Kronika roku 2008

IV Kwartał

W dniu 30 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyło się spotkanie robocze nt. aktualnej sytuacji w NOT, z udziałem kierownictw SIMP, SEP i SITG.

W dniu 23 grudnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audyt nadzoru, który przeprowadzili: p. Katarzyna Bromirska i Jacek Kludziński – pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego, z udziałem prezesa SIMP, pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, sekretarza generalnego i pracowników BZG SIMP.

W grudniu 2008 r. odbyły się w licznych oddziałach SIMP spotkania noworoczne, m.in. byliśmz zaproszeni przez Zarządy Oddziałów SIMP z Łodzi i Radomia (19.XII br.). W spotkaniu łódzkim uczestniczył tradycyjnie prezes SIMP.

W dniu 16 grudnia 2008 r. sekretarz generalny SIMP uczestniczył w komisyjnym odbiorze robót budowlanych w zabytkowym obiekcie SIMP w Ciechanowie, przy ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych 23.

W dniu 15 grudnia 2008 r., w Galerii Porczyńskich w Warszawie miała miejsce inauguracja roku szkolnego Szkół Lotniczych SIMP, w których od 16 lat funkcję dyrektora pełni kol. Leszek Pinkosz. Stowarzyszenie nasze reprezentowali na uroczystości kol. kol.: Lubosław Pruszkowski (w imieniu prezesa SIMP) i Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 12 grudnia 2008 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie robocze Prezydiów: Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, pod przewodnictwem szefów obydwu organizacji – kol. kol. Andrzeja Ciszewskiego i Zygmunta Mierzejewskiego. Druga część spotkania miała charakter świąteczno-noworoczny.

W dniu 11 grudnia 2008 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Jana Łakomego odbyło się zebranie Prezydium Komisji Seniorów, głównie poświęcone analizie działalności Komisji w 2008 r. i planom na 2009 rok. Uczestniczący w spotkaniu z ramienia ZG SIMP, kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny Stowarzyszenia – poinformował o ważniejszych pracach Zarządu Głównego SIMP w minionym roku i o podjętych przez to gremium decyzjach.

W dniu 11 grudnia 2008 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady Krajowej FSNTNOT. W wyniku wyborów do Zarządu Głównego FSNT NOT wybrano: na funkcję prezesa kol. – Ewę Mańkiewicz-Cudny (TKT), na funkcję wiceprezesów – kol. Janusza Dyducha (SITK), kol. Stefana Góralczyka (PZITB), kol. Mariana Jerzego Nasiadko (SITR), kol. Tadeusza Pawłowskiego (SIMP), kol. Józefa Szczepana Suchego (STOP), a na funkcję Sekretarza Generalnego – kol. Jerzego Gumińskiego (SITPMB). Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT został kol. Edward Ludera (SITK). W skład komisji weszły ponadto następujące osoby: kol. Andrzej Barski (PZSWiR, SWP), kol. Wojciech Tadeusz Fonder (SITLiD), kol. Grażyna Król (SITPChem), kol. Jan Lemański (PZITS), kol. Jarosław Palenik (SPP) i kol. Stanisław Petrykowski (SITPMB).

W dniu 6 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte w wyniku obrad publikujemy odrębnie.

W dniu 5 grudnia 2008r. w Warszawskim Domu Technika NOT zostało podpisane porozumienie o współpracy między SIMP a Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W dniu 5 grudnia 2008 r. w Płocku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej Studium Techniki i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych SIMP, z okazji 10–lecia działalności tych placówek oświatowych. W programie spotkania – oprócz wystąpienia dyrektora i wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości – wygłoszone zostały dwa referaty: pana Rajmunda Radziewicza nt. „Wolne oprogramowanie w edukacji” i pana Wiesława Raczyńskiego nt. „Uznawanie kwalifikacji zawodowych w kraju i Europie”. W spotkaniu z ramienia Zarządu Głównego SIMP uczestniczyła kol. Jolanta Serafin – prezes Oddziału Płockiego SIMP.

W dniu 2 grudnia 2008 r. w Sali „C” Warszawskiego Domu Technika NOT, odbyło się okolicznościowe spotkanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z udziałem prezesów kół, sekcji, towarzystw i klubów n-t, członków honorowych oraz zaproszonych gości, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Kurcyk – prezes OW SIMP. W programie spotkania było między innymi wystąpienie prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP na temat działalności stowarzyszeniowej w 2008 r. oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także wystąpienia okolicznościowe. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 28 listopada 2008 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w Biurze Zarządu Głównego SIMP, z udziałem pełnomocnika prezesa SIMP ds. SZJ – kol. Ryszarda Wycichowskiego i pracowników Biura ZG. Audytorem wiodącym był kol. W. Fleischer, a audytorem – kol. M. Zwolińska.

W dniu 27 listopada 2008 r. w siedzibie Biura Zarządu Głównego SIMP odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego powołanego przez Prezydium ZG SIMP. Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie harmonogramu pracy ww. zespołu nad doskonaleniem dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, tj. Księgi Jakośći oraz Procedur. Zespół obradował pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wycichowskiego, w składzie: Włodzimierz Fleischer, Jarosław Wycichowski i Magdalena Zwolińska. Kolejne robocze spotkanie planowane jest na styczeń 2009 roku.

W dniu 24 listopada 2008 r. w wyniku wyborów powierzono kol. Jerzemu Stawarzowi – prezesowi Oddziału SIMP w Gdańsku – funkcję wiceprzewodniczącego Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT.

W dniu 19 listopada 2008 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Tadeusza Kozłowskiego – Członka Honorowego SIMP (0/Warszawa). Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 12 listopada 2008 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes tej jednostki specjalistycznej n/Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 5 listopada 2008 r. w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze, którego głównym celem było omówienie kierunków i zasad współpracy między IMBiGS i SIMP zawartych w przygotowanym do podpisania porozumienia o współpracy między ww. organizacjami. W spotkaniu ze strony IMBiGS wzięli udział: dr Stefan Góralczyk – dyrektor Instytutu – oraz inż. Janusz Oleszczak – główny inżynier ds. rozwoju – natomiast ze strony SIMP: dr inż. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i mgr Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniach 28-29 października 2008 r. w gościnnym Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Komisji SIMP ds. Współpracyz Zagranicą, któremu przewodniczył kol. Jan Siuta. Zebranie składało się z dwóch części: w pierwszej omawiane były propozycje tematów mogących stanowić podstawę przygotowania wspólnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – realizowanego przez SIMP, Urząd Dozoru Technicznego i niemiecką firmę EuroNorm zajmującą się problematyką zapewnienia jakości i zarządzania innowacjami; w drugiej natomiast omówione zostały sprawy związane z aktualnym stanem współpracy zagranicznej SIMP oraz określeniem obszaru i zakresu współpracy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą z jednostkami organizacyjnymi SIMP. W posiedzeniu Komisji poza jej członkami udział wzięli: prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski, sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki, prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Marek Walczak, dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie – kol. Zdzisław Moliński oraz przedstawiciel EuroNorm GmbH – Korsten Koitz.

W dniu 28 października 2008 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Federacji SNT NOT, w programie którego wiodącym tematem było przedstawienie i przedyskutowanie projektu zmian w statucie Federacji. Udział w obradach z ramienia SIMP wzięli kol. kol. Andrzej Ciszewski, Lubosław Pruszkowski i Aleksander Kopeć.

W dniach 24 i 25 października 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP nt. „Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków drogowych”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział 65 osób.

W dniu 24 października 2008 r. w Domu Technika NOT w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 70-lecia zorganizowanej działalności SIMP w Regionie Rzeszowskim. W uroczystościach – obok zaproszonych gości, w tym m.in. pana Mirosława Karapyty – Wojewody Podkarpackiego, kol. Kazimierza Oczosia – Honorowego Prezesa Oddziału Rzeszowskiego SIMP oraz kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP, prezesów bratnich stowarzyszeń oraz sąsiednich oddziałów SIMP, przedstawicieli dyrekcji wielu przedsiębiorstw z terenu Rzeszowa i Podkarpacia (w tym m.in. WSK Rzeszów, PZL Mielec) wzięła udział liczna grupa członków i sympatyków SIMP. Po wygłoszeniu referatu okolicznościowego przez kol. Janusza Dobrzańskiego – prezesa Oddziału Rzeszowskiego SIMP – miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz honorowych odznak SIMP i NOT. Z rąk Wojewody Podkarpackiego Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali koledzy Włodzimierz Adamski i Jan Porada. W końcowej części oficjalnych uroczystości kol. Kazimierz Oczoś wygłosił wykład poświęcony zastosowaniu tworzyw kompozytowych i ich obróbce.

W dniu 23 października 2008 r. w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie poświęcone popularyzacji Towarzystwa Polskich Inżynierów Motoryzacji SIMP w uczelniach kształcących inżynierów w specjalnościach związanych z pojazdami samochodowymi i transportem. Inicjatorami tego spotkania byli członkowie Zarządu ww. Towarzystwa z terenu Łodzi – koledzy: Stanisław Lach i Witold Opasewicz, a jego gospodarzem – prof. Zbigniew Pawelski – dyrektor Instytutu. Zebrani uznali za celowe odbycie spotkań z pracownikami i studentami ostatnich lat studiów na kierunkach kształcących inżynierów samochodowych oraz kierunkach pokrewnych. Spotkanie takie ma się odbyć jeszcze w tym roku, w Politechnice Łódzkiej. Prof. Pawelski zadeklarował daleko idącą pomoc w tym przedsięwzięciu. W spotkaniu uczestniczył prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski.

W dniach 21–23 października 2008 r. w Gdańsku odbyły się 4. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON – INNOWACJE 08 oraz Salon Edukacji i Kariery EDUCATIO PLUS pod Honorowymi Patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Gospodarki. Organizatorem imprezy były Międzynarodowe Targi Gdańskie. W Targach uczestniczyło około 100 wystawców, a wśród nich instytuty naukowe, centra transferu technologii, firmy innowacyjne, instytucje oraz fundusze promujące, a także finansujące badania i wdrożenia. Była to promocja nowych wyrobów i technologii. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Jerzy Stawarz – członek ZG, prezes Oddziału Gdańskiego SIMP.

W dniach 21–23 października 2008 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym w Sobieszowie k/Gdańska odbyła się 37. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, nad którą patronat honorowy sprawowali: Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Włodzimierz Kiernożycki – rektor Politechniki Szczecińskiej. Głównym organizatorem konferencji był Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, a współorganizatorami: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie, KOLI Sp. z o.o. Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, Zarząd PTBNiDT SIMP, PUH „TEST”, Politechnika Szczecińska i Grupa LOTOS S.A. W konferencji wzięło udział około 300 uczestników. Tradycyjnie już w imprezie uczestniczyło 13 wystawców sprzętu do badań nieniszczących. W ramach konferencji – w II dniu obrad miała miejsce uroczysta sesja, poświęcona jubileuszowi 80-lecia PRZEGLĄDU SPAWALNICTWA. Zarząd Główny SIMP zarówno na konferencji, jak i sesji jubileuszowej reprezentował sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP, któremu przewodniczył kol. Jan Plewniak – prezes Sekcji. Tematem wiodącym posiedzenia było omówienie planowanych na najbliższe lata konferencji naukowo-technicznych, w tym najbliższej 51., do zorganizowania której zobowiązało się środowisko warszawskich spawalników (październik 2009 r.).

W dniach 21–23 października 2008 r. na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyła się 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Spawalnicza pod hasłem: NOWOCZESNE SPAWALNICTWO, której głównym organizatorem był Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a współorganizatorami: Sekcja Spawalnicza SIMP i Polskie Towarzystwo Spawalnicze. Patronat honorowy nad konferencją sprawował Wojewoda Śląski, a patronat naukowy – Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W imprezie wzięło udział ponad 300 osób. Nad poziomem naukowym konferencji czuwał Komitet Naukowy, któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, a za sprawy organizacyjne odpowiedzialny był zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Pilarczyka. Na wstępie konferencji, przed prezentacją referatów przekazana została informacja o podpisanym porozumieniu o współpracy między Instytutem Spawalnictwa a Urzędem Dozoru Technicznego.

W dniu 20 października 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie przeprowadzony został audyt wewnętrzny dla Oddziału SIMP w Ciechanowie, Oddziału SIMP w Siedlcach, Ośrodka ZORPOT w Siedlcach oraz dwóch Ośrodków Doskonalenia Kadr w Bydgoszczy. Audytorami wiodącymi byli: kol. Magdalena Zwolińska i kol. Włodzimierz Fleischer.

W dniu 15 października 2008 r. na terenie Fabryki Trzciny w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia wydawania czasopisma POLIGRAFIKA, której właścicielem jest nasze stowarzyszenie, a wydawcą Spółka Alfa-Print. W uroczystościach wzięło udział około 200 osób, w tym m.in. przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z redakcją oraz jej byli i obecni pracownicy. Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa archiwalnych okładek POLIGRAFIKI oraz spektakl teatralny pt. „Kobieta w czerni”. Z ramienia SIMP w spotkaniu tym uczestniczył prezes SIMP – Andrzej Ciszewski, który obok swego okolicznościowego wystąpienia odczytał list gratulacyjny Zarządu Głównego SIMP.

W dniach 11–12 października 2008 r. w Katowicach, podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych odbyło się II seminarium warsztatowe zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP. Tematem wiodącym seminarium była „Diagnostyka i naprawa silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym”. W dwudniowych zajęciach uczestniczyło ok. 200 osób.

W dniach 6–7 października 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowo–Szkoleniowym „Leśna Radość” w Poraju k. Częstochowy odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod nazwą MATERIAŁY POLIMEROWE I ICH PRZETWÓRSTWO, nad którą honorowy patronat objął Rektor Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Maria Nowicka–Skowron. Tradycyjnie organizatorami konferencji był Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP, a pracami Komitetu Organizacyjnego kierował prof. dr hab. inż. Józef Koszul.

W dniu 3 października 2008 r. w Gdańsku odbył się kolejny audzt wewnętrzny dla Oddziału Gdańskiego SIMP oraz dla firm franchisingowych współpracujących z n/Stowarzyszeniem: Towarzystwa Gospodarczego SATO oraz Nieruchomości I.M. Osińscy. Audytorem wiodącym była kol. Magdalena Zwolińska.

W dniu 1 października 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, w głównej mierze poświęcone omówieniu stanu przygotowań do zbliżającej się 37. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

III Kwartał

W dniu 23 września 2008 r. na wniosek Oddziału Poznańskiego SIMP odbyło się spotkanie z Zarządem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, w którym SIMP reprezentowali kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, Piotr Janicki – prezes Oddziału i Ryszard Matusiak – wiceprezes Oddziału, natomiast ze strony Fundacji obecni byli: Maciej Ostrowski – dyrektor Zarządu Fundacji, Augustyn Ponikiewski – sekretarz Rady Fundacji, Zdzisław Moliński – członek Rady Fundacji i Hanna Ponikiewska – donator Fundacji. Tematem wiodącym spotkania była sprawa odzyskania od Skarbu Państwa majątków rolnych byłej Fundacji Sułkowskich, z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że celem wspólnych działań będzie dążenie do utworzenia Technicznej Szkoły Rydzyńskiej utrzymywanej z dochodów ziem odtworzonej Fundacji Sułkowskich, na bazie przedwojennego eksperymentu Tadeusza Łopuszańskiego oraz aktualnych doświadczeń SIMP w prowadzeniu szkół technicznych. W ramach zwiększenia zainteresowania swoimi działaniami, zaproponowano obopólne przystąpienie zbiorowe SIMP do Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego i Fundacji do Oddziału Poznańskiego SIMP.

W dniach 23–25 września 2008 r. w Sofii odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu badawczego pt. „X-GEAR – rozwój zębatych zespołów napędowych w oparciu o nowe materiały i nowatorskie systemy kół zębatych”, w którym uczestniczy SIMP.

W dniach 22–24 września 2008 r. w Wiśle odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Know EDM pt. „Technologia zautomatyzowanego, opartego na wiedzy, projektowania obróbki elektroerozyjnej w zintegrowanym wytwarzaniu narzędzi i elementów precyzyjnych”. Wśród realizatorów ww. projektu jest Towarzystwo Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych SIMP przy współpracy z Politechniką Częstochowską.

W dniach 20–21 września 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste spotkanie działaczy Oddziału Elbląskiego SIMP z okazji jubileuszu 60-lecia działalności tej jednostki organizacyjnej naszego stowarzyszenia. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystościach uczestniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP.

W dniu 20 września 2008r. przeprowadzony został audyt wewnętrzny Oddziału Białostockiego SIMP. Audytorem wiodącym była kol. Magdalena Zwolińska.

W dniach 19 i 20 września 2008 r. w Gościńcu KORONA (miejscowość Rzeczka, w Górach Sowich) odbyło się kolejne spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego. Gospodarzem i organizatorem zebrania był kol. Krzysztof Frąckowiak – prezes Oddziału Wałbrzyskiego SIMP, który przewodniczył obradom. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym prezesi i działacze SIMP z oddziału wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego, a także przedstawiciele agend gospodarczych z Wrocławia, tj. Ośrodka Doskonalenia Kadr oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego. Do udziału w zebraniu zaproszeni zostali również przedstawiciele kierownictwa Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. z Wrocławia. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto od prezentacji planów pracy poszczególnych oddziałów SIMP, a Oddział Wałbrzyski dodatkowo przedstawił działalność trzech swoich kół w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Omówiono także tematy o charakterze ogólnostowarzyszeniowym, m.in. potwierdzanie przez SIMP kwalifikacji zawodowych, konkursy organizowane przez nasze stowarzyszenia, przygotowania do wydania historii SIMP obejmującej lata 1961–2006. W programie przewidziano także miejsce na wystąpienia przedstawicieli agend SIMP (ODK i ORPOT) oraz Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. Merytoryczna część spotkania zakończyła się panelem dyskusyjnym „SIMP w nowej rzeczywistości”, którego głównym moderatorem był sekretarz generalny SIMP. Atrakcją turystyczną – zorganizowaną przez gospodarzy – była kilkugodzinna wycieczka samochodami terenowymi po Górach Sowich.

W dniu 18 września 2008 r. w Oddziale Wrocławskim SIMP odbył się audyt wewnętrzny, zorganizowany dla jednostek organizacyjnych i firm franchisingowych z terenu województwa dolnośląskiego, współpracujących z naszym stowarzyszeniem. Audytorem prowadzącym był kol. Włodzimierz Fleischer.

W dniu 18 września 2008 r. w Domu Gościnnym HUTNIK w Stalowej Woli odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia działalności Oddziału SIMP w Stalowej Woli. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

W dniu 17 września 2008 r. w Zamku Rydzyńskim odbył się kolejny zaplanowany audyt wewnętrzny dla tej jednostki organizacyjnej naszego stowarzyszenia. Prowadzącym audyt był kol. Ryszard Wycichowski.

W dniu 12 września 2008 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 8 września 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne spotkanie robocze poświęcone powierzeniu SIMP – jako jednemu ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji SNT NOT – zadań w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników oraz wydaniu stosownych przepisów przez Ministra Gospodarki. Ze strony SIMP-u w rozmowach wzięli udział kol. kol.: A.Ciszewski, K. Łasiewicki i A. Woźniacki, natomiast ze strony Ministerstwa: p. Krzysztof Gulda – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki i p. Andrzej Goreń – pracownik ww. Departamentu.

W dniach 5-6 września 2008 r. w Ośrodku SIMP-ZORPOT w Gorlicach odbyło się spotkanie Makroregionu Południowo-Wschodniego. W posiedzeniu Makroregionu uczestniczyli prezesi Oddziałów, dyrektorzy agend gospodarczych SIMP i firm franchisingowych z terenu województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podczas zebrania omówiono m.in. następujące tematy:

 • Informację o realizacji uchwał XXXI Walnego Zjazdu Delegatów SIMP;
 • Dotychczasowy przebieg prac nad nową wersją statutu Stowarzyszenia;
 • Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników mechaników przez Zarząd Główny SIMP;
 • Nowe tematy w działalności gospodarczej agend SIMP;
 • Przygotowanie do wydania II tomu historii SIMP.

Posiedzeniu przewodniczył kol. Krystian Belczyk – prezes O/Gorlickiego SIMP. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu wzięli udział kol. kol.: Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz przewodniczący Rady SIMP kol. Aleksander Kopeć.

W dniu 5 września 2008 r. w Ośrodku SIMP-ZORPOT w Gorlicach odbył się drugi zaplanowany na ten rok audyt wewnętrzny, zorganizowany dla jednostek SIMP i firm franchisingowych z terenu województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prowadzącym audyt był kol. Ryszard Wycichowski.

W dniu 1 września 2008 r. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP – uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Pabianicach, w ramach którego utworzona została klasa o specjalności mechaników lotniczych i nad którą patronat objęło nasze stowarzyszenie. W uroczystościach tych uczestniczyli również przedstawiciele Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP z Oddziału Sieradzkiego.

W dniu 28 sierpnia 2008 r. w Ośrodku SIMP-ZORPOT w Poznaniu odbył się pierwszy audyt wewnętrzny – z dziesięciu zaplanowanych na ten rok – zorganizowany dla jednostek SIMP i firm franchisingowych współpracujących z naszym stowarzyszeniem, z terenu województwa wielkopolskiego. Prowadzącym audyt był kol. Włodzimierz Fleischer.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. w siedzibie Biura ZG SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, realizowanej w ramach Projektu X-GEAR „Nowoczesne technologie w produkcji i eksploatacji kół zębatych”, której organizatorami są: Zarząd Główny SIMP, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie. Patronat nad konferencją sprawują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Obróbki Cieplnej i Inżynierii Powierzchni, Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja ta planowana jest na 28-29 maja 2009 r. i ma na celu:

 • określenie stanu dorobku i osiągnięć naukowych na świecie w dziedzinie nowych technologii produkcji kół zębatych,
 • wymianę informacji i doświadczeń na temat postępu naukowo-technicznego w zakresie jakości wytwarzania, odporności, wydajności i zmniejszenia poziomu hałasu pracy układów kół zębatych,
 • przegląd know-how dla projektowania, wytwarzania i stosowania nowej generacji kół zębatych,
 • prezentację nowych rozwiązań materiałowych do produkcji kół zębatych.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia z zakresu:

 • materiałów do produkcji kół zębatych,
 • nowoczesnej obróbki powierzchniowej,
 • nowoczesnych metod konstruowania i technologii wytwarzania kół zębatych,
 • badań i właściwości kół zębatych,
 • nowoczesnych metod projektowania,
 • eksploatacji kół zębatych.

Podczas posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Konferencji, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP – ustalono harmonogram prac przygotowawczych do ww. konferencji.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. w Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się spotkanie poświęcone uruchomieniu w siedzibie Radomskiej Rady FSNT-NOT szkół lotniczych SIMP. W spotkaniu udział wzięli kol. kol.: Andrzej Barski – dyrektor RR FSNT-NOT, Zdzisław Kozdrach – prezes O/SIMP w Radomiu oraz Anita Klimek – dyrektor szkół lotniczych w Radomiu, a także Kazimierz Łasiewicki i Leszek Pikosz.

W dniu 10 sierpnia 2008 r. w zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach (powiat szydłowiecki) – Oddziale Muzeum Techniki w Warszawie, odbyło się inauguracyjne „Święto Żelaza i Stali“. Organizatorami tej imprezy byli: Jerzy Jasiuk – dyrektor Muzeum Techniki NOT i Krzysztof Adamczyk – wójt gminy Chlewiska.

W dniu 7 sierpnia 2008 r. w Warszawie podpisana została umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców SIMP, współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franchisingowymi SIMP. Z ramienia SIMP umowę podpisali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Przy podwyższonej sumie ubezpieczenia do 150 000 euro, ubezpieczonych zostało 120 rzeczoznawców SIMP. Rok 2008/2009 jest 4. rokiem kontynuacji ubezpieczenia.

W dniu 5 sierpnia 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER RISK odbyło się spotkanie prezesa i sekretarza generalnego SIMP na temat współpracy naszego stowarzyszenia z tym towarzystwem. W przypadku podpisania porozumienia – partnerami w imieniu SIMP byliby rzeczoznawcy współpracujący z ośrodkami SIMP-ZORPOT.

W dniu 22 lipca 2008 r. zakończone zostały prace i podpisane wszystkie niezbędne dokumenty związane z umową o współpracy między SIMP a Polską Izbą Motoryzacji. Przedmiotem umowy – którą ze strony SIMP podpisali kol. kol.: Andrzej Ciszewski i Kazimierz Łasiewicki, a ze strony PIM Roman Kantorski i Krzysztof Gumiński odpowiednio prezes i wiceprezes Izby – jest dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.

W dniu 9 lipca 2008 r. na cmentarzu w Gomunicach k/Radomska odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 6 lipca br. kol. Jerzego Starosteckiego – członka honorowego SIMP, założyciela i pierwszego prezesa Oddziału Piotrkowskiego SIMP. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli w imieniu SIMP kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Mieczysław Staniucha – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego.

W dniu 7 lipca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się robocze spotkanie poświęcone Systemowi Zarządzania Jakością w SIMP. Spotkaniu przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – pełnomocnik prezesa ds. SZJ, który przedstawił harmonogram audytów wewnętrznych na rok 2008 dla naszego stowarzyszenia oraz poinformował, że audyt nadzoru – przeprowadzany corocznie przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT dla SIMP – zaplanowany został na drugą połowę listopada lub na początek grudnia br.

II Kwartał

W dniu 26 czerwca 2008 r. w Sali konferencyjnej Instytutu Technicznych Wojsk Lotniczych odbyła się jubileuszowa uroczystość zorganizowana z okazji 80-lecia Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP. Uroczystość otworzył oraz powitał uczestników zebrania kol. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, przekazując głos gen. Ryszardowi Dębskiemu – prezesowi TPIL, który wygłosił okolicznościowy referat na temat 80-lecia Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa. Następnie odsłonięto Tablicę Pamiątkową poświeconą 80. rocznicy powstania TPIL oraz wręczono medale „Skrzydła Puławskiego“ i honorowe odznaki SIMP i NOT. W imieniu Zarządu Głównego SIMP i całego Stowarzyszenia gratulacje przekazali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szersza informacja na temat jubileuszu zostanie opublikowana odrębnie.

W dniu 20 czerwca 2008 r. w budynku Gliwickiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Rady Programowej czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna“. Spotkanie poświęcone zostało sprawozdaniu z działalności redakcji w 2007 r. i planom na 2008 rok. Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady Programowej, prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko. Przedstawione zostały prace redakcji związane z uzyskaniem i utrzymaniem 4 punków za publikowane artykuły do ministerialnej oceny parametrycznej dorobku naukowego autorów i instytucji. Przedyskutowano możliwości powiększenia prenumeraty czasopisma i zasięgu oddziaływania na środowisko naukowo-techniczne oraz propozycje zamieszczania artykułów informacyjnych o działalności i osiągnięciach zakładów przemysłu chemicznego w Polsce. Określono tematy i zawartość dalszych tegorocznych zeszytów czasopism.

W dniu 20 czerwca 2008 r. na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia powstania ITWL. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością m.in: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką oraz ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Obchody rozpoczęło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „W 90-lecie lotnictwa polskiego w hołdzie Twórcom polskiej lotniczej myśli technicznej“, którego wspólnie dokonali panowie prezydenci. Zaszczycili oni także swoją obecnością uroczyste posiedzenie Rady Naukowej ITWL, podczas której prezydent Ryszard Kaczorowski otrzymał tytuł Honorowego Członka Rady Naukowej ITWL z rąk przewodniczącego Rady Naukowej, dr. hab. inż. Józefa Żurka, prof. ITWL, i dyrektora Instytutu, dr. inż. Ryszarda Szczepanika. Następnie odbyło się ślubowanie doktorów nauk technicznych, którzy w minionym roku dokonali publicznej obrony swoich prac doktorskich przed Komisją powołaną przez Radę Naukową ITWL. Dyrektor ITWL uroczyście wręczył dyplomy. W imieniu doktorów podziękowanie złożył kpt. dr inż. Krzysztof Dragan. Na zakończenie posiedzenia głos zabrał prezydent RP Lech Kaczyński, który podkreślił wkład ITWL w rozwój polskiego lotnictwa. Oficjalne uroczystości kontynuowane były na lądowisku Instytutu, gdzie dyrektor ITWL wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe i resortowe. Następnie przystąpiono do części artystycznej, którą uświetniły zespoły: Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oraz Zespół Rumbero Flamenco. Cała uroczystość zakończona została biesiadą, do której przygrywał zespół Boogie Band. W imieniu Zarządu Głównego SIMP i całego Stowarzyszenia list gratulacyjny przekazali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 17 czerwca 2008 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.: „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego“. Projekt realizowany jest w ramach Sektora Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL). Podczas realizacji projektu opracowano 131 innowacyjnych programów nauczania o strukturze modułowej oraz 3438 pakietów do jednostek modułowych, wyodrębnionych w programach nauczania zawodu. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w konferencji wziął udział kol. Jan Socha – dyrektor Ośrodka SIMP-ZODOK w Warszawie.

W dniach 12-14 czerwca 2008 r. odbyła się w Lubniewicach k/Gorzowa Wlkp. jubileuszowa V Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej – Dobra praktyka w badaniach laboratoryjnych“. Jest to kolejna konferencja w cyklu organizowanym od 2001 r. przez Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp., Urząd Dozoru Technicznego oraz Sekcję Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”. Tematyka V Konferencji skoncentrowana była na wybranych zagadnieniach dobrej praktyki w badaniach laboratoryjnych – podstawowego elementu zapewnienia odpowiedniej wiarygodności i pewności badań elementów i urządzeń technicznych wprowadzonych do użytkowania i obsługiwanych. W pierwszej sesji plenarnej „Wybrane zagadnienia kompetencji badawczych laboratoriów badań materiałowych“ referaty wygłosili: Marta Wojas, Gracjan Wiśniewski, Paweł Grześkowiak oraz Jędrzej Hlebowicz (który zaprezentował także referat Tomasza Wontorskiego z PCA). W drugiej sesji „Dobra Praktyka stosowania wyboru metody badawczej“ referaty zostały wygłoszone przez: Marka Lipnickiego, Bogusława Marciniaka, Krzysztofa Brunné. W sesji warsztatowej wystąpili: Gracjan Wiśniewski i Jędrzej Hlebowicz.

W dniu 12 czerwca 2008 r. siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej „Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej”, pod przewodnictwem kol. Jana Pilarczyka. Do etapu finałowego VIII Edycji konkursu nadesłano 21 prac dyplomowych, których autorzy wywodzą się z dziewięciu państwowych wyższych uczelni technicznych. Główna Komisja Konkursowa wyłoniła spośród nich: dwie prace kwalifikujące się do nagrody I stopnia, dwie do nagrody II stopnia oraz jedną do nagrody III stopnia. Szersza informacja na temat konkursu opublikowana jest w niniejszym zeszycie „Wiadomości SIMP“.

W dniu 5 czerwca 2008 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP. Obradom przewodniczył kol. Jan Plewniak – prezes Sekcji, a tematem spotkania było m.in.:

 • akceptacja raportu o stanie i perspektywach rozwoju spawalnictwa w Polsce;
 • informacja o Rejestrze Spawalników;
 • przygotowania do 80 – lecia czasopisma „Przegląd Spawalnictwa“;
 • plany i organizacja konferencji spawalniczych w 2008/2009.

W dniu 5 czerwca 2008 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w 133. rocznicę zatwierdzenia statutu pierwszego muzeum technicznego w Warszawie odbyło się Święto Muzeum Techniki. W programie uroczystości przewidziano m.in. otwarcie wystawy pt. „Ad memoriam Fabryki Norblina w Warszawie“, organizowanej wobec wielkiego zagrożenia tego zabytku techniki i przemysłu oraz posiedzenie Rady Muzeum Techniki.

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2008 r. obradował w Toruniu Zarząd Główny SIMP. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego SIMP połączone było z posiedzeniem Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego. Wspólne obrady miały miejsce w Ośrodku Szkoleniowym Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego DAGLEZJA w Przysieku k/Torunia. Posiedzenie Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego obejmujące Oddziały SIMP w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu obejmowało następujące tematy:

 • prezentacja działalności i osiągnięć poszczególnych Oddziałów SIMP – członków Rady Porozumienia,
 • propozycje, wnioski lub zagadnienia nurtujące Oddziały, a warte przedstawienia Zarządowi Głównemu,
 • sprawy organizacyjne.

Posiedzeniu Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. W posiedzeniu uczestniczyli również kierownicy jednostek działalności gospodarczej z terenu Makroregionu. Posiedzenie Zarządu Głównego SIMP odbyło się wg porządku przyjętego dla tego gremium, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętych „ustaleniach i decyzjach“.

W dniu 27 maja 2008 r. w siedzibie Biura Zarządu Głównego SIMP odbyło się – kolejne w tej kadencji – posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, któremu przewodniczył kol. Stanisław Królikowski. Tematem wiodącym obrad było dokonanie oceny działalności naszego Stowarzyszenia w minionym 2007 roku – na podstawie rocznych sprawozdań jednostek organizacyjnych SIMP, zarówno statystycznych, jak i merytorycznych oraz finansowych. Wypracowane przez Komisję sprawozdanie dot. ww. oceny – przekazane zostało członkom Zarządu Głównego SIMP, na posiedzeniu w dniu 31 maja br. Ponadto analizowano stan realizacji uchwały Walnego Zjazdu Delegatów SIMP oraz rozpatrywano wnioski i uwagi, jakie nadesłane zostały do Komisji w ostatnim okresie czasu.

W dniach 19 i 20 maja 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej naszego Stowarzyszenia oraz szefami firm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów franszyzy. Wiodącymi tematami zebrania było dokonanie oceny wyników merytorycznych i finansowych ww. firm w 2007 r., omówienie dotychczasowych kierunków ich działalności oraz wymiana poglądów na temat realizacji nowych form pracy w roku bieżącym i latach następnych. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. W pierwszym dniu narady gospodarczej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświeconej śp. Koledze Sobiesławowi Zbierskiemu – zasłużonemu działaczowi SIMP, m.in. prezesowi Stowarzyszenia, dyrektorowi ZORPOT i sekretarzowi generalnemu SIMP. Szersze informacje na temat obydwu wydarzeń publikujemy oddzielnie.

W dniu 16 maja 2008 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia istnienia i działalności Zakładowego Koła SIMP przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A. Program spotkania obejmował:

 • wręczenie odznaczeń;
 • wykład dr hab. Aleksandra Fedoryszyna – prof. AGH z Krakowa na temat „Najnowsze tendencje w rozwoju odlewnictwa”;
 • wystąpienie zaproszonych gości.

W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczył kolega Aleksander Kopeć – przekazując okolicznościowe gratulacje i życzenia.

W dniu 15 maja 2008 r. w Łódzkim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Koła Seniorów Oddziału SIMP w Łodzi. Prowadzącymi zebranie byli kol. kol.: Urszula Augustyniak i Antoni Dudek – wiceprezes i prezes Koła Seniorów, natomiast wśród zaproszonych gości obecni byli prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski, prezes Oddziału Łódzkiego SIMP – kol. Andrzej Tarka i przewodniczący Komisji Seniorów przy ZG SIMP – kol. Jan Łakomy.

W dniu 15 maja 2008 r. sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki SIMPTECH w Opolu jako reprezentant SIMP, mającego 1/5 udziałów, oraz w spotkaniu z Zarządem Oddziału Opolskiego SIMP i aktywu Oddziału. Walnemu Zgromadzeniu Udziałowców Spółki SIMPTECH przewodniczył kol. Aleksander Grzesiak – współwłaściciel Spółki, a spotkaniu Oddziału Opolskiego SIMP – kol. Jerzy Marek Wakuła. Oba spotkania były okazją do przekazania przez sekretarza generalnego SIMP informacji o podjętych przez Zarząd Główny SIMP decyzjach oraz wymianie poglądów na temat kierunków prowadzonej działalności statutowej, w tym gospodarczej, zarówno przez Oddział Opolski SIMP, jak i inne Oddziały naszego stowarzyszenia.

W dniu 13 maja 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie – pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wycichowskiego – wiceprezesa SIMP i skarbnika Stowarzyszenia – odbyło się posiedzenie Komisji Bilansowej, która dokonała odbioru bilansów agend gospodarczych SIMP i Oddziałów Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyli dwaj członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, w pierwszej części kol. Jan Salamończyk – sekretarz GKR, a w drugiej kol. Stanisław Królikowski – przewodniczący GKR.

W dniu 9 maja 2008 r. w Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się kolejna konferencja n-t z cyklu poświęconego wytwórstwu i Mechanicznym Urządzeniom Zamykającym w kraju, na przykładzie firmy KONSMETAL, zamykająca ten cykl w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział członkowie Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i zaproszeni goście, w tym prowadzący prelekcję przedstawiciel ww. firmy, pan Dariusz Kalejta – zastępca dyrektora ds. Produkcji i Techniki. Obradom przewodniczył i otworzył spotkanie kol. Józef Rudziński – prezes Sekcji MUZ, a pan Dariusz Kalejta omówił szczegółowo wytwórstwo MUZ w wytwórni KONSMETALu w Nidzicy.

W dniach 3-4 maja 2008 r. w Zamku Rydzyńskim odbył się II Międzynarodowy Festiwal Baroku. W tegorocznej imprezie przewidziano tematyczne koncerty muzyki w wykonaniu renomowanych artystów. 3 maja odbył się Koncert Muzyki Dworskiej w wykonaniu zespołu Trubaci OMS z Czech (kwintet instrumentów dętych oraz soliści – śpiewacy), a także zaproszonej z Niemiec solistki Ewy Hartman. Artystom z Czech i Niemiec towarzyszyła Capella Zamku Rydzyńskiego pod kierunkiem Mieczysława Leśniczaka, który był kierownikiem artystycznym imprezy. 4 maja 2008 r. odbyły się dwa koncerty. W pierwszym z nich, pod nazwą „Geniusze Muzyki Baroku” wystąpił Artu’S Kwartet. W koncercie drugim, zatytułowanym „Kolory miłości Mozarta”, wystąpił zespół Aulos Kwartet oraz soliści.

W dniach 2-3 maja 2007 r. w Rydzynie i w Lesznie odbył się VI „Rajd Pojazdów Zabytkowych”, zorganizowany przez Zamek SIMP w Rydzynie. Przygotowana przez Automobilklub Leszczyński trasa rajdu liczyła 70 km. Dobrą tradycją Rydzyńskich Rajdów są również wykłady dotyczące historii motoryzacji. Od lat znakomicie prowadzą je kol. kol. Wojciech Krugiełka i Dariusz Ryl z Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP. Szersza informacja na ten temat została przedstawiona odrębnie.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. w Europejskim Technikum Lotniczym SIMP i Europejskim Lotniczym Liceum Profilowanym Transportowo-Spedycyjnym SIMP złożyła wizytę pani Barbara Wynne, żona sekretarza stanu ds. Sił Powietrznych USA w towarzystwie pani Jacqueline Munyer, żony attache Sił Powietrznych USA przy Ambasadzie w Warszawie, z osobami towarzyszącymi.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. odbyła się uroczystość uświetnienia wystroju Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT o portrety Prezesów NOT. Na uroczystość przybyli poprzedni Prezesi Naczelnej Organizacji Technicznej, m.in.:

 • Aleksander Kopeć – prezes NOT w latach 1976-1984,
 • Prof. Jan Kaczmarek – prezes NOT w latach 1984-1990.

W gronie Zarządu Głównego FSNT-NOT i byłych prezesów NOT przedyskutowano strategię i perspektywy dalszego rozwoju Federacji. Każdy z byłych prezesów przedstawił, w jaki sposób jego zdaniem powinno wyglądać funkcjonowanie Naczelnej Organizacji Technicznej jako organizacji pozarządowej. W dyskusji podkreślano konieczność prezentacji przez Zarząd Główny NOT i Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w Federacji stanowisk i postulatów w zakresie podniesienia rangi zawodu inżyniera oraz rozwoju poszczególnych branż wpływających na wzrost gospodarki polskiej.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 22 kwietnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej, pod przewodnictwem jego prezesa kol. Bogdana Zająca oraz z udziałem kol. Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP. Wiodącymi tematami spotkania było omówienie spraw związanych z organizowaną w bieżącym roku 37. Krajową Konferencją Badań Nieniszczących oraz propozycją nawiązania współpracy z UDT-CERT w zakresie poszczególnych metod badawczych, a także zorganizowania ewentualnych odczytów na ten temat.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Wrocławskiego Oddziału SIMP odbyło się zebranie Makroregionu Dolnośląskiego SIMP. W zebraniu uczestniczyli prezesi i przedstawiciele Oddziałów z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia. Na zaproszenie Makroregionu w zebraniu uczestniczył kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP, który przekazał uczestnikom pozdrowienia od Zarządu Głównego i Rady SIMP, a także w imieniu własnym. Program zebrania obejmował m.in.: wymianę informacji na temat działalności Oddziałów oraz stan działalności komisji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym informacje o materiałach wypracowanych na posiedzeniu roboczym komisji, dotyczące wydawania legitymacji zawodowych potwierdzających kwalifikacje członków SIMP, które przedstawił kol. Andrzej Woźniacki – prezes Oddziału SIMP we Wrocławiu.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Seniorów ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Jan Łakomy. Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności Kół Seniorów w 2007 r., które funkcjonują w 20 oddziałach SIMP i skupiają 726 członków naszego stowarzyszenia. Z ramienia ZG SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się coroczne spotkanie członków honorowych SIMP z kierownictwem naszego stowarzyszenia. Więcej informacji o tym spotkaniu opublikujemy odrębnie.

W dniach 1-2 kwietnia 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się kolejne – drugie w bieżącej kadencji – posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi komisji rewizyjnych oddziałów, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP. Obrady, którym przewodniczył kol. Stanisław Królikowski – przewodniczący GKR SIMP, poświęcone były omówieniu następujących spraw:

 • działalności oddziałów, sekcji i towarzystw n-t SIMP w 2007 r. na podstawie ich rocznych sprawozdań,
 • wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływów od firm współpracujących z naszym stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franczyzy – za 2007 rok,
 • stanu realizacji uchwały XXXI WZD SIMP,
 • współpracy oddziałowych komisji rewizyjnych i komisji rewizyjnych sekcji/towarzystw n-t z zarządami tych jednostek organizacyjnych i napotykanych w tym zakresie problemów,
 • wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych przez jednostki organizacyjne SIMP inicjatyw mających na celu zwiększenie stanu członkostwa indywidualnego, w tym głównie o ludzi w młodym wieku.

Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie ww. tematami, czego dowodem była ożywiona i twórcza dyskusja (przedstawiono kilka konkretnych wniosków, które zdaniem zebranych winny być realizowane). Miłym akcentem powyższego zebrania był wieczorny Koncert Galowy w pierwszym dniu obrad w Sali Balowej Zamku, w wykonaniu uczestników Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego w ramach corocznych Warsztatów Muzycznych, który przygotowali: prof. Adam Kostecki – skrzypce (Hannover, Niemcy) i prof. Ulf Tischbirek – wiolonczela (Lubeka, Niemcy).

I Kwartał

W dniu 29 marca 2008 r. w sali konferencyjnej RAWAR-u (obecnie sala „KOARA EXPO”) przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 15. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Grabowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele kierownictwa Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi polskich firm zbrojeniowych i dyrektorzy instytutów działających na rzecz obronności, eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, w tym Wojskowej Akademii Technicznej, oraz prezesi stowarzyszeń i szefowie różnych związków zawodowych współpracujących z PLP. Koordynator PLP, dr Paweł Soroka, odczytał pismo, które do uczestników uroczystości skierował prezydent RP Lech Kaczyński. Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON płk dr inż. Józef Makuchowski udekorował grupę działaczy Polskiego Lobby Przemysłowego Medalami „Za zasługi dla obronności kraju”, nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej. Kilkunastu członkom PLP prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – dr inż. Andrzej Ciszewski – wręczył Odznaki im. prof. Henryka Mierzejewskiego i Złote Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego otrzymali: Zygmunt Mierzejewski – przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, dr Ryszard Szczepanik – dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i dr Paweł Soroka – koordynator PLP. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw PLP i promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego opinie, stanowiska i opracowania z roku ubiegłego oraz bogatą dokumentację zdjęciową, kalendarium i wycinki prasowe oraz teksty z Internetu o dokonaniach PLP z lat 1993-2008.

W dniu 28 marca 2008 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie zorganizował seminarium naukowo-techniczne nt. „Nowoczesne systemy projektowania przekładni zębatych”. Seminarium to było pierwszym spotkaniem z cyklu: „Innowacyjne rozwiązania w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechanicznych i elementów części maszyn”. Referaty podczas tego seminarium wygłosili pracownicy kadry naukowej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Celem seminarium było przekazanie informacji na temat aktualnych kierunków rozwoju nauki oraz zapotrzebowania przemysłu w dziedzinie przekładni mechanicznych. W trakcie tego spotkania zaprezentowane zostały również wyniki projektu badawczego pt. „X-GEAR – rozwój zębatych zespołów napędowych w oparciu o nowe materiały i nowatorskie systemy kół zębatych realizowanego w ramach 6. Ramowego Programu Komisji Europejskiej przez liczne instytuty oraz stowarzyszenia naukowe z krajów europejskich, w tym Instytut Mechaniki Precyzyjnej i SIMP.

W dniu 28 marca 2008 r. Naczelna Organizacja Techniczna wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN zorganizowała w Warszawskim Domu Technika NOT ogólnopolską konferencje pt. „Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce”. Na konferencji zostały zaprezentowane przez ekspertów projektu „ForMat” technologie i materiały jako priorytetowe dla polskiej gospodarki. Zaprezentowano również panel tematyczny dotyczący nowoczesnych materiałów dla przemysłu lotniczego. Jednym z referentów konferencji był kol. Paweł Chojnacki – pracownik WSK-PZL Świdnik, prezes Oddziału SIMP w Lublinie.

W dniu 27 marca 2008 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym KZRS „SCh“ w Warszawie, kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP uczestniczył w zebraniu sekretarzy generalnych SNT. Wiodącymi tematami spotkania były:

 • zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE,
 • omówienie spraw związanych z konkursem umiejętności zawodowych EuroSkills i PolSkills.

Zebraniu przewodniczył kol. Kazimierz Wawrzyniak – sekretarz generalny FSNT-NOT.

W dniu 27 marca 2008 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyło się 3. Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń Komunikacyjnych, którego organizatorem była Polska Izba Motoryzacji. SIMP reprezentowali kol. kol.: Andrzej Ciszewski – prezes SIMP i Ryszard Ciurapski – rzeczoznawca SIMP, wieloletni specjalista w zakresie m.in. wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów oraz analiz ekonomiczno-technicznych dotyczących warsztatów naprawy samochodów. Byli oni referentami tematu „Prawidłowe obliczanie kosztów roboczogodziny – sprawdzone wzorce“.

W dniu 26 marca 2008 r. w Sali Kominkowej Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny SIMP jednodniowe seminarium informacyjno-szkoleniowe na temat działalności Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez prezesa URE w ramach naszego Stowarzyszenia. W seminarium wziął udział pan Zdzisław Muras – dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE, który zaprezentował w formie multimedialnej temat „Zakres zadań prezesa URE w kontekście funkcjonowania komisji energetycznych przy stowarzyszeniu naukowo-technicznym, w tym m.in.: podstawy prawne dot. EKK oraz najczęściej pojawiające się problemy w ich praktycznym funkcjonowaniu“, a także odpowiedział na liczne pytania uczestników seminarium – 26 reprezentantów EKK powołanych w ramach SIMP. Z ramienia ZG SIMP w szkoleniu uczestniczyli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki i Ryszard Wycichowski.

W dniach 17-18 marca 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się robocze zebranie Komisji Historii i Tradycji SIMP, w głównej mierze poświęcone korekcie materiałów nadesłanych do publikacji w 2 numerze „Zeszytów Rydzyńskich“. Jednocześnie z polecenia prezesa SIMP opracowano propozycje dotyczące zarówno treści, jak i wykonawstwa tablicy pamiątkowej, poświęconej śp. Koledze Sobiesławowi Zbierskiemu.

W dniu 17 marca 2008 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych poświęcone omówieniu sprawy zawarcia ugody przez NOT z firmą ALM DOM Sp. z o.o. dot. oddziału Muzeum Techniki NOT mieszczącego się przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie.

W dniu 16 marca 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się pierwsze w tym roku zebranie ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 15 marca 2008 r. w sali balowej Zamku Rydzyńskiego odbyło się posiedzenie Rady SIMP. Obradom przewodniczył kol. Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP. Głównymi tematami ww. zebrania było m.in.:

 • stan organizacyjny oddziałów, sekcji i towarzystw n-t SIMP oraz ich działalność – na podstawie rocznych sprawozdań za 2007 r.,
 • informacja dot. najistotniejszych dokonań oraz wydarzeń w SIMP w minionym 2007 r.,
 • projekt planu pracy ZG SIMP i jego Prezydium na I półrocze 2008 r. oraz propozycje Rady SIMP do planu na II półrocze br.,
 • prezentacja dokumentów związanych z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników oraz ich zaopiniowanie do zatwierdzenia przez ZG SIMP.

Ponadto przewodniczący ZZIiT – kol. Zygmunt Mierzejewski poinformował zebranych nt. projektów unijnych.

W przeddzień posiedzenia Rady SIMP – 14 marca 2008 r.– odbyło się pod przewodnictwem kol. Andrzeja Woźniackiego – prezesa Oddziału Wrocławskiego, posiedzenie Komisji ds. Uprawnień Zawodowych i Nadawania Autoryzacji SIMP, która przygotowała projekty dokumentów związanych z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników. Z ramienia ZG SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki i Ryszard Wycichowski.

W dniu 12 marca 2008 r. w siedzibie Szkół Lotniczych SIMP w Warszawie kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami niemieckiej firmy TRAINICO. Przedmiotem spotkania były plany związane ze wspólną organizacją praktyk zawodowych, wspieranych finansowo przez UE.

W dniu 29 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Ocena i propozycje doskonalenia systemu zawierania i realizacji umów offsetowych związanych z zakupem uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP“. Współprzewodniczącymi obrad byli: Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, Sławomir Kułakowski – prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju i Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Uczestnicy konferencji otrzymali wydanie specjalne „Wiadomości SIMP“ zawierające komplet wygłoszonych referatów.

W dniu 27 lutego 2007 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość przyznania tytułów Złotego Inżyniera 2007 r. w XIV edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego“, w kategoriach: infrastruktura lub konstrukcje; menedżer; jakość; high-tech lub nauka; ekologia. Podkreślić wypada, że wśród laureatów znalazło się 6 osób o rodowodzie związanym z szeroko rozumianą mechaniką:

 • Aleksander Nakonieczny – prof. dr hab. inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, wieloletni dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (srebrny inżynier 5-lecia 2003-2007);
 • Jan Burcan – prof. dr hab. inż. mechanik po Politechnice Łódzkiej, kierownik Katedry Konstrukcji Precyzyjnych PŁ, wynalazca (wyróżniony inżynier 5-lecia 2003-2007);
 • Ryszard Nowak – inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, członek Zarządu ds. Techniki i Technologii Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR SA (Grupa BUMAR), wiceprezes Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie (złoty inżynier 2007 w kategorii „High-Tech“);
 • Timur Abied – mgr inż. mechanik z Wrocławia, absolwent Politechniki Wrocławskiej, dyrektor ds. maszyn budowlanych na Europę Środkową w koncernie Volvo (młody inżynier 2007);
 • Adam Krzemiński – inż. mechanik po Politechnice Gdańskiej, konstruktor silosów w firmie BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim (młody inżynier 2007);
 • Lucjan Sobkowiak – właściciel firmy inżynierskiej we Francji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Dyplom inżyniera mechanika o specjalności technologia budowy maszyn uzyskał w 1956 r., a o specjalności przyrządy optyczne w 1964 roku. W 1968 r. wyjechał do Francji, jest właścicielem trzech patentów. Od 1970 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, w latach 1986-92 był jego prezesem. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową NOT oraz Złotą Odznaką Stowarzyszenia Techników Polskich w Anglii za rozwój współpracy między stowarzyszeniami (honorowy złoty inżynier 2007).

Jednym z honorowych inżynierów został mianowany wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Podczas uroczystości podkreślał, że ma wykształcenie techniczne. Zaznaczył, że pisał pracę inżynierską o projektowaniu sprężyn talerzowych do samochodów.

W dniu 23 lutego 2008 r. w Gorlicach pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP obradowało Prezydium Zarządu Głównego SIMP. W zebraniu uczestniczyli ponadto kol. kol.: Mieczysław Brudniak – prezes Zarządu Fabryki Maszyn „Glinik“, Kazimierz Sterkowicz – burmistrz Gorlic, Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP, Ryszard Matusiak – wiceprzewodniczący GKR SIMP oraz funkcyjni członkowie Zarządu Oddziału SIMP w Gorlicach z jego prezesem – kol. Krystianem Belczykiem. Informację o wyjazdowym zebraniu Prezydium ZG SIMP i podjętych decyzjach publikujemy odrębnie.

W dniu 14 lutego 2008 r. we Wrocławskim Domu Technika NOT, pod przewodnictwem kol. Andrzeja Woźniackiego – prezesa Oddziału SIMP we Wrocławiu – odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Komisji ds. Uprawnień Zawodowych i Nadania Autoryzacji SIMP, z udziałem kol. kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP i Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP. W wyniku tego spotkania ustalono, że Komisja opracuje projekt regulaminu nadawania legitymacji zawodowych w rozumieniu dyrektywy nr 2005/36/WE, a także wzór legitymacji. Oba dokumenty zostaną przedstawione do zaopiniowania przez Radę SIMP i zatwierdzone przez ZG SIMP, a następnie Komisja przystąpi do wydawania legitymacji zawodowych.

W dniu 8 lutego 2008 r. w Legnicy odbyło się spotkanie Makroregionu Dolnośląskiego SIMP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oddziałów z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia z ich prezesami na czele. Na zaproszenie Makroregionu, w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady i członek honorowy SIMP – kol. Aleksander Kopeć, który przekazał uczestnikom pozdrowienia od ZG, Rady SIMP i w swoim własnym imieniu. Program spotkania obejmował:

 • wymianę informacji na temat działalności oddziałów w 2007 r. oraz plany pracy na rok 2008;
 • stan działania Komisji ds. uznania kwalifikacji zawodowych, w tym informację o planowanym posiedzeniu komisji w dniu 14.02.2008 we Wrocławiu – przedstawił kol. Andrzej Woźniacki, prezes Oddziału Wrocławskiego SIMP;
 • informację o wynikach działalności gospodarczej Makroregionu w 2007 r.;
 • interpretację statutu i regulaminów SIMP w zakresie Godności Honorowego Członka SIMP i Członka Honorowego SIMP – przedstawił kol. Henryk Orzechowski, członek honorowy SIMP. Zebrani postanowili zapoznać się z tą interpretacją i przekazać swoje stanowisko na najbliższe spotkanie Makroregionu we Wrocławiu.

W dniach 6-7 lutego 2008 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie Komisji Historii i Tradycji SIMP, któremu przewodniczył kol. Zdzisław Moliński – przewodniczący ww. Komisji. Głównymi tematami zebrania było m.in.:

 • opracowanie planu pracy Komisji na rok bieżący oraz wynikający z tego projektu preliminarz kosztów, obejmujący przewidziane planem przedsięwzięcia,
 • ustalenie zawartości kolejnego „Zeszytu Rydzyńskiego“, którego wydanie przewidziane jest w I półroczu 2008 r. (tytuły i autorzy artykułów – wg bloków tematycznych),
 • ustalenie najpilniejszych prac związanych z dokonaniem klasyfikacji zbiorów Muzeum SIMP mieszczącego się w Zamku i dokonanie podziału zadań w tym zakresie między członków Komisji.

Ponadto dokonano korekty posiadanych już artykułów do publikacji w ww. wydawnictwie.

W pierwszych dniach lutego 2008 r. tradycyjną wizytę na Zamku SIMP w Rydzynie złożyli Koleżanki i Koledzy z Oddziałów SIMP w Toruniu i Włocławku. Program pobytu jak zwykle był bogaty. Z koncertem wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego, odbyła się wycieczka do unikalnej parowozowni w Wolsztynie i Wyższego Seminarium Duchownego w zabytkowej Obrze, zwiedzano rydzyński zamek. Zwieńczeniem pobytu był wielki bal karnawałowy, który na zaproszenie prezesa O/SIMP w Toruniu, kol. Ryszarda Wycichowskiego, zaszczycił swą obecnością m.in. prezes SIMP – kol. Andrzej Ciszewski, sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki, wiceprezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

W dniu 30 stycznia 2008 r. w gościnnych salach Muzeum Techniki NOT w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku zebranie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył w zastępstwie kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP, kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 30 stycznia 2008 r. w Sali Odczytowej Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się zebranie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Zarząd dyskutował nad bieżącymi sprawami Towarzystwa. Jednym z punktów programu posiedzenia Zarządu było omówienie stanu przygotowań do tegorocznej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Kolejnym ważnym, choć niespodziewanym punktem obrad było zapoznanie się z pismem kol. Gracjana Wiśniewskiego, w którym prosi o przyjęcie rezygnacji z zajmowanego stanowiska przewodniczącego i członka Zarządu. Zarząd powyższą decyzję przyjął do wiadomości i zgodnie z §25 pkt. 7 Statutu SIMP powierzył pełnienie obowiązków przewodniczącego PTBNiDT SIMP dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu, kol. Bogdanowi Zającowi. Jednocześnie na wiceprzewodniczącego Zarząd wybrał kol. Bogdana Ładeckiego.

W dniu 25 stycznia 2008 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie sekretarza generalnego SIMP, kol. Kazimierza Łasiewickiego, poświęcone możliwości uzyskania nieodpłatnie sprzętu wojskowego do wykorzystania przez Szkoły Lotnicze SIMP i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Pabianicach.

W dniu 17 stycznia 2008 r. w sali klubowej Domu Technika w Gdańsku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Zarządu i członków aktywu Oddziału Gdańskiego SIMP. Spotkanie otworzył i powitał uczestników zebrania kol. Jerzy Stawarz – prezes SIMP, a następnie oddał głos kol. Jadwidze Branickiej, która odczytała sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2007.

W dniach 10-11 i 16-17 stycznia 2008 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący przez Jednostkę Certyfikującą UDT CERT, w imieniu której wystąpił Jacek Kludziński, Katarzyna Bromirska, Piotr Waz i Wojciech Czapla. Był to audyt nadzoru, który miał na celu sprawdzenie naszego stowarzyszenia pod względem oceny funkcjonowania i możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w SIMP. Obejmował on w sumie Zarząd Główny i 82 jednostki organizacyjne SIMP oraz podmioty gospodarcze związane z naszym stowarzyszeniem umową franczyzy. Audyt tego typu odbywa się w SIMP corocznie i tym razem obejmował jako próbkę poznawczą 7 jednostek, tj. Oddziały SIMP w Skierniewicach, Rzeszowie i Toruniu, Zamek SIMP w Rydzynie, Ośrodek SIMP-ODK w Rzeszowie, Ośrodek SIMP-ZORPOT w Rzeszowie oraz firmę franczyzową Ośrodek Doradztwa i Szkoleń z Bydgoszczy.

W dniu 16 stycznia 2008 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Pabianicach odbyło się spotkanie, podczas którego prezes SIMP, kol. Andrzej Ciszewski, przekazał w imieniu Stowarzyszenia na ręce dyrektora Szkół list intencyjny, w którym zadeklarowano objęcie patronatu nad tworzeniem klasy mechaników lotniczych i udzielenie pomocy niezbędnej dla jej uruchomienia. W spotkaniu wzięli także udział kol. kol.: Zbigniew Dondziło, Jakub Miazek i Marek Oleksiak – członkowie Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa – Oddziału SIMP w Sieradzu. W ramach tego patronatu 23 stycznia 2008 r. Zarząd Główny SIMP zwrócił się na piśmie do Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 SA w Łodzi z prośbą o pisemne wyrażenie opinii w sprawie ww. przedsięwzięcia.

W dniu 15 stycznia 2008 r. został zgłoszony w Urzędzie Pracy w Kielcach projekt „Rozwój kwalifikacji i umiejętności aktualny na każdym etapie kariery zawodowej“ w ramach działania 8.1, poddziałanie 8.1.1 „Wspierania kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw“. Realizatorem projektu będzie ośrodek SIMP-ZORPOT w Starachowicach, kierowany przez kol. Jana Pudłę.

W dniu 11 stycznia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Sekcję Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających SIMP, poświęcona awaryjnym otwarciom zamknięć zabezpieczających, w tym skarbcowych. Referentem ww. tematu był najbardziej znany w kraju ekspert w tej dziedzinie – mgr inż. Józef Matyjas ze Świdnicy.

W dniu 7 stycznia 2008 r. na ścianie domu przy ul. Skierniewickiej 21, wybudowanego w miejscu dawnej Fabryki URSUS w Warszawie, odsłonięte zostały dwie tablice pamiątkowe poświęcone pamięci młodych żydowskich i polskich tokarzy, którzy w czasie II wojny światowej wykonywali przymusowe prace na rzecz niemieckiego okupanta. Odsłonięcia tego dokonali: wiceprezydent Miasta Warszawy Włodzimierz Paszyński, burmistrzowie dzielnic Wola i Ursus oraz dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury. Z ramienia Zarządu Głównego w uroczystości udział wziął kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony do Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wniosek SIMP dot. rejestracji jednostek organizacyjnych naszego Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).

Skip to content