Kronika roku 2020

W dniu 17 grudnia 2020 r. minęło 50 lat od podpisania aktu notarialnego, na mocy którego SIMP przejął od Skarbu Państwa w wieczyste użytkowanie na 99 lat zamek w Rydzynie, celem jego odbudowy, wraz z parkiem o łącznej powierzchni 12,44 ha.

W dniach 15 i 16 grudnia 2020 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP. Obradom przewodniczył Kolega Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP. Problemy, którym było poświęcone posiedzenie publikujemy odrębnie.

W dniu 22 listopada 2020 r. zmarł Kolega Bronisław Stoj. Honorowy Prezes Koła Seniorów SIMP Oddziału Gorlickiego. Przeżył 100 lat i 7 miesięcy i był najstarszym członkiem SIMP nie tylko w Gorlicach, ale najprawdopodobniej w całym naszym Stowarzyszeniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 listopada 2020 r. w miejscowości Wójtowa k. Biecza.

W dniu 15 listopada 2020 r. zmarł Kolega Ryszard Wycichowski, członek honorowy SIMP, pełniący w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w naszym Stowarzyszeniu liczne, o kluczowym znaczeniu funkcje społeczne: członka Zarządu Głównego SIMP, skarbnika SIMP, wiceprezesa SIMP, pełnomocnika prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakością, prezesa Oddziału SIMP w Toruniu oraz przewodniczącego Makroregionu Północnego SIMP. Był także etatowym dyrektorem Ośrodka SIMP-ZORPOT w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 23 listopada 2020 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I w Toruniu, a ceremonia pogrzebowa na cmentarzu, przy ul. Wybickiego.

W dniu 4 listopada 2020 r. odbyło się, po raz pierwszy w systemie online, posiedzenie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Głównym bohaterem spotkania był Kolega Tomasz Chady – prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, któremu Prezydent RP postanowieniem z dnia 28 września nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Po otrzymaniu gratulacji od kolegów uczestniczących w zebraniu nowo mianowany Profesor przedstawił wykład pt. „Badania materiałów kompozytowych metodą prądów wirowych”, którego wysłuchało 14 uczestników, w tym koledzy z Oddziałów SIMP z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania.

W dniu 3 listopada 2020 r. zmarł Kolega Tadeusz Chęsy, właściciel Drukarni POZKAL w Inowrocławiu i Prezes Sekcji Poligrafów SIMP. Ceremonia pogrzebowa poprzedzona mszą św. żałobną odprawioną w kościele p.w. św. Mikołaja odbyła się na cmentarzu parafialnym w Inowrocławiu.

W dniach 15 października16 grudnia 2020 r. odbyły się kolejne zebrania Zarządu Głównego SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 24 września 2020 r. zostało przeprowadzone zdalnie, poprzez platformę Skype kolejne zabranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 18 września 2020 r. w Cottbus odbyło się wspólne posiedzenie Rady Euroregionu Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr. Na zaproszenie Rady Euroregionu w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu gorzowskiego Oddziału SIMP: Włodzimierz Fleischer – prezes, Ryszard Bartz – wiceprezes oraz gościnnie Rolf Banisch – nasz partner po stronie niemieckiej. Program posiedzenia obejmował istotne dla współpracy trans-granicznej obszary współpracy na polsko – niemieckim pograniczu, tj. przedstawiono i zatwierdzono Plan Działania i Rozwoju ”Wizja 2030”, który określa kierunki działania w nowym okresie wsparcia UE w latach 2021-2027. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 10 września 2020 r. w Sali B Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się ogólnopolskie podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której organizatorem był Polski Związek Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Komitet Główny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W spotkaniu uczestniczyła w imieniu SIMP kol. Elżbieta Burlaga – wiceprzewodnicząca Głównej Komisji SIMP Konkursu Technik Absolwent oraz dwaj absolwenci Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu, tj. Przemysław Papiernik i Sebastian Likoński, którzy zajęli I miejsca  w kategoriach „Usprawnienie software’owo – techniczne” oraz „Pomoc dydaktyczna”, dzięki ich pracom zatytułowanym „Modułowy system komunikacji serwomechanizmów” i „Modernizacja śmigłowca laboratoryjnego”.

W dniu 4 września 2020 r. W Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się Otwarte Plenarne Zabranie Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu połączone z obchodami 85-lecia. Obradom przewodniczył Kolega Jacek Mańczak – prezes Oddziału SIMP w Poznaniu a Zarząd Główny reprezentowali kol. kol. Piotr Janicki – prezes SIMP i Krzysztof Jankowski – sekretarz SIMP. Szarszą informacje na temat tego wydarzenia publikujemy odrębnie.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zmarł kol. Krzysztof Frąckowiak – członek honorowy SIMP, długoletni prezes Oddziału SIMP w Wałbrzychu, sprawujący tę funkcję przez prawie 30 lat oraz członek Zarządu Głównego SIMP w latach 2010-2018. Pogrzeb zmarłego odbył się 21 sierpnia br. na Cmentarzu Komunalnym w Świdnicy przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

W dniu 29 lipca 2020 r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego i SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Skype), którego celem było
omówienie wzajemnej współpracy. W spotkaniu uczestniczyli ze strony UDT: Adam Ogrodnik – wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, Jacek Niemczyk – dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności i Elżbieta Skierska – kierownik Wydziału Certyfikacji, ze strony SIMP: Tomasz Chady – prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – specjalista ds. działalności statutowej i Elżbieta Białek – kierownik biura ZG SIMP. Wsparcie techniczne zapewnił Jarosław Gębka – administrator techniczny platformy simp.pl.

Program spotkania przewidywał:

  1. Udzielenie rekomendacji SIMP Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CER
  2. Porozumienie SIMP z Urzędem Dozoru Technicznego.

Spotkaniu przewodniczył kol. Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP.

W dniu 22 i 23 sierpnia 2020 r. odbył się w otoczeniu Zamku w Rydzynie VIII Piknik Militarny, ciesząca się dużym uznaniem impreza plenerowa. Przygotowane w tym roku inscenizacje wiązały się za 100-leciem Bitwy Warszawskiej oraz 100-leciem włączenia Rydzyny i Leszna w granice II RP.

W dniu 14 lipca 2020 r. odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, przeprowadzone zdalnie w formie online, poprzez platformę Skype. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 2-3 lipca 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się kurs dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP w specjalności 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, którego organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie. Uczestnikami było 21 członków z terenu całego kraju. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 2 lipca 2020 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie odbyło się posiedzenie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego. W programie miało miejsce omówienie uroczystości wręczenie Honorowych Wyróżnień Bene Meritus oraz najnowszych wystąpień PLP, sytuacji w polskim przemyśle oraz zamierzeń na przyszłość. Obradom przewodniczył kol. Paweł Soroka, a uczestnikami Gremium z ramienia SIMP byli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki, Edmund Misterski i Tadeusz Turek.

W dniu 28 czerwca 2020 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie delegacja SIMP w składzie: Tomasz Chmielewski i Kazimierz Łasiewicki – członkowie Zarządu Głównego SIMP oraz Krzysztof Jankowski – sekretarz SIMP złożyli wiązankę kwiatów na grobie Profesora Jana Kaczmarka (1920-2011), prezesa SIMP w latach 1980-1987, honorowego członka SIMP od 1972 r. oraz honorowego prezesa SIMP od 1998 r., który decyzją Zarządu Głównego SIMP ogłoszony został Patronem SIMP w 2020 roku. W bieżącym roku przypada także 100. rocznica urodzin Profesora.

W dniu 24 czerwca 2020 r. zmarł w wieku 90 lat Kolega Julian Cedro, b. długoletni członek Zarządu Głównego SIMP, prezes Oddziału SIMP w Radomiu oraz aktywny działacz SIMP i NOT, a także od 1990 r. członek honorowy SIMP.
Pogrzeb poprzedzony mszą świętą żałobną w Katedrze p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odbył się 26 czerwca br.

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w formie online, poprzez platformę Skype. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 13 czerwca 2020 r. zmarł w wieku 71 lat Kolega Wiktor Obuchowicz, członek honorowy SIMP, długoletni przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, prezes Oddziału SIMP w Zielonej Górze, a także przez trzy kadencje członek Zarządu Głównego SIMP. Pogrzeb Kolegi Wiktora poprzedzony mszą świętą żałobną odbył się 18 czerwca br. w Kościele p.w. Podwyższenia Ducha Św. na starym cmentarzu w Zielonej Górze.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Jednostka Certyfikująca UDT-CERT przeprowadziła w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich kolejną ocenę stopnia zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2015. Przebieg audytu certyfikującego koordynował Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP. W wyniku pozytywnej oceny Stowarzyszenia w tym zakresie, UDT-CERT nadała na kolejne 3 lata certyfikat SZJ Nr CSJ/308/2020 z terminem ważności do 6 lutego 2023 roku.

W dniu 3 czerwca 2020 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Honorowych Wyróżnień Polskiego Lobby Przemysłowego pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” przyznanych przez Kapitułę PLP, w ramach VIII edycji. Wśród 9 wyróżnionych osób obecni byli kandydaci zgłoszeni przez Zarząd Główny SIMP, tj. mgr inż. Henryk Mackiewicz – długoletni pracownik Fabryki Narzędzi w Jeleniej Górze, autor kilkunastu wdrożonych do produkcji patentów i kilkudziesięciu wniosków racjonalizatorskich oraz dr hab. inż. Antoni Świątek – prezes Zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej, konstruktor, znakomity menedżer i naukowiec.
Wyróżnienia wręczył uczestniczący w uroczystości Zbigniew Gryglas – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w towarzystwie prof. Pawła Soroki – koordynatora PLP i Ryszarda Szczepanika – przewodniczącego Kapituły Honorowego Wyróżnienia.

W dniu 26 maja 2020 r. odbył się Przegląd Zarządzania nr 1/2020, zgodnie z zatwierdzonym Planem przeglądu Systemu Zarządzania Jakością nr 1/2020. Przegląd przeprowadzono zdalnie.
Przegląd Zarządzania podsumował działania systemu zarządzania jakością w SIMP, ocenił jego skuteczność, określił i podjął decyzje oraz działania dotyczące jego doskonalenia.
W Przeglądzie Zarządzania uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP, Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP, pełnomocnik prezesa ds. SZJ, Krzysztof Jankowski – sekretarz SIMP, Elżbieta Białek – kierownik biura Zarządu Głównego, Kazimierz Łasiewicki – specjalista ds. działalności statutowej.

W dniach 5-14 maja 2020 r. został przeprowadzony audyt wewnętrzny zgodnie z zatwierdzonym Programem audytów SZJ na rok 2020, nr 1/2020. Audyt przeprowadził zespół w składzie: Magdalena Zwolińska – audytor wiodący, Jadwiga Branicka – audytor i Małgorzata Chodynko – audytor. Audytem wewnętrznym objęto następujące jednostki:

  • Zarząd Główny SIMP,
  • Zamek SIMP w Rydzynie,
  • Oddziały SIMP w: Bielsku-Białej, Częstochowie i Gdańsku,
  • Ośrodek SIMP-ZORPOT w Płocku,
  • SIMPTEST ZOKJW Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o. w Katowicach,
  • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL w Kaliszu.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. w formie online, poprzez platformę Skype obradowało Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

19 marca 2020 r. Zarząd Główny SIMP podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowań korespondencyjnych i podejmowaniu uchwał z wykorzystaniem internetu a pracownicy biura ZG SIMP otrzymali zgodę na pracę zdalną. Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

13 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia spowodowanego rozwijającą się epidemią koronawirusa (COVID-19) w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami (m.in. zakazem spotkań powyżej 5 osób), odwołane zostały zaplanowane wcześniej spotkania o charakterze statutowym, tj. zebrania Zarządu Głównego SIMP i Rady SIMP.

13 marca 2020 r. w  wieku 95 lat zmarł kol. Stanisław Kraszewski – długoletni aktywny działacz Oddziału Warszawskiego SIMP, członek honorowy SIMP.

10 marca 2020 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej, na którym dokonano podsumowaniu ubiegłorocznej działalności i osiągnięć Sekcji a także zaplanowano szereg zamierzeń w 2020 roku. Obradom przewodniczył dr inż. Jan Plewniak – przez Sekcji. Szersza informacja na temat zebrania zawarta jest w odrębnej publikacji.

3 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym PTAK Warsaw EXPO, podczas targów Warsaw Pack 2020 odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Modern Packaging – ekotransformacja opakowań – wizja 2030”, nad którą Honorowy Patronat objął Prezes SIMP. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w konferencji uczestniczył kol. Krzysztof Jankowski – sekretarz SIMP.

21 lutego 2020 r. zmarł w wieku 83 lat kolega Jerzy Wawrzyńczyk – członek honorowy SIMP, wieloletni Prezes Oddziału SIMP w Katowicach, długoletni aktywny działacz SIMP. Wspomnienie o zmarłym publikujemy odrębnie.

13 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy oddzielnie.

6 lutego 2020 r. w Warszawie, w siedzibie redakcji „Poligrafika” odbyło się spotkanie z redaktorami naczelnymi czasopism naukowo- technicznych, których wydawcą jest SIMP. W spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Tomasz Babul – wiceprezes SIMP, Krzysztof Jankowski  – sekretarz SIMP, Kazimierz Łasiewicki – członek ZG SIMP, a prowadzącym zebranie był kol. Tomasz Chmielewski – redaktor naczelny „ Review of Welding” (d. ”Przegląd Spawalnictwa”)

20 stycznia 2020 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowało pod przewodnictwem prof. Pawła Soroki Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności PLP w 2019 r. oraz planom na 2020 rok, w tym m.in. przygotowaniu uroczystości z okazji 27 rocznicy powstania tej organizacji i zaproponowania kolejnych kandydatów do wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). W pierwszej części zebrania uczestniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP  i nowo wybrany sekretarz SIMP-  kol. Krzysztof Jankowski.

17 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie nr 82 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r., które informuje o dodaniu do listy zawodów szkolnictwa branżowego zawodu „technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 września 2020 r. i umożliwi kształcenie w pełnym cyklu 5-letnim techników spawalnictwa (średniej kadry dla spawalnictwa w przemyśle).
Ukazanie się rozporządzenia zakończyło długotrwałe i bardzo uporczywe starania prowadzone przez Zarząd Główny SIMP, a ostatnio przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, przy wsparciu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

4 stycznia 2020 r. po raz 34 wystąpiła z cyklem Koncertów Noworocznych Capella Zamku Rydzyńskiego, której twórca i dyrektorem artystycznym jest maestro Mieczysław Leśniczak – członek honorowy SIMP. 11 tegorocznych koncertów, które odbyły się w Sali Balowej Zamku wysłuchało ponad trzy tysiące pięćset osób.

Skip to content