Kronika roku 2021

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk społecznych Panu Pawłowi Soroce – koordynatorowi Polskiego Lobby Przemysłowego, z którym SIMP utrzymuje stałą współpracę od powstania tej organizacji w 1993 roku do chwili obecnej.

W dniach 9-10 grudnia 2021 roku odbyły się piąte warsztaty polsko-niemieckiego projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska pod tytułem „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”. Szerszą informację na temat  tego wydarzenia publikujemy odrębnie.  
Warsztaty pt. „Charakterystyka własności mechanicznych kompozytów” obejmowały następujące zagadnienia: badania mechaniczne kompozytów, analiza mikromechaniczna, badania niszczące i badania nieniszczące. Warsztat zorganizował Gorzowski Odział SIMP. Więcej na ten temat w odrębnej publikacji. 

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyło się w formie zdalnej zebranie Zarządu Głównego SIMP, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Hotel Zamek w Rydzynie zaszeregowany został do 3 gwiazdkowego obiektu hotelarskiego.

W dniach 25-26 listopada 2021 roku w Gdańsku na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO odbyły się eliminacje  Krajowe WORLD SKILLS POLAND. W ciągu dwóch dni zmagań 100 zawodników  ocenianych przez ponad 40 ekspertów, w 9 konkurencjach walczyło o udział w finale WORLDSKILLS Shanghai 2022. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. targi szkół technicznych i branżowych, panele dyskusyjne, debaty, warsztaty dla nauczycieli oraz oficjalna gala rozdania nagród.

W dniu 28 listopada 2021 roku zmarł Kolega Stanisław Wierzbowski – członek honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SMIP w Toruniu, a także członek Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP oraz członek Komitetu Normalizacji, Jakości i Certyfikacji FSNT-NOT. Ceremonia pogrzebowa poprzedzona  mszą świętą żałobną odbyła się 4 grudnia 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym nr. 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu.

W dniu 27 listopada 2021 zmarła w wieku 65 lat Koleżanka Grażyna Krysińska z Oddziału SIMP w Łodzi, która przez ponad 20 lat bardzo sumiennie pełniła funkcję sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP. Pogrzeb zmarłej odbył się 1 grudnia 2021 roku na cmentarzu w Uniejowie.

W dniu 6 listopada 2021 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Wałbrzyskiego SIMP. Obszerną informację na temat tego wydarzenia zaprezentujemy w numerze WS 1/2022.

W dniach 3-4 listopada 2021 roku odbyła się II edycja Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców i Inżynierów aktywnych w sektorze Technologii Morskich PostGrandMarTec 2021, zorganizowanej w formie no-line przez Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB, przy współpracy z Confederation of Maritme Europen Technology Societies CEMT oraz Royal Jnstitution of Naval Architects. W czasie konferencji zaprezentowane zostały dokonania młodych naukowców i absolwentów kierunków okrętowych z 13 państw leżących na 3 kontynentach (Europa, Azja i Ameryka Południowa).

W dniu 3 listopada 2021 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala podsumowująca III Mazowieckie Dni Techniki, które zrealizowane zostały w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych NOT w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie. Szerszą informację na temat  tego wydarzenia publikujemy odrębnie.  

W dniach 20-22 października 2021 roku odbyły się Jubileuszowe X Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – wczoraj dziś i jutro”. W programie wydarzenia miała miejsce w dniu 20 października 2021 r. inauguracja w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas której wygłoszone zostały specjalistyczne referaty oraz w dniach następnych odbyły wycieczki techniczne do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (zapoznanie się z tajnikami technicznymi sceny i zaplecza teatru) i Wojskowej Akademii Technicznej (zwiedzanie hangaru lotniczego). Szerszą informację na  temat  tego wydarzenia publikujemy odrębnie.  

W dniach 16-17 października 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Ledan w Chłopach k. Mielna odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia działalności  Oddziału SIMP w Koszalinie. Informacja na ten temat została opublikowana odrębnie.

W dniu 14 października 2021 roku w Warszawskim Domu Technika  NOT odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, której organizatorami było: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Szerszą informację na  temat  tego wydarzenia publikujemy odrębnie.  

W dniu 8 października 2021 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 85-lecia Oddziału SIMP w Warszawie. Informacja na temat tego wydarzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 25 września 2021 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 45-lecia Oddziału SMIP w Kaliszu. Informację o uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniu 29 września 2021 r. w siedzibie PZM HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego w Polskim Związku Motorowym Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców. W spotkaniu uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP.

W dniu 27 września 2021 r. w Warszawie obradowała Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, której zadaniem było przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Głównego FSNT NOT i Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT za okres minionej kadencji oraz dokonanie wyborów władz naczelnych Federacji SNT na kadencję 2021-2025. Prezesem Federacji na najbliższe 4 lata wybrana została koleżanka Ewa Mańkiewicz-Cudny a w skład Zarządu Głównego weszli następujący koledzy: Marek Grzywacz (SEP), Tadeusz Pawłowski (SIMP), Jerzy Markowski (SITG), Kamil Wójcik (SWTP) i Stefan Góralczyk (TKiHT). Funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT powierzono ponownie koledze Jarosławowi Palenikowi (SPP) a na funkcję członków GKR wybrano kol. kol.: Agatę Modrzycką (PZITB), Annę Różycką (SITK RP), Danutę Kieljan (SPWiR) i Andrzeja Barskiego (SWP). Do składu ZG FSNT-NOT i GKR FSNT-NOT dołączą po jednej osobie kandydaci wybrani w terminie późniejszym, w tzw. „dogrywce”.
Z głosem stanowiącym w zebraniu Rady Krajowej uczestniczyli koledzy reprezentujący SIMP, tj. Andrzej Gołąbczak w zastępstwie Piotra Janickiego i Stanisław Królikowski.

W dniach 23-24 września 2021 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się kurs pt. „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów” dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP, w którym uczestniczyła 18 osoba grupa z terenu całego kraju, w tym 6 osób z Oddziału SIMP w Koszalinie. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie a wykładowcami kol. kol. Zbigniew Mazur i Mariusz Droździel  z Oddziału SIMP w Lublinie  oraz kol. kol. Krzysztof Niczyporuk i Krzysztof Jankowski z Oddziału SIMP w Warszawie.

W dniu 20 września 2021 r. odbyło się w formie zdalnej zebranie Zarządu Głównego SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Obradom przewodniczył kolega Piotr Janicki – prezes SIMP. Podjęte przez to gremium ustalenia i decyzje publikujemy odrębnie.

W dniu 18 września 2021 r. w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” w Szczecinie odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia Oddziału Szczecińskiego SIMP, nad którym honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. Głównym sponsorem wydarzenia był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie. Szerszą informację na temat tego wydarzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 17 września 2021 r. w „Hotelu Grzegorzewski” w Tuszynie odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 85-lecia działalności Oddziału SIMP w Łodzi. Zarząd Główny SIMP reprezentował kolega Kazimierz Łasiewicki.

W dniu 3 września 2021 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się otwarte plenarne zebranie Zarządu Oddziału Poznańskiego SIMP oraz Walne Zgromadzenie. Obradom przewodniczył kol. Jacek Mańczak – prezes Oddziału SIMP. Szerszą informację na temat tego wydarzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 3 września 2021 r. została podpisana umowa między SIMP i Bankiem Handlowym w Warszawie na świadczenie usług przez rzeczoznawców naszego Stowarzyszenia w zakresie wyceny maszyn i urządzeń, na nowych korzystniejszych niż dotychczas dla SIMP warunkach.

W dniu 31 sierpnia – 3 września 2021 r. odbyły się w Poznaniu największe targi przemysłowe ITM INDUSTRY EUROPE obejmujące ofertę:
– maszyn, narzędzi i technologii obróbki metali / www.itm-europe.pl
– logistyki, magazynowania i transportu / www.modernlog.pl
– podwykonawstwa przemysłowego / www.subconstracting.pl
– druku i scanu 3D / www.3dsolution.mtp.pl
– odlewnictwa / www.focast.pl

W dniu 21 sierpnia 2021 r. Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku” zakończyła prace związane z podsumowaniem XIV edycji, obejmującej 2020 rok.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. w hotelu „Lord” w Gorlicach odbył się kolejny Dzień Mechanika zorganizowany przez miejscowy Zarząd Oddziału. Tegorocznym laureatem został kolega Jarosław Mocarski – prezes Oddziału SIMP w Gorlicach w latach 2010 – 2014. Szerszą informację o wydarzeniu prezentujemy odrębnie.

W dniu 1 sierpnia 2021 r. zmarł kolega Zygmunt Głowacz, wieloletni członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie, wielki miłośnik historii Rydzyny oraz Zamku Rydzyńskiego. Pogrzeb zmarłego odbył się na cmentarzu parafialnym w Poniecu, w dniu 5 sierpnia br.

W dniu 13 lipca 2021 r. odbył się pogrzeb zmarłego w dniu 4 lipca br. Kolegi Mieczysława Staniuchy – członka honorowego SIMP, związanego organizacyjnie z Oddziałem SIMP w Łodzi, na cmentarzu parafialnym w Zduńskiej Woli, poprzedzony mszą świętą odprawioną w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP. Szersza informacja na temat pogrzebu i bogatego życia Kolegi Mieczysława zawarta jest we wspomnieniach, które publikujemy odrębnie.

W dniu 10 lipca 2021 r. zmarł kolega Stanisław Cupryś – długoletni zasłużony członek Oddziału SIMP w Rzeszowie. Pogrzeb zmarłego poprzedzony mszą świętą żałobną odbył się 13 lipca br. na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

W dniu 28 czerwca 2021 r. w 95 rocznicę zebrania konstytucyjnego SIMP obradował, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Skype) Zarząd Główny SIMP. Dominującą tematyką obrad było: zapoznanie się z raportem biegłej rewident z badania sprawozdania finansowego SIMP za 2020 rok oraz podjęcie decyzji zatwierdzających ostateczne wyniki finansowe jednostek gospodarczych za ubiegły rok. Obradom przewodniczyli kol. kol. Włodzimierz Fleischer i Piotr Janicki.

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się w formie zdalnej spotkanie Komisji Finansowej SIMP, w którym wzięli udział kol. kol.: Ryszard Osiowy – przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji – Kazimierz Łasiewicki i Stanisław Królikowski, przy udziale Ryszarda Matusiaka – przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Ewy Majewskiej – głównej księgowej SIMP. Głównym zadaniem Komisji Finansowej SIMP było dokonanie oceny działalności jednostek gospodarczych SIMP na podstawie sprawozdań finansowych za 2020 rok oraz opracowanie wniosków do sprawozdania finansowego SIMP.

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się IV Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Gospodarzem spotkania był Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Spawalnicza SIMP. Partnerem Sympozjum był Urząd Dozoru Technicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W imprezie uczestniczyło stacjonarnie 136 osób, a drogą transmisji do kanału Youtube Wydziału MT Politechniki Warszawskiej.

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie w firmie International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, poświęcone omówieniu możliwych kierunków współpracy. Stowarzyszenie nasze reprezentowane było przez kol. kol.: prof. Mariana Szczerka i dr. hab. inż. Andrzeja Zbrowskiego z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Zdzisława Kozdracha – prezesa Oddziału SIMP w Radomiu oraz Kazimierza Łasiewickiego – członka Zarządu Głównego SIMP, natomiast ITM Poland reprezentował p. Jarosław Polak – ekspert ds. wdrożeń w Centrum Innowacji. W wyniku spotkania ustalono, że niezależnie od współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji, Prezes Oddziału SIMP w Radomiu wskaże do współpracy z ITM członków SIMP związanych z uczelniami technicznymi Radomia i Kielc, mających doświadczenie w projektowaniu maszyn procesowych oraz pracy w systemie SolidWorks a także zapewni udział młodzieży akademickiej zainteresowanej przyszłą pracą w ITM Poland, podczas organizowanych Dni Techniki. Ustalono także, że redakcja „Mechanika” zaoferuje możliwość prezentacji ITM Poland na łamach czasopisma, uruchamiając nową kolumnę.

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Drukarni POZKAL w Inowrocławiu odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP połączone z odwiedzeniem grobu zmarłego 3 listopada ub. roku ś.p. Kolegi Tadeusza Chęsego – prezesa Sekcji Poligrafów SIMP w latach 2006-2020.

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Sali konferencyjno-widowiskowej PIT RADWAR w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), w ramach IX edycji. Wśród wyróżnionych osób obecni byli dwaj kandydacie zgłoszeni przez Zarząd Główny SIMP, tj. kol. kol.: dr hab. Włodzimierz Adamski i inż. Antoni Stolarski, o których szerszą informację publikujemy odrębnie. Wyróżnienia wręczył – podobnie jak w roku ubiegłym – p. Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w towarzystwie prof. dr hab. inż. Ryszarda Szczepanika – przewodniczącego Kapituły Honorowego Wyróżnienia PLP i prof. ucz. dr hab. Pawła Soroki – koordynatora PLP.

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP, odbyte z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Skype), z powodu panującej pandemii C0vid-19. Tematyka obrad obejmowała bieżące problemy SIMP, w tym m.in. ocenę SIMP na podstawie sprawozdań statystycznych Oddziałów za 2020 rok i aktualną sytuację czasopism naukowo-technicznych SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 9 czerwca 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Marian Medwid – członek honorowy SIMP, długoletni wybitny działacz Oddziału SIMP w Poznaniu. Ceremonia pogrzebowa, poprzedzona mszą św. żałobną odprawioną w intencji zmarłego w Kościele p.w. św. Rocha w Poznaniu odbyła się 15 czerwca 2021 r. na cmentarzu komunalnym Miłostowo, ul. Warszawska w Poznaniu.

W dniu 21 maja 2021 r. w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o., której udziałowcem jest SIMP. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad m.in. przyjęto: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz podjęto uchwały w sprawach: udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. i  w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Przedstawicielem SIMP na Zgromadzeniu był kol. Bogumił Banach.

W dniu 19 maja 2021 r. odbyło się w formie zdalnej spotkanie Zespołu ds. Informatyzacji SIMP i Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP, w którym uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Włodzimierz Fleischer – przewodniczący Komisji ds. Informacji i promocji SIMP, Zbigniew Szukalski – dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie, Włodzimierz Adamski – wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP (O/Rzeszów), Wojciech Kozula – członek Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP (O/Wrocław), Monika Kaczmarek – zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Mechanik”, Jarosław Gębka – administrator, Katarzyna Nader-Jung – biuro ZG SIMP. Spotkanie zorganizował i poprowadził kol. Włodzimierz Fleischer. W programie spotkania zostały poruszone następujące tematy: * wykonanie działań informacyjnych i promocyjnych SIMP na kadencję 2018-2020 w roku 2020, * propozycje działań informacyjnych i promocyjnych SIMP w roku 2021, * zamierzenia Zespołu ds. Informatyzacji SIMP na rok 2021.

W dniach 15-16 maja 2021 r. odbył się XXIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku SIMP w Rydzynie.

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień dokonanych przez kol. Kazimierza Łasiewickiego – specjalistę ds. działalności statutowej SIMP zgłoszona została na początku maja 2021 r. oferta SIMP dotycząca sprawdzania stanu technicznego autobusów stanowiących flotę Arriwa Bus Transport Polska, którą w przypadku dokonania wyboru będą realizować dwie jednostki organizacyjne, tj. Centrum Działalności Inżynierskiej inSIMP sp. k. SIMP z siedzibą w Poznaniu oraz Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Starachowicach.

W dniu 14 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie wirtualne Oddziału PTBNiDT w Szczecinie poświęcone prezentacji ultradźwiękowej kamery FLIR Si 124 do detekcji wyładowań koronowych i wycieków sprężonego powietrza, którą poprowadził p. Miłosz Kałuża – doradca techniczny Euro Pro Group.

W dniu 31 marca 2021 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowała kapituła Polskiego Lobby Przemysłowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Ryszarda Szczepanika, która przyznała w ramach IX edycji honorowe wyróżnienie PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Otrzymali je niżej wymienieni:

– dr hab. inż. Włodzimierz Adamski – konstruktor i menadżer, przez wiele lat pracował w PZL Mielec S.A. Znany specjalista i autorytet w dziedzinie technik projektowania i wytwarzania wspomaganych komputerem, działający od ponad 40 lat w międzynarodowym przemyśle lotniczym, w którym od 1977 r. zajmował wiele kluczowych stanowisk i zrealizował 150 dużych projektów. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

– prof. dr hab. inż. Józef Błachnio – pracownik naukowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ceniony specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji samolotów, śmigłowców oraz silników lotniczych, zwłaszcza w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa lotów, oraz współtwórca wdrożonych nowych technologii eksploatacji sprzętu lotniczego. Jego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

– mgr inż. Jerzy Miłosz – zasłużony konstruktor i menadżer, przez wiele lat zatrudniony w PIT-RADWAR S.A. Od początku pracy zawodowej związany z realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz obronności kraju w dziedzinie radiolokacji, których znakomita większość zakończyła się wprowadzeniem sprzętu na uzbrojenie i jest eksploatowana we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. Jego kandydaturę zgłosił inż. Zygmunt Dębiński – członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.

– mgr inż. Mirosław Leszek Molski – znakomity menadżer i działacz samorządowy, inicjator i organizator nowych przedsiębiorstw w branży stoczniowej, dyrektor Stoczni Żuławy, która zajmuje się remontami i produkcją małego sprzętu pływającego oraz mostów, wykonując zamówienia dla Marynarki Wojennej, Wojsk Inżynieryjnych i Wojsk Lotniczych. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

– mgr inż. Piotr Henryk Soyka (pośmiertnie) – wybitny menadżer polskiego przemysłu stoczniowego, który od 2013 do 2020 r. jako prezes zarządu i współwłaściciel kierował grupą stoczni REMONTOWA HOLDING, która należy do ścisłej europejskiej czołówki firm morskich, będąc jednocześnie największym polskim holdingiem stoczniowym i prywatnym pracodawcą na Pomorzu, a także czołowym polskim eksporterem. Pod jego kierownictwem zbudowano w niej dziesiątki nowoczesnych statków różnej kategorii i okrętów wojennych, w tym niszczyciele min najnowszej generacji „Kormoran II” i „Albatros”. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

– inż. Antoni Stolarski – konstruktor maszyn rolniczych, założyciel i od 37 lat prezes Zarządu Przedsiębiorstwa SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie, będącego obecnie jednym z największych polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolniczych i komunalnych, którego produkcja trafia do ponad 50 krajów na całym świecie. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

– mgr Jerzy Wysokiński – ceniony menadżer w branży telekomunikacyjnej związany od 25 lat z Telekomunikacją Polską – obecnie Orange Polska S.A. Zasłużony działacz społeczny. Propagator postępu technicznego, autor wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji i nowego modelu kultury organizacyjnej. Jego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

W dniu 25 marca 2021 r. w czasie Sesji Rady Miasta Płocka odbyło się uroczyste wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” długoletniej członkini SIMP – prof. Danieli Żuk, za wkład w rozwój nauki polskiej, szczególnie w rozwój inżynierii rolniczej, kształtowanie młodych kadr naukowych oraz aktywność w popularyzowaniu nauk technicznych wśród mieszkańców Płocka.

W dniu 26 lutego 2021 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Obradom przewodniczył kolega Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się w formie zdalnej spotkanie poświęcone Systemowi Zarządzania Jakością SIMP, w którym wzięli udział kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Krzysztof Jankowski – sekretarz SIMP, Kazimierz Łasiewicki – specjalista ds. działalności statutowej, Ryszard Osiowy – przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej SIMP, Elżbieta Białek – kierownik Biura Zarządu Głównego SIMP, Katarzyna Nader-Jung – pracownik Biura Zarządu Głównego SIMP, Jarosław Gębka – administrator. Spotkanie zorganizował i przeprowadził kol. Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem spotkania publikujemy odrębnie.

W dniu 10 lutego 2021 r. w Płocku odbyło się wręczenie nagród głównych w konkursie towarzyszącym III Mazowieckim Dniom Techniki, których organizatorem był miejscowy Zarząd Oddziału SIMP.

W dniu 9 lutego 2021 r. skierowany został list Zarządu Głównego SIMP do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji finansowej czasopisma Mechanik, najstarszej gazety wydawanej przez SIMP, funkcjonującej na rynku od 112 lat, której grozi likwidacja.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Tomaszowi Markowi Chmielewskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Tomasz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej i dziekanem WIP. Aktywny członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w którym pełni m.in. funkcję członka Zarządu Głównego SIMP, członka Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP oraz redaktora naczelnego czasopisma naukowo-technicznego Welding Technology Review (d. Przegląd Spawalnictwa).

W dniu 15 stycznia 2021 r. odbył się na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach w Łodzi pogrzeb zmarłego 30 grudnia ub. r. roku kol. Lucjana Zielińskiego, długoletniego członka SIMP (od 1978 r.) aktywnego działacza Stowarzyszenia (był m.in. członkiem Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi, organizatorem i pierwszym przewodniczącym Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego przy Oddziale Łódzkim, współorganizatorem cyklicznie organizowanych konferencji z dziedziny „Łożyskowanie Gazowe i Hydrostatyczne”) oraz Łódzkiej Rady Federacji FSNT-NOT (uczestniczył m.in. w pracach XX Kongresu Techników Polskich w Łodzi w 1982 r., był wiceprzewodniczącym Komisji Jakości i przewodniczącym Komitetu Naukowego Innowacji i Transferu Technologii).

Skip to content