Kronika roku 2014

IV Kwartał

Spotkania świąteczno-noworoczne tradycyjnie odbyły się w wielu Oddziałach SIMP.

W grudniu 2014 r. otrzymaliśmy zaproszenia m.in. z:

 • Zarządu Oddziału Łódzkiego SIMP (13 grudnia) – obradom przewodniczył kol. Stanisław Sucharzewski – prezes Oddziału, a Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP;
 • Zarządu Oddziału Warszawskiego (15 grudnia) – obradom przewodniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału SIMP, a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. kol. kol.: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP;
 • Zarządu Oddziału SIMP w Radomiu (19 grudnia), obradom przewodniczył kol. Zdzisław Kozdrach – prezes Oddziału.

Zebrania były okazją nie tylko do przekazania świątecznych życzeń, ale także do podsu­mowania działalności stowarzyszeniowej w ww. Oddziałach w 2014 r. oraz wręczenia odznak i wyróżnień.

W dniu 16 grudnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku opłatkowe zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP poświęcone podsumowaniu działalności Sekcji w 2014 r. oraz planom na rok przyszły.

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Sali Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa, któremu przewodniczył kol. Ryszard Dębski. W porządku obrad przewidziano m.in. następujące tematy:

 • stan przygotowań do X Międzynarodowej Konferencji AIRDIAG 2015, która odbędzie się w Rydzynie, w dniach 14–16 kwietnia 2015 r.,
 • przyjęcie planu pracy Zarządu i jednostek organizacyjnych Towarzystwa na 2015 r.,
 • przygotowanie stanowiska w sprawach niepokojących środowisko inżynierów lotnictwa i przekazanie go władzom państwowym.

W zebraniu w charakterze zaproszonego gościa uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, podczas którego dokonano wręczenia nagród, pucharów i dyplomów laureatom ogólnopolskich konkursów SIMP:

 • na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej (XIV edycja),
 • dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik–Absolwent (VIII edycja).

Ustalenia i decyzje z zebrania tego gremium zostaną opublikowane w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniu 4 grudnia 2014 r. w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa na temat „Badania empiryczne i symulacyjne na użytek projektowania ma­szyn rolniczych”, z okazji Jubileuszu 60-lecia czasopisma „Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna”. Patronat nad konferencją objęła Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP. Uczestniczący w imprezie kol. Piotr Janicki – prezes SIMP przekazał z okazji Jubileuszu czasopisma gratulacje i życzenia: prof. dr. hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi – redaktorowi naczelnemu, prof. dr inż. Zdzisławowi Kośmickiemu, dr h.c. – przewodniczącemu Rady Naukowej czasopisma oraz prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu – dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, który jest wydawcą TROL.

W dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się kolejne zebranie PTBNiDT SIMP, któremu przewodniczył kol. prof. Tomasz Chady. Podczas spotkania omówiono m.in. sprawy dotyczące: regulaminu Towarzystwa, rozliczenia finansowego 43. KKBN, strony internetowej oraz wyłoniono organizatora 45. KKBN – Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

W dniu 28 listopada 2014 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie odbył się pogrzeb kolegi Władysława Wiszniewskiego – członka honorowego SIMP, związanego z Oddziałami Radomskim i Warszawskim. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. koledzy reprezentujący Zarząd Oddziału w Radomiu i sekretarz generalny SIMP. Wspomnienie o śp. Koledze Władysławie i Jego długoletniej (62 lata) aktywnej przynależności do SIMP wygłosił kol. Tadeusz Wojcieszek – wiceprezes Oddziału SIMP w Radomiu.

W dniu 27 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego na temat perspektyw rozwoju rynku motoryzacyjnego. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące motoryzacji w Polsce i Europie oraz prawne uwarunkowania jej rozwoju. W konferencji uczestniczył kol. Piotr Gębiś – członek Zarządu Głównego SIMP, prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP oraz kol. Krzysztof Dwornik – członek Zarządu PTIM SIMP.

W dniu 20 listopada 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikowskiego poświęcone ocenie punktowej 63 absolwentów zgłoszonych przez Oddziały Stowarzyszenia do VIII edycji konkursu.

W dniu 20 listopada 2014 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się sesja naukowa nt. Eugeniusz Kwiatkowski – człowiek, dzieło i jego spuścizna w 40. rocznicę śmierci Twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Organizatorami sesji byli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Aleksander Bobko, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSK „PZL-Rzeszów” SA. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich reprezentował kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

W dniu 17 listopada 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie redaktorów naczelnych czasopism współpracujących ze Stowarzyszeniem, któremu przewodniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

 • informacja o XXXIII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP (Rydzyna, 18–19 października 2014 r.) – przygotowany przez Biuro Zarządu Głównego SIMP został przesłany do wszystkich redakcji czasopism SIMP i współpracujących ze Stowarzyszeniem;
 • informacja redaktorów naczelnych o sytuacji czasopism i ich ocenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przyznanie wartości punktowej);
 • sfinalizowanie grupowego zakupu numerów DOI dla czasopism SIMP;
 • ocena identyfikacji czasopism z SIMP.

W dniu 15 listopada 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się uroczysta sesja poświęcona prof. Zdzisławowi Pawłowskiemu, twórcy nowoczesnych badań nieniszczących w Polsce, wybitnego naukowca, założyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP oraz inicjatora Krajowych Konferencji Badań Nieniszczących, których 43. edycja odbyła się w bieżącym roku. W spotkaniu połączonym z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. uczestniczyło ok. 30 osób reprezentujących PTBNiDT SIMP, na czele z prezesem Towarzystwa – kol. Tomaszem Chadym. Zarząd Główny SIMP reprezentowali kol. kol.: Piotr Janicki – prezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację na temat tego zebrania publikujemy odrębnie.

W dniu 12 listopada 2014 r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były: informacja o przebiegu obrad XXXIII WZD SIMP, wyniki II etapu rankingu na najlepszą drukarnię dziełową, Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz historia poligrafii lubelskiej.

W dniu 31 października 2014 r. w Lublinie zmarł kol. Lubosław Pruszkowski – członek honorowy SIMP. Pogrzeb zmarłego z udziałem licznej grupy działaczy SIMP reprezentujących Oddział SIMP w Lublinie z prezesem Zarządu Oddziału – kol. Pawłem Chojnackim i sekretarzem Zarządu Oddziału – kol. Tadeuszem Filipkiem odbył się 6 listopada na Cmentarzu na Majdanku. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w ceremonii pogrzebowej uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 29 października 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się konstytucyjne zebranie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje będące wynikiem obrad tego gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 23 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja poligraficzna nt. „Innowacyjne metody zadrukowania podłoży niechłonnych – inteligentny rozwój poligrafii”. Organizatorami konferencji byli: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie oraz Sekcja Poligrafów SIMP.

W dniach 22–24 października 2014 r. odbyła się IV edycja Warszawskich Dni Techniki pod Honorowym Patronatem: Wojewody Mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego, Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Karola Semika. W pierwszym dniu imprezy wygłoszone zostały referaty dotyczące: techniki laserowej, lotniczej i samochodowej. W pozostałych dwóch dniach odbyły się spotkania na terenie: WAT, Politechniki Warszawskiej, IMP, Instytutu Lotnictwa, PIT – RADWAR oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Uczestnicy IV WDT mieli także możliwość zwiedzenia Metra – Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

W dniach 21–23 października 2014 r. w Hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju odbyła się 43. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Wrocławska i Urząd Dozoru Technicznego. Hasłem przewodnim 43. KKBN było: „Nowoczesne badania nieniszczące podstawą bezpieczeństwa techniki”.

W dniach 18–19 października 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP, który podsumował minioną kadencję obej­mującą lata 2010–2014 oraz dokonał wyboru władz na następne 4 lata. Obradom przewodniczył kol. Janusz Mytko z Oddziału SIMP w Koszalinie. Prezesem SIMP wybrany został kol. Piotr Janicki – długoletni, zasłużony działacz SIMP, m.in. prezes Oddziału SIMP w Poznaniu (od 1990 r.), wiceprezes SIMP w latach 1984–1998 i 2000–2014 oraz p.o. prezesa SIMP od 27 marca 2014 roku. Szerszą informację na temat XXXIII WZD SIMP publikujemy odrębnie.

W dniu 17 października 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się ostatnie przed XXXIII Walnym Zjazdem Delegatów SIMP zebranie Zarządu Głównego SIMP z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje z posiedzenia tego gremium drukujemy odrębnie.

W dniach 14–16 października 2014 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyła się 56. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Spawalnictwo – zawsze można więcej”. Wzorem lat ubiegłych równocześnie z kon­ferencją odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Spawalniczych Expo­WELDING. Podczas konferencji wygłoszone zostały referaty pracowników naukowych i wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych organizacji spawalniczych oraz zagranicznych ośrodków badawczych. Na konferencję zostali zaproszeni prezydenci Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

III Kwartał

W dniu 30 września 2014 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP, poświęcone przede wszystkim tematom związanym z XXXIII WZD SIMP. Do udziału w zebraniu zaproszeni zostali członkowie GKR SIMP, przewodniczący Rady SIMP i GSK SIMP oraz dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez ww. gremium publikujemy odrębnie.

W dniach 29–30 września 2014 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja pt. „Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego” zorganizowana przez: Sekcję Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego SIMP, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu i Politechnikę Wrocławską. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był kol. prof. Wacław Kollek, a kol. prof. Kazimierz Banyś – przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego.

W dniach 27–28 września 2014 r. w Toruniu odbyło się kolejne zebranie przedstawicieli Oddziałów Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego (Gorzów Wlkp., Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Włocławek, Bydgoszcz). Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP.

W dniu 19 września 2014 r. na zaproszenie kol. Bogumiła Duczmalewskiego – prezesa Oddziału Sieradzkiego SIMP odbyło się spotkanie koleżeńskie w ramach Makroregionu Środkowego SIMP, połączone ze zwiedzaniem Lotniska Łask i udziałem w uroczystościach z okazji święta 32. BLT (Baza Lotnictwa Taktycznego). W drugiej części spotkania, które odbyło się w restauracji „Kameralna” w Łasku, wzięli udział prezesi i przedstawiciele Oddziałów SIMP w Łodzi, Piotrkowie, Sieradzu, Skierniewicach i Warszawie. Uczestnicy zebrania wysłuchali referatu kol. Michała Hetlofa nt. „Układ sterowania krótkiego startu i lądowania” oraz omówili szereg istotnych dla Stowarzyszenia tematów, w tym także zbliżający się XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP.

W dniu 18 września 2014 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbyła się konferencja naukowa nt. „Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków” zorganizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza – profesora tejże uczelni i redaktora naczelnego czasopisma Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna. W konferencji i jubileuszu wzięło udział liczne grono naukowców i przyjaciół Profesora. Konferencję otworzył dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW.

W dniu 17 września 2014 r. w siedzibie firmy SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, którego zadaniem było przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu pracującego w minionej kadencji pod kierownictwem kol. Bolesława Gazińskiego i udzielenie absolutorium oraz dokonanie wyboru nowego Zarządu i delegata na XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP. W wyniku dokonanych wyborów prezesem Towarzystwa na kadencję 2014–2018 został kol. Andrzej Grzebielec. W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa uczestniczyli delegaci reprezentujący następujące oddziały: Warszawa, Łódź, Tarnów, Kraków, Szczecin, Poznań oraz w charakterze zaproszonego gościa sekretarz generalny SIMP.

W dniu 11 września 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2012/2013. Obradom przewodniczył kol. Jan Pilarczyk. Wyniki obrad Komisji po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SIMP zostaną opublikowane na łamach Wiadomości SIMP.

W dniu 6 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego – p.o. prezesa SIMP. Podjęte przez to gremium ustalenia i decyzje publikujemy odrębnie.

W dniu 4 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Makroregionu Dolnośląskiego, którego organizatorem był Legnicki Oddział SIMP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządów Oddziałów: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Spotkanie, w którym uczestniczyło 15 osób, odbyło się w restauracji „Pałacyk” w Chojnowie. Zebranie poświęcone było m.in. podsumowaniu kadencji 2010–2014 oraz sprawom dotyczącym XXXIII WZD SIMP. Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni na wspólnych obiad, w trakcie którego poruszono jeszcze szereg innych zagadnień oraz ustalono termin następnego spotkania, które odbędzie się wiosną 2015 r., a organizatorem będzie O/SIMP w Zielonej Górze.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej Europejskiego Technikum Lotniczego SIMP, w wyniku której została podjęta decyzja o zakończeniu działalności tej placówki pedagogicznej.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 23 lipca 2014 r. 95. rocznicę urodzin obchodzili koledzy: Wiktor Obolewicz – członek honorowy SIMP z ponad 60-letnim stażem członkowskim i Apolinary Brodecki – długoletni działacz Sekcji Poligrafów SIMP i redaktor naczelny czasopisma Poligrafika (aktualnie jest honorowym redaktorem tego czasopisma). W lipcu 2014 r. zostały podjęte przez sekretarza generalnego SIMP sprawy związane z remontem nieruchomości w Ciechanowie. Przygotowano także wystąpienie do sądu o ustanowienie drogi koniecznej dla tej nieruchomości.

W dniu 8 lipca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się robocze spotkanie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (Tomasz Chady, Bogusław Olech i Dyonizy Szewczyk), poświecone bieżącym sprawom Towarzystwa.

W dniu 8 lipca 2014 r. odbyło się Wal­ne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Ciechanowie. Prezesem na kadencję 2014–2018 został kol. Mirosław Czerw.

II Kwartał

W dniu 25 czerwca 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się III Dzień Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Informację z tej imprezy publikujemy odrębnie.

W dniu 24 czerwca 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniach 12–13 czerwca 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie k. Gorlic odbył się Kongres Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, którego przewodnim hasłem było: „Optymalizacja kosztów działalności placówek medycznych – działania praktyczne – w ramach pakietu propozycji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego”. Współorganizatorem Kongresu, obok Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED i Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach było Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP z jego prezesem kol. Józefem Biernatem. W imieniu ZG SIMP w kongresie uczestniczył kol. Janusz Dobrzański – wiceprezes SIMP.

W dniach 11–14 czerwca 2014 r. w Łagowie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej” pt. „Wyzwania badawcze związane z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania”. Organizatorem konferencji był Oddział SIMP w Gorzowie, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych „POL­LAB” – Sekcja Badań Materiałowych oraz TŰV SŰD Polska sp. z o.o. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 12–14 czerwca 2014 r. w Serocku k. Warszawy odbył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z okazji 25-lecia ZZIiT. Obradom przewodniczył kol. Zygmunt Mierzejewski. W imieniu Zarządu Głównego SIMP uczestniczył w obradach w dniu 13 czerwca br. kol. Kazimierz Łasiewicki, przekazując życzenia i okolicznościowy podarek.

W dniu 9 czerwca 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP kol. kol. Zbigniewa Mazura – prezesa TRM SIMP, Adama Pawskiego, Jerzego Kowalskiego, a także Kazimierza Steca – honorowego prezesa Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP z kol. Piotrem Janickim – p.o. prezesa SIMP. Tematy wiodące spotkania to: standardy rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania technicznego majątku ruchomego i kierunki działania TRM SIMP na okres bieżącej kadencji. Miłym akcentem spotkania była uroczystość, podczas której uczestniczący w spotkaniu koledzy wyrazili podziękowanie kol. Kazimierzowi Stecowi – honorowemu prezesowi Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP za 12-letni okres wspólnej pracy w Towarzystwie, wręczając książkę pt. „Gdynia Miasto Morza i Marzeń” oraz wiązankę kwiatów. Podziękowanie i upominek wręczyli kol. kol.: Adam Pawski i Alfons Dietrich – prezes i wiceprezes zarządu Oddziału Regionalnego TRM SIMP w Gdańsku.

W dniach 9–10 czerwca 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada gospodarcza podsumowująca wyniki działalności jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franchisingowych w 2013 roku. Spotkaniu przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Szerszą informację na temat narady publikujemy odrębnie.

W dniach 1–3 czerwca 2014 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie sekretarzy generalnych stowarzyszeń naukowo-technicznych i dyrektorów biur Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT NOT. Obradom przewodniczyła kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT. Uczestniczący w pierwszym dniu obrad kol. Kazimierz Łasiewicki w imieniu ZG SIMP, prezesa Piotra Janickiego i Zdzisława Molińskiego – dyrektora Zamku serdecznie powitał uczestników spotkania, życząc owocnych obrad i zachęcając do jak najczęstszego korzystania z Rydzyńskiego Zamku.

W dniu 29 maja 2014 r. w siedzibie ZG SIMP obradowała Komisja Konkursowa na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2013 Roku”, której przewodniczył kol. Janusz Gradowski.

W dniu 28 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się zebranie Komisji Bilansowej SIMP, której przewod­niczył kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

W dniu 20 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 90-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w konferencji uczestniczył kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP.

W dniach 15–16 maja 2014 r. w Starachowicach odbyło się zebranie prezesów i przedstawicieli Oddziałów SIMP Makroregionu Południowo-Wschodniego, połączone ze zwiedzaniem Fabryki MAN-BUS. Obradom przewodniczył kol. Janusz Dobrzański. W spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 9–11 maja 2014 r. w Szczecinie odbyło się zebranie prezesów i przedstawicieli Oddziałów SIMP Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego, połączone z rejsem do Kopenhagi. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. Uczestnicy spotkania zwiedzili m.in. zabytki Malmö i Kopenhagi oraz budowę gazoportu w Świnoujściu.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie prezydium ZG SIMP. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 9 kwietnia 2014 r. w sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie koleżeńskie z członkami honorowymi SIMP, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki – p.o. prezesa SIMP. Na wstępie uczczono chwilą ciszy pamięć o zmarłych kolegach, członkach honorowych SIMP, tj. Bogusławie Szaramie (O/Stalowa Wola), Janie Łakomym (O/Warszawa), Aleksandrze Kębłowskim (O/Poznań), Andrzeju Ciszewskim (O/Łódź) i Leszku Pinkoszu (O/Warszawa). W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z następującymi tematami:

 • najważniejsze dokonania oraz wydarzenia w SIMP w 2013 r.,
 • stan organizacyjny oddziałów, sekcji i towarzystw n-t SIMP według stanu na 31 grudnia 2013 r.,
 • sytuacja finansowa Stowarzyszenia,
 • informacja o aktualnej sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie,
 • stan przygotowań do III Dnia Mechanika.

Ponadto, zostały wręczone członkom honorowym Stowarzyszenia dyplomy jubileuszowe z okazji urodzin. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP, któremu przewodniczył kol. Kazimierz Gruszczyński – sekretarz Komisji. W czasie zebrania omówiono łączny dorobek Kół Seniorów SIMP w przekroju całego 2013 r. i dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2014–18. Przewodniczącym Komisji został kol. Kazimierz Gruszczyński (O/Kielce), wiceprzewodniczącym kol. Jerzy Szwed (O/Katowice), sekretarzem kol. Zbigniew Gawski (O/Lublin), a członkiem prezydium kol. Tadeusz Bębenek (O/Łódź). Ponadto kol. Elżbieta Białek – kierownik działu organizacyjnego Biura ZG SIMP – przekazała informacje na temat aktualnych prac Zarządu Głównego SIMP.

I Kwartał

W dniu 28 marca 2014 r. w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z prezesami Oddziałów SIMP, pod przewodnictwem p.o. prezesa SIMP kol. Piotra Janickiego. Szersza informacja z tego spotkania zostanie opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniu 27 marca 2014 r. w sali „G” Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, na którym dokonano wyboru kol. Piotra Janickiego na pełniącego obowiązki prezesa SIMP. Pełny tekst ustaleń i decyzji zamieszczony zostanie w kolejnym numerze „Wiadomości SIMP”.

W dniu 25 marca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala podsumowująca XX Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera” pod Honorowym Patronatem i z obecnością prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 24 marca 2014 r. w Hotelu Novotel w Szczecinie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju OZE w województwie zachodniopomorskim dla odbiorców indywidualnych”. Wśród referentów obecni byli m.in. panowie: Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł na Sejm, Norbert Obrycki – senator RP, przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, Wojciech Drożdż – wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego. Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie.

W dniu 23 marca 2014 r. zmarł w wieku 84 lat kolega Leszek Pinkosz – członek honorowy SIMP, zasłużony działacz Stowarzyszenia, organizacyjnie związany z Oddziałem Warszawskim SIMP. Pogrzeb kol. Leszka Pinkosza odbył się w dniu 31 marca 2014 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

W dniu 22 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego, której przewodniczył prof. Paweł Soroka – koordynator PLP. W czasie uroczystości odbyło się po raz drugi wręczenie Honorowych Wyróżnień pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Jednym z wyróżnionych tą odznaką był kol. Edward Margański (O/SIMP Bielsko-Biała). Ponadto w czasie uroczystości odbyła się promocja kolejnego rocznika PLP, zawierającego m.in. jego stanowiska, opinie, ekspertyzy z 2013 i 2014 r. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 20 marca 2014 r. w Domu Weselnym „Podzamcze” w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału SIMP w Gorlicach, na którym dokonano wyboru prezesa Oddziału, którym zos­tał kol. Roman Jamro oraz dwóch delegatów na XXXIII WZD SIMP. Z ramienia ZG SIMP w zebraniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie ZG SIMP odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji Poligrafów pod przewodnictwem kol. Tadeusza Chęsego. W czasie spotkania omówiono m.in.: najważniejsze wydarzenia w mijającej kadencji, stan przygotowań do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz konferencji naukowo-technicznej organizowanej wspólnie z OBR Przemysłu Poligraficznego, a także opracowanie wspólnego wystąpienia organizacji i stowarzyszeń branżowych w obronie interesów Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

W dniu 6 marca 2014 r. zmarł prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 marca 2014 r. w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki przy ulicy Ks. Skorupki 9, natomiast pogrzeb odbył się na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi. W tej smutnej uroczystości wzięło udział kilkuset działaczy SIMP z całego kraju. Szersza informacja na temat zasług prezesa SIMP a także uroczystości pogrzebowych zostanie zamieszczona w kolejnym biuletynie „Wiadomości SIMP”.

W dniu 27 lutego 2014 r. w sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP poświęcone podsumowaniu kadencji 2010–2014. Podczas zebrania wybrano nowego prezesa Towarzystwa, którym został kol. Zbigniew Mazur z Oddziału SIMP w Lublinie.

W dniu 27 lutego 2014 r. w siedzibie ZG SIMP przy ul. Świętokrzyskiej 14A w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SIMP pod przewodnictwem kol. Piotra Janickiego. Ustalenia i decyzje publikujemy odrębnie.

W dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie redakcji „Mechanik” w Warszawie odbyło się zebranie pracowników redakcji i Rady Naukowej, któremu przewodniczył prof. Stanisław Adamczak – redaktor naczelny czasopisma. W czasie zebrania dokonano podsumowania działalności „Mechanika” w 2013 r. i wytyczono plany na 2014 rok.

W dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Techniki Uzbrojenia SIMP, które podsumowało działalność STU w okresie minionej kadencji, dokonało wyboru prezesa i zarządu sekcji oraz delegata na XXXIII WZD SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 24 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Kapituły Polskiego Lobby Przemysłowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Klamki, która zaakceptowała 5 kandydatur do wyróżnienia honorowego tytułem „Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu, w tym m.in. pana Edwarda Margańskiego, założyciela i współwłaściciela Zakładów Lotniczych „Margański & Mysłowski” Sp. z o.o. – członka honorowego SIMP zgłoszonego przez Stowarzyszenie.

Pozostałymi osobami z tej grupy są:

 • dr inż. Ryszard Kardasz – pre­zes Bumar Elektronika S.A i Przemysłowego Centrum Optyki S.A, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „Siła i Honor” im. gen. Sławomira Petelickiego,
 • Krzysztof Dędek – prezes Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły – mgr inż. Jerzy Kade,
 • Tomasz Żaboklicki – prezes firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,
 • Bogdan Tatarowski – prezes Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „Techom” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W dniu 20 lutego 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w War­szawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej poświęcone m.in.: podsumowaniu działalności Sekcji w 2013 r. oraz planom poszczególnych Oddziałów Sekcji na 2014 r., omówieniu akcji sprawozdawczowyborczej poprzedzającej XXXIII WZD w Oddziałach Sekcji, konferencjom n-t organizowanym w latach 2014 i 2015. Ponadto przedyskutowano propozycję regulaminu Komisji Rewizyjnej Sekcji i rozpatrzono wnioski o odznaczenia medalem im. St. Olszewskiego. Zebraniu przewodniczył prof. Jan Plewniak – prezes Sekcji Spawalniczej SIMP.

W dniu 15 lutego 2014 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Organizacji Zarządzania Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniu 14 lutego 2014 r. w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie odbyły się dwie doniosłe uroczystości: święta patrona szkoły oraz uruchomienie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii. W uroczystości ze strony SIMP wzięli udział kol. kol. Małgorzata Gadomska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP i Zbigniew Neumann – prezes Oddziału SIMP w Szczecinie. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 11 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie odbyło się spotkanie okolicznościowe inaugurujące działalność Szkolnego Koła SIMP, któremu przewodniczył kol. Edward Midera – prezes Oddziału Piotrkowskiego SIMP. Ponadto w zebraniu uczestniczyli funkcyjni działacze Zarządu Oddziału w osobach: Hanna Wartak – wiceprezes Oddziału ds. technicznych, Marek Potrzebowski – skarbnik Zarządu Oddziału i dyrektor Oddziału FSNT NOT w Piotrkowie Trybunalskim – Czesław Nitecki – sekretarz Zarządu Oddziału, Antoni Michalak – przewodniczący Komisji ds. Rzeczoznawstwa, Wykładów i Specjalizacji w Oddziale Piotrkowskim SIMP, Aleksander Głowacki – członek Za­rządu Oddziału i Stanisław Tazbir – przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych w Oddziale Piotrkowskim SIMP. W programie zebrania jego uczestnicy zapoznali się z prezentacją historii SIMP, przygotowaną w wersji elektronicznej przez uczniów, a następnie zostały wręczone młodzieży legitymacje członkowskie. Ostatnim punktem programu były wystąpienia okolicznościowe kol. Edwarda Midery i Kazimierza Łasiewickiego, poświęcone SIMPowi jako organizacji ogólnokrajowej i działalności Oddziału, a także wypowiedź kol. Marka Potrzebowskiego na temat działalności Naczelnej Organizacji Technicznej jako Federacji skupiającej ponad 30 stowarzyszeń naukowo-technicznych. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 11 lutego 2014 r. w Rydzynie została podpisana umowa użyczenia terenu zamkowego (alejek parkowych), na czas prowadzenia prac związanych z ich remontem. Inwestycja o wartości 120 tys. złotych sfinansowana zostanie ze środków Towarzystwa Miłośników Rydzyny, Gminy Rydzyna i Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W dniu 31 stycznia 2014 r. w Gorlicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP, na którym dokonano oceny dotychczasowej pracy tego Towarzystwa oraz wybrano kol. Józefa Biernata na prezesa TIM SIMP i delegata na XXXIII WZD SIMP.

W dniach 20–30 stycznia 2014 r. UDT-CERT przeprowadził czwarty z kolei audyt certyfikujący SIMP. Celem audytu była ocena funkcjonowania systemu jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem. Audyty przeprowadzono w dniach 20-27 stycznia 2014 r. w 9 losowo wybranych jednostkach organizacyjnych SIMP i jednostkach na franszyzie oraz w dniu 30 stycznia 2014 r. w Zarządzie Głównym SIMP. Audyt przeprowadzili audytorzy UDT zgodnie z planem audytu, w wyniku czego stwierdzono, że system zarządzania jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i kryteriami audytu. SIMP otrzymał certyfikat główny Nr CSJ/308/2014, a 56 jednostek organizacyjnych uczestniczących w Systemie Zarządzania Jakością SIMP certyfikaty cząstkowe. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 28 stycznia 2014 r. zmarła w wieku 78 lat Koleżanka Katarzyna Pieńkowska. Była długoletnim, aktywnym członkiem Zarządu Koła SIMP w Fabryce Maszyn Rolniczych Famarol w Słupsku, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Koszalinie, długoletnim (38 lat) sekretarzem Zarządu Oddziału SIMP w Słupsku oraz sumiennym pracownikiem Ośrodka ZORPOT w Koszalinie – Oddział w Słupsku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 24 stycznia 2014 r. w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku.

W dniu 24 stycznia 214 r. w Domu Technika NOT odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach, któremu przewodniczył kol. Marian Drop – p.o. prezesa Oddziału. Zgodnie z programem podczas zebrania omówione zostały następujące tematy:

 • informacje o działalności Oddziału w 2013 r.,
 • wygłoszenie przez kol. Damiana Nakoniecznego – laureata nagrody II stopnia w XIII edycji ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym – referatu pt. „Zastosowanie metody zol-żel do wytwarzania tlenku cyrkonu dla technologii CAD/CAM w stomatologii,
 • omówienie przez kol. Wojciecha Gamona swojej pracy dyplomowej pt. „Przegląd rozwiązań patentowych wraz z przeprowadzeniem analizy numerycznej nowej konstrukcji zderzaka elastomerowego”.

Następnie dokonano wręczenia listów gratulacyjnych i dyplomów dla laureatów prac zakwalifikowanych do etapu finałowego XIII edycji konkursu oraz listów gratulacyjnych dla promotorów nagrodzonych prac. Wręczono też trzem nowo przyjętym członkom SIMP legitymacje i odznaki stowarzyszeniowe. Dyskusja nad wygłoszonym referatem zakończyła merytoryczną część spotkania. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału Gdańskiego SIMP, w którym wzięło udział około 40 osób, na czele z prezesem Zarządu Oddziału kol. Jerzym Stawarzem i Honorowym Prezesem – kol. Krystianem Kraszewskim. Głównymi punktami programu oprócz toastu nowo­rocznego i życzeń związanych z Nowym Rokiem było złożenie sprawozdania z działalności Oddziału w 2013 r. przez kol. Jadwigę Branicką – sekretarz Zarządu Oddziału oraz wykład kmdr. por. dr. inż. Bogdana Pojawy pt. „Badania nieniszczące uzbrojenia i sprzętu wojskowego”. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w spotkaniu uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się trzy ważne wydarzenia:

 • powołanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP,
 • utworzenie Koła Studenckiego przy AMW,
 • podpisanie umowy o współpracy między AMW i SIMP.

Szerszą informację poświęconą powyższym tematom publikujemy odrębnie.

W dniu 20 stycznia 2014 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W poprzedzeniu RK FSNT-NOT odbyło się posiedzenie konsultacyjne prezesów SNT.

W dniu 9 stycznia 2014 r. zmarł w wieku 89 lat Kolega Jan Łakomy zasłużony działacz SIMP i NOT, organizacyjnie związany od 1975 r. z Oddziałem Warszawskim SIMP. Pełnił liczne odpowiedzialne funkcje m.in. członka Zarządu i zastępcy przewodniczącego Koła SIMP przy Sztabie Głównego Inspektora Techniki WP, członka Zarządu, wiceprezesa i prezesa Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego SIMP oraz przewodniczącego Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym SIMP. Przez wiele lat był także wiceprzewodniczącym Komisji FSNT NOT ds. Seniorów i Ruchu Stowarzyszeniowego. Członek Honorowy SIMP, wyróżniony najwyższymi odznakami SIMP i NOT. Pogrzeb Kolegi Jana Łakomego odbył się w dniu 16 stycznia 2014 r. na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie.

W dniu 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP, tradycyjnie już, odbyło się noworoczne spotkanie Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego w rozszerzonym składzie. Uczestniczył w nim także Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, zasiadający również we władzach PLP. Prowadzący spotkanie koordynator PLP prof. Paweł Soroka podziękował swoim kole­gom za aktywną działalność w poprzednim 2013 r. i życzył sukcesów i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Podczas noworocznego spotkania miała miejsce dyskusja o planach i zamierzeniach Polskiego Lobby Przemysłowego w nowym 2014 roku. Ustalono również datę uroczystości XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego, która odbędzie się 22 marca br. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Z okazji rocznicy odbędzie się II edycja Honorowych Wyróżnień Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

W dniu 5 stycznia 2014 r. na Zamku SIMP w Rydzynie odbył się pierwszy z tegorocznych Koncertów Noworocznych. Wśród zaproszonych gości obecni byli wicemarszałek województwa wielkopolskiego, gospodarze regionu leszczyńskiego oraz członkowie Zarządu Głównego SIMP. W sześciu tegorocznych Koncertach udział wzięło ok. 2000 osób. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

 

Skip to content