INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING

Tytuł zawodowy INŻYNIER EUROPEJSKI – EUR ING wprowadziła w 1987 roku Federacja FEANI (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs), zrzeszająca aktualnie stowarzyszenia inżynierskie z 27 krajów, po jednym z każdego kraju. Polskę reprezentuje w FEANI Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych. Na koniec września 2001 roku tytułem EUR ING legitymowało się ponad 26 700 inżynierów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Szwajcarii, a w tym nieliczna, lecz rosnąca grupa inżynierów polskich (wg stanu na 10 października 2005r. – 217 osób, w tym 51 członków SIMP).

Celami FEANI są między innymi:

 • zabezpieczanie, ochrona i promowanie interesów zawodowych inżynierów;
 • ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów europejskich oraz ochrona ich tytułów;
 • sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w Europie i w świecie.

Wprowadzony dla realizacji tych celów „Rejestr Inżynierów Europejskich FEANI” składa się z dwóch części:

 • „Rejestru EUR ING”, prowadzonego centralnie przez Sekretariat Generalny FEANI w Brukseli (do maja 1997r. Paryż) oraz Komitety Narodowe FEANI, w którym ewidencjonowani są inżynierowie, którym Komitet Europejski ds. Rejestru FEANI przyznał ten tytuł, oraz
 • Rejestru Inżynierów na podstawie posiadanego wykształcenia, prowadzonego przez Narodowe Komitety FEANI.

O tytuł EUR ING mogą ubiegać się wyłącznie inżynierowie czynni zawodowo (bez ograniczeń wiekowych), zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich FEANI, którzy:

 • ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów inżynierskich znajdujących się w Indeksie FEANI i posiadają dyplom;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie inżynierskie, wynoszące z nominalnym czasem studiów minimum 7 lat, pracę na stanowiskach inżynierskich oraz dorobek w zawodzie inżyniera;
 • wykazują się czynną znajomością przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
 • zobowiązują się do przestrzegania KODEKSU ETYCZNEGO FEANI.

W INDEKSIE FEANI znajduje się 26 polskich wyższych uczelni technicznych, rolniczo-technicznych i rolniczych z wyłączeniem studiów wieczorowych i zaocznych.

Uzyskanie tytułu EUR ING daje inżynierom:

 • swego rodzaju „paszport” oraz lepszy start do wykonywania zawodu inżynierskiego w kraju i za granicą, stanowiąc również kartę przetargową w negocjacjach płacowych. Szereg firm, w tym również polskich, preferuje inżynierów z tytułem EUR ING. Tytuł ten uznawany jest również w USA, Kanadzie i Australii;
 • możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżynierskim bez konieczności nostryfikacji dyplomu;
 • szansę znalezienia się w sieci INTERNETU.

Inżynier ubiegający się o tytuł EUR ING, składa wniosek na odpowiednim formularzu, w języku polskim i w jednym z języków FEANI, załączając do niego:

 • odpis dyplomu ukończenia uczelni technicznej i kierunku studiów uznanych przez FEANI;
 • zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające posiadane przez kandydata doświadczenie inżynierskie;
 • uwierzytelnioną kserokopię legitymacji członkowskiej macierzystego stowarzyszenia, lub wydane przez to stowarzyszenie zaświadczenie potwierdzające członkostwo i bieżące opłacanie składek;
 • życiorys w języku polskim i w jednym z języków FEANI;
 • dowód opłaty rejestracyjnej w wysokości stanowiącej równoważność 250 euro, w złotych polskich.
 • sprawozdanie wykazujące doświadczenie inżynierskie kandydata, od momentu ukończenia przez niego studiów, do momentu składania wniosku (jedna strona maszynopisu, formatu A4).

W przypadku decyzji Komitetu ds. Rejestru lub Komitetu Europejskiego, uznającego że kandydat nie spełnia warunków dla nadania tytułu EUR ING, otrzymuje on zwrot dokumentów z pisemnym uzasadnieniem decyzji odmownej oraz 75% wniesionej opłaty rejestracyjnej.

Wpis do Rejestru FEANI na podstawie posiadanego wykształcenia, uzyskują inżynierowie na podstawie wniosku, złożonego na odpowiednim druku, wraz z następującymi załącznikami:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • dokument stwierdzający aktualne członkostwo w stowarzyszeniu;
 • dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości, stanowiącej równowartość 40 euro, w złotych polskich.

Formularze wniosków są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej NOT www.not.org.pl pod linkiem FEANI.

Informacji w sprawach uzyskania tytułu EUR ING udzielają:

Zarząd Główny SIMP (adres: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, tel. (022) 827-17-68, 826-45-55, fax 826-03-54) oraz Biuro FSNT NOT – Dział Współpracy z  Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego (adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. (022) 827-16-86, 826-58-29, fax 827-29-49, E-mail: notdzg@not.org.pl).

Skip to content