Kronika 2015 roku

 

IV Kwartał

2 października 2015 r. w hotelu „Krucze Skały” w Karpaczu odbyło się poszerzone spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze z okazji obchodów IV Dnia Mechanika. W programie oprócz zaprezentowania sylwetki inż. Stanisława Olszewskiego – współtwórcy metody spawania łukiem elektrycznym i patrona SIMP w bieżącym roku, przedstawione zostały m.in. następujące tematy:

 • finansowanie przemysłu Dolnego Śląska w programach badawczo-rozwojowych „Horyzont 2010”,
 • dyrektywa 2012/27/UE dot. poprawa efektywności energetycznej,
 • z prac urzędów: Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego.

Obradom przewodniczył kol. Henryk Mackiewicz – prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze.

7 października 2015 r. w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP poświęcone m.in.:

 • zapoznaniu się z aktualnym stanem Muzeum Drukarstwa Warszawskiego oraz perspektywami jego działalności,
 • konferencjom związanym z branżą poligraficzną o następujących tytułach: „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla branży poligraficznej” – 13.10.2015 r. – Warszawa, Hotel Marriott; „Innowacyjne metody wytwarzania inteligentnych produktów” – 28.10.2015 r. Warszawa,
 • udziałowi w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w dniach 22 – 25.10.2015 r., i w Targach Dobrej Książki we Wrocław w dniach 3 – 6.12.2015 r.,
 • bieżącej informacji o działalności Sekcji Poligrafów SIMP.

Zebraniu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes Sekcji Poligrafów SIMP.

9 października 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

10-11 października 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Rady SIMP, która dokonała wyboru kol. Aleksandra Kopcia na jej przewodniczącego. Ponadto w skład Prezydium Rady wybrano kol. kol.: Magdalenę Zwolińską, Lesława Świętochowskiego i Janusza Gradowskiego jako wiceprzewodniczących oraz Włodzimierza Boczka jako sekretarza. Podczas zebrania odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi Sołtykowi, dokonane przez prezesa SIMP – kol. Piotra Janickiego i prezesa Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP – kol. Ryszarda Dębskiego.

15-17 października 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Hamulcowa i Bezpieczeństwa, podczas której nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Jerzemu Wernerowi. Podczas konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP pod kierownictwem kol. Piotra Gębisia – prezesa PTIM SIMP.

16 października 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, któremu przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było aktualizacji regulaminu nadawania odznak i wyróżnień SIMP oraz rozpatrzeniu bieżących wniosków na odznaczenia SIMP i NOT.

19 października 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP pod przewodnictwem prezesa SIMP – kol. Piotra Janickiego.

19 października 2015 r. w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się seminarium pt. „Technika w kulturze Polski”, poświęcone roli stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w rozpoznaniu, ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego. Obradom przewodniczyła kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu FSNT NOT. Referentem tematu „Wielcy mechanicy” był prezes SIMP – kol. Piotr Janicki, który poinformował uczestników seminarium o decyzji Zarządu Głównego dotyczącej utrwalenia pamięci o wybitnych twórcach nauki i techniki związanych z naszym Stowarzyszeniem poprzez sukcesywne odsłanianie poświęconych im tablic pamiątkowych w Zamku SIMP w Rydzynie. Ze względu na ograniczenie czasowe prezes P. Janicki – omówił zasługi 3 twórców, tj. prof. prof. Henryka Mierzejewskiego, Jana Czochralskiego i Tadeusza Sołtyka.

20 października 2015 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Radomiu pod przewodnictwem kol. Zdzisława Kozdracha odbyło się Spotkanie Jubileuszowe z okazji 80-lecia działalności Oddziału SIMP w Radomiu. W programie zebrania, w którym uczestniczyło ok. 60 osób miały miejsce m.in.: wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Oddziału; wręczenie odznak stowarzyszeniowych i dyplomów; wygłoszenie referatów: na temat historii Oddziału (kol. Tadeusz Wojcieszek) i „Rozwój szkolnictwa zawodowego jednym z priorytetów SIMP” (kol. Andrzej Michalczewski) oraz wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, natomiast oddziały SIMP Makroregionu Środkowego były reprezentowane przez kol. Jana Pudło – prezesa ze Starachowic i Adama Baryłkę – wiceprezesa z Warszawy. Ponadto obecni byli i przekazali życzenia: kol. Wiesław Michalski – w imieniu Oddziału Radomskiego SEP i Marek Grzywacz – wiceprezes RR FSNT NOT oraz prof. Marian Szczerek – wicedyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu i dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu.

21-23 października 2015 r. odbyły się V Warszawskie Dni Techniki, których organizatorem był Oddział Warszawski SIMP z jego prezesem – kol. Dariuszem Raczkowskim wraz z Politechniką Warszawską i Naczelną Organizacją Techniczną. W tegorocznych WDT oprócz tradycyjnie występujących firm, instytutów i uczelni technicznych (PW i WAT) zaproponowano technikę telewizyjną (TVP 1, POLSAT).

22 października 2015 r. w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu odbyła się Krajowa Konferencja nt. „Modelowanie i projektowanie maszyn  rolniczych z zastosowaniem wspomagania komputerowego”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki – prezes Sekcji Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP. Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP była też współorganizatorem konferencji.

5 listopada 2015 r. w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu odbyła się konferencja  nt. „Problemy bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych”. Organizatorami konferencji byli: PIMR w Poznaniu i Zakład Maszyn Roboczych Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, a współorganizatorami: Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej – Oddział w Poznaniu oraz KRUS Warszawa. Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr inż. dr. h.c. Zdzisława Kośmickiego.

10 listopada 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT, której przewodniczył kol. Stanisław Królikowski. Była to kolejna IX edycja tego konkursu, którego laureaci zostali wyróżnieni nagrodami, pucharami i dyplomami podczas uroczystej gali w dniu 10 grudnia 2015 r. w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

17 listopada 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP, podczas którego omówiono m.in.: kwestię wyników osiąganych przez jednostki działalności gospodarczej SIMP oraz możliwości zmniejszenia kosztów w działalności tych jednostek. Obradom przewodniczył kol. Jacek Mańczak.

18 listopada 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

18 listopada 2015 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się seminarium programowe inaugurujące działalność „Forum muzeów sztuki inżynierskiej”, w którym wziął udział prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego – kol. Wojciech Krugiełka.

19 – 20 listopada 2015 r. w budynku Warszawskiego Domu Technika odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”, zorganizowana  przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Nad przygotowaniem i przebiegiem konferencji czuwały dwa komitety: naukowy, którym kierował prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz i organizacyjny, któremu przewodniczył dr inż. Adam Baryłka.

21 listopada 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się charytatywny Jubileuszowy Bal Techników z okazji 110. rocznicy oddania do użytku Domu Technika w Warszawie. Patronat nad obchodami przyjęła prezydent m.st. Warszawy – p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dochód z balu przekazany został Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

23 listopada 2015 r. w Warszawie pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Seniorów SIMP, poświęcone m.in. omówieniu spraw związanych z przygotowaniem przez Koła Seniorów sprawozdań za 2015 r. i ustaleniu programu działań na 2016 r.

28 listopada 2015 r. w wieku 83 lat zmarł Kolega Aleksander Kopeć – przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w latach 1987 – 1990, przewodniczący Rady SIMP w latach 1998 – 2015, Prezes Honorowy SIMP, Członek Honorowy SIMP, Delegat SIMP do Rady Krajowej NOT, Przewodniczący Rady Głównej NOT w latach 1976 – 1982, Honorowy Prezes NOT. Msza Święta odbyła się 2 grudnia 2015 r. w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach k. Chojnowa, po której nastąpił pogrzeb na miejscowym cmentarzu. W imieniu SIMP i NOT mowy pożegnalne wygłosili kol. kol. Piotr Janicki – prezes SIMP i Wojciech Ratyński – b. prezes NOT.

3 grudnia 2015 r. w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia działalności Oddziału SIMP w Poznaniu, którą poprowadził kol. Jacek Mańczak – wiceprezes Zarządu Oddziału. W programie Sesji, w której uczestniczyło ok. 100 osób miały miejsce m.in.: wystąpienie okolicznościowe Prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu kol. Piotra Janickiego; wręczenie odznak stowarzyszeniowych, dyplomów oraz medali pamiątkowych; wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczyli kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki, Andrzej Woźniacki oraz Ryszard Wycichowski, przekazując okolicznościowe gratulacje i podziękowania. Obecny był także wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, prorektor Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Jan Żurek, prezes Rady FSNT NOT w Poznaniu Kazimierz Pawlicki, dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu prof. Tadeusz Pawłowski oraz przedstawiciele bratnich stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm współpracujących z Oddziałem. Po zakończeniu Sesji odbyło się spotkanie integracyjne połączone z poczęstunkiem w restauracji „Wieniawskiego 5”. Z okazji Jubileuszu ukazało się także wydanie specjalne biuletynu „SIMP Wielkopolski”.

5 grudnia 2015 r. zmarł w wieku 80 lat Kolega Krystian Kraszewski – Członek Honorowy SIMP, były Prezes Oddziału SIMP w Gdańsku i jego Prezes Honorowy, a także członek Zarządu Głównego SIMP w kadencji 1994-1998. Msza Święta odbyła się w dniu 10 grudnia 2015 r.  w kościele parafialnym NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku, a uroczystości pogrzebowe w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76.

10 grudnia 2015 r. w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca dwa znaczące konkursy SIMP, tj. XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej oraz IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK-ABSOLWENT, którą prowadził aktor Krystian Kukułka. Konkursy odbyły się pod honorowym patronatem Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej, którzy przesłali okolicznościowe listy gratulacyjne. Współorganizatorem  Gali była firma WYG HR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

10 grudnia 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyło się ostatnie w 2015 r. zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

11 grudnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP z następującym porządkiem obrad: Jubileusz 20-lecia działalności Towarzystwa, rozwój struktury organizacyjnej TRM SIMP, uporządkowanie rzeczoznawstwa majątkowego w SIMP, podniesienie jakości pracy rzeczoznawców. Obradom przewodniczył kol. Zbigniew Mazur – prezes TRM SIMP.

12 grudnia 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste spotkanie z p. dr Janem Bohdanem Glińskim jednym z ostatnich żyjących absolwentów Gimnazjum i Liceum Sułkowskich w Rydzynie z okazji 100-lecia Jego urodzin. Okolicznościowy list podpisany przez Prezesa SIMP przekazał Jubilatowi dyrektor Zamku – kol. Zdzisław Moliński.

12 grudnia 2015 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej. Program spotkania, któremu przewodniczyła kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT obejmował:

 • omówienie historii NOT w okresie 70-lecia jego działalności,
 • wręczenie statuetki i wyróżnień laureatom Konkursu „Mistrz Techniki”,
 • wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy NOT i SNT,
 • wystąpienia gości,
 • występ artystyczny,
 • uroczystą kolacja kolację.

14 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie delegatów Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej. Uczestnicy zebrania wysłuchali obszernej informacji na temat działalności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i jego osiągnięć innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu produkcji i właściwości grafenu, wygłoszonej przez dyrektora IMP – dr hab. inż. Tomasza Babula, członka Zarządu Głównego SIMP oraz Panią prof. dr hab. inż. Marię Trzaskę. W czasie zebrania przekazano także informację o:

 • podpisaniu umowy między SIMP i Beskidzką Radą FSNT NOT dotyczącą udziału rzeczoznawców SIMP w pracach Zespołu Usług Technicznych i Innowacyjnych BRF SNT NOT,
 • przyznaniu kol. Edwardowi Margańskiemu – członkowi honorowemu SIMP Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

16 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP poświęcone m. in. omówieniu wniosków o nadanie godności członka honorowego SIMP z okazji Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia oraz rozpatrzeniu wniosków na odznaki SIMP i NOT dla działaczy naszego Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski.

17 grudnia 2015 r. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT odbyło się otwarcie wystawy pt.  „Twórcy – technika – społeczeństwo”. Była to ostatnia impreza z okazji 2015 r. – jako „Roku Jubileuszowego Zrzeszania się Polskich Inżynierów i Techników”.

*     *     *

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku w licznych Oddziałach SIMP odbyły się uroczyste spotkania świąteczno-noworoczne Zarządów Oddziałów z prezesami kół, sekcji naukowo-technicznych, klubów, członków honorowych oraz zaproszonymi gośćmi. Zebrania te mające przede wszystkim charakter spotkań integracyjnych były także okazją do podsumowania działalności w minionym roku, złożenia życzeń i wyrażenia podziękowań za pracę społeczną w naszym Stowarzyszeniu. Spotkania zwane popularnie „opłatkowymi” odbyły się m.in. w Oddziałach SIMP: w Warszawie 14 grudnia, w Radomiu 17 grudnia i w Łodzi 18 grudnia.

III Kwartał

1 lipca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

1 lipca 2015 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP na którym dokonano analizy przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych SIMP. Sekretarz GKR SIMP kol. Adam Hiczuk, zapoznał zebranych ze szczegółową analizą umów franszyzy podpisanych przez Zarząd Główny SIMP w latach 2006-2014 na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek przez franszyzobiorcę, pod znakiem firmowym SIMP. Kol. Michał Styp-Rekowski zapoznał zebranych z dotychczasowym przebiegiem XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

18 lipca 2015 r. zmarł w wieku 105 lat kol. Kazimierz Urbanek – członek SIMP od 1947 roku, organizacyjnie związany z Oddziałem Warszawskim. Nabożeństwo żałobne odbyło się 31 lipca 2015 r. w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. W uroczystościach pogrzebowych oprócz rodziny wzięło udział grono kolegów i przyjaciół z Oddziału Warszawskiego SIMP oraz Sekretarz Generalny SIMP, który w swoim wystąpieniu oddał hołd i cześć zmarłemu w imieniu Stowarzyszenia. Uczestniczyli także koledzy Zmarłego z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, którego zmarły był długoletnim członkiem.

28 lipca 2015 r. Urząd Patentowy RP na wniosek Sekretarza Generalnego SIMP przedłużył prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany pod numerem patentowym R.9-098221 na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na następny dziesięcioletni okres ochrony, tj. do dnia 06.04.2025 r.

29 lipca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Matusiak. Kol. Włodzimierz Adamski – wiceprzewodniczący GKR SIMP omówił aktualny stan prawny regulaminu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej SIMP oraz przedstawił projekt zmian związanych z upoważnieniem jej członków do przeprowadzania kontroli z jednoczesnym wglądem do akt osobowo-płacowych pracowników jednostek gospodarczych oddziałów i firm franszysingowych. Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki, zapoznał zebranych z dokonaniami i wydarzeniami w SIMP, z wyszczególnieniem gospodarki finansowej i bilansu w 2014 r. oraz przekazał dokumenty o charakterze sprawozdawczym dotyczące 2014 r., które będą podstawą oceny działalności Zarządu Głównego SIMP przez GKR SIMP.

28 sierpnia 2015 r. zmarł w Warszawie w wieku 81 lat Kazimierz Wawrzyniak członek SIMP od 1962 r., długoletni sekretarz generalny SIMP i NOT, członek honorowy naszego Stowarzyszenia.

3 września 2015 r. Sekretarz Generalny SIMP przeprowadził rozmowę z p. Piotrem Zabadałą – naczelnikiem Wydziału w Departamencie  Innowacji Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Przedmiotem rozmowy były sprawy związane z możliwością szkoleń przez jednostki organizacyjne SIMP, które przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluoryzowanych gazach cieplarnianych.

6 września 2015 r. w Rydzynie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

7-8 września 2015 r. w Rydzynie pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP odbyła się narada gospodarcza, podczas której dokonano oceny wyników merytorycznych i finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franchisingowych w 2014 r.

17 września 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, której przewodniczył prof. Jan Pilarczyk. Jest to kolejna XV edycja tego konkursu. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. w Kinotece Multiplex, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W uroczystości tej udział wezmą także laureaci IX edycji konkursu „Technik Absolwent”.

18 września 2015 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie prezesa Sekcji MUZ – kol. Henryka Rudzińskiego z członkami Oddziału Lubelskiego SIMP poświęcone Mechanicznym Urządzeniom Zabezpieczającym i popularyzacji tej tematyki wśród członków naszego Stowarzyszenia oraz prezentacji firmy „Trezor” Mechaniczne Systemy Zabezpieczeń z siedzibą w Lublinie przez jej właściciela kol. Henryka Wysockiego.

25 września 2015 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się spotkanie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP z p. Jolantą Kochańską –– wiceprezes PKN. Spotkaniu, którego głównym tematem były sprawy związane z tłumaczeniem norm na język polski, przewodniczył prof. Tomasz Chady – prezes PTBNiDT SIMP.

26-27 września 2015 r. na przyzamkowej strzelnicy odbyły się zawody Bractwa Kurkowego o tytuł „Króla Strzelców Bractwa Kurkowego SIMP”. Zawody zorganizowane zostały przez Zamek SIMP w Rydzynie i Zarząd Główny SIMP.

30 września 2015 r. u zbiegu ulic Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicami upamiętniającymi sabotaż uczniów szkoły im Michała Konarskiego z 1943 r. Inicjatorem odbywających się od kilku lat patriotycznych uroczystości jest kol. Jerzy Zacharzewski jeden z uczestników tego sabotażu, długoletni członek SIMP, wybitny specjalista z zakresu obróbki metali, członek Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi SIMP.

II Kwartał

13 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie pod przewodnictwem kol. Kazimierza Gruszczyńskiego odbyło się zebranie Komisji Seniorów SIMP poświęcone omówieniu działalności Kół Seniora SIMP w 2014 r. oraz wytyczeniu kierunków pracy na 2015 r.

13 kwietnia 2015 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbył się wewnętrzny audit jakości mający na celu ocenę możliwości poprawy skuteczności wybranych procesów. Audytorem wiodącym była kol. Magdalena Zwolińska.

16 kwietnia 2015 r. w sali „C” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie Członków Honorowych SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP. Podczas zebrania poruszono najważniejsze sprawy jakimi zajmowało się kierownictwo Stowarzyszenia w 2014 r.

16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się kolejne zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Matusiaka.

16 kwietnia 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się inauguracja Roku Jubileuszowego FSNT-NOT, związanego z przypadającymi w 2015 r. rocznicami:

 • 180 lat od założenia przez gen. inż. Józefa Bema, Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, która dała początek wszystkim polskim i polonijnym stowarzyszeniom naukowo-technicznym,
 • 110 lat Warszawskiego Domu Technika – głównej siedziby inżynierów i techników, która nieprzerwanie od 1905 r. do dziś służy społeczności technicznej,
 • 70 lat od powstania NOT, nawiązującej do tradycji Stowarzyszenia Techników Polskich i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz przedwojennej Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 60 lat Muzeum Techniki i Przemysłu.

21 kwietnia 2015 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zasługi profesora dr inż. Jerzego Wojciecha Doerffera – członka honorowego SIMP.

22 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP pod przewodnictwem prof. Tomasza Chadego, poświęcone m.in.: organizacji 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, opracowywanym regulaminom organizacyjnym Towarzystwa i KKBN, procesowi tłumaczenia norm z zakresu NDT na język polski oraz nowej stronie internetowej Towarzystwa.

24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

30 kwietnia 2015 r. w Restauracji Stary Dworzec w Gorlicach miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia urodzin kol. Bronisława Stoja – najstarszego członka SIMP Oddziału Gorlickiego. W spotkaniu oprócz koleżanek i kolegów reprezentujących Koło Seniorów, którego Jubilat jest członkiem i Honorowym Prezesem uczestniczyli kol. kol.: Helena Belczyk – prezes Koła Seniorów, Roman Jamro – prezes Oddziału SIMP w Gorlicach i Krystian Belczyk – Honorowy Prezes Oddziału SIMP w Gorlicach. W imieniu Zarządu Głównego SIMP gratulacje i podziękowania przekazał wraz z okolicznościowym dyplomem kol. Kazimierz Łasiewicki.

2-3 maja 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się XIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych SIMP. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w imprezie uczestniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

5 maja 2015 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego SIMP odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, któremu przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski. Podczas spotkania omówiono propozycje zmian w regulaminie Komisji Odznak i Wyróżnień SIMP oraz aktualizację zbioru regulaminów odznak honorowych i wyróżnień SIMP.

9-10 maja 2015 r.  na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A. odbyły się Targi Techniki Motoryzacyjnej Lubtech, nad którymi kol. Piotr Janicki – prezes SIMP objął Patronat Honorowy. W Targach uczestniczyli m.in. kol. kol. Józef Krzeszowiec – prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji oraz Zbigniew Mazur – sekretarz zarządu PTIM SIMP.

11 maja 2015 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku, pod przewodnictwem kol. Janusza Gradowskiego. W bieżącym roku Komisja postanowiła ocenić nadesłane prace w czterech kategoriach: *prace naukowo-badawcze, *prace wdrożone w przemyśle, *prace wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska, *prace zgłoszone przez średnie szkoły techniczne.

12 maja 2015 r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

14 maja 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów. Obradom przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes Zarządu Sekcji. Przedmiotem zebrania było omówienie następujących tematów: * udział Sekcji Poligrafów w Międzynarodowych Targach Poznańskich, * wymiana informacji o działalności poszczególnych oddziałów Sekcji, * ocena sytuacji w Polskiej Izbie Druku, której Sekcja Poligrafów jest honorowym członkiem, *apel do PID o zorganizowanie konferencji i większą aktywność w Komisji Sejmowej. Po zakończeniu zebrania jego uczestnicy udali się na Warszawskie Targi Książki, gdzie uczestniczyli w uroczystości rozdania nagród w 55. edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Wystawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku.

15-16 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Południowo-Wschodniego, pod przewodnictwem kol. Janusza Dobrzańskiego. Gospodarzem spotkania był Oddział SIMP w Kielcach.

15-17 maja 2015 r. w Kadynach k. Elbląga odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Makroregionu Pomorsko- Kujawskiego, którego organizatorem był Oddział SIMP w Elblągu.

17 maja 2015 r. we Wrocławiu zmarł kol. Władysław Michnowski, długoletni zasłużony działacz SIMP, założyciel Zakładu Badań Materiałów ULTRA, jeden z pionierów badań nieniszczących w Polsce.

19 maja 2015 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP, któremu przewodniczył kol. Jacek Mańczak (O/SIMP w Poznaniu). W zebraniu wzięli udział Prezes SIMP i Sekretarz Generalny SIMP.

20 maja 2015 r. w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja pt. „System Zarządzania Jakością” zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjnych z okazji Dnia Normalizacji Polskiej. W imieniu SIMP w konferencji uczestniczył kol. Andrzej Winnicki – członek Zarządu Towarzystwa Normalizacji i Jakości SIMP.

21 maja 2015 r. zmarł kol. Edmund Łent – członek honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP w Bydgoszczy.

28 maja 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Komisji Bilansowej SIMP, która przyjęła bilanse Zarządu Głównego SIMP oraz Oddziałów i agend gospodarczych Stowarzyszenia. Spotkaniu przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

28 maja 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

1 czerwca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyła się rozmowa z przedstawicielami Raiffeisen – Leasing Polska SA – p.p. Grzegorzem Palmi, dyrektorem Departamentu Remarketingu i Krzysztofem Dzięciołem, zastępcą ds. zarządzania zabezpieczeniami i restrukturyzacją na temat podpisania umowy o współpracy w zakresie wycen maszyn, urządzeń i pojazdów. W czasie rozmowy, w której ze strony SIMP uczestniczyli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Krzysztof Jankowski, właściciel firmy ARX, z którą SIMP podpisał umowę franchisingu przedstawione zostały atuty rzeczoznawców SIMP i wieloletnie doświadczenia współpracy z bankami i firmami leasingowymi.

5-7 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia IFA w Nordhausen (RFN). Z tej okazji Prezes SIMP – kol. Piotr Janicki przesłał dyrektorowi  Muzeum IFA – p. Helmutowi Petrowi okolicznościowy list gratulacyjny.

10 czerwca 2015 r. w sali zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów ITM odbył się IV Dzień Mechanika. Obradom przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

10 czerwca 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ostatnie w pierwszym półroczu br. posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

15 czerwca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP, któremu przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski – przewodniczący Komisji.

17 czerwca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbył się audyt nadzoru, który przeprowadził audytor z jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Piotr Janicki – prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard Wycichowski – pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto szczegółowych informacji udzielali pracownicy Biura ZG SIMP. Audytor nadzoru, że system zarządzania jest zgodny z kryteriami audytu.

17 czerwca 2015 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących SIMP poświęcone następującym tematom: omówieniu udziału Prezesa PTBNiDT SIMP w spotkaniach międzynarodowych; omówieniu spraw organizacyjnych związanych z 44 KKBN; dyskusji na regulaminem KKBN; zapoznaniu się z formą graficzną zmodyfikowanej strony internetowej Towarzystwa oraz informacji o postępach tłumaczenia norm.

18 czerwca 2015 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Bielskich Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Mechanika. Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania wręczono:

 • wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepsze osiągniecie techniczne 2014 roku”,
 • odznaki i dyplomy zasłużonym działaczom SIMP,
 • legitymacje nowoprzyjętym członkom SIMP.

Dokonano także powołania Sekcji Lotniczej Oddziału Bialskopodlaskiego SIMP.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat Zakładu Zagospodarowania Odpadów – jednego z laureatów Konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2014roku” oraz uczestniczyli w jego zwiedzaniu.

Obradom przewodniczył kol. Henryk Zawistowski – prezes Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

23 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji ds. Działalności Gospodarczej SIMP w osobach: Jacek Mańczak, Ewa Holi-Pieńkowska i Krzysztof Jankowski z sekretarzem generalnym SIMP – Kazimierzem Łasiewickim i główną księgową SIMP – Ewą Majewską, poświęcone najważniejszym problemom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednostki gospodarcze Stowarzyszenia i firmy franchisingowe.

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się zebranie Rady Krajowej NOT poświęcone przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego, dotyczących 2014 roku.

I Kwartał

4 stycznia 2015 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się pierwsze z sześciu spotkań muzycznych inaugurujące XXIX edycję Koncertów Noworocznych, z udziałem zaproszonych gości, w tym m.in.: wicemarszałka województwa wielkopolskiego – Wojciecha Jankowiaka, starosty leszczyńskiego – Jarosława Wawrzyniaka, wiceprezydenta miasta Leszna – Adama Mytycha oraz burmistrza miasta i gminy Rydzyna – Kornela Malcherka oraz przedstawicieli kierownictwa Stowarzyszenia z prezesem SIMP – kol. Piotrem Janickim na czele.

12 stycznia 2015 r. w kościele p.w. Świętego Karola Boromeusza w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 14 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego, placówki edukacyjnej założonej w 1885 roku. Stowarzyszenie reprezentował sekretarz generalny SIMP – Kazimierz Łasiewicki.

15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne w Oddziale SIMP w Gdańsku, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego SIMP, tj. kol. kol.: Ryszard Wycichowski i Kazimierz Łasiewicki. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych sekretarz generalny SIMP wraz z roboczą wizytę w Północnym Oddziale Terenowym URE w Gdańsku, przeprowadzając rozmowę z dyrektor Mirosławą Szatybełko-Połom i Bogdanem Preiznerem.

22 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

23 stycznia 2015 r. w restauracji „Chata Polaka” w Gliwicach odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału SIMP oraz zaproszonych gości. Po powitaniu uczestników zgromadzenia przez prezesa Oddziału Gliwickiego SIMP – kol. Lesława Kmiecika wręczone zostały odznaki stowarzyszeniowe, certyfikaty i legitymacje członkowskie oraz nagrody i wyróżnienia za uczestnictwo w konkursach organizowanych przez SIMP. Zwieńczeniem spotkania była uroczysta kolacja połączona zabawą taneczną.

24 stycznia 2015 r. odbył się pogrzeb wielce zasłużonego, długoletniego działacza SIMP i NOT, m.in. prezesa Sekcji Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego SIMP prof. dr inż. Kazimierza Banysia, zmarłego 16 stycznia br. w wieku 92 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ulicy Odona Bujwida. W imieniu Politechniki Wrocławskiej oraz Naczelnej Organizacji Technicznej i SIMP zmarłego pożegnali: rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, prezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT NOT – mgr inż. Tadeusz Nawracaj i prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski. Pogrzeb odbył się z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego.

26 stycznia 2015 r. sekretarz generalny SIMP złożył wizytę p. Joannie Kucharskiej – dyrektor Targów ITM w Poznaniu, uzgadniając termin i miejsce obchodów IV Dnia Mechanika (10 czerwca br.).

1 lutego 2015 r. w Sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się tradycyjne, koleżeńskie spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli:

 • delegaci do Rady Krajowej FSNT-NOT,
 • prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
 • Honorowi Prezesi i byli sekretarze generalni FSNT-NOT,
 • prezesi Terenowych Jednostek Organizacyjnych,
 • członkowie Zarządu Głównego i Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT,
 • prezesi spółek,
 • przedstawiciele Komitetów i Komisji FSNT-NOT,
 • szefowie agend NOT,
 • działacze i sympatycy FSNT-NOT.

Spotkaniu przewodniczyła kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT.

2 lutego 2015 r. w Warszawskim Domu Technika obradowała Rada Krajowa FSNT NOT, poświęcona w znacznej mierze omówieniu i przyjęciu zmian w statucie Federacji oraz zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za 2014 r. i uchwaleniu budżetu na 2015 rok. Wysłuchano także informacji prezes NOT – kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny o pracach Zarządu Głównego oraz o ważniejszych rocznicach ruchu stowarzyszeniowego, przypadających w 2015 roku. W obradach uczestniczyli następujący członkowie SIMP: Aleksander Kopeć, Piotr Janicki, Stanisław Królikowski, Janusz Dobrzański i Dariusz Raczkowski.

5 lutego 2015 r. odbyło się doroczne kolegium redakcyjne miesięcznika „Mechanik”, najstarszej gazety inżynierskiej SIMP. Obradom, w których uczestniczyli redaktorzy działowi i pracownicy tego czasopisma, przewodniczył redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. W spotkaniu wziął udział sekretarz generalny SIMP.

7 lutego 2015 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 odbyło się noworoczne spotkanie członków Sekcji Organizacji Zarządzania SIMP, w którym udział wzięło ok. 30 osób, w tym m.in. kol. kol.: Stanisław Kobielski, Henryk Nojszewski, Jan Pyś i prof. Krzysztof Santarek z Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Spotkaniu przewodniczył kol. Tadeusz Łaguna – prezes Sekcji. Obecny był także sekretarz generalny SIMP – kol. Kazimierz Łasiewicki. Pomimo świątecznego charakteru spotkania zabierający głos w dyskusji dzielili się z zebranymi swoimi przemyśleniami o charakterze organizatorskim.

12 lutego 2015 r. w Zakładzie Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Technologii Informatycznych INFOSYSTEM, ufundowanego przez firmę INFOSYSTEM SA, będącego dostawcą i liderem polskich rozwiązań informatycznych dla branży poligraficznej, wydawniczej i przemysłu opakowań. Władze Uczelni były reprezentowane przez prorektora ds. nauki – prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza, dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji – prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy oraz kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych – prof. nzw. dr. hab. inż. Georgija Petraszwili. Obecni byli także prezes Polskiej Izby Druku Edward Dreszer, doradca wicepremiera Rządu PR Janusza Piechocińskiego – Przemysław Cichocki oraz kierownictwo firmy INFOSYSTEMS SA z jej prezesem – Mariuszem Sosnowskim i wiceprezesem Swapanem Chandhuri. Po oficjalnej części spotkania goście mogli zapoznać się z Centrum Technologii Informatycznych, a także przyjrzeć się bliżej jednemu z rozwiązań, z jakich korzystać będą studenci – PuzzleFlow Mosaic. W otwarciu Centrum uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

19 lutego 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP z udziałem przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP – kol. Ryszarda Matusiaka. Zebranie poświęcone było głównie omówieniu spraw związanych z rozliczeniem 43. KKBN oraz innym sprawom bieżącym Towarzystwa, w tym dokonaniu wyboru kol. prof. Tomasza Chadego – prezesa PTBNiDT na przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT (Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących).

25 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Związku Zawodowych Inżynierów i Techników oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w którym udział wzięli kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZIiT – Bronisław Urban, Henryk Kremiec i Wojciech Bałuta. Głównymi tematami spotkania było omówienie realizacji „Porozumienia o współpracy pomiędzy SIMP a ZZIiT” z 24 września 1993 r. z uwzględnieniem zmian z 2001 r. oraz nowych propozycji zmierzających do rozwoju współpracy między naszymi organizacjami (rozważono m.in. udział przedstawiciela ZZIiT w zebraniu kierownictwa SIMP z prezesami Oddziałów, możliwość zbudowania wspólnej grupy specjalistów do opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń wykonawczych, wsparcie przez ZZIiT wysiłków SIMP zmierzających do wprowadzenia ustawy o uprawnieniach zawodowych oraz zrealizowanie wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym wybranego tematu wspierającego rozwój polskiego przemysłu).

26 lutego 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył prezes SIMP – kol. Piotr Janicki.

28 lutego 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, któremu przewodniczył kol. Ryszard Matusiak.

2 marca 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość podsumowująca XXI edycję plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł ZŁOTEGO INŻYNIERA 2014.

5 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP pod przewodnictwem prof. Jana Plewniaka. Zebranie poświęcone było podsumowaniu 2014 r. oraz omówieniu planu pracy na 2015 r. Zarząd Sekcji Spawalniczej SIMP podjął decyzję o przyznaniu medalu im. Stanisława Olszewskiego 5 osobom oraz 2 firmom zasłużonym dla spawalnictwa.

15 marca 2015 r. zmarł kol. Jerzy Wardzała – członek honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP w Bydgoszczy. W uroczystości pogrzebowej w imieniu Zarządu Głównego SIMP wziął udział kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

16 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, na którym m.in. powołano prezydium Zarządu TRM SIMP, dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu, a także ustalono zasady organizacyjne ich pracy w kadencji 2014 – 2018 oraz poruszono sprawę ostatecznego ustalenia struktury organizacyjnej TRM SIMP.

21 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 22. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Stowarzyszenie nasze reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

24 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP poświęcone w głównej mierze omówieniu  imprez poligraficznych organizowanych w 2015 r. w kraju i zagranicą, w tym m.in. Targów Książki w Warszawie oraz aktualnej sytuacji Muzeum Dziennikarstwa Warszawskiego. Ponadto wysłuchano informacji z organizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego spotkania z dyrektorami szkół poligraficznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i organizacji branżowych.

26 marca 2015 r. w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy powstania Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

30 marca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. W spotkaniu uczestniczył kol. Piotr Gębiś – prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP.

31 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się pierwsze w kadencji 2014-2018 zebranie Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP pod przewodnictwem kol. Dariusza Raczkowskiego. Podczas zebrania dokonano podziału obowiązków członków Komisji oraz nakreślono kierunki pracy na bieżącą kadencję.

31 marca 2015 r. zmarł kol. Jan Trojnar – członek honorowy SIMP i długoletni działacz Oddziału SIMP w Rzeszowie. W uroczystościach pogrzebowych w imieniu Oddziału i Zarządu Głównego SIMP uczestniczył kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

Skip to content