Kronika roku 2022

Z inicjatywy nowo wybranej prezes Oddziału SIMP w Łodzi koleżanki Małgorzaty Sikory zaproszono przedstawicieli Makroregionu Środkowego na posiedzenie w dniu 15 listopada 2022 r. do Łodzi. Prezesi Oddziałów z: Ciechanowa, Piotrkowa Tryb., Radomia, Sieradza, Skierniewic i Warszawy wyrazili zadowolenie z przedstawionej propozycji i potwierdzili swoje uczestnictwo wraz z delegatami na Walny Zjazd SIMP w Rydzynie. Spotkaniu przyświecają trzy cele: * Poznajmy się – Oddziały po Walnych Zgromadzeniach, * Wypracowanie stanowiska i wniosków z Makroregionu na WZD SIMP w Rydzynie, * Wybór władz Makroregionu czuwających nad utrzymywaniem współpracy w okresie międzyzjazdowym nowej kadencji. Uczestnicy spotkania zostali ponadto zaproszeni na uroczystą sesję z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła Zakładowego SIMP przy Politechnice Łódzkiej, zaplanowaną również w tym terminie.

W dniu 26 października 2022 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP odbyło się ostatnie robocze zebranie Zarządu Głównego SIMP, poświęcone głównie sprawom związanym z XXXV Walnym Zjazdem Delegatów SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium zostaną opublikowane w kolejnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniu 20 października 2022 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się wręczenie synowi śp. Tadeusza Chęsego – przyznanej pośmiertnie Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego.

W dniu 29 września 2022 r. kol. Kazimierz Łasiewicki – członek ZG SIMP przeprowadził rozmowę z p. Piotrem Bartosiakiem – dyrektorem Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Przedmiotem rozmowy było uczestnictwo SIMP i jego jednostek organizacyjnych w tworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności.

Spotkania robocze Oddziałów SIMP Makroregionu Północnego

Makroregion Północny SIMP został powołany w 2018 roku w wyniku porozumienia dwunastu Oddziałów SIMP: z Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Płocka, Słupska, Szczecina, Torunia i Włocławka. Jest to kontynuacja poprzedniego Makroregionu Kujawsko-Pomorskiego funkcjonującego w mniejszym składzie do 2017 roku. Organem wykonawczym Makroregionu jest Rada Makroregionu Północnego. Spotkania robocze Rady są organizowane co roku. Organizatorem spotkań są Oddziały SIMP wg ustalonej kolejności. Spotkania Rady organizowały kolejno: Oddziały SIMP w: Olsztynie i Toruniu w roku 2018, Gorzowie Wielkopolskim w roku 2019, Gdańsku w roku 2021. W roku 2020 ze względu na okres pandemii nie organizowano spotkania Rady Makroregionu Północnego. W roku 2022 spotkanie Rady zorganizował dwukrotnie Oddział SIMP w Białymstoku. Spotkania te odbyły się w dniach 24 i 25 czerwca w Augustowie i Wilnie oraz w dniach 24 i 25 września w Wasilkowie koło Białegostoku. W spotkaniu w Augustowie uczestniczył kol. Tomasz Babul – wiceprezes SIMP. Efekty tych spotkań to: zatwierdzenie Regulaminu Makroregionu Północnego, wypracowanie strategii Makroregionu na obrady WZD SIMP w Rydzynie oraz propozycje zmian w Statucie SIMP, wytypowanie kandydatów z Makroregionu do władz SIMP. Podczas pobytu w Wilnie uczestnicy spotkali się w Domu Polskim z Zarządem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP). Prezes tego Stowarzyszenia przedstawił zakres jego działalności polegającej między innymi na wspieraniu polskiego szkolnictwa na Litwie, organizowaniu wspólnych sympozjów i konferencji naukowych z organizacjami z Polski oraz różnorakiej pomocy dla członków Stowarzyszenia. Ze strony uczestników naszego Stowarzyszenia, będących pracownikami uczelni z Białegostoku i Warszawy padły propozycje dla zdolnych studentów z Wilna, aby mogli oni studiować w Polsce z możliwością obrony prac magisterskich oraz doktorskich.
W trakcie drugiego spotkania w Wasilkowie uczestnicy zwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i zapoznali się z produkcją firmy SaMasz Sp. z o. o., której właścicielem jest członek SIMP kol. inż. Antoni Stolarski, wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu ZG SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”.

W dniu 28 września 2022 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 26 września 2022 roku w Warszawie w siedzibie PZM Holding Sp. z o. o. odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego Polskiego Związku Motorowego – Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców poświęcone głównie działalności Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM i podjęciu uchwał przewidzianych Regulaminem działania Komitetu Programowego PZM CCR. W imieniu SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP.

W dniach 24-25 września 2022 roku w Zdyni k. Gorlic odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Oddziałów SIMP Makroregionu Południowo-Wschodniego, z udziałem prezesów i przedstawicieli następujących oddziałów SIMP: Bielsko-Biała, Gorlice, Kielce, Kraków, Lublin, Sanok, Rzeszów, Starachowice i Tarnów oraz prezesa Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP z siedzibą w Gorlicach, działającego na prawach oddziału SIMP. Program spotkania obejmował m. in.: omówienie działalności Rady za ostatnie 4 lata kadencji oraz wysłuchanie wystąpień prezesów Oddziałów o sytuacji w ich macierzystych jednostkach terenowych. Prezentowane były także programy dwóch kandydatów na prezesa SIMP, tj. kol. kol. Tomasza Babula i Tomasza Chmielewskiego. Dzięki licznej reprezentacji członków zarządów Oddziałów i Zarządu Głównego SIMP możliwe było przeprowadzenie podczas zebrania interesującej merytorycznie dyskusji. Zgłoszone zostały także kandydaci do Zarządu Głównego SIMP i organów kontrolno-orzekających.

W dniu 20 września 2022 roku w Szklarskiej Porębie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w której uczestniczyło ok. 50 osób, w tym przedstawiciele oddziałów SIMP Makroregionu Dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Zielona Góra), przedstawiciele SEP, Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Zarządów: DMG MORI i FAMOT z Pleszewa oraz kol. kol. Tomasz Babul – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – członek ZG SIMP zaproszeni przez prezesa Oddziału SIMP – kol. Henryka Mackiewicza. Po zapoznaniu się z historią Oddziału odbyło się seminarium naukowo-techniczne, obejmujące 6 kluczowych tematów, tj.:

  • Energetyka jądrowa w Polsce – scenariusze dawne i przyszłe – Andrzej Mikulski, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne;
  • FAMOT DMG MORI – największy producent obrabiarek sterowanych numerycznie
    w Europie Środowej – prezes Zbigniew Nadstawski;
  • Narzędzia skrawające wczoraj i dziś – prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz, Katedra Obrabiarek i Technik Wytwarzania – Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej;
  • Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego, trudnospajalnych stopów aluminium, tytanu i magnezu w połączeniach różnoimiennych – prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej;
  • Przemysłowy Internet Rzeczy IoT (Internet of things) – budowa systemów cyberfizycznych w rozwiązaniach dla przemysłu 4.0. – dr inż. Kamil Krot – Politechnika Wrocławska;
  • Pierwsza w Polsce kompleksowa suszarnia dedykowana leczniczym konopiom włóknistym i ziołom – mgr inż. Zbigniew Fałek – Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej.

Prezes Oddziału kol. Henryk Mackiewicz został uhonorowany osobistymi adresowanymi pamiątkami: Famot – głowica frezowa na płycie z grawerowanymi imiennie życzeniami, oryginalny przybornik kreślarki z lat 30-tych jako symbol dla inżyniera twórcy, osobiste adresowane listy imienne: od Zarządu Głównego SIMP, prezesów Oddziałów SIMP z Wrocławia, Legnicy i Zielonej Góry, prezesa PIP z Wrocławia, UDT z Jeleniej Góry, a telefoniczne od prezesa UDT z Wrocławia oraz pamiątkowe wydania księgi o Zielonej Górze. Na zakończenie spotkania odbyła się uroczysta kolacja, która ponownie wzmocniła kontakty istniejące przed pandemią i ustalony został kolejny termin sympozjum na 10 marca 2023 roku.

W dniu 5 września 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SIMP w Siedlcach podsumowujące minioną kadencję. Prezesem Oddziału został ponownie wybrany kol. Jerzy Oleszczak, który będzie także delegatem na Zjazd SIMP.

W dniach 3-4 września 2022 roku odbył się jubileuszowy X Piknik Militarny na terenie przylegającym do Zamku SIMP w Rydzynie. Otwarcia wydarzenia dokonał prezes SIMP kol. Piotr Janicki w towarzystwie burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Kornela Malcherka oraz starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

W dniu 2 września 2022 roku w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się tradycyjne otwarte zebranie Zarządu i Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Poznaniu. Zebraniu przewodniczył kol. Jacek Mańczak – prezes Oddziału Poznańskiego SIMP. Zaproszonymi gośćmi byli koledzy: Krzysztof Jankowski – kandydat na prezesa SIMP oraz Kazimierz Łasiewicki – członek Zarządu Głównego SIMP. Atrakcją był koncert zespołu muzycznego z udziałem fenomenalnego wirtuoza skrzypiec Artura Banaszkiewicza, po którym odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie przy grillu.

W dniu 4 sierpnia 2022 roku zmarł kol. Tadeusz Kochanowski, długoletni, zasłużony działacz SIMP oraz wielokadencyjny sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej, niezwykle zasłużony dla rozwoju działalności Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Federacji NOT w tym regionie. Msza św. żałobna została odprawiona w dniu 9 sierpnia 2022 r. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, po której nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny.

W dniach 23-24 lipca 2022 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP, pierwsze po okresie pandemii przeprowadzone w systemie face to face. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzję podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 23 lipca 2022 roku w Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie, z udziałem członków Zarządu Głównego SIMP, przewodniczących: GKR i GSK SIMP oraz zaproszonych gości odbyła się sesja poświęcona zasługom Kolegi Aleksandra Kopcia – członka honorowego SIMP, przewodniczącego: Zarządu Głównego SIMP i Rady Głównej NOT oraz przewodniczącego Rady SIMP. Po zakończeniu spotkania, nastąpiło odsłonięcie poświęconej Jemu tablicy pamiątkowej.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbył się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniach 23-25 czerwca 2022 roku w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety” odbył się V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongres Techników Polskich. Oficjalnym przedstawicielem Prezesa SIMP i Zarządu Głównego Stowarzyszenia inżynierów i Techników Mechaników Polskich w wyżej wymienionych wydarzeniach był Kolega Aleksander Gwiazda – prezes Oddziału SIMP w Gliwicach, pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W dniach 15-19 czerwca 2022 roku odbył się 34. wyjazd członków i sympatyków Gorzowskiego Oddziału SIMP w Karkonosze. Wyjazd zorganizowało Koło nr 2 przy Z.M. „URSUS” w Gorzowie Wlkp.

W dniach 9-11 czerwca 2022 roku w Hotelu Woiński SPA w Lubniewicach oraz TH Wildau i odbyła się XI edycja Międzynarodowej Konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z laboratoriami badawczymi jak i badaniami materiałowymi. Sesja techniczna została zorganizowana w laboratoriach Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Forschungsbereich Polymermaterialen und Composite PYCO w Wildau. Organizatorami wydarzenia byli: Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Badań Materiałowych oraz Fraunhofer IAP, FB PYCO w Wildau. Szersza informacja o Konferencji opublikujemy odrębnie.

W dniu 8 czerwca 2022 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S. A. w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja nt. Realizacja programu budowy polskich fregat MIECZNIK. Organizatorami Konferencji zrealizowanej pod patronatem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A. byli: Polskie Lobby Przemysłowe, Rada Budowy Okrętów, Remontowa Shipbuilding S. A., Stocznia Wojenna Sp. z o. o. oraz OBR Centrum Techniki Okrętowej S. A. Wśród partnerów Konferencji znalazło się również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Krajowy Sekretariat Metalowców – Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” i Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej. Informację o Konferencji została opublikowana odrębnie.

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2022 roku pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich odbyły się w Poznaniu targi ITM INDUSTRY EUROPE. Bogaty program wydarzeń obejmował następujące dziedziny przemysłu: Obrabiarki do metali, Narzędzia, Automatyka przemysłowa, Robotyka, Metalurgia, Odlewnictwo, Spawanie i cięcie, Obróbka powierzchni, Technologie addytywne, Oprogramowanie, Metrologia przemysłowa. Tradycyjnie stoisko na targach miało nasze najstarsze czasopismo „Mechanik”.

W dniu 25 maja 2022 roku delegacja Gorzowskiego Oddziału SIMP uczestniczyła w otwarciu nowego budynku laboratoryjno-biurowego Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP w Wildau.

W dniach 14-15 maja 2022 roku w Rydzynie odbył się XIX Rajd Pojazdów Zabytkowych, podczas którego w kilku konkurencjach walczyli o trofea najlepszych zarówno właściciele starych motocykli, jak i samochodów. Szerszą informację na temat rajdu publikujemy odrębnie w artykule kol. Zbigniewa Szukalskiego dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku zmarł nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. Witold Mikorzewski, zasłużony działacz SIMP, związany organizacyjnie z Oddziałem SIMP w Poznaniu. Był długoletnim pracownikiem Zakładów HCP w Poznaniu oraz dyrektorem Biura Wymiany Doświadczeń i Turystyki SIMPTUR w latach 1984-1991. Uroczystości pogrzebowe poprzedzone mszą świętą w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, odbyły się w dniu 4 maja 2022 roku na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

 Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. Andrzej Mateja, zasłużony działacz SIMP, prezes Oddziału SIMP w Siedlcach w latach 2010-2018 i wieloletni przewodniczący Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa URE przy Oddziale SIMP w Siedlcach. Pogrzeb Kolegi Andrzeja Matei poprzedzony mszą świętą żałobną odprawioną w dniu 19 kwietnia 2022 roku w kościele Miłosierdzia Bożego odbył się na cmentarzu Janowskim.

 W dniu 9 kwietnia 2022 roku o w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 29-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego połączona z wręczeniem po raz dziesiąty Honorowych Wyróżnień PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Szerszą informację na ten temat prezentujemy odrębnie.

 W dniach 7-8 kwietnia 2022 roku w ramach projektu pn.: Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce, odbył się VII Warsztat „Analiza struktury kompozytów anizotropowych i projektowanie kompozytów warstwowych i addytywnie produkowanych komponentów”. Projekt jest finansowany z EFRR, Program Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2022.

 W dniu 6 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie z udziałem przewodniczących kół SIMP i zaproszonych gości. Szerszą informację na temat tego wydarzenia prezentujemy odrębnie.

W dniu 30 marca roku odbyła się uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowująca XXVIII plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł Złotego Inżyniera 2021 roku. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, wybitny specjalista w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, były rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni (2012-2016), obecnie dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Tradycyjnie przyznano też tytuły Honorowego Złotego Inżyniera 2021 roku. Otrzymali je: dr Stanisław Latek z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, który od lat upowszechnia wiedzę dotyczącą energii jądrowej i pożytków z niej płynącej oraz Waldemar Pytel biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który miał znaczący udział w doprowadzeniu zaniedbanego i zdewastowanego Kościoła Pokoju w Świdnicy do wpisania go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Polski.
Pełna lista laureatów opublikowana jest na łamach „Przeglądu Technicznego” nr 3/2022.

W dniu 24 marca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, które po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Regionu Gdańskiego i wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto, dokonano wyboru: Zarządu Regionu Gdańskiego na kadencję 2021-2023 w składzie: Krzysztof Wołoszczyk – prezes, Monika Ogórek – wiceprezes Zarządu oraz Bogumił Banach, Alicja Bera, Hossein Ghaemi, Sławomir Gieroń, Krzysztof Gockowski, Hanna Pruszko, Marcin Skrzyński, Andrzej Szponar i Krzysztof Wróbel – członkowie Zarządu. Zarząd Główny TOP KORAB reprezentujący regiony gdański i szczeciński został wybrany w składzie: Krzysztof Wołoszczyk – prezes, Andrzej Banaszek – wiceprezes, Monika Ogórek – członek Zarządu.

W dniu 15 marca 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Szczepanika Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), która wybrała tegorocznych laureatów X edycji spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków Polskiego Lobby Przemysłowego. Szczegółowe informacje dotyczące wybranych osób do tego wyróżnienia zawarte są w Komunikacie Kapituły, który prezentujemy odrębnie. Uroczystość wręczenia Honorowych Wyróżnień PLP odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, w dniu 9 kwietnia 2022 r.

W dniu 4 marca 2022 roku w ramach tegorocznej edycji Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem „Zbudujemy lepszą inżynierię przyszłości” odbyła się konferencja w trybie on-line, której organizatorem była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Politechnika Warszawska.

W dniu 23 lutego 2022 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie on-line, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 15 lutego 2022 roku zmarł kol. dr inż. Zdzisław Richter – członek honorowy SIMP, zasłużony działacz Stowarzyszenia, organizacyjnie związany z Oddziałem SIMP w Krakowie, wieloletni członek Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, a w latach 2010-2014 jej wiceprzewodniczący. Pogrzeb zmarłego, poprzedzony mszą świętą żałobną odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W dniu 13 lutego 2022 roku zmarł kol. dr inż. Andrzej Pałżewicz – wiceprezes Oddziału SIMP w Gdańsku, pełniący tę funkcję przez okres wielu kadencji. Był także: długoletnim nauczycielem akademickim, dyplomowanym rzeczoznawcą SIMP w specjalności aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego, specjalistą II stopnia w zakresie projektowania specjalistycznych maszyn i urządzeń przemysłowych, biegłym Sądów Okręgowych w Gdańsku i Toruniu, autorem i współautorem wielu opracowań technicznych, w tym m. in. ekspertyz technicznych, patentów i wzorów przemysłowych, laureatem wielu nagród oraz odznaczeń. Pogrzeb kol. Andrzeja odbył się 18 lutego 2022 roku na Cmentarzu Łostowickim.

W dniu 3 lutego 2022 roku zmarł kol. Polikarp Dudziak – członek honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
7 lutego 2002 roku w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku, gdzie została odprawiona msza święta żałobna, po której pochowane zostały prochy w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Starym.

W dniu 1 lutego 2022 roku zmarł gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski – członek honorowy SIMP, zasłużony działacz Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SIMP w latach 1967-1987. Msza święta żałobna odprawiona została w dniu 10 lutego 2022 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której odbył się pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W dniu 23 stycznia 2022 roku zmarł prof. Lech Kobyliński, wybitny naukowiec, współtwórca okrętownictwa, konstruktor eksperymentalnych form jednostek pływających – wodolotów i poduszkowców, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, organizacyjnie związany z Towarzystwem Okrętowców Polskich KORAB. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 lutego 2022 roku na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Wspomnienia poświęcone Profesorowi zostaną opublikowane odrębnie.

Skip to content