I Dzień Mechanika

30.05.2012 r.

W dniu 30 maja 2012 r. w sali Zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania Targów Innowacje-Technologie-Maszyny odbył się I Dzień Mechanika.

Usytuowanie imprezy na terenie MTP było możliwe dzięki przychylności Dyrekcji Targów, która wyraziła na to zgodę i podpisała z kierownictwem SIMP stosowne Porozumienie. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem Panów Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu MTP i Przemysława Trawy – Wiceprezesa MTP oraz Pań Wiesławy Galińskiej – Dyrektor Grupy Produktów i Joanny Kucharskiej – Dyrektor Targów ITM Polska.

Impreza ta, zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP, będzie corocznie obchodzona na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926 r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Wyjątkowo w bieżącym roku Organizatorzy postanowili uczcić 100-lecie zrzeszania się mechaników polskich, co miało miejsce podczas odbywającego się w dniach 12-15 września 1912 r. Zjazdu Techników Mechaników w Krakowie, który zwołano jako autonomiczne, branżowe spotkanie mechaników w ramach VI Zjazdu Techników Polskich. Z tej okazji wszyscy uczestnicy otrzymali Medal Pamiątkowy, który prezentujemy poniżej:

W uroczystości uczestniczyło ok. 190 osób, w tym:

 • członkowie Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP,
 • prezesi Oddziałów oraz Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP,
 • członkowie honorowi SIMP,
 • laureaci wszystkich dotychczasowych edycji konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”,
 • dyrektorzy czołowych instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw współpracujących z ZG SIMP i oddziałami Stowarzyszenia.

Ponadto, imprezę zaszczycili swoją obecnością dostojni goście, tj.: Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, płk Stanisław Sobala – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, Pan Andrzej Byrt – Prezes Zarządu MTP w towarzystwie Pań Wiesławy Galińskiej – Dyrektor Grupy Produktów oraz Joanny Kucharskiej – Dyrektor Targów ITM Polska i Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT.

Komitet Honorowy uroczystości tworzyli:

 • Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak
 • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Marek Walczak
 • Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pan Tomasz Schweitzer
 • Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny
 • Przewodniczący Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego Pan Paweł Soroka
 • Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Pan Zygmunt Mierzejewski
 • Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Pan Stefan Góralczyk
 • Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie Pan Witold Wiśniowski
 • Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie Pan Ryszard Szczepanik
 • Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu Pan Adam Mazurkiewicz
 • Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Pan Aleksander Nakonieczny
 • Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu Pan Tadeusz Pawłowski
 • Przewodniczący Rady SIMP kol. Aleksander Kopeć
 • Członek Honorowy SIMP kol. Kazimierz Wawrzyniak
 • Członek Honorowy SIMP kol. Witold Kawecki.

Program spotkania obejmował następujące bloki tematyczne:

 • Powitanie uczestników i wygłoszenie referatu historycznego przez Prezesa SIMP dr inż. Andrzeja Ciszewskiego (obszerną informację na ten temat otrzymali wszyscy uczestnicy)
 • Seminarium podsumowujące wyniki pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku” – obradom tego bloku przewodniczył prof. Jan Pilarczyk – członek Zarządu Głównego SIMP, dyrektor Instytutu Spawalnictwa, z aktywnym udziałem Prezesa SIMP i Janusza Gradowskiego przewodniczącego Komisji Konkursowej.

W tej części imprezy miało miejsce krótkie wystąpienie Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego, odczytanie werdyktu Komisji Konkursowej dotyczącej V edycji Konkursu oraz wystąpienia przedstawicieli laureatów pierwszych miejsc, którzy zaprezentowali  poszczególne osiągnięcia w interesujący sposób, w formie prezentacji lub filmu.

Wystąpienia laureatów pierwszych miejsc pięciu edycji Konkursu:

I edycja:

Włodzimierz Adamski – Polskie Zakłady Lotnicze S.A. w Mielcu „Komputerowa linia technologiczna części samolotu DREAMLINER Boening 787 z wykorzystaniem High Speed Machining (HSM)”

II edycja:

Wojciech Bieniasz – Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa „Nowa metoda i urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji ręki”

Marek Kamiński – Plasticon Poland S.A. w Toruniu „Aparaty, zbiorniki, gazociągi i rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (TWS) w produkcji cynku metodą elektrolityczną”

III edycja:

Zygmunt Kołek – Plasticon Poland S.A. w Toruniu „Aparaty i zbiorniki z tworzyw kompozytowych (TWS) w instalacji odzysku renu ze ścieków hutniczych”

IV edycja:

Jarosław Mac z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Michał Skopek Fabryka AKPIL z Pilzna „Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi”

V edycja:

kategoria: prace naukowo-badawcze

prof. Jan Kobierski – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni „Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR” (praca była prezentowana w bloku poświęconym obronności kraju).

Jerzy Sobiecki  – dr hab. inż. Robert Sobiecki z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w imieniu Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie „Urządzenie do technologii kształtowania właściwości użytkowych stopów metali w środowisku niskotemperaturowej plazmy”

kategoria: prace wdrożone w przemyśle

Marek Kamiński – Plasticon Poland S.A. w Toruniu „Przewód kominowy z tworzyw kompozytowych o średnicy Dn 6800 mm i wysokości 126 m, w instalacji odsiarczania gazów spalinowych w Zakładach Azotowych „Puławy” SA”

Krzysztof Rzeźnik  – Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu „Innowacyjna kompozycja materiałowa dla narzędzi do głębokiego tłoczenia, konstrukcja tłoczników z tej kompozycji, technologia głębokiego, dynamicznego tłoczenia blach na wytłoczki do wykonania powłokowych części lotniczych”.

Wszyscy wyżej wymienieni laureaci otrzymali statuetki, natomiast laureaci V edycji Konkursu dodatkowo dyplomy, a dyrektorzy firm w których nastąpiło wdrożenie – dyplomy z podziękowaniem.

W drugiej części uroczystości odbyły się dwa kolejne bloki tematyczne, które prowadził Prezes SIMP Andrzej Ciszewski.

Pierwszy z nich to:

„Nauka dla przemysłu – oferty instytutów naukowo-badawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw”, w którym przedstawiciele instytutów zaprezentowali swoje propozycje, w następującej kolejności:

 • mgr Barbara Wolnicka – Kierownik Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
 • dr inż. Tomasz Babul – Kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Dariusz Rataj – Szef Marketingu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie
 • dr inż. Jan Radniecki – Kierownik Działu Marketingu, Współpracy Zagranicznej i Standaryzacji w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • mgr inż. Janusz Oleszczak – Główny Inżynier ds. Rozwoju w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • dr Tomasz Samborski – Adiunkt w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Drugi natomiast to:

Sesja poświęcona obronności kraju, w której zaprezentowane zostały trzy tematy:

 • „Trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-2MR”, opracowany i wdrożony przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, w skład którego wchodzi Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni i Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdańsku, prezentowany przez prof. Jana Kobierskiego – Dyrektora Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i kmdr por. mgr inż. Mirosława Chmielińskiego – Kierownika Pracowni Broni Rakietowej i Artylerii AMW;
 • Samolot szkolno-treningowy nowej generacji Grot-2”, zaprezentowany przez Pana Dariusza Rataja – Szefa Marketingu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie;
 • „Tarcza Polski”, przedstawiona przez Pana Tomasza Badowskiego – Zastępcę Kierownika Promocji projektu Tarcza Polski w BUMAR Sp. z o.o. w Warszawie.

Na zakończenie niniejszej publikacji Organizatorzy I Dnia Mechanika wyrażają serdeczne podziękowania dla Firm, które weszły do grona Sponsorów, a dzięki którym możliwe było jego przeprowadzenie.

 

Skip to content