Kronika roku 2017

15 grudnia 2017 r. w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z udziałem sekretarza generalnego SIMP kol. Kazimierza Łasiewickiego odbyła się uroczystość z okazji 102-lecia urodzin dr. med. Jana Bohdana Glińskiego, najstarszego absolwenta przedwojennego Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich mieszczącego się w Zamku Rydzyńskim.

14 grudnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka.

7 grudnia 2017 r. w sali „B” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala podsumowująca konkursy SIMP: XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych oraz XI edycję konkursu TECHNIK-ABSOLWENT. Konkursy odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Galę prowadził aktor Jacek Pluta. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

6 grudnia 2017 r. w Warszawie, pod przewodnictwem prezesa SIMP kol. Piotra Janickiego odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

29 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Rady NOT. Delegaci stowarzyszeń zrzeszonych w Tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na funkcję Prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie kol. mgr inż. Piotra Gębisia – członka Zarządu Głównego SIMP.

29 listopada 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego.

28 listopada 2017 r. w Hotelu Koronnym w Zamościu odbyła się konferencja poświęcona innowacyjności połączona z Jubileuszem 40-lecia działalności Oddziału Zamojskiego SIMP. W programie uroczystości, której przewodniczył kol. Edmund Nieckarz – prezes Oddziału, miały miejsce m.in. *wystąpienie okolicznościowe Prezesa Oddziału, prezentacja rozwiązań innowacyjnych we współpracujących z Zarządem Oddziału firmach, tj. RST Roztocze Tomaszów Lubelski, * wręczenie odznak i wyróżnień stowarzyszeniowych, *wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w konferencji uczestniczył kol. Paweł Chojnacki przekazując okolicznościowy list gratulacyjny.

27 listopada 2017 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia SITPChem.

24-25 listopada 2017 r. w siedzibie Oddziału SIMP w Toruniu odbyło się robocze spotkanie Zespołu ds. zmian w dokumentacji SZJ stosownie do zmian normy PN-EN ISO 9001-2015. Zespół w składzie kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, Elżbieta Białek – kierownik działu organizacyjnego BZG SIMP, Magdalena Zwolińska – auditor wiodący SZJ, Małgorzata Chodynko i Jarosław Wycichowski – auditorzy SZJ oraz Ryszard Wycichowski – pełnomocnik prezesa SIMP ds. SZJ. Ustalenia Zespołu zostaną przedstawione na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego SIMP.

23 listopada 2017 r. w Politechnice Wrocławskie, na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym w Legnicy odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu Technik Absolwent 2017.

21 listopada 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka obradowała Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomowa o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej.

16 i 17 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. Konferencję zorganizował Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Przedmiotem Konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka. Wygłoszonych zostało 26 referatów w ramach 4 sesji problemowych. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Adam Baryłka, wiceprezes Oddziału Warszawskiego SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie

16 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP, któremu przewodniczył prof. Jan Figurski. Podczas zebrania omówiono bieżące prace Sekcji, przedyskutowano najbliższe plany pracy oraz sposoby integracji środowiska uzbrojeniowego.

15 listopada 2017 r. na strzelnicy CWKS „Legia” w Warszawie odbyły się zawody strzeleckie o puchar Prezes FSNT-NOT. Zawody, zorganizowane przez Oddział Warszawski SIMP, rozgrywane były w dwóch konkurencjach: karabinku sportowego i pistoletu. Zawodnicy i dwie zawodniczki, bo do udziału w zawodach stanęły także panie, mieli do oddania z każdej broni serię próbną i serię 10 strzałów z każdej broni. Zwyciężył kol. K. Liszka. Puchar wręczyła mu prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która kibicowała zawodnikom. Zawody zakończyło koleżeńskie spotkanie przygotowane przez kierownictwo i instruktorów sekcji strzeleckiej CWKS „Legia”.

14 listopada 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych w Nadarzynie k. Warszawy odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Modern Industry – nowe technologie w przemyśle”. W ramach dwóch sesji problemowych: Badania naukowe jako droga rozwoju dla przedsiębiorstw oraz Praktyczne przykłady komercjalizacji badań naukowych w przemyśle, wygłoszonych zostało 10 referatów. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny SIMP. Organizatorem imprezy było Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP oraz czasopismo naukowo-techniczne „Rzeczoznawca” a pracami Komitetu Organizacyjnego kierował mgr inż. Krzysztof Niczyporuk. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

9 listopada 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych.

9 listopada 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

20 października 2017 r. w „PZL-Świdnik” S.A. odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia Koła Zakładowego SIMP. Program spotkania obejmował m.in.: wygłoszenie referatu okolicznościowego przez kol. Grażynę Wilk – prezes Koła Zakładowego oraz wystąpienia zaproszonych gości i toast jubileuszowy. Gratulacje i życzenia w imieniu Zarządu Głównego SIMP przekazał kol. Paweł Chojnacki – członek ZG SIMP, prezes Oddziału SIMP w Lublinie.

20 października 2017 r. w hotelu „Krucze Skały” w Karpaczu odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia Koła SIMP w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze (obecnie DOLFAMEX Fabryka Narzędzi), której przewodniczył kol. Henryk Mackiewicz – prezes Oddziału Jeleniogórskiego SIMP. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, w tym wielu zaproszonych gości. W imieniu Zarządu Głównego SIMP udział wzięli kol. kol.: Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację na temat Jubileuszu opublikujemy odrębnie.

20 października 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI podczas Międzynarodowych Targów Medycznych odbyła się konferencja pn. „Nowoczesny szpital innowacyjne rozwiązania” zorganizowana przez Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP oraz Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

18-20 października 2017 r. odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki pod Honorowym Patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Oddział Warszawski SIMP, Politechnika Warszawska i FSNT-NOT. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

17-19 października 2017 r. w Hotelu Europa w Starachowicach odbyła się 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Przygotowaniem konferencji kierował Komitet Organizacyjny w składzie: Joanna Adamczyk – prezes Oddziału PTBNiDT w Kielcach, członek Zarządu Oddziału SIMP w Kielcach, menadżer Targów Kielce S.A., Kazimierz Kokowski – prezes Oddziału SIMP w Kielcach, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP w Kielcach, Ryszard Jawor – członek PTBNiDT SIMP, Dyonizy Szewczyk i Dariusz Wojdała reprezentujący Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Komitetowi Naukowemu przewodniczył dr inż. Grzegorz Wojas z Urzędu Dozoru Technicznego. W konferencji uczestniczyło 296 osób, w tym 56 wystawców. Wygłoszonych zostało 38 referatów. Zorganizowano również dwie sesje warsztatowe. Szersza informacja znajduje się w niniejszym zeszycie WS.

17 października 2017 r. w Starachowicach w trakcie 46 KKBN odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego poświęcone głównie sprawom związanym z 46 KKBN, przygotowaniom do organizacji 47. KKBN, wyborowi organizatora 48 KKBN i innym sprawom bieżącym.

16 – 17 października 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada gospodarcza, podczas której dokonano podsumowania wyników 2016 r. W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP z jej przewodniczącym kol. Jackiem Mańczakiem. Naradzie przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Szersza informacja znajduje się w odrębnym artykule.

16-17 października 2017 r. członkowie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP z jej przewodniczącym kol. Jackiem Mańczakiem uczestniczyli w naradzie gospodarczej, która odbyła się w Zamku SIMP w Rydzynie. Ponadto Komisja odbyła własne spotkanie z udziałem prezesa SIMP – kol. Piotra Janickiego.

16 października 2017 r. w Rydzynie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka.

16 października 2017 r. w Rydzynie odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

10-11 października 2017 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie GKR SIMP pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka. Celem spotkania było przeprowadzenie kontroli biura ZG SIMP i agend wydawniczych SIMP w zakresie spraw finansowo-płacowych oraz związanych z nimi regulaminami wynagradzania.

11 października 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu spraw związanych z udziałem Sekcji w Kongresie Branży Poligraficznej ART OF COLOR (MTP), na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie oraz we Wrocławskich Targach Dobrych Książek.

29 września 2017 r. w Zajeździe „Tur” w Niestuniu odbyły się obchody jubileuszu 40-lecia FSNT NOT Rady w Ciechanowie, w którym uczestniczyli członkowie zrzeszonych oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele władz miejscowych, przedsiębiorcy oraz sympatycy terenowej jednostki organizacyjnej NOT. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli także działacze Oddziału SIMP w Ciechanowie, w tym m.in. kol. kol.: Mirosław Czerw, Daniel Gerwatowski, Mieczysław Maździarz, Tomasz Mitura, Kazimierz Nosek i Waldemar Struzik. Ww. Koledzy zostali wyróżnieni następującymi odznakami i medalami: medalem pamiątkowym „ProMasovia” – kol. kol. Mieczysław Maździarz i Kazimierz Nosek; medalem „Za Zasługi dla Ciechanowa” – kol. Daniel Gerwatowski; Zasłużony Senior NOT – kol. Mieczysław Maździarz; Złotą Odznaką Honorową NOT – kol. Kazimierz Nosek a Srebrną Odznaką Honorową NOT – kol. kol.: Mirosław Czerw, Tomasz Mitura i Waldemar Struzik. Obradom przewodniczył Jerzy Król – prezes NOT w Ciechanowie, a Zarząd Główny FSNT-NOT reprezentował Tadeusz Pawłowski – wiceprezes Zarządu.

27 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, na którym rozpatrzono kolejne wnioski Oddziałów SIMP w Sieradzu, Ciechanowie i Radomiu na odznakę im. Henryka Mierzejewskiego i Zasłużonego Seniora SIMP. Zebraniu przewodniczy kol. Dariusz Raczowski.

26 września 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego poświęcone przygotowaniom do 46. KKBN oraz przygotowaniu procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT. Przeprowadzono także dyskusję w sprawie przyznania nagrody Prezesa PTBNiDT SIMP na najlepszą pracę magisterską/inżynierską – edycję 2016/17.

26 września 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta inauguracja I Mazowieckich Dni Techniki, połączona z konferencją naukowo-techniczną pt. „Od pomysłu do sukcesu”. Patronat nad I MDT objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezes Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak i Prezes NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny.

22-24 września 2017 r. odbyło się zebranie Zarządu TRTMiRD pod przewodnictwem kol. Wojciecha Krugiełki.

22-24 września 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyły się III Zawody Strzeleckie o Tytuł Króla Strzelców Bractwa Kurkowego SIMP. W strzelaniu indywidualnym trzy pierwsze miejsca zajęli kol. kol.: Kacper Fajkiel (Poznań Wrocław), Marcin Sakałus (Zabrze) i Sylwester Kubała (Gorzów Wlkp.), a w strzelaniu grupowym najlepsze były reprezentacje Oddziałów w: Włocławku, Lesznie i Szczecinie. Najlepszą w strzelaniu do Kura okazała się kol. Grażyna Kubała z Gorzowa Wlkp., która wyprzedziła kol. kol. Sylwestra Kubałę i Zbigniewa Gińko z Gorzowa Wlkp.

22 września 2017 r. w Stadninie Koni w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli odbyła się uroczysta sesja z okazji 40-lecia działalności Oddziału SIMP w Sieradzu, której przewodniczył prezes Zarządu Oddziału – kol. Bogumił Duczmalewski. Program zebrania obejmował m.in.: referat na temat 40-lecia Oddziału Sieradzkiego SIMP, * wręczenie honorowych wyróżnień, * przemówienia okolicznościowe, * referaty: „Lotnictwo wojskowe” i „Przemysł lotniczy w kraju”, * spotkanie koleżeńskie połączone z poczęstunkiem. W spotkaniu w imieniu Zarządu Głównego SIMP uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

13 września 2017 r. w Warszawie odbyło się pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP zebranie Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

8 września 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej dr. inż. mechanikowi Adamowi Kręglewskiemu – wybitnemu konstruktorowi, wynalazcy i organizatorowi przemysłu oraz działaczowi SIMP z Oddziału SIMP w Poznaniu. Uroczystości przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowo-Statutowej SIMP, której przewodniczył kol. Andrzej Woźniacki. Opracowany przez Komisję projekt zmian w statucie SIMP będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego SIMP.

30 sierpnia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej. Obradami kierował kol. Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP.

18 sierpnia 2017 r. Koło SIMP w przedsiębiorstwie DOFAMA THIES Sp. z o.o. w Kamiennej Górze było organizatorem kolejnego Dnia Mechanika. Mimo okresu urlopowego w zebraniu uczestniczyło 26 osób, czyli prawie cały stan osobowy Koła. Obecny na spotkaniu prezes Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze – kol. Henryk Mackiewicz zrelacjonował przebieg VI Dnia Mechanika w Poznaniu, który odbył się 7 czerwca br. podczas Targów Innowacje – Technologie – Maszyny oraz dokonał prezentacji obrabiarek na wystawie targowej. W zebraniu uczestniczył także kol. Paweł Hofman – wiceprezes Oddziału. Zaprezentowane zostały również referaty kolegów: Stanisława Jabłońskiego – prezesa Koła SIMP w DOFAMA THIES na temat nowości w technologii wytwarzania maszyn włókienniczych w firmie, która rozwija się dynamicznie oraz Pawła Kurzawy z firmy „Metal-Hurt” na temat materiałów super twardych w maszynach budowlanych. Spotkanie zakończono wspólną kolacją, podczas której kontynuowana była dyskusja na tematy techniczne.

8 sierpnia 2017 r. Prezes SIMP i Sekretarz Generalny podpisali protest do Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z negatywną oceną złożonego projektu pt. „Ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez renowację XVII wiecznego Zamku SIMP w Rydzynie i prowadzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze”.

3 sierpnia 2017 r. po podpisaniu stosownych dokumentów przez Prezesa SIMP i Sekretarza Generalnego został złożony przez Zarząd Oddziału SIMP w Kaliszu projekt szkoleniowy pod nazwą „Przygotowanie do działania – program aktywizacji zawodowo-społecznej osób z powiatu ostrowskiego”, który po jego akceptacji będzie realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem CUBE – Centrum Usług Biznesowo-Edukacyjnych.

19 lipca 2017 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP obradowało Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Ustalenia i decyzje tego gremium publikujemy odrębnie.

19 lipca 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie delegacji SIMP w składzie kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Andrzej Woźniacki – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP z p. Danutą Czarnecką – zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i specjalistami tego departamentu. Przedmiotem rozmowy były sprawy związane z możliwością wpisania SIMP do załącznika dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

12 lipca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Pracodawca. Kluczowy partner zmian w kształceniu zawodowym”, inaugurująca zmiany w szkolnictwie zawodowym. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konferencja miała na celu zaprezentowanie kierunków zmian w kształceniu zawodowym jak i zapoczątkowanie dialogu w sprawie współtworzenia systemu szkolnictwa zawodowego w kraju. W konferencji wziął udział kol. Jan Pudło – prezes Oddziału SIMP i dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach, specjalizujący się w projektach związanych ze szkolnictwem zawodowym.

W dniach 28–30 czerwca 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisku k. Radomia odbyła się konferencja pn. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”, zorganizowana przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z udziałem m.in. SIMP, Fabryki Broni Łucznik w Radomiu, Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Politechnik: Radomskiej i Świętokrzyskiej. Tematyka konferencji obejmowała:

  • Niekonwencjonalne metody obróbki metali.
  • Zaawansowane techniki obróbki plastycznej.
  • Przyrostowe technologie kształtowania materiałów.
  • Nowoczesne techniki spawalnicze.
  • Nowoczesne materiały konstrukcyjne i powłokowe.
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych.

Nad przygotowaniem Konferencji czuwała Rada Programowa z jej przewodniczącym prof. dr hab. inż. Januszem Dyduchem – prezesem Radomskiej Rady FSNT-NOT i Komitet Organizacyjny któremu przewodniczył mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – dyrektor biura Radomskiej Rady FSNT-NOT. W imieniu SIMP w Komitecie Organizacyjnym uczestniczył kol. inż. Zdzisław Kozdrach – prezes Radomskiego Oddziału SIMP, który obecny był także na konferencji.

28 czerwca 2017 r. w Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni odbyło się Ogólnopolskie Forum pt. „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzy Kwieciński – Wiceminister Rozwoju, Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni. Organizatorami Forum było Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego i SIMP oraz Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Centrum Techniki Okrętowej S.A., Polski Klaster Morski, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Związki Zawodowe.

W Forum, któremu przewodniczył prof. dr hab. Paweł Soroka – koordynator PLP uczestniczyli posłowie, przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej i Centrum Operacji Morskich, prezesie i dyrektorzy stoczni i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, członkowie Rady Budowy Okrętów, naukowcy i eksperci PLP, działacze związkowi, przedstawiciele stowarzyszeń inżynierskich i morskich oraz dziennikarze. SIMP i Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAD reprezentował kol. Bogumił Banach – wiceprezes TOP KORAB.

27 czerwca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie wniosków o nadanie Odznaki „Zasłużony Senior SIMP” i Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego.

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. w Pensjonacie „Dąb Polski” k. Włocławka odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wycichowskiego. Część merytoryczną obrad zdominowała dyskusja nad proponowanymi przez Komisję Statutowo-Regulaminową SIMP zmianami w statucie Stowarzyszenia. Uczestnicy Makroregionu zwiedzili tamę i elektrownię wodną we Włocławku oraz Muzeum Diecezjalne i Katedrę. Zarząd Główny SIMP reprezentował Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

13 czerwca 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych będących w strukturze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Spotkanie miało na celu zapoznanie się i zajęcie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. W spotkaniu uczestniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

7 czerwca 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas odbywających się Targów Innowacje – Technologie – Maszyny, odbył się VI Dzień Mechanika. Szersza publikacja na ten temat zostanie opublikowana w kolejnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

6 czerwca 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się XIV Forum Inżynierskie zorganizowane przez FSNT-NOT. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców”. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

2 czerwca 2017 r. w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Koła Zakładowego SIMP. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP i prezes Oddziału SIMP w Toruniu, który wręczy obraz przedstawiający Zamek SIMP w Rydzynie.

30 maja 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie Prezesa SIMP, Sekretarza Generalnego SIMP i Dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie z przedstawicielami Bractwa Kurkowego na temat wspólnego wykorzystywania strzelnicy. Omawiana była także sprawa niezakończonego postępowania związanego z zamianą działek między SIMP i Burmistrzem Rydzyny.

26-28 maja 2017 r. w Suchedniowie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Nowym przewodniczącym ZK ZZIiT został wybrany Pan Piotr Sadowski. W imieniu Prezesa SIMP w Zjeździe uczestniczył kol. Jan Pudło – członek Rady SIMP i prezes Oddziału SIMP w Starachowicach, który przekazał list gratulacyjny.

25 maja 2017 r. w Kompleksie Zamkowym Tarnowice Stare odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 80-lecia Oddziału SIMP w Katowicach. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP, Jan Pilarczyk – członek ZG SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

23 maja 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się seminarium pt. „Maszyny energetyczne nowej generacji – według wynalazków prof. dr. inż. Włodzimierza Chomczyka”, zorganizowane przez SIMP przy współpracy FSNT-NOT. Celem seminarium było zaprezentowanie: dorobku naukowo-technicznego prof. W. Chomczyka, wykonawców modeli sprężarek i silnika na powietrze sprężone wg patentów Chomczyka, zdjęć i filmów modeli oraz korzyści dla globalnego klimatu i gospodarki narodowej. Z ramienia Zarządu Głównego SIMP udział wzięli: prezes SIMP Piotr Janicki, który powitał uczestników seminarium i dokonał jego podsumowania oraz sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki. Federację SNT NOT reprezentował Tadeusz Pawłowski – wiceprezes FSNT-NOT.

22 maja 2017 r. w Hotelu „Łańcut” w Łańcucie odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

21 maja 2017 r. zmarł w wieku 87 lat Mieczysław Murawski – członek honorowy SIMP, wieloletni przewodniczący Oddziału SIMP w Toruniu i dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT oraz przewodniczący Komisji Odznak i Wyróżnień SIMP. Nabożeństwo żałobne odbyło się 27 maja br. w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego w Toruniu, a pogrzeb odbył się na miejscowym cmentarzu Św. Jerzego.

19 maja 2017 r. w Hotelu „Łańcut” w Łańcucie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

19 maja 2017 r. w Hotelu „Łańcut” w Łańcucie w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Zarządu Głównego SIMP z przedstawicielami oddziałów Makroregionu Południowo-Wschodniego. Zebraniu przewodniczy kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP i prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie.

18 maja 2017 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes Sekcji. Zgodnie z porządkiem zebrania omówiono m.in.: realizację planu działalności Sekcji na 2017 r., udział członków Sekcji w cyklicznym rankingu polskich drukarń dziełowych i w seminarium pt. „Nowe rozwiązania w technice i technologii poligraficznej” podczas Warszawskich Targów Książki oraz w obchodach Dnia Drukarza 2017.

17 maja 2017 r. minęła 10. rocznica śmierci prof. Wiktora Zina zmarłego w Rzeszowie pochowanego na cmentarzu Rakowickim – akwarela Zamku w Rydzynie – audycje TV „Piórkiem i węglem”.

8 maja 2017 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zabranie Komisji Statutowo-Regulaminowej SIMP, pod przewodnictwem kol. Andrzeja Woźniackiego. Celem spotkania było opracowanie tekstu statutu SIMP po wniesionych uwagach przez terenowe jednostki organizacyjne SIMP.

27 kwietnia 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

26 kwietnia 2017 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego. Podczas zebrania poruszono następujące problemy:

  • sprawozdanie finansowe z 45KKBN,
  • sprawozdanie z przygotowań do 46KKBN,
  • przygotowanie wniosku o organizację EFNDT w 2022 r.,
  • dyskusja dotycząca procedury udzielenia rekomendacji przez PTBNiDT SIMP dla Urzędu Dozoru Technicznego.

26 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Bilansowej, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wycichowskiego – skarbnika SIMP.

25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2016 roku”, któremu przewodniczył kol. Janusz Gradowski.

16 kwietnia 2017 r. zmarł kol. Władysław Burzyński – wieloletni prezes Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego SIMP, Członek Honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP we Wrocławiu. Masza żałobna oraz ceremonia pogrzebowa odbyła się 20 kwietnia 2017 r. w Kaplicy Cmentarza Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca przy ul. Odona Bujwida we Wrocławiu.

3 kwietnia 2017 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie przedstawicieli Oddziałowych Kół Seniora SIMP poświęcone podsumowaniu ich pracy w 2016 r. oraz planom działalności na 2017 r. Obradom przewodniczył kol. Kazimierz Gruszczyński – przewodniczący Komisji Seniorów ZG SIMP.

31 marca 2017 r. w sali „C” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia, pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka. Szersza informacja na ten temat zamieszczona zostanie w kolejnym zeszycie WS.

30 marca 2017 r. zmarł kol. Bolesław Gaziński – wieloletni prezes Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, członek Oddziału SIMP w Poznaniu. Masza żałobna została odprawiona 4 kwietnia 2017 r. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 156, a uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Jasna Rola.

30 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Ustalenia i decyzje z tego gremium zostaną opublikowane w kolejnym zeszycie WS.

25 marca 2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu XXIV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Obradom przewodniczył prof. Paweł Soroka – koordynator PLP. W programie miało miejsce m.in. wręczenie Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch przedstawicieli SIMP tj. Piotr Janicki – prezes SIMP i Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP. Obecny był również kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

24 marca 2017 r. w Domu Technika NOT w Koszalinie odbyła się uroczystość związana z 65-leciem działalności Oddziału Koszalińskiego SIMP. W programie uroczystości jego uczestnicy zapoznali się m.in. z referatem dotyczącym historii Oddziału oraz z prelekcją naukową dr inż. Wojciecha Musiała z Koła SIMP przy Politechnice Koszalińskiej. W imieniu ZG SIMP uczestniczyli kol. kol.: Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP i Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP, którzy przekazali okolicznościowy list gratulacyjny.

21 marca 2017 r. w siedzibie PZM-Holding S.A. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie członków Krajowego Porozumienia Stowarzyszęń Rzeczoznawców Samochodowych, w którym uczestniczył kol. Piotr Gębiś – wiceprezes SIMP. Podczas spotkania przedstawiono m.in. informację o działalności Prezydium KPSRS w okresie od ostatniego spotkania, tj. 11.01.207 r. oraz dyskutowano na temat projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – przekazanego przez Ministerstwo Finansów.

15 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wpisania 10 nowych obiektów na listę Pomników Historii, w tym zabytkowej części miasta Rydzyny jako założenie rezydencjonalno-urbanistyczne. W uroczystości uczestniczyli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i kol. Zdzisław Moliński – dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie, których zaprosił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

10 marca 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Szkolnego Koła SIMP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, podczas którego wręczono legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia.

9 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Sekcji Spawalniczej SIMP, któremu przewodniczył dr inż. Jan Plewniak. Zebranie poświęcone było m.in. podsumowaniu działalności Sekcji w 2016 r. i planach na 2017 rok. Podczas zebrania rozpatrzono wnioski o nadanie medalu im. Stanisława Olszewskiego. Omówiono też stan przygotowań do konferencji n-t organizowanych przez Sekcję w 2017 r.

4 marca 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mgr inż. Januszowi Baurskiemu – zasłużonemu działaczowi SIMP, wybitnemu twórcy i organizatorowi przemysłu zbrojeniowego i maszynowego. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

3 marca 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie w godzinach popołudniowych odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Głównego SIMP z Członkami Honorowymi Stowarzyszenia. Więcej informacji na ten temat publikujemy w odrębnym artykule.

3 marca 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej kol. Witoldowi Kaweckiemu – wybitnemu społecznikowi, inicjatorowi odbudowy i przewodniczącemu Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku w Rydzynie, przewodniczącemu Oddziału SIMP w Poznaniu, wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego SIMP i Członkowi Honorowemu SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

2 marca 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego. Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się 23. edycja Konkursu „Złoty Inżynier 2016” zorganizowana przez redakcję „Przeglądu Technicznego”. Złotym Inżynierem 2016 w kategorii menedżer został kol. Tadeusz Chęsy – prezes Sekcji Poligrafów SIMP, natomiast Wyróżnionym Inżynierem 2016 w kategorii nauka kol. dr inż. Adam Baryłka – wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP.

18 lutego 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP, któremu przewodniczył kol. Wojciech Krugiełka.

W dniach 10-11 lutego 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Komisji Statutowo-Regulaminowej SIMP, pod przewodnictwem kol. Andrzeja Woźniackiego. Tematem wiodącym spotkania było opracowanie ostatecznego projektu statutu SIMP dostosowanego do znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3 lutego 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audit nadzoru, który przeprowadził auditor z jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu uczestniczyli kol. kol.: Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP i Ryszard Wycichowski – pełnomocnik prezesa SIMP ds. systemu zarządzania jakością. Ponadto szczegółowych informacji udzielali pracownicy Biura ZG SIMP. Auditor nadzoru stwierdził, że system zarządzania w SIMP jest zgodny z kryteriami auditu.

30 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się wewnętrzny audit jakości ZG SIMP, którego auditorem wiodącym była kol. Magdalena Zwolińska. Celem auditu była ocena możliwości poprawy skuteczności procesów: zarządzania i doskonalenia, realizacji wyrobów oraz procesów pomocniczych.

27 stycznia 2017 r. został złożony do Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt pt. „Ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez renowację XVII wiecznego Zamku SIMP w Rydzynie i wprowadzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze”.

26 stycznia 2017 r. w sali „B” Domu Technika NOT w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne i jubileuszowe z okazji 70-lecia Oddziału SIMP w Gdańsku, któremu przewodniczył prezes Oddziału kol. Jerzy Stawarz. W programie przewidziano: sprawozdanie z działalności Oddziału SIMP w Gdańsku, referat okolicznościowy poświęcony 70-leciu działalności Oddziału, wręczenie odznak i wyróżnień oraz wykład techniczny dr hab. inż. Jacka Kropiwnickiego, prof. PG pt. „Budowa i zastosowania silników sterlinga”. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

26 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego. Podczas zebrania m.in.: dokonano analizy sprawozdania finansowego z 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, omówiono stan przygotowań do 46. KKBN oraz zagadnienia związane z czasopismem „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, a także przedstawiono temat dotyczący wniosku o organizację ECNDT w 2022 r. przez Towarzystwo.

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z tego gremium publikujemy odrębnie.

22-23 stycznia 2017 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP, po przewodnictwem kol. Wiktora Obuchowicza, połączone z uczestnictwem w koncercie noworocznym.

18-19 stycznia 2017 r. w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się uroczystość Jubileuszu 105-lecia Dozoru Technicznego oraz przyznania tytułu Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2016, a także IV Konferencja pt. „Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju”. W uroczystościach uczestniczył kol. Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP.

11 stycznia 2017 r. – w siedzibie PZM-Holding S. A. w Warszawie odbyło się zebranie członków Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, w którym uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP. Podczas spotkania m.in. określono szczegółową tematykę rozmów na planowanym spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz wysłuchano informacji o podejmowanych działaniach przez Prezydium KPSRS w okresie od września 2016 r.

9 stycznia 2017 r. zmarł kol. dr inż. Henryk Chrostowski – prezes Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego SIMP, wieloletni działacz Oddziału Wrocławskiego SIMP. Masza żałobna oraz ceremonia pogrzebowa odbyła się 14 stycznia 2017 r. na Cmentarzu Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca przy ul. Odona Bujwida we Wrocławiu.

8 stycznia 2017 r. odbył się koncert noworoczny w Zamku SIMP w Rydzynie otwierający 31. edycję tego najważniejszego wydarzenia kulturalnego. Koncert ten był wielokrotnie powtórzony podczas kolejnych weekendów stycznia. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

1 stycznia 2017 r. zmarł kol. Zbigniew Pytkowski – Członek Honorowy SIMP i wieloletni działacz Oddziału Warszawskiego SIMP. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 stycznia 2017 r. w Kościele pw. Św. Wincentego a Paulo na terenie Cmentarza Bródnowskiego w Warszawie.

Skip to content