Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Stalowej Woli – komunikat

KOMUNIKAT Nr 2/2014
Oddziału SIMP w Stalowej Woli

Informuję, że:

1. Zarząd Oddziału SIMP na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 ustalił, że :
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Stalowej Woli odbędzie się w dniu 15 maja (czwartek) 2014r w Domu Gościnnym Hutnik.

Porządek obrad walnego zgromadzenia będzie obejmował:
– uchwalenie kierunków działalności;
– rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego;
– rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu; przedstawionego przez komisje rewizyjną;
– wybór prezesa i pozostałych członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego;
– wybór delegatów na XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie w październiku 2014r.

2. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
z głosem stanowiącym:
– delegaci wybrani przez członków poszczególnych Kół Oddziału SIMP,
– członek honorowy.

z głosem doradczym:
– członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
– zaproszeni goście.

3. Liczba delegatów na XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP została ustalona przez ZG SIMP w ilości 3 delegatów i jeden członek honorowy.
Uprasza się Prezesów poszczególnych Kół, aby w okresie poprzedzającym walne zgromadzenie w kołach odbywała się dyskusja nad wszystkimi problemami związanymi ze stowarzyszeniem, przemysłem i gospodarką kraju w tym między innymi z oceny bieżącej kadencji, perspektyw rozwoju SIMP, nawiązaniu współpracy z jak największym gronem inżynierów i techników, popularyzowanie idei potwierdzenia kwalifikacji zawodowych członków SIMP, poprzez wydawanie tzw. „ legitymacji zawodowych”, współpraca z czasopismami naukowo – technicznymi, rozwoju rzeczoznawstwa, wspieranie działań o zachowaniu ważnych dla kraju i poszczególnych regionów branż przemysłowych, współpracy ze szkołami, uczelniami i zakładami.

W chwili obecnej najważniejszą sprawą dla Oddziału SIMP w Stalowej Woli jest, aby do władz i organów kontrolno – orzekających wybrać ludzi młodych zaangażowanych w działalność stowarzyszeniową, wykazujących twórczą inicjatywę, cieszących się dobrymi wynikami w pracy, zaufaniem i autorytetem w miejscu zatrudnienia, środowisku technicznym i naszym stowarzyszeniu.

Poszerzone posiedzenia Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, dyrektora ODG, księgowej i Prezesów poszczególnych Kół odbywać się będą w dniach 10 i 24 kwietnia oraz 8 maja 2014r w siedzibie oddziału o godz. 18:00.

Za Zarząd: Antoni Sokołowski
Prezes Oddziału SIMP w Stalowej Woli

Stalowa Wola 27.03.2014r