Kronika roku 2019

18 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w którym uczestniczył w imieniu Prezesa SIMP kol. Tomasz Babul – wiceprezes SIMP.

18 grudnia 2019 r. w Sali Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP, któremu przewodniczył gen. bryg. (rez.) mgr inż. Ryszard Dębski – prezes TPIL SIMP. Przedmiotem obrad była informacja o działalności TPIL SIMP w 2019 r. (m.in. udział w przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu wiedzy lotniczej, udział w obchodach Święta Lotnictwa, uczestnictwo w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach i współpraca z Polskim Lobby Przemysłowym) oraz podjęcie uchwały o planie działań Zarządu Towarzystwa w 2020 r. Uczestnicy zebrania wysłuchali informacji prof. dr hab. inż. Andrzeja Żyluka – zastępcy dyrektora ITWL ds. naukowych o pracach Instytutu wykonanych w 2019 r. Na zakończenie posiedzenia Zarządu odbyło się spotkanie koleżeńskie połączone ze złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – członek ZG SIMP.

18 grudnia 2019 r. w siedzibie Wydawnictwa Info-Ekspert w Warszawie odbyło się zebranie członków Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, z następującym porządkiem obrad: * informacja o działaniach Prezydium KPSRS w  2019 r.; * informacja nt. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy; * informacje o stanowisku Prezydium KPSRS w sprawie projektów rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury; * informacja o działaniach KPSRS dotyczących środowiska rzeczoznawców samochodowych; * informacja o publikacjach dotyczących cen części pojazdów drogowych oraz kosztów i cen napraw powypadkowych. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w zebraniu  uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes PTIM SIMP.

13 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Gala Konkursowa podsumowująca XIX edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz XIII edycję Konkursu Technik-Absolwent. Szerszą informację na temat tego wydarzenia publikujemy odrębnie.

6 grudnia 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego z udziałem przedstawicieli oddziałowych sądów koleżeńskich. W zebraniu uczestniczył Prezes SIMP kol. Piotr Janicki oraz członkowie GKR SIMP z jego przewodniczącym Ryszardem Matusiakiem, w sumie 38 osób. Uczestnicy wysłuchali wykładu Pani dr hab. Anny Malitowskiej , prof.  UAM  z Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  pt: „Wartości w życiu, pracy i biznesie”. Następnie odbyła się dyskusja nt.: Kwestie i problemy funkcjonowania etyki zawodowej.

W drugiej części zebrania przewodniczący GSK SIMP, kol. Wiktor Obuchowicz omówił procedury procesu orzekania w sądach koleżeńskich w oparciu o obowiązujący regulamin. Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Późnym wieczorem dyrektor zamku kol. Zbigniew Szukalski oprowadził uczestników po zamku oraz przedstawił historię zamku i stan aktualny bieżących prac prowadzonych w zamku. Tekst wystąpienia pani dr hab. A. Malitowskiej oraz prezentacja nt. procedur sądowych w naszym stowarzyszeniu zostaną zamieszczone w zakładce GSK SIMP na stronie internetowej www.simp.pl.

5 grudnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowała Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej. Obradom przewodniczył prof. Jan Pilarczyk. Podczas spotkania oceniono prace 30 zgłoszonych dyplomantów, dokonując wyboru laureatów do XIX edycji Konkursu.

 28 listopada 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego VAT, CIT i PIT, przeprowadzone przez firmę A. BOMBIK (wykładowcami byli. p.p. Ewa i Piotr Niezgoda), przeznaczone dla jednostek organizacyjnych SIMP. W zebraniu uczestniczyło 42 słuchaczy, w tym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP kol. Ryszard Matusiak.

25 listopada 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium Komisji Seniorów SIMP, pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego.

23 listopada 2019 r. zmarł w wieku 95 lat Kolega  Kazimierz Zawiślak – członek honorowy SIMP, wieloletni członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, prezes Oddziału SIMP  Bydgoszczy w latach 1998-2002, długoletni, aktywny działacz naszego Stowarzyszenia. Ceremonia pogrzebowa poświęcona zmarłemu odbyła się 30 listopada br. na cmentarzu parafialnym przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy, po mszy świętej w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

20 listopada 2019 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego  prezesa SIMP odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez ww. gremium publikujemy odrębnie.

15 listopada 2019 r. w Mysłowicach w hotelu „TROJAK” odbył się XXVIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystości wziął udział prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – członek ZG SIMP.

14 listopada 2019 r. w Kcyni odbyły się uroczystości związane z przyznaniem prof. Janowi Czochralskiemu wyróżnienia pn. MILESTONE (Kamień Milowy) przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników). Wyróżnienie to dotychczas posiada 4 osoby, tj. Thomas A. Edison, Guglielmo Marconi, Aleksander G. Bell i Nikola Tesla.

30 października 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem kol. kol. Tomasza Chmielewskiego i Kazimierza Łasiewickiego – członków ZG SIMP, Jarosława Gębki – członka Komisji ds. Informacji i promocji SIMP oraz Roberta Mycrofta – członka brytyjskiego Stowarzyszenia naukowo-technicznego o nazwie Institution of Mechanical Engineers, z  którym SIMP od 1983 r. ma podpisaną umowę o współpracy (rola p. R. Mycrofta mieszkającego na stałe w Płocku polega na reprezentowaniu IMechE w kontaktach roboczych z SIMP). Przedmiotem spotkania było omówienie szans związanych z możliwością wpisania naszego Stowarzyszenia na listę załącznika nr 1 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

22-24 października 2019 r. w Hotelu STOK w Wiśle odbyła się 48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Więcej informacji na temat tego wydarzenia w odrębnym artykule.

22 października 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu odbyła się uroczysta inauguracja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Synergia: Nauka – Przemysł”, zorganizowanej przez Radomską Radę FSNT NOT. W imieniu Prezesa SIMP dr inż. Piotra Janickiego – członka Komitetu Honorowego Konferencji w konferencji udział wziął prof. Michał Styp-Rekowski – prezes Towarzystwa N-T Obrabiarek i Narzędzi SIMP.

W dniach 18 i 19 października 2019 r. w Pensjonacie „Chata nad Sztolnią” w Bystrzycy Górnej obradował Makroregion Dolnośląski. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Zarząd Oddziału SIMP w Wałbrzychu. W obradach uczestniczyli ponadto przedstawiciele Oddziałów SIMP z Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy.

 W dniach 16-18 października 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się IX Warszawskie Dni Techniki, pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego i Prezes FSNT-NOT – Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny. W sesji inaugurującej zebranie, która  odbyła się tradycyjnie w Warszawskim Domu Technika NOT uczestniczyło około 230 gości, a najliczniejszą grupę stanowiła młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Ponadto odbyły się liczne wycieczki naukowo-techniczne m.in. do instytutów naukowo-budowlanych, Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii techniczne, w których łącznie uczestniczyło około 400 osób.

W dniach 14-16 października 2019 r. w Hotelu Orle Centrum Konferencyjne Gdańsk-Sobieszewo odbyła się 61 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza. Szerszą informację na temat tego najważniejszego dla spawalników wydarzenia prezentujemy odrębnie.

14 października 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych, pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikowskiego. Podczas spotkania rozpatrzono zgłoszenia 130 kandydatur i wytypowano laureatów do XIII edycji Konkursu.

3 października 2019 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego. Wiodącym tematem obrad było przygotowanie organizacyjne i merytoryczne 48. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

​26 września 2019 r. miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Bogdanowi Kruszyńskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Obrabiarek i Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej.

24 września 2019 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się spotkanie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, któremu przewodniczył kol. Wiktor Obuchowicz. Głównymi tematami zebrania było:

  • zapoznanie się ze sprawozdaniem przewodniczącego zespołu orzekającego z prac zespołu w sprawie członków zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach; kol. Jan Porada,
  • omówienie prawidłowego (zgodnego z obowiązującym regulaminem) przebiegu procedury prowadzenia procesu orzekającego wraz z obowiązującą dokumentacją (temat ten będzie omawiany na nadchodzącym zebraniu plenarnym),
  • ustalenie terminu i miejsca zebrania plenarnego Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP z udziałem przedstawicieli sądów jednostek terenowych, przedstawicieli oddziałów, członków ZG SIMP, członków GKR, przedstawicieli sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP (termin 6-7 grudnia 2019 r., Zamek SIMP w Rydzynie).

W dniach 20-21 września 2019 r. na terenie Elektrowni Bełchatów oraz na Lotnisku w Łasku odbyło się spotkanie Makroregionu Centralnego SIMP, w którym uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów z: Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Łodzi, Skierniewic i Ciechanowa. Inicjatorami tego spotkania byli Prezesi Oddziałów: Bogumił Duczmalewski i Edward Midera.

W dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz ze współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

10-13 września 2019 r. w Polanicy Zdroju odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna „Jesienna Szkoła Tribologiczna 2019”, największe tego typu wydarzenie w kraju. Organizatorem spotkania była Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym, Komitetem Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszeniem  Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które Prezes SIMP dr inż. Piotr Janicki razem z rektorem Politechniki Wrocławskiej prof. Cezarym Madryasem oraz Dziekanem Wydziału Mechanicznego PWr objęli honorowym patronatem.

9 września 2019 r. w sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się pierwsza w bieżącej kadencji narada gospodarcza z udziałem członków Zarządu Głównego SIMP oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących jednostki działalności gospodarczej SIMP, oddziały SIMP oraz liczni przedstawiciele firm współpracujących z naszych Stowarzyszeniem na podstawie umów franczyzy. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

8 września 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

26 sierpnia 2019 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie prof. Michała Styp-Rekowskiego – prezesa Towarzystwa N-T Obrabiarek i Narzędzi SIMP z pracownikami naukowymi WIP PW – Tadeuszem Sałacińskim i Tomaszem Chmielewskim na temat reaktywowania w środowisku warszawskim działalności Towarzystwa.

6 sierpnia 2019 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego.  Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

5 sierpnia 2019 r. zmarł kol. Zbigniew Węglarz członek honorowy SIMP związany z Oddziałami SIMP w Pile i Lublinie. Pogrzeb zmarłego odbył się 10 sierpnia 2019 r. w Lublinie na cmentarzu na Majdanku.

2 lipca 2019 r. podczas spotkania organizacyjnego w biurze ZG SIMP nastąpiło przejęcie prze kol. Jarosława Gębkę obowiązków związanych z prowadzeniem strony internetowej SIMP od Pana Sławomira Oleksego, który dotychczas zajmował się administrowaniem witryny internetowej Stowarzyszenia. W ramach spotkania odbyło się także szkolenie dla pracowników biura ZG SIMP.

27 czerwca 2019 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która m.in. przyjęła sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z działalności FSNT NOT za 2018 r. oraz udzieliła, w głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu Głównego za ubiegły rok. Ze złożonego sprawozdania wynikało, że SIMP z liczbą 8.877 członków zajmuje 3 miejsce wśród członków Federacji (po SEP i SITG), co stanowi 10 % ogólnej liczby jej członków indywidualnych. W obradach w zastępstwie Prezesa SIMP uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki.

24 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego. W przerwie obrad odsłonięto w Zamku SIMP w Rydzynie tablicę poświęconą prof. dr hab. Zbigniewowi T. Wierzbickiemu (1917-2017), absolwentowi Gimnazjum im. Sułkowskich (1937). Był wybitnym socjologiem, twórcą pisma „Bunt młodych duchem”, w którym wiele miejsca poświęcał tematyce rydzyńskiej. Izba pamięci Profesora znajduje się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbył się XXVI Kongres Techników Polskich połączony z IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Ww. wydarzenia zorganizowane zostały przez FSNT-NOT w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i budowy państwowości i objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy oraz Honorowy Patronat: Marszałka Senatu RP – Stanisława Karczewskiego, Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowina, Ministerstwa Przedsiębiorczości i technologii a także Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W imieniu Zarządu Głównego SIMP w Kongresie i Zjeździe uczestniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Obszerna informacja na temat XXVI KTP i IV ŚZIP opublikowana została w zeszycie 12 „Przeglądu Technicznego”.

5 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje-Technologie-Maszyny odbył się VIII Dzień Mechanika. Imprezie, której przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP uczestniczyło ok. 100 osób. Szerszą informację na temat tego wydarzenia prezentujemy odrębnie.

28 maja 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audit certyfikacyjny, który przeprowadzili p.p. Kazimierz Wójcik i Marcin Kleniewski – pracownicy UDT-CERT. Ze strony SIMP w audicie uczestniczyli: Piotr Janicki – prezes SIMP, Ryszard Wycichowski – pełnomocnik Prezesa SIMP ds. SZJ i Elżbieta Białek – kierownik biura ZG SIMP.

27 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

24 maja 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audit wewnętrzny, który przeprowadziła kol. Magdalena Zwolińska.

24 maja 2019 r. w Karczmie Podgórzanka w Kaczorowie odbyło się zebranie prezesów i przedstawicieli zarządów oddziałów SIMP Makroregionu Dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra), którego organizatorem i gospodarzem był kol. Henryk Mackiewicz – prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Szerszą informację na temat tego wydarzenia prezentujemy odrębnie.

22 maja 2019 r. w siedzibie ZPM HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych Polskiego Związku Motorowego, w którym uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP. Tematami głównymi posiedzenia było zapoznanie się z działalnością CCR PZM oraz zaopiniowanie zmian w Regulaminie Działania Komitetu Programowego CCR PZM.

22 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola norm w rozwoju Przemysłu 4.0.”, którego organizatorem był Polski Komitet Normalizacyjny. Wiodącymi tematami imprezy były m.in. zagadnienia związane z systemowymi narzędziami wsparcia przedsiębiorców, aspektami związanymi z rolką norm w rozwoju technologii i ich bezpieczeństwie oraz kierunki rozwoju normalizacji w Przemyśle 4.0. W konferencji wziął udział kol. Dariusz Raczkowski – członek Zarządu Głównego SIMP.

11 maja 2019 r. odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie XXXII edycji Konkursu Towarzystwa Kultury Technicznej pn. Numerus Primus Inter Pares na najlepszy w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej w 2018 r. numer czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego. W grupie czasopism specjalistycznych Jury Konkursu wyróżniło nr 8/2018 „Przeglądu Spawalnictwa” – agendy wydawniczej SIMP.

8 maja 2019 r. w Warszawie, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego obradował Zarząd Główny SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

7 maja 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP obradowała Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku pod przewodnictwem dr inż. Wiesława Krzymienia, która dokonała oceny 33 prac nadesłanych do  XII edycji Konkursu. Wyniki prac konkursowych zostały przedstawione Zarządowi Głównemu SIMP do zatwierdzenia.

 W dniach 27-28 kwietnia 2019 r. odbyła się w Zamku SIMP w Rydzynie XVII edycja Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

26 kwietnia 2019 w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się inauguracyjne zebranie członków Komisji Statutowo-Regulaminowej, której przewodniczył kol. Ryszard Osiowy.

9 kwietnia 2019 r. na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego 31 marca br. dr. Jana Bohdana Glińskiego (1915 – 2019), ostatniego absolwenta Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie (matura 1934). Był lekarzem, powstańcem warszawskim, działaczem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Władze SIMP reprezentował sekretarz generalny kol. Kazimierz Łasiewicki.

8 kwietnia 2019 r. w siedzibie ZG SIMP pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego obradowało plenarne zebranie Komisji Seniorów SIMP, które podsumowało działalność organizacyjną i merytoryczną Kół Seniorów przy Oddziałach SIMP w 2018 r. Ponadto podczas zebrania omówiony został wniosek przygotowany przez kol. Jerzego Szwedę o zapobieganiu pożarom i wybuchom w mieszkaniach spowodowanym przy użyciu butli gazowych.

3 kwietnia 2019 r. w Warszawie, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego obradowało Prezydium ZG SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

23 marca 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Rady SIMP z udziałem Członków Honorowych Stowarzyszenia.

22 marca 2019 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego.

12-13 marca 2019 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się VII Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, nad którym patronat honorowy objęło nasze Stowarzyszenie. SIMP reprezentował kol. Dariusz Raczkowski – członek Zarządu Głównego SIMP.

6 marca 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Spawalniczej SIMP pod przewodnictwem kol. Jana Plewniaka, na którym podsumowano działalność Sekcji w 2018 r., przedstawiono informację o XXXIV WZD SIMP oraz rozpatrzono wnioski o odznaczenie Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego.

5 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym – PTAK Warsaw EXPO podczas IV edycji targów Warsaw Pack 2019 odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Modern Packaging – ekotransformacja techniki znakowania i pakowania produktów”, nad którą SIMP objął Patronat Honorowy.

27 lutego 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego.

14 lutego 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka. Tematem zebranie było zapoznanie się z uchwałami i decyzjami Zarządu Głównego SIMP oraz podział zadań dla członków GKR SIMP na kadencję 2018-2022.

13 lutego 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego.

7 lutego 2019 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika naukowo-technicznego „Mechanik”. Wiodącymi tematami zebrania było podsumowanie 2018 r. oraz omówienie planów związanych z 2019 r. w tym z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 110 rocznicy powstania czasopisma. Obradom przewodniczyli: prof. Stanisław Adamczak – redaktor naczelny Mechanika i prof. Józef Gawlik – przewodniczący Rady Programowej.

30 stycznia 2019 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego.

20 stycznia 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT obradowała Rada Krajowa FSNT-NOT podczas której dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego FSNT-NOT oraz omówiono m.in. stan przygotowań do IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich, budżet ZG FSNT-NOT na 2019 r., a także przyjęto informację o pracach Zarządu od ostatniego posiedzenia Rady Krajowej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele SIMP w osobach: kol. Piotr Janicki – prezes SIMP i kol. Stanisław Królikowski – członek ZG SIMP.

18 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, Koła SIMP przy Dofama-Thies w Kamiennej Górze i Koła przy Gambit w Lubawce, podsumowujące rok 2018. Z perspektywy minionego roku prezesi kół kol. kol.: Stanisław Jabłoński – Dofama-Thies i Zbigniew Kasprzyk – Gambit, ocenili działalność kół jako przyjazną i integrującą pracowników ich przedsiębiorstw. Przywołano tu wycieczkę członków kół do firmy DMG-MORI Polska Sp. z  o.o. w Pleszewie, podczas której jej Prezes stwierdził, że pomimo największej nawet cyfryzacji, najważniejszy jest człowiek.

15 stycznia 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Gębisia. Głównym tematem spotkania było zaprezentowanie „Nowoczesnych systemów oświetlenia pojazdów”.

9 stycznia 2019 r. w Sali „B” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala podsumowująca konkursy SIMP, tj. XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pacę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych oraz XII edycję konkursu TECHNIK-ABSOLWENT. Konkursy odbywały się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Narodowej. Współorganizatorem Gali był portal KarieradlaInżyniera.pl. a patronami medialnymi czasopisma naukowo-techniczne SIMP: „Mechanik” i „Przegląd Spawalnictwa”.

8 stycznia 2019 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP odbyło się konstytucyjne posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, inaugurujące nową kadencję obejmującą lata 2018 – 2022.

6 stycznia 2019 r. w Sali Balowej Zamku Rydzyńskiego odbył się XXIII Koncert Noworoczny. W programie tego muzycznego wydarzenia licznie zgromadzeni goście wysłuchali utworów operowych, operetkowych i musicalowych skomponowanych przez Johanna Straussa, Franza Lehara, Giuseppe Verdiego, Karola Krupińskiego, Jerry’ego Bocka i Imre Kalmana. Wykonawcami koncertu była Capella Zamku Rydzyńskiego kierowana przez maestro Mieczysława Leśniczaka, który zapewnił także kierownictwo artystyczne. Imprezę prowadził Antoni Hoffmann.

Skip to content