(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r. można znaleźć w zakładce „Do pobrania”.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w kadencji prezes SIMP – Piotr Janicki. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce „Władze”.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).

Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

  • Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
  • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
  • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
  • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
  • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
  • SIMP jest wydawcą 9 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.

Misja Stowarzyszenia

CELEM SIMP JEST:

  • Działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy
  • Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.
  • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników.

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.