przez to gremium ustalenia i decyzje, publikujemy odrębnie.

W dniach 19–21 czerwca 2009 r., w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła” w Tleniu, odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 9 oddziałów SIMP. W programie zebrania omówione zostały m.in. następujące tematy:

 • prezentacja działalności i dorobku oddziałów SIMP – członków Rady,
 • prezentacja jednostek działalności gospodarczej i kierunków podejmowanych przez nie prac,
 • propozycje, wnioski lub zagadnienia nurtujące oddziały do ewentualnego przekazania Zarządowi Głównemu SIMP.

Ponadto, ze względu na obecność zaproszonych gości, kol. kol. Piotra Janickiego, Kazimierza Łasiewickiego i Zdzisława Molińskiego, dodatkowo omówiona została problematyka podejmowana przez Zarząd Główny SIMP (m.in. konkurs „Na najlepsze osiągniecie techniczne roku”, współudział w realizacji Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego, realizacja ważniejszych projektów wspieranych przez UE, współpraca z Federacją SNT NOT) oraz sprawy dotyczące Zamku SIMP w Rydzynie. Gospodarze zebrania – Zarząd Oddziału SIMP w Toruniu – zapewnili uczestnikom Rady Makroregionu udział w atrakcyjnej wycieczce turystyczno-krajoznawczej po Chełmnie i możliwość zwiedzenia Elektrowni Wodnej Żur. Nad całością czuwał i przewodniczył obradom kol. Ryszard Wycichowski – przewodniczący Rady Makroregionu.

W dniach 18 i 19 czerwca 2009 r. w Ośrodku „Stasinda” w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Jubileuszowy Zjazd Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z okazji 20-lecia jego działalności. Reprezentantem oficjalnym SIMP w Zjeździe ZZIiT był kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady Stowarzyszenia.

W dniu 17 czerwca 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbyło się zebranie grona zaproszonych specjalistów w celu przygotowania kryteriów środowiskowych dla procedury „Zielonych zamówień publicznych”. Temat ten realizowany jest przez MG w ramach działań Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej COM (2008)/397. Otwarcie spotkania i słowo wstępne wygłosiła p. Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Dokonano imiennego podziału specjalistów wg grup produktów określonych przez Komisję Europejską. W spotkaniu z ramienia SIMP wziął udział kol. Kazimierz Stec, który będzie pracował w zespole „Pojazdy silnikowe i części pojazdów”. Następne spotkanie zaplanowano w II połowie sierpnia b.r.

W dniu 5 czerwca 2009 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Tematem zebrania, któremu przewodniczył prezes Zarządy TRM SIMP, kol. Kazimierz Stec, było ustalenie planu pracy na II półrocze b.r. oraz aktualizacja ewidencji członków i projekt aktywnej strony internetowej. W zebraniu uczestniczył zawsze nam życzliwy kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 4 czerwca 2009 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: „Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół i przekładni zębatych”, którego organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie. Otwarcia seminarium dokonał i referat wprowadzający wygłosił kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, natomiast drugi referat wprowadzający pt. „Trwałość i eksploatacja kół zębatych” wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny – dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. W czasie dwóch sesji plenarnych, którym przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – zastępca dyrektora Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu i dr inż. Tomasz Babul – kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej wygłoszonych zostało 10 referatów specjalistycznych. Seminarium towarzyszyła sesja plakatowa. Uczestnicy otrzymali wydane przez ODK SIMP w Warszawie materiały seminaryjne oraz certyfikaty potwierdzające ich udział w ww. imprezie naukowo-technicznej.

W dniu 21 maja 2009 r. w Warszawskim Domu Technika NOT (Sala Brydżowa) odbyło się spotkanie robocze poświęcone współpracy naszego stowarzyszenia ze średnimi szkołami technicznymi, kształcącymi techników mechaników. Zaproszenie zostało skierowane do stosunkowo wąskiego grona osób, tj. przedstawicieli oddziałów SIMP, w których strukturze znajdują się szkolne koła SIMP oraz dyrektorów szkół technicznych, związanych z naszym stowarzyszeniem. Podczas spotkania, któremu przewodniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, skupiono się na omówieniu modelu współpracy miedzy SIMP i szkołami technicznymi, na przykładzie oddziałów, w których współpraca taka istnieje. Dokonano także przeglądu występujących i potencjalnie możliwych kierunków współpracy w zakresie: programów nauczania, praktyk uczniowskich, podwyższania kwalifikacji uczniów kończących szkoły techniczne, konkursów i udziału w projektach unijnych. Z wniosków końcowych zebrania na uwagę zasługuje wystąpienie do Zarządu Głównego SIMP o powołanie Komisji ds. Edukacji Zawodowej oraz włączenie się Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe do współpracy przy organizowaniu i przeprowadzaniu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego zainicjowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku.

W dniach 18 i 19 maja 2009 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej naszego stowarzyszenia i przedstawicielami firm franchisingowych. Porządek obrad obejmował następujące niżej wymienione tematy:

 • omówienie wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej oraz wpływów od firm współpracujących z naszym stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy – za 2008 r., połączone z wręczeniem dyplomów i nagród za najlepsze wyniki;
 • omówienie wyników finansowych ww. firm za I kwartał 2009 r.;
 • przygotowanie jednostek działalności gospodarczej do auditu certyfikacyjnego;
 • stan realizacji uchwały i wniosków XXXI WZD SIMP;
 • bieżące doświadczenia SIMP w zakresie aplikacji projektów dotowanych ze środków UE.

Obrady prowadził kol. Andrzej Ciszewski, będąc jednym z trzech referentów oprócz kol. kol. Kazimierza Łasiewickiego i Ryszarda Wycichowskiego. W drugim dniu odbyło się szkolenie na temat „Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, zmieniająca dyrektywę 98/37/WE”, które przeprowadzili kol. kol. Jan Siuta i Włodzimierz Fleischer.

W dniach 17 i 18 maja 2009 r. w Zamku SIMP w Rydzynie – z udziałem pracowników naukowych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (Tomasz Babul i Aleksander Ciski) – odbyła się krajowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół zębatych”. Celem konferencji było przedstawienie rezultatów projektu „X-Gear – rozwój zębatych zespołów napędowych w oparciu o nowe materiały i nowatorskie systemy kół zębatych”, stanowiących wspólną własność stowarzyszeń i instytucji naukowych, których zadaniem, oprócz bieżącego sterowania realizacją badań, jest także rozpowszechnianie jego rezultatów w środowiskach naukowych i przemysłowych. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP.

W dniu 13 maja 2009 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się VIII zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego z udziałem przedstawicieli sądów jednostek terenowych. W pierwszej części zebrania jego uczestnicy wysłuchali referatu dr. Pawła Bernata nt. „Moralne podstawy współpracy w organizacji” oraz uczestniczyli w dyskusji nad tezami ww. wystąpienia, natomiast druga część poświęcona była przekazaniu informacji o działalności GSK SIMP, działaniach sądów koleżeńskich w jednostkach terenowych oraz wyjaśnieniu problemów przedstawionych przez kolegów z jednostek terenowych Stowarzyszenia. Obrady prowadził kol. Wiktor Obuchowicz – przewodniczący GSK SIMP.

W dniach 2–3 maja 2009 r. odbył się siódmy z kolei Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek SIMP w Rydzynie”. Na starcie stanęło 25 załóg w klasie samochodowej i 20 załóg w klasie motocyklowej. Po przebyciu liczącej 65 km trasy, na której znalazły się liczne próby sprawnościowe, na zawodników oczekiwali jeszcze rydzyńscy bracia kurkowi, by przeprowadzić turniej strzelecki dla pań i panów. Zwycięzcy otrzymali ozdobne, rzeźbione tarcze. W klasyfikacji generalnej zwyciężyło małżeństwo Bożena i Jerzy Hodyra na Skodzie 440 z 1958 r., oni też zdobyli puchar przechodni prezesa SIMP. Pośród motocyklistów najlepszy był Krzysztof Ratajczak na DKW 250 z 1937 r. przed Krzysztofem Cimoszko na NSU z 1939 r. i Karolem Sordonem na Harley’u z 1942 roku. Najlepszym motocyklistą na Junaku po raz drugi był Jan Szostek, który otrzymał puchar przechodni im. Stanisława Kochanowskiego.

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Sali Brydżowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się robocze zebranie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SIMP. Wiodącymi tematami obrad, którym przewodniczył kol. Jan Siuta, było: przyjęcie projektu dokumentu pn. „Polityka i cele SIMP w zakresie współpracy z zagranicą” oraz wstępne przedyskutowanie warunków wspólnego projektu realizowanego przez SIMP, EuroNorm GmbH i UDT w ramach środków finansowych UE programowanych na lata 2007–2013. W zebraniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 23 kwietnia 2009 r. w Sali Brydżowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się doroczne spotkanie Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP, z udziałem przewodniczących Kół Seniorów, funkcjonujących w ramach oddziałów terenowych Stowarzyszenia. Głównym celem zebrania, któremu przewodniczył kol. Jan Łakomy, było podsumowanie działalności kół seniorów SIMP za 2008 r. na podstawie wcześniej przesłanych sprawozdań i informacji przekazanych w trakcie dyskusji. Uczestniczący w pierwszej części spotkania kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, poinformował o działalności ZG SIMP w roku ubiegłym. W drugiej części zebrania przewodniczący Komisji Seniorów – kol. Jan Łakomy, zapoznał zebranych z referatem pt. „Polacy na frontach II wojny światowej”, nawiązując w ten sposób do przypadającej w bieżącym roku 70. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie poświęcone przygotowaniu projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie”. W spotkaniu, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, uczestniczyli kol. kol. Ryszard Matusiak, Ryszard Wycichowski, Kazimierz Łasiewicki i Zdzisław Moliński. Przyjęte podczas tego spotkania ustalenia były podstawą opracowania ww. projektu złożonego w dniu 30 kwietnia br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 3 kwietnia 2009 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się doroczne zebranie członków honorowych SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, który – obok skarbnika i sekretarza generalnego – był jednym z trzech referentów tematów prezentowanych na ww. spotkaniu. Szczegółową informację na temat przebiegu zebrania prezentujemy odrębnie.

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie obradował Zarząd Sekcji Spawalniczej SIMP. W programie obrad, którym przewodniczył kol. Jan Plewniak, przewidziano m.in.:

 • sprawozdanie z działalności Sekcji w 2008 r.,
 • plany oddziałów Sekcji na 2009 r.,
 • omówienie przygotowań do konferencji spawalniczych w 2009 r. w Międzyzdrojach, Dębem k. Warszawy i Szklarskiej Porębie,
 • informację o posiedzeniu Rady SIMP w Rydzynie,
 • rozpatrzenie dokumentów kwalifikujących i przyznanie Medali im. Stanisława Olszewskiego.

W pierwszej części zebrania w obradach uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

I kwartał

W dniach 28-29 marca 2009 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyły się: zebranie Rady SIMP i posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Wymienionym zebraniom przewodniczyli kol. kol.: Aleksander Kopeć, Andrzej Ciszewski. Szerszą informację na temat ww. spotkań publikujemy odrębnie.

W dniu 23 marca 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się spotkanie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, poświecone w całości przygotowaniu uroczystości z okazji 16. rocznicy powstania PLP. Zebraniu przewodniczył kol. Paweł Soroka – koordynator PLP. Stowarzyszenia reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniach 16 i 17 marca 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbył się kurs uzupełniający pn. „Eksploatacja i nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych”, obejmujący następujące zagadnienia:

 • stan prawny dotyczący gazów medycznych,
 • aktualną praktykę w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji do gazów medycznych,
 • podstawowe zagadnienia bhp, ppoż (w tym ewakuację placówek służby zdrowia) oraz pierwszą przedlekarską pomoc medyczną.

W dniu 14 marca 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Polskich Inżynierów Motoryzacji SIMP Głównym tematem zebrania było ustalenie harmonogramu prac i przydzielenie imiennych zadań członkom zarządu na bieżący rok. Ponadto podsumowano udział członków PTIM w wycieczkach technicznych w 2008 r. do fabryki MAN w Niepołomicach i Autobusy Polskie w Sanoku, przedstawiono stan i przepływy finansowe subkonta Towarzystwa za lata 2007-2008 oraz zabezpieczenie środków na bieżącą działalność. W celu aktywizacji i dalszego rozwoju Towarzystwa uzgodniono realizację następnych wycieczek w bieżącym roku tzn. do zakładów SOLARIS w Bolechowie, gdzie zostanie podjęta próba utworzenia koła zakładowego SIMP, oraz kilku innych zaproponowanych przez kol. Z. Chwiejczaka. W sprawie prac Krajowego Porozumienia Rzeczoznawców Samochodowych, w którym uczestniczą kol. kol.: Włodzimierz Sel i Piotr Gębiś, ustalono, że zostaną podjęte intensywne działania nad opracowaniem i przyjęciem przez to gremium minimalnych stawek cen za poszczególne grupy usług z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego.

W dniach 5 i 17 marca 2009 r. w Łodzi odbyły się spotkania prezesów i sekretarzy generalnych SIMP i SWP, w wyniku których podpisane zostały: list intencyjny, umowa o współpracy oraz umowa partnerstwa w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), pt. „Inżynieria + kapitał = innowacyjna gospodarka”.

W dniu 3 marca 2009 r. w Sali B Krakowskiego Domu Technika odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych – członków NOT, poświęcone Federacji SNT, którego organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, a współorganizatorami SEP i SIMP. Wiodącymi tematami zebrania były informacje o pierwszym konsultacyjnym spotkaniu oraz o działalności i sytuacji finansowej Krakowskiej Rady FSNT NOT, a także ocena dotychczasowego statutu Federacji, w tym omówienie tez dotyczących zmian w tym statucie. W spotkaniu wzięło udział 16 osób reprezentujących następujące stowarzyszenia: SITG, SEP, SIMP, SGP, PZITB, SITSpoż., STOP, SITPMB oraz przedstawiciele Krakowskiej Rady FSNT NOT.

W dniu 27 lutego 2009 r. w Sali Konferencyjno-Balowej Warszawskiego Domu Technika odbyła się uroczystość wręczenia laureatom 15. edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”. Wśród 24 laureatów obecnych było 9 inżynierów mechaników, w tym kol. Edward Margański – członek honorowy SIMP, konstruktor i producent samolotów. W czasie zebrania wręczono kol. Janowi Kaczmarkowi – honorowemu prezesowi SIMP i NOT, pierwszą Diamentową Honorową Odznakę NOT w uznaniu Jego zasług na rzecz środowiska inżynierów i techników oraz polskiej nauki, techniki i gospodarki. Specjalne wyróżnienie za działalność na rzecz ruchu stowarzyszeniowego uzyskał także kol. Jan Łakomy – przewodniczący Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP.

W dniu 27 lutego 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP wraz z przedstawicielem Komisji Rewizyjnej tego Towarzystwa. Głównymi tematami spotkania było omówienie projektu regulaminu PTBNiDT SIMP, regulaminu organizowania krajowych konferencji badań nieniszczących, spraw związanych z organizacją 38 KKBN w 2009 r. oraz wniosków o organizację KKBN w roku 2010.

W dniu 24 lutego 2009 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Zarządu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP z udziałem prezesów oddziałów Sekcji i przewodniczących komisji egzaminacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych oraz wydawania świadectw kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

 • sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Chłodniczej w Poznaniu pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, która odbyła się w dniach 15–17 października 2008 r.,
 • sprawozdania z działalności poszczególnych Regionalnych Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji,
 • informację o działalności i zamierzeniach Zarządu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz obchodach 50-lecia Sekcji i uhonorowania najbardziej zasłużonych dla rozwoju chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce,
 • aktualny stan regulacji prawnych odnośnie emisji gazów cieplarnianych (czynniki chłodnicze z grupy HFC) i nowelizację ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz dyskusję na temat szkoleń i egzaminów w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową, a także certyfikacji SIMP i uzyskania akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.

W ramach spotkania omówione zostały problemy szkoleń zgodnych z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi, powołania nowych komisji oceniających oraz uzyskania akredytacji w PCA dającej uprawnienia do certyfikacji. Wymiana poglądów dotyczyła również wyposażenia bazy szkoleniowej i egzaminacyjnej.

W dniu 20 lutego 2009 r. w Hotelu „Glinik” w Gorlicach odbyło się V plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP, poświęcone podsumowaniu działalności organizacyjnej i merytorycznej w jednostkach statutowych Oddziału Gorlickiego w 2008 roku. Z informacji przedstawionych przez prezesa Oddziału – kol. Krystiana Belczyka i członków Zarządu wynikało, że rok ubiegły można ocenić jako udany; nastąpił wzrost liczby członków SIMP, głównie za sprawą powołanego szkolnego koła, dobiegają także końca prace organizacyjne związane z utworzeniem nowej jednostki specjalistycznej Stowarzyszenia – Sekcji Maszyn Górniczych i Urządzeń Wiertniczych; Oddziałowi przybyło 2 rzeczoznawców i 3 wykładowców. Uczestniczący w zebraniu sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki omówił stan realizacji uchwał XXXI Walnego Zjazdu Delegatów SIMP i program SIMP na lata 2007–2010 oraz przekazał informację o wynikach wyborów w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dokonanych przez Radę Krajową 11 grudnia 2008 roku.

W dniach 19-20 lutego 2009 r. w Sali C Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie odbył się kurs specjalistyczny dla rzeczoznawców w zakresie „Wycena maszyn i urządzeń poligraficznych”, zorganizowany przez Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie przy współpracy z Sekcją Poligrafów SIMP.

W dniu 19 lutego 2009 r. odbył się pogrzeb Kolegi Leszka Mieszkowskiego – długoletniego działacza SIMP, wybitnego specjalisty z zakresu organizacji i zarządzania, wieloletniego dyrektora Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, a pogrzeb odbył się na Cmentarzu Bródnowskim.

W dniu 12 lutego 2009 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie. Obrady Zarządu Głównego SIMP połączone zostały z uroczystym wręczeniem nagród, dyplomów i pucharów dla laureatów VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej uczelni technicznej.

W dniu 4 luty 2009 r. w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie drugiej kadencji Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji. Przedmiotem posiedzenia Rady, w której uczestniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP jako jej członek, było podsumowanie działalności certyfikacyjnej Urzędu w 2008 r. oraz omówienie planów na rok 2009.

W dniu 3 lutego 2009 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowych SIMP. Wiodącym tematem obrad, którym przewodniczył kol. Andrzej Woźniacki, było omówienie i przygotowanie tekstu „Regulaminu działania Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowych” przed jego zatwierdzeniem przez Zarząd Główny SIMP. W zebraniu uczestniczył sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 29 stycznia 2009 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału Gdańskiego SIMP. Wiodącymi tematami spotkania było sprawozdanie z działalności Oddziału w 2007 r. oraz referat pt. „Tendencje rozwoju tłokowych silników spalinowych”, który wygłosił prof. dr inż. kmdr Leszek Piaseczny. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP.

W dniu 28 stycznia 2009 r. w Sali Kominkowej WDT NOT z inicjatywy prezesa SIMP – kol. Andrzeja Ciszewskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych pod roboczym tytułem „Czym jest dziś i jaka powinna być Federacja SNT NOT”. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 27 stycznia 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Prezydium ZG SIMP. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte w wyniku obrad tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 27 stycznia 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie noworoczne Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP. Spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 20 osób, przewodniczył kol. prof. Jan Figurski. Tematem wiodącym były problemy przemysłu zbrojeniowego, zaprezentowane przez wiceprezesa BUMAR – p. Romana Polaka.

W dniu 14 stycznia 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego, któremu przewodniczył Paweł Soroka. Przedmiotem obrad gremium było podsumowanie rocznej działalności Lobby oraz plan działań na 2009 rok. Z inicjatywy uczestniczącego w zebraniu sekretarza generalnego SIMP zaplanowane zostało panelowe spotkanie SIMP, PLP i ZZIiT, poświęcone branżom przemysłowym zagrożonym kryzysem gospodarczym.

Skip to content