Bez kategorii

Konkurs na Dyrektora Ośrodka Działalności Gospodarczej

ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP W STALOWEJ WOLI OGŁASZA
KONKURS NA DYREKTORA
OŚRODKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 I. Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatowi na Dyrektora ODG:

 1. Wykształcenie wyższe.
  1. Dobra znajomość obsługi komputera.
  2. Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz przygotowania umów z klientem.
  3. Znajomość przekroju usług możliwych do zaoferowania potencjalnym klientom z regionu.
  4. Znajomość lokalnych zakładów.
  5. Umiejętność przygotowania i przedstawienia trafnych ofert.
  6. Znajomość podstawowych zagadnień ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i prawnych.
  7. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.
  8. Dyspozycyjność i sumienność.
  9. Znajomość języków obcych.

II. Do zadań Dyrektora ODG należy:

 1. Kierowanie całokształtem zadań związanych z pozyskiwaniem i realizacją zamówień.
 2. Określanie i uaktualnianie wielkości zleconych prac.
 3. Planowanie realizacji plac zleconych w celu optymalnego wykorzystania potencjału wykonawczego i potrzeb w tym zakresie.
 4. Prowadzenie ewidencji prac zleconych.
 5. Prowadzenie ewidencji potencjalnych realizatorów prac zleconych.
 6. Wypracowywanie wszelkich danych i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji  o przyjmowaniu do realizacji prac zleconych.
 7. Przedstawienie do zatwierdzenia Prezydium Zarządu SIMP planowanego do realizacji harmonogramu prac oraz sprawozdań z realizacji prac.
 8. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania określonych w umowie prac, usług, według sporządzonych i zatwierdzonych harmonogramów.
 9. Nadzorowanie świadczenia usług przewozowych taborem o parametrach spełniających wymagania techniczne określone w umowach (statucie).
 10. Informowanie klientów o zakresie i zasadach realizacji prac zleconych oraz warunkach na jakich będą wykonywane tym podawanie do publicznej wiadomości informacji o zdolnościach realizacji prac zleconych.
 11. Zapewnienie właściwej jakości obsługi klientów (zleceniodawców).
 12. Organizowanie posiedzeń członków ODG.
 13. Stawianie zadań podległym pracownikom oraz nadzór ich realizacji.
 14. Znajomość norm i standardów, które winny spełniać realizowane zadania.
 15. Organizowanie i realizacja zamówionych usług, zapewnienie najwyższej jakości ich realizacji.
 16. Kontrola ilości i jakości wykonywanych usług u wykonawców.
 17. Promocja SIMP i ODG.
 18. Podejmowanie działań, aby usługi świadczone przez ODG były atrakcyjne.
 19. Ustalenie zasad zlecania prac wykonawcom.
 20. Dążenie do odpowiedniego wyposażenia pomieszczenia ODG.
 21. Monitorowanie działalności konkurencji, podejmowanie działań mających na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji, ciągłe analizowanie zmian w otoczeniu w zakresie realizacji zleconych zadań o charakterze technicznym.
 22. Składanie propozycji Prezydium Zarządu SIMP w zakresie wprowadzania innowacji w zarządzaniu ODG.
 23. Ciągłe dążenie do posiadania przez ODG dostatecznego potencjału innowacji.
 24. Ciągłe dążenie do doskonalenia usług
 25. Udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i krytykę prasową dotyczącą zakresu działania ODG w uzgodnieniu z Prezesem SIMP Oddział w Stalowej Woli,
 26. Współpraca z kadrą kierowniczą zakładów na terenie Gminy Stalowa Wola i Gmin innych.
 27. Weryfikacja wykonanych prac zleconych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, raportów i materiałów statystycznych ODG.
 28. Badanie zadowolenia klientów, załatwianie skarg i postulatów w zakresie realizowanych usług.
 29. Dostarczanie raportów z realizacji usług według ustalonych wzorów niezbędnych do sprawozdawczości.

III. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Działalności Gospodarczej powołanego przez Oddział SIMP w Stalowej Woli,
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych (kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jak również nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
 • oświadczenie o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami)”.

IV. Warunki wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto dla kierownictwa ODG wg Uchwały Zarządu Oddziału Nr 8/XI/2010 wynosi  50% osiągniętego zysku netto za każdą wykonaną usługę pod warunkiem, że wpływy gotówkowe dochodów ze sprzedaży usług zostały zrealizowane zgodnie z umową. Wynagrodzenie o którym mowa podlegać będzie podziałowi dla członków kierownictwa ODG według następującej proporcji:

 • dyrektor ODG – 60 %;
 • z-ca dyrektora i skarbnik – 40% przysługującego wynagrodzenia dla kierownictwa w wysokości dla poszczególnych stanowisk uznanych przez dyrektora.

V. Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, aktualnym numerem telefonu i adresem e-mail z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ODG” w SIMP Oddział Stalowa Wola, ul. Wyszyńskiego 12, 37–450 Stalowa Wola, tel./fax (015) 813 – 44 – 30 lub na adres e-mail: stalowawola@simp.pl do dnia 04.10.2012r.

VI. Tryb przeprowadzania konkursu

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Oddziału SIMP w Stalowej Woli.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Prezes Oddziału SIMP w Stalowej Woli
Antoni Sokołowski