(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Zarząd Główny SIMP w dniu 6 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SIMP, którego zadaniem będzie dokonanie zmian w statucie SIMP. Głównym powodem dokonania tych zmian jest konieczność dostosowania obowiązującego statutu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 19 listopada 2015 r., poz. 1923).

W związku z powyższym, na podstawie § 30 ust. 2 statutu SIMP, w imieniu Zarządu Głównego SIMP zwołujemy w dniu 20 stycznia 2018 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, który odbędzie się w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Proponowany porządek obrad Zjazdu:

  • powitanie uczestników,
  • wybór przewodniczącego Zjazdu,
  • wybór Komisji: Uchwał, Mandatowej oraz Skrutacyjnej,
  • przedstawienie projektu statutu SIMP,
  • dyskusja oraz głosowanie nad wprowadzeniem niezbędnych zmian w projekcie statutu,
  • zakończenie obrad i zamknięcie Zjazdu.

 

Początek obrad godz. 1100 a planowane ich zakończenie o godz. 1500. Po zakończeniu Zjazdu zapraszamy na obiad.

W obradach Zjazdu zgodnie z § 30 ust. 3 uczestniczyć będą delegaci na XXXIII WZD SIMP oraz członkowie honorowi SIMP.

 

Sekretarz Generalny SIMP

/-/

Kazimierz Łasiewicki

 

Prezes SIMP

/-/

Piotr Janicki