KODEKS ETYCZNY FEANI

Kodeks Etyczny FEANI jest dokumentem o charakterze uzupełniającym i nie zastępuje żadnego innego Kodeksu Etycznego, jakiemu osoba zarejestrowana może podlegać w swoim kraju.

Wszystkie osoby wpisane do Rejestru FEANI mają obowiązek zdawać sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakie nauka i technika mają dla ludzkości, jak również z własnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, wynikającej z wykonywania przez nie zawodu inżyniera.

Osoby te wykonują swój zawód zgodnie z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie europejskim zasadami moralnymi i cywilizacyjnymi, przestrzegając w szczególności prawa do wykonywania zawodu, jak również godności osobistej tych wszystkich, z którymi współpracują.

W tym też zakresie zobowiązują się przestrzegać następujący kodeks etyczny oraz postępować zgodnie z wyznaczonymi przezeń zasadami.

Etyka osobista

 • Inżynier zobowiązany jest utrzymywać swoją wiedzę fachową na najwyższym poziomie, mając na uwadze dążenie do perfekcyjności świadczonych przez siebie usług, zgodnie z tym wszystkim, co uważane jest za dobrą praktykę w jego zawodzie, uwzględniając przy tym porządek prawny kraju, w którym pracuje.
 • Jego integralność zawodowa oraz uczciwość intelektualna gwarantują obiektywność analiz, oceny, jak również podejmowanie konsekwentnych decyzji.
 • Inżynier uważa się za związanego sumieniem przez jakąkolwiek poufną umowę biznesu, do której dobrowolnie przystąpił.
 • Nie przyjmuje on innych form gratyfikacji poza uzgodnionymi ze swoim pracodawcą.
 • Swoją tożsamość zawodową oraz przynależność do stanu inżynierskiego manifestuje poprzez udział w przedsięwzięciach swoich Stowarzyszeń, a przede wszystkim tych, które zajmują się podnoszeniem rangi zawodu inżyniera i przyczyniają się do ustawicznego doskonalenia zawodowego swoich członków.
 • Inżynier używa jedynie tych tytułów do używania których posiada prawo.

Etyka zawodowa

 • Inżynier podejmuje się tylko tych zadań, jakie leżą w zakresie jego wiedzy fachowej. W przypadku, gdy zadanie przekracza granice jego kompetencji zawodowych, powinien zwrócić się o współpracę do właściwych ekspertów.
 • Inżynier jest odpowiedzialny za organizację i realizację swoich zadań.
 • Musi uzyskać jasne sprecyzowanie usług, jakich się od niego oczekuje.
 • Przy realizacji swoich zadań, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu przezwyciężenia występujących trudności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz majątku.
 • Pobiera określone wynagrodzenie, odpowiednie do świadczonych przez siebie usług oraz stopnia ponoszonej odpowiedzialności.
 • Stara się o to, żeby wynagrodzenie otrzymane przez wszystkie osoby, z którymi współpracuje było adekwatne do zakresu wykonywanej pracy oraz stopnia ponoszonej odpowiedzialności.
 • Inżynier dąży do wysokiego poziomu osiągnięć technicznych, w tym również stosowanych technologii, które przyczyniać się będą do zachowania zdrowego i przyjemnego środowiska życia.

Etyka społeczna

Inżynier powinien:

 • respektować prawa osobiste swoich zwierzchników, kolegów i podwładnych poprzez wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i aspiracjom, oczywiście pod warunkiem, iż są one zgodne z obowiązującym prawem oraz etyką ich zawodów,
 • nieprzerwanie mieć na względzie dobro otaczającej przyrody, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz wykonywać swoją pracę na rzecz dobrobytu ludzkości,
 • dostarczać ogółowi społeczeństwa klarownych informacji leżących w sferze jego kompetencji fachowych w celu umożliwienia temu społeczeństwu właściwego zrozumienia problemów technicznych, będących w interesie publicznym,
 • podchodzić z największym szacunkiem do wartości tradycyjnych i kulturowych krajów, w których wykonuje swój zawód.
Skip to content