O „SIMP”

Geneza powstania SIMP w Stalowej Woli

Z chwilą uruchomienia Zakładów Południowych w Stalowej Woli oraz rozwoju nowoczesnych metod pracy i nowoczesnego przemysłu zaistniały tendencje do zrzeszania się inżynierów i techników w organizacje techniczne skupiające kadrę techniczną o określonych specjalnościach.

17 czerwca 1938 r odbyło się zebranie organizacyjne w wyniku którego został powołany Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), skupiający w swych szeregach inżynierów zatrudnionych w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. Powołanie Stowarzyszenia stworzyło warunki do wymiany doświadczeń, do organizowania dokształcania zawodowego i pomocy w sprawach osobistych oraz społecznych jego członków.

Rozwijającą się działalność SIMP w Stalowej Woli przerywa wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, co powoduje zawieszenie działalności do zakończenia wojny.

Po zakończeniu działań wojennych w 1946 roku reaktywowano działalność SIMP poprzez zorganizowanie Koła Zakładowego SIMP w Hucie Stalowa Wola, podporządkowanego organizacyjne Oddziałowi w Krakowie.

W 1954 roku Koło Zakładowe SIMP Huty Stalowa Wola zostaje przyłączone do Rzeszowskiego Oddziału SIMP co powoduje znaczne ożywienie działalności Stowarzyszenia.

Szybki rozwój Zakładu i znaczny przyrost członków Stowarzyszenia spowodował w 1958 roku przekształcenie Koła Zakładowego w Samodzielny Oddział SIMP w Stalowej Woli podporządkowany bezpośrednio Zarządowi Głównemu SIMP w Warszawie. Otwarcie w 1962 roku Klubu Technika stworzyło dobre warunki do działalności stowarzyszeniowej.

W 1952 roku dzięki staraniom członków SIMP został utworzony punkt konsultacyjny Politechniki Krakowskiej przejęty później przez Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie, w którym 150 osób uzyskało dyplomy inżynierskie, a 12 osób – magisterskie.

24 lutego 1975 roku decyzją ZG SIMP Samodzielny Oddział SIMP w Stalowej Woli został przekształcony w Oddział Rejonowy podporządkowany Oddziałowi SIMP w Rzeszowie.

W wyniku zmian administracyjnych w kraju i utworzeniu nowych województw uchwałą ZG SIMP  z dnia 15 grudnia 1974 roku został powołany Oddział Wojewódzki SIMP w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli. Do nowo powstałego Oddziału został włączony Oddział Rejonowy w Stalowej Woli oraz koła SIMP działające na terenie województwa tarnobrzeskiego.

Aktualnie działalnością stowarzyszeniową w tym regionie kieruje Zarząd Oddział w Stalowej Woli.