Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

Współpraca SIMP z organizacjami krajowymi

Stowarzyszenie nasze i jego jednostki organizacyjne, realizując swoje cele statutowe, utrzymują ścisłą współpracę z licznymi instytucjami, z których najważniejsze to:

 • Banki i firmy leasingowe,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Instytuty naukowo-badawcze,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Polskie Centrum Akredytacji,
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
 • Polskie Lobby Przemysłowe,
 • Polski Związek Motorowy,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

W latach 2001-2014 kierownictwo SIMP podpisało niżej wymienione porozumienia lub umowy o współpracy:

Nazwa instytucji, z którą zawarto porozumienie Data podpisania porozumienia Przedmiot porozumienia
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników 23 września 1993 r.,
uaktualnione
9 listopada 2001 r.
Wspólne działanie, m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz środowiska technicznego i obrony jego praw, interesów społeczno-zawodowych oraz ochrony godności zawodowych.
Urząd Dozoru Technicznego 21 czerwca 2002 r. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa technicznego, wymogów europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 17 lutego 2003 r. Współpraca związana z wydawaniem czasopisma "Pomiary, Automatyka, Kontrola".
Urząd Regulacji Energetyki 26 czerwca 2003 r. Tworzenie warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.
Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych 8 października 2003 r. Integracja środowiska oraz ochrona interesów zawodu rzeczoznawcy samochodowego.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 7 października 2003 r. Współpraca na rynku krajowym dot. wycen majątkowych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 28 listopada 2003 r. Działania na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki.
Polskie Lobby Przemysłowe 10 marca 2004 r. Działania na rzecz dobra polskiej gospodarki i jej rozwoju, a także dążenie do zacieśniania więzi między środowiskami inżynierskimi i przemysłowymi.
Ministerstwo Obrony Narodowej 11 października 2004 r. Umacnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez:
* wspieranie rozwoju techniki wojskowej,
* utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej,
* doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku 2 listopada 2004 r. Udział SIMP i jego jednostek organizacyjnych w MTG.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim 7 marca 2005 r. Współdziałanie w obszarze studiów podyplomowych o specjalności "Zarządzanie systemami jakości".
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 22 lutego 2006 r. Współpraca związana z wydawaniem czasopisma "Przegląd Mechaniczny"
Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES Polska ETNT 10 maja 2006 r. Współdziałanie na rzecz organizacji i wymiany informacji w zakresie imprez naukowo-technicznych dotyczących problematyki napędów i środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu  3 kwietnia 2008 r. Działania w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze problemów technologii realizowanych w szczególności na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Polska Izba Motoryzacji 17 kwietnia 2008 r. Dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 5 grudnia 2008 r. Współpraca przy organizowaniu imprez n-t, szkoleń, realizacji projektów unijnych, redagowaniu "Przeglądu Mechanicznego" oraz w zakresie usług o charakterze proinnowacyjnym.
Polski Komitet Normalizacyjny 12 kwietnia 2012 r. Współdziałanie na rzecz rozwoju i upowszechniania normalizacji.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14 stycznia 2014 r. Wycena oraz inspekcja maszyn i urządzeń.
Bank Handlowy - Leasing Sp. z o.o. 30 czerwca 2014 r. Wycena oraz inspekcja maszyn i pojazdów.
Akademia Marynarki Wojennej 23 stycznia 2014 r. Współpraca w celu umacniania wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej.
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji 28 lutego 2014 r. Realizacja przedsięwzięć łaczących naukę z gospodarką w ramach Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej.

 

• Dzień Mechanika • XXXII  WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 21-11-2012 13:55

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600